Ys

z deskovehry.cz - od hráčů pro hráče
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Počet hráčů 3-5
Délka hry 60 minut
Autor Cyril Demaegd
Vydání
2004 Ystari Ys

Pro možnost hrát hru v 5 hráčích je třeba též zakoupit rozšíření Ys+.


Pravidla

Herní materiál

hrací plán:

 • kruhový plán města, rozdělený na 4 kvadranty a 3 mezikruží (přístavní, komerční, palácová zóna) , tzn. celkem obsahující 12 polí
 • tabulka trhu, 4 sloupce reprezentující jednotlivé barvy drahokamů a 4 řádky, tzn. celkem 16 polí
 • tabulku kurzu drahokamů, 4 sloupce reprezentující jednotlivé barvy drahokamů a řádky reprezentující aktuální hodnotu barvy drahokamu na kurzu
 • pole královy přízně
 • sady 16 válečků s čísly v 5 barvách
 • 120 barevných drahokamů ve 4 barvách po 30 (pokud by během hry náhodou došly, zastoupí se libovolnou náhražkou)
 • 20 černých drahokamů
 • 5 bílých drahokamů
 • zástěny v 5 barvách
 • 24 akčních karet, 20 se žlutým a 4 s modrým okrajem
 • 24 karet s drahokamy
 • počítadlo kol a kámen pro počítání kol
 • 4 kameny v barvách drahokamů
 • karty pořadí (1, 2, 3, 4, 5 a 6)
 • stupnice vítězných bodů
 • kameny označující počet dosažených vítězných bodů v 5 barvách (dosažené body jsou vyznačovány průběžně)


Počáteční postavení

 • každý hráč si vybere jednu barvu a vezme si svoje válečky a zástěnu
 • hráči zahodí 3 válečky s číslem 2, v 5.hráčích navíc ještě 2 válečky s čísly 1 a 3
 • balíček karet s drahokamy se zamíchá a položí rubem nahoru vedle hracího plánu
 • 4 akční karty s modrým okrajem se rozmístí do jednotlivých rohů hracího plánu
 • akční karty se žlutým okrajem se zamíchají a náhodně rozmístí rubem nahoru v počtu 3 do každého rohu hracího plánu, zbylé se zahodí
 • do prostředního řádku tabulky kurzu drahokamů se umístí pro každou barvu kámen
 • hráči si náhodně rozdají karty pořadí (karty pořadí s vyššími čísly než je počet hráčů se zahodí)
 • každý hráč nasadí kámen své barvy na stupnici vítězných bodů na pole 0
 • počítadlo kol se nastaví na 1.kolo

Hra se skládá ze 4 kol a závěrečného vyhodnocení.


Průběh kola

fáze 1 – úvod:

 • do každého kvadrantu města a vedle trhu se vyloží 1 karta s drahokamy, na ní se umístí drahokamy určené touto kartou, za větší drahokam se dodají 2 drahokamy této barvy, za menší jeden drahokam
 • do jednotlivých řádků tabulky trhu se umístí drahokamy určené vyloženou kartou, jeden řádek tak zůstane prázdný (v 5 hráčích se drahokamy barvy většího drahokamu dodají do 2 řádků trhu, takže není prázdný žádný řádek)
 • otočí se 4 svrchní akční karty

fáze 2 - pořadí:

 • každý hráč vyloží číslem dolů před zástěnu 2 svoje válečky
 • hráči najednou své válečky otočí a sečtou si jejich čísla
 • hráči postupně od nejvyššího součtu po nejmenší si vyberou kartu pořadí, ve kterém budou v aktuálním kole hrát, v případě rovnosti si první vybírá hráč, který měl předtím před sebou kartu s nižším číslem

fáze 3 - umisťování:

 • v pořadí daném číslem karty hráči postupně umísťují na pole města nebo na pole trhu 2 svoje válečky zpoza zástěny, přitom jeden z nich číslem nahoru a druhý z nich číslem dolů
 • to se opakuje tolikrát, dokud všem za zástěnou nezbyde poslední váleček
 • podmínkou umísťování válečků na trh je, že na každém poli trhu může být max. 1 váleček a nesmí se umísťovat do řádku, ve kterém není drahokam
 • za nasazení válečku na trh hráč získává 1 vítězný bod

fáze 4 - vyhodnocení:

 • zbylý váleček hráči postaví před zástěnu ke dvěma zde se již nacházejícím
 • všechny válečky se otočí číslem nahoru a každé pole města, kvadrant města a řádek trhu se postupně vyhodnotí
 • vyhrává hráč, který má v tom kterém místě nejvyšší součet čísel
 • v případě rovnosti rozhoduje vyšší součet čísel na kolících před zástěnou, v případě rovnosti i tohoto součtu rozhoduje nižší karta pořadí
 • hráč, který vyhrál ve vnějším mezikruží kvadrantu, získává černý drahokam
 • hráč, který vyhrál v prostředním mezikruží kvadrantu, získává 3 vítězné body
 • hráč, který vyhrál ve vnitřním mezikruží kvadrantu, získává příslušnou akční kartu
 • hráč, který vyhrál v celém kvadrantu, si vezme 2 drahokamy z nabídky dané příslušnou kartou s drahokamy, druhý a třetí v pořadí si poté postupně rozeberou zbylé 2 drahokamy,
 • hráč, který vyhrál v řádku trhu, si vezme příslušný drahokam
 • pokud si hráč vybere bílý drahokam, ihned si ho mění za libovolný barevný drahokam
 • hráč, který na příslušném místě, nemá žádný váleček, nemůže zde nic vyhrát, tudíž se může stát, že některá výhra zůstane nevyzvednuta, čímž propadne
 • získané drahokamy se umísťují před zástěnu, získané akční karty se mohou skrýt za zástěnu
 • barva drahokam, která v tabulce trhu získala ve svém sloupci nejvyšší součet čísel, se posune o 2 nahoru v tabulce kurzu drahokamů, druhá nejúspěšnější barva o 1 nahoru, třetí barva o 1 dolů a poslední barva o 2 dolů
 • v případě rovnosti je lepší ta barva, kde je položen větší počet válečků, v případě rovnosti pořadí určuje hráč, který má před zástěnou nejvyšší součet válečků, je-li takových víc, pak ten, který z nich má nejmenší kartu pořadí
 • poté hráč, který umístil na trh největší součet válečků, změní kurz jedné barvy drahokamů buď o jedna nahoru, nebo o jedna dolů, v případě rovnosti rozhoduje vyšší součet válečků před zástěnou, je-li takových víc, pak ten, který z nich má nejmenší kartu pořadí

fáze 5 – králova přízeň:

 • pokud se hraje rozšíření králova přízeň, každý hráč na konci kola vezme jeden ze 3 válečků před zástěnou a položí jej zakrytě na pole královy přízně
 • poté si vezme jeden váleček s číslem 2 ze zásoby


Závěrečné vyhodnocení

k průběžně získaným bodům si hráči připočtou vítězné body za černé drahokamy, barevné drahokamy a královu přízeň

Hru vyhrává hráč, který dosáhl nejvíc vítězných bodů, v případě rovnosti rozhoduje počet nasbíraných drahokamů. Další kriterium již není stanoveno.

za černé drahokamy si každý hráč přičte vítězné body dle následující tabulky

počet drahokamů  vítězné body
 1          1
 2          4
 3          8
 4          12
 5          16
 6          20 
 7+         24

barvy drahokamů se seřadí podle závěrečné hodnoty kurzu od nejsilnější barvy po nejslabší barvu (v případě rovnosti rozhoduje vzdálenost od města, tj. modrá > zelená > žlutá > červená)

hráči zjistí, kolikátí jsou v počtu nasbíraných drahokamů v té které barvě, a podle následující tabulky si přičtou vítězné body, v případě rovnosti si všichni dělící se hráči přičtou body za to nejhorší z dělených pořadí

hráč, který nemá u některé barvy žádný drahokam, nedostává za tuto barvu žádné body


        1.místo 2.místo 3.místo 4.místo 5.místo
 první barva  24    18    12     6    0
 druhá barva  20    15    10     5    0 
 třetí barva  16    12    8     4    0 
 čtvrtá barva  12    9    6     3    0

Pokud se hraje rozšíření králova přízeň, otočí se válečky na poli královy přízně. Vyšší součet čísel na válečkách rozhoduje o pořadí v králově přízni.

 pořadí    vítězné body 
 1.místo      12
 2.místo      7
 3.místo      3
 4.místo      0
 5.místo      0

V případě rovnosti pořadí se vítězné body za dělená místa zprůměrují a se zaokrouhlením dolů.


Akční karty

 • mohou se zahrát až od příštího kola a mohou se zahrát maximálně 2 za kolo (vyjma těch, které se hrají ihned),
 • ve stejný okamžik se karty hrají podle pořadí hráčů v kole
 • na každé kartě je uvedeno, kdy se má zahrát
 • akční karty s modrým okrajem se hrají ihned, hráč si vezme 1 libovolný barevný drahokam
 • působnost karty je vždy max. na aktuální kolo
 • zahraná karta se zahazuje

Alchemist / Alchymista  (2 čtyřbarevné drahokamy napříč v rozích a šipkou mezi nimi):

 • Hraje se na konci kola. Hráč může vyměnit jeden svůj barevný drahokam za jiný.

Banker / Bankier / Bankéř  (tabulka kurzů drahokamů a nadpisem +1 & -1):

 • Hraje se na začátku vyhodnocení. Hráč jednu barvu drahokamů posune v tabulce kurzu o 1 nahoru a jinou barvu o 1 dolů.

Captain / Kapitän / Kapitán  (2 karty s drahokamy napříč v rozích a šipkou mezi nimi):

 • Hraje se na začátku vyhodnocení. Hráč navzájem prohodí 2 vyložené karty s drahokamy.

Bishop / Kardinal / Biskup  (2 páry fialových válečků nahoře a dole se šipkou mezi nimi):

 • Hraje se na začátku umísťování. Hráč může všechny své válečky umístit zakrytě.

Spy / Spion / Špeh  (3 různobarevné válečky a lupou nad nimi):

 • Hraje se na začátku umísťování. Během umísťování se hráč může podívat na čísla až 3 zakrytých válečků soupeřů. Toto není nutné využít v jeden okamžik. Hráč si může prohlédnout i zakryté válečky na poli královy přízně.

Herald / Herold / Posel  (fialový váleček v pravém horním rohu se šipkou směřující dolů na desku):

 • Hraje se na začátku vyhodnocení. Hráč přemístí jeden svůj váleček. Přemístění z města na trh přináší bod, přemístění v rámci trhu bod nepřináší.

Conjurer / Illusionist / Kouzelník  (3 modré válečky uprostřed se šipkou od zástěny dolů na desku):

 • Hraje se na začátku umísťování. Namísto zpoza zástěny může hráč použít k umísťování i váleček před zástěnou. Poté vždy vezme váleček zpoza zástěny a položí jej před zástěnu na místo původního. Tuto akci je možné provádět během kola i opakovaně.

Intriguer / Intrigant / Intrikán  (3 modré válečky před zástenou se šipkou dolů k ležaté 8):

 • Hraje se na začátku vyhodnocení. Dojde-li při vyhodnocování ve městě k jakékoliv remíze v součtu čísel na válečcích, namísto toho, aby se rozhodovalo pomocnými kritérii, rozhoduje o pořadí hráč, který zahrál tuto kartu.

Jeweller / Juwelier / Klenotník  (2 čtyřbarevné drahokamy - 1. umístěný v horní a 2. v dolní části karty):

 • Hraje se na začátku vyhodnocení. Hráč si vezme 2 barevné drahokamy.

Magician / Magier / Mág  (2 modré válečky napříč v rozích se šipkou mezi nimi):

 • Hráč může přehodit umístění 2 svých válečků (hraje poté, co právě umístil 2 válečky). Hráč si může vyměnit i váleček, který umístil na pole královy přízně.

Merchant / Händler / Obchodník  (kvadrant města se šipkou směřující dolů k minci):

 • Hraje se na začátku vyhodnocení. Vítěz v prostředním mezikruží všech 4 kvadrantů města získává 5 bodů namísto 3.

Mercenary / Söldner / Žoldnéř  (oranžový váleček ve středu karty):

 • Hráč si označí jeden svůj umístěný váleček, tento váleček má pak při vyhodnocení hodnotu 5 (hraje poté, co právě umístil 2 válečky).

Queen / Königin / Královna  (kvadrant města ve středu karty):

 • Jedno pole města je zamknuto, tzn. až do vyhodnocení na něj nelze pokládat jiné válečky. Hraje se před umístěním svých válečků.

Prince, King / Prinz, König / Princ, Král  (mince ve středu karty s číslem 4 resp. 5):

 • Hraje se ihned. Hráč si připočte 4 body resp. 5 bodů.


Pravidla pro 3 hráče

je možné hrát na 3 nebo 4 kvadranty, na trhu se nepoužívá větší drahokam, tzn. hraje se pouze o 2 menší drahokamy, ve městě se počítá větší drahokam pouze za 1 drahokam, třetí hráč pak při vyhodnocení kvadrantu nedostane nic


Pravidla pro 2 hráče

platí pravidla pro 3 hráče se 3 kvadranty

 • Každý hráč navíc dostane 4 válečky s čísly (‘4’, ‘2’, ‘1’ and ‘0’) patřící neutrálnímu hráči
 • každý hráč poté, coumístí svoje 2 válečky, umístí jeden váleček neutrálnímu hráči zakrytě
 • při vyhodnocení, neutrální hráč vyhrává všechny remízy.
 • Vyjma karet Prince a King, neutrální hráč si bere místo akčních karet barevný drahokam, neutrální hráč si vždy vybere drahokam právě nejsilnější barvy.
 • Jestliže neutrální hráč mění kurz drahokamů, vylepší kurz barvě, od které má nejvíc drahokamů, je-li takových víc, rozhoduje vzdálenost od města, tj. modrá > zelená > žlutá > červená.
 • při závěrečném vyhodnocení neutrální hráč dostane body za 3.místo i v případě, kdy nemá žádný drahokam příslušné barvy.


Akční karty z rozšíření

...


Karty události z rozšíření

...

Odkazy