Wallenstein

z deskovehry.cz - od hráčů pro hráče
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Wal krabice.jpg
Jiné názvy Valdštejn
Počet hráčů 3-5
Doporučený věk 12
Délka hry 60 až 120 minut
Autor Dirk Henn
Vydání
2002 Queen Games Wallenstein
Ocenění International Gamers Awards 2003 - nominace, 8. místo na žebříčku Top 10 BoardGameGeek (podzim 2005)


Pravidla připravil: Jakub Dobal (podle anglického překladu pravidel a německého originálu)


Pravidla

Herní materiál

 • 1x hrací plán, mapa střední Evropy 17. století
 • 5x osobní hráčská deska pro plánování akcí
 • 45x karty zemí (každá pro jednu zemi)
 • 25x prázdných karek zemí (+ 2 náhradní)
 • 25x karty událostí (Ereigniskarten)
 • 10x karty akcí (Aktionskarten)
 • 5x karty generálů
 • 28x paláce (Paläste)
 • 26x kostely (Kirchen)
 • 26x obchody (Handelshäuser)
 • 42x žetony revolty (Unruhemarker)
 • 62x kostičky označující armády pro každého hráče, v pěti barvách
 • 20x zelené kostičky označující armády sedláků
 • 35x zlaté truhličky (přírodní dřevo) s hodnotou 1 zlatého
 • 20x zlaté truhličky (oranžové) s hodnotou 5 zlatých
 • 1x věž
 • 1x plastiková nádoba
 • 1x pravidla

Poznámka: V závorkách jsou uvedeny původní názvy (viz také hrací plán).


Cíl hry

Cílem je získat největší moc, která je na konci hry vyčíslena získanými body za obsazené země a postavené budovy v regionech. Nejúspěšnější vojevůdce se stane (alespoň dočasně) vůdčí postavou ve střední Evropě 17. století.

Hra je rozložena do osmi herních období (2 roky podle ročních dob), která představují dvouletou válku. V každém období, kromě zimy, hráči provádějí ve svých zemích některou z deseti akcí (získávání zlata a obilí, stavba budov, přesun armád). V zimě dochází k vyhodnocení dosažených úspěchů. Součet bodů po dvou zimách tedy určí vítěze.


Příprava hry

Hrací plán položte doprostřed stolu. Každý hráč obdrží:

 • 5 prázdných karet zemí
 • 1 kartu generála
 • 1 osobní desku pro plánování akcí
 • 1 sadu kostiček armád příslušné barvy
 • truhličky zlata v hodnotě 18 zlatých pro 3 hráče
 • truhličky zlata v hodnotě 15 zlatých pro 4 hráče
 • truhličky zlata v hodnotě 13 zlatých pro 5 hráčů

Doporučení: Hráči si ze svého středu zvolí správce hry, který bude mít na starosti bank a umisťování karet. Měl by to být někdo, kdo dobře zná pravidla.

Zlato i armády si každý hráč položí viditelně před sebe – tvoří jeho zásobu. Každý hráč položí jednu kostičku jako žeton na počítadlo obilí na plánu – začíná se na nule. Karty zemí zamíchejte a položte lícem dolů vedle plánu.

Potom se věž poprvé naplní. Do věže se najednou vhodí 7 kostiček armád každého hráče a 10 neutrálních zelených armád. Kostičky, které věží propadnou do nádoby, jsou vráceny zpět hráčům do jejich zásoby.


Přidělení zemí

Pokud hrají jen tři hráči, následujících osm zemí nebudou do hry zahrnuto – nebude se tedy s nimi hrát (na hracím plánu jsou ohraničeny bílou barvou):

 • Bremen,
 • Holstein,
 • Bm. Lüttich,
 • Burgund,
 • Bm. Konstanz,
 • Fm. Bayern,
 • Steiermark,
 • Tirol.

Na osobní desce hráčů, pod jménem generála, je devět políček s čísly. Každý hráč doplní tato políčka předepsaným počtem kostiček, tím vytvoří skupiny armád – ve třech hráčích 9 skupin, ve čtyřech 8, v pěti 7.

Ze zamíchaného balíčku karet se dvě líznou a vyloží vedle lícem nahoru, aby bylo vidět, o jakou zemi se jedná.

První hráč si může vybrat, zda si vezme jednu z otočených karet, nebo vrchní neotočenou z balíčku. Potom musí umístit všechny kostičky z jedné skupiny armád do právě zvolené země. Jednou umístěné armády se již nesmí přesouvat do jiné, nově vybrané země.

Na místo odebrané karty hráč, který je na řadě, lízne z balíčku novou. Pokud má výběr ze stejných karet z předešlého kola, může tyto dvě karty vrátit na konec balíčku a dvě nově líznuté položit vedle balíčku. Potom si teprve zvolí jednu kartu z nově otočených, nebo z balíčku. Když jsou všechna hráčská políčka prázdná (9 políček pro 3 hráče, 8 pro 4 a 7 pro 5), přidělování zemí končí.

Varianta: Hráči mohou využít připravené rozdělení zemí, které je uvedeno na konci pravidel. Potom si jen rozdělí příslušné karty zemí a umístí předepsané počty armád do příslušných zemí.


Průběh hry

Hra zahrnuje 2 roky. Rok se skládá ze začátku roku, akčních fází na jaře, v létě a na podzim a vyhodnocovací fáze v zimě (kdy armády odpočívalají).


1. Začátek roku

a) Karty událostí

Na začátku každého roku jeden z hráčů vytáhne náhodně 4 karty událostí a lícem nahoru (otevřeně) je položí na pole událostí na horním kraji hrací desky (Ereignis). Události popsané na těchto kartách budou využity v jarní, letní a podzimní fázi, zatímco snížení úrody v zimě (číslo ve spodní části karty).

b) Počítadlo obilí se vynuluje

Všem hráčům je vynulováno počítadlo obilí na hracím plánu.

2. Jaro

a) Vyložení karet akcí

10 karet akcí se nejprve zamíchá. Prvních 5 se potom položí lícem nahoru na pole 1 až 5 na kraji hrací desky (je vidět, o jaké akce jde) a 5 zbylých karet lícem dolů na pole 6 až 10 (zakrytě).

b) Plánování akcí

Všichni hráči plánují své akce na dané roční období současně.

Pokládají své karty zemí nebo prázdné karty zemí na příslušné akce, které jsou předtištěny na osobní desce.

Akce pak provedou v zemi, která k nim byla přiřazena. Pokud hráč na akci umístil prázdnou kartu, v daném kole ji neprovede.

Pokud je to možné, karty zemí (nebo prázdné) musí hráči umístit na všechna pole akcí. Nemá-li některý hráč dost karet (ani prázdných), nechá zvolená pole akcí nezakrytá.


c) Pořadí hráčů během kola

Karty s generály zahrnutými do hry zvolený hráč zamíchá, druhý je postupně náhodně vytáhne a otevřeně položí na místo na pravém kraji hrací desky (Spieler 1–5). Tím se určí pořadí hráčů v daném kole: hráč představující generála nahoře (Startspieler) bude hrát první a další pod ním následují. Pořadí bude platit do začátku dalšího období, kdy se určí nové pořadí.

d) Současná událost

Jedna ze čtyř karet událostí vybraných na začátku roku je náhodně vybrána a umístěna na pole pro současnou událost (aktuelles Ereignis). Tři zbývající zůstanou ležet na poli událostí. Vybraná karta platí pro současné období, text na kartě určí, co se stane (číslo na kartě dole je důležité jen během zimy).

e) Provedení akcí

Akce se provádějí postupně v pořadí podle karet akcí na desce. Aktuální akci provedou všichni hráči v určeném pořadí (viz odstavec c). Každý hráč postupně otočí kartu země u dané akce a vykoná ji. Totéž platí u dalších akcí v daném pořadí. Když všichni hráči dokončí odkryté akce, otočí se karty akcí lícem dolů a následující zakryté karty akcí se odkryjí a postupně provedou.

Je-li to možné, musí hráč vykonat všechny plánované akce. Pokud z nějakého důvodu (např. nedostatek zlata nebo armád) nemůže akci dokončit, je akce ihned zrušena (jako kdyby hráč zahrál prázdnou kartu).

Po odehrání všech akcí začíná nové období.

Poznámka: Karty generálů zůstávají ležet v daném pořadí, které bylo stanoveno v odstavci c) i v následujícím období, dokud nebude stanoveno nové pořadí hráčů.

3. Léto

Jako jaro (náhodně se vybere jedna ze tří zbývajících karet akcí).

4. Podzim

Jako jaro (náhodně se vybere jedna ze dvou zbývajících karet akcí).

5. Zima

a) Ztráta obilí

Číslo na poslední kartě událostí určuje množství obilí, které bude ztraceno. Každý hráč odečte daný počet bodů na počítadle obilí.

b) Revolta

Po ztrátě obilí musí každý hráč mít nejméně jedno obilí pro každou svou zemi. Musí tak zajistit, aby armády a obyvatelé neměli obavy ze zimy. Pokud se mu obilí nedostává, dojde k revoltě (viz dále Bitvy a revolty).

c) Vítězné body (VB)

Za každou zemi a budovu, kterou hráč vlastní, získá jeden vítězný bod. Potom je v každém z pěti velkých regionů zjištěno, který hráč vlastní nejvíce paláců, kostelů a obchodů. Za většinu paláců v regionu získá 3 VB, za kostely 2 VB a za obchody 1 VB.

Při shodě jsou body uděleny každému z hráčů, ale o jeden bod méně (2 VB za paláce, 1 za kostely, 0 za obchody).

Body za země a budovy a body za největší počet budov v regionech jsou sečteny a zaznamenány do sčítací tabulky každého hráče.

Příklad: Josef a Monika mají stejný počet paláců v regionu Grandenburg. Oba dostanou 2 body. Kdyby měl Josef víc paláců, mohl by dostat body 3.

d) Odstranění žetonů revolty

Všechny žetony revolty jsou na konci zimního období z hrací desky odstraněny!

6. Konec roku

Nový rok začíná a hra běží opět od začátku, znovu v průběhu 4 ročních období.


Akce

1. Budovy

K postavení paláce, kostela nebo obchodu si vezme hráč příslušný žeton a zaplatí jeho cenu (počet zlatých) bance. Země může mít jen jednu budovu od každého typu. V každém městě pak může být postavena pouze jedna budova.

2. Daně – Zlato/Obilí

Hráč obdrží takové množství zlata nebo obilí, které je uvedeno na kartě země.

Nicméně to zvyšuje nespokojenost obyvatelstva. Následující situace mohou být aplikovány pro obě akce (zlato i obilí):

 • a) Hráč obdrží z banky zlato nebo posune značku na počítadle obilí.
 • b) Pokud je v zemi alespoň jeden žeton revolty, potom revolta vypukne. V následující bitvě může hráč použít tolik armád, kolik chce; počet armád sedláků odpovídá počtu žetonů revolty.
 • c) Hráč přidá žeton revolty do této země.

3. Doplnění armád/Noví rektruti

Po zaplacení množství zlata uvedeného na kartě akce umístí hráč do své země 1, 3 nebo 5 armád. V zemi může být neomezené množství armád. Pokud hráč nemá dostatečný počet armád nebo zlato pro dokončení akce, je akce zrušena.

Karta akce s posílením umožňuje hráči po zaplacení jednoho zlata umístit do země jednu armádu a současně mu nabízí volbu: pokud chce, může přemístit armády z této země do sousední vlastní země (bitva tedy není dovolena). Hráč může provést jen první akci, nebo obě.

4. Pohyb/Bitva

Při každém přesunu musí v původní zemi zůstat alespoň jedna armáda.

Akce pohyb umožňuje hráči přemístit armády do sousední země: vlastní, protivníkovy, nebo neutrální.

Pokud je akce naplánována, musí být přesunuta alespoň jedna armáda, je-li to možné. Pokud cílová země hráči nepatří, dojde k bitvě.


Bitvy a revolty

K bitvě dojde v těchto případech:

 • když některý z hráčů přesune svou armádu do země patřící jinému hráči,
 • když některý z hráčů přesune armádu do neobsazené, neutrální země,
 • když dojde k revoltě.


1. Výsledek bitvy

V bitvě se střetnou vždy přesně dvě strany: většinou dva hráči nebo hráče a sedláci. V některých případech sedláci bojují na straně jednoho hráče.

Bojující armády a všechny armády umístěné v nádobě jsou vhozeny současně do věže. Všechny kostičky, které propadnou věží a nepatří žádné z bojujících stran, zůstanou v nádobě.

Výsledek bitvy určuje porovnání počtu kostiček armád, které náleží k válčícím stranám. Strana, která má méně jednotek v nádobě, prohrála a přemístí své armády zpět do zásoby. Druhá strana vyhrála bitvu, ale ztratila tolik armád, kolik měl protivník kostiček v nádobě. Pokud sedláci bojovali na straně vítěze, vrací se do zásoby jako první, armády vítěze jsou vraceny do zásoby jen tehdy, pokud jejich počet nestačí k pokrytí ztracených armád. Zbylé vítězné armády zůstávají v dobyté zemi.

Kromě nerozhodných bitev nebo úspěšných revolt sedláků, nejsou budovy výsledkem bitvy postiženy. Dojde-li k nerozhodnému výsledku, je země totálně zničena: žetony budov i revolty jsou odstraněny a karta země je vrácena zpět do balíčku nepřidělených zemí.

Příklad: Do věže jsou vhozeny čtyři modré a tři červené armády. Tři modré a čtyři červené armády (jedna již byla ve věži) a jedna zelená (také z věže) vypadnou do nádoby. Pokud sedláci podporovali v obraně červeného, má celkem 5 armád oproti 3 armádám modrého. Červený vrátí 2 své armády do země, zbylé jsou vráceny všem hráčům do zásoby (červená, zelená, modrá). Kostičky ostatních armád zůstanou v nádobě.


2. Hráč vs. hráč

Pokud hráč přesune armády do země, která patří jinému hráči, jsou všechny útočící armády, stejně tak jako všechny armády, které obránce chce použít k obraně, vhozeny do věže.

Pokud napadená země nemá více než jeden žeton revolty, připojí se armáda sedláků v bitvě na stranu obránce. Jinak budou sedláci neutrální, nebudou ve výsledku započítány k žádné straně a zůstanou v nádobě.

Pokud má obránce ve výsledku více armád (může zahrnovat i sedláky), potom je země úspěšně ubráněna a útok odražen.

Když útočník zvítězil, dobyl zemi, získá hned od obránce kartu země, dokonce i když leží na plánované a ještě neprovedená akci (akce pro tuto zemi tím bude pro tohoto hráče zrušena).

3. Hráč vs. neobsazená země

Neobsazená země je bráněna jednou armádou sedláků. Pokud se hráč přesune do neobsazené země, všechny útočící armády a jedna armáda sedláků (a všechny armády z nádoby) jsou vhozeny do věže. Jiné armády než sedláků a útočníka nejsou započítány.

Pokud útočník dobude zemi, obdrží její kartu z balíčku a na plán je do této země přidán žeton revolty.

4. Revolty

Chyba při vytváření náhledu: Náhled nelze uložit na dané místo.
Tabulka revolty

Pořadí revolt odpovídá pořadí hráčů kola, které bylo určeno během podzimní fáze. Tabulka na plánu určuje počet a sílu revolt pro každého hráče. Levý sloupec ukazuje množství obilí, které se hráči nedostává (rozdíl mezi počtem obsazených zemí a množstvím obilí pro zimní období). Střední sloupec daného řádku ukazuje odpovídající počet zemí, ve kterých revolty vypukly, hráč po levici je náhodně vytáhne z hráčova balíčku karet zemí (zahrnuje i prázdné karty). Pravý sloupec určuje, kolik armád sedláků je přidáno a vhozeno do věže.

Během revolt se hráč brání proti armádám sedláků sídlícím v dané zemi. Ty útočí s tolika armádami, kolik je v zemi žetonů revolty. Další armády jsou přidány za chybějící obilí, viz výše (podle tabulky na hracím plánu). Protože se hráč brání, může použít k obraně tolik armád, kolik chce.

Pokud je revolta sedláků úspěšná, hráč přijde o zemi. Země je celkově zpustošena (žetony budov a revolt jsou odstraněny) a karta země je vrácena zpět do balíčku.

Příklad: Josef má o 2 body obilí méně než zemí. Hráč po jeho levici náhodně vybere jednu kartu z jeho karet zemí (zahrnuty jsou i prázdné karty). V této vybrané zemi je jeden žeton revolty. Vypukne revolta a Josef se bude bránit proti třem armádám sedláků (1 za žeton revolty + 2, jak ukazuje pravý sloupec - na obrázku označeno červeně).


5. Neutrální armády

Pokud během bitvy z věže vypadnou armády náležející ostatním hráčům, kteří nejsou zataženi do konfliktu, zůstanou v nádobě až do další bitvy, kdy budou znovu vhozeny do věže. Stejný postup platí, když kostičky vypadnou v průběhu hry z věže náhodně (někdo např. nechtěně drcne do stolu).


Konec hry

Hra končí po skončení druhé zimy. Vítězem se stane hráč s největším počtem bodů za oba roky. V případě shody zvítězí hráč s větším počtem paláců, případně kostelů, nakonec obchodů. Pokud je výsledek stále nerozhodný, podělí se tito hráči o vítězství.


Dodatky

Přehled karet událostí

Překlad karet událostí - číslo karty je uvedeno malou číslicí v pravém dolním rohu.

1. Špatná úroda – Sachsen: V tomto kole je v regionu Sachsen sklizeno o dvě méně obilí. / -6 OBILÍ

2. Špatná úroda – Brandenburg: V tomto kole je v regionu Brandenburg sklizeno obilí o dvě méně. / -1 OBILÍ

3. Špatná úroda – Kurpfalz: V tomto kole je v regionu Kurpfalz sklizeno o dvě méně obilí. / -5 OBILÍ

4. Špatná úroda – Österreich: V tomto kole je v regionu Österreich sklizeno o dvě méně obilí. / -2 OBILÍ

5. Špatná úroda – Bayern: V tomto kole je v regionu Bayern sklizeno o dvě méně obilí. / -5 OBILÍ

6. Dobrá sklizeň – Bayern: Během tohoto kola jsou v regionu Bayern sklizeny dvě obilí navíc. / -3 OBILÍ

7. Dobrá sklizeň – Sachsen: Během tohoto kola jsou v regionu Sachsen sklizeny dvě obilí navíc. / -4 OBILÍ

8. Dobrá sklizeň – Kurpfalz: Během tohoto kola jsou v regionu Kurpfalz sklizeny dvě obilí navíc. / -6 OBILÍ

9. Dobrá sklizeň – Österreich: Během tohoto kola jsou v regionu Osterreich sklizeny dvě obilí navíc. / -4 OBILÍ

10. Dobrá sklizeň – Brandenburg: Během tohoto kola jsou v regionu Brandenburg sklizeny dvě obilí navíc. / -2 OBILÍ

11. Mír v kostele: Během tohoto kola nemůže být země, v níž je postaven kostel, napadena. / -2 OBILÍ

12. Mír v kostele: Během tohoto kola nemůže být země, v níž je postaven kostel, napadena. / -3 OBILÍ

13. Mír v kostele: Během tohoto kola nemůže být země, v níž je postaven kostel, napadena. / -7 OBILÍ

14. Nedostatek jednotek – Bayern: V regionu Bayern se mění tyto dvě akce: Za 2 zlaťáky jsou 2 jednotky. Za 3 zlaťáky jsou 3 jednotky. / -1 OBILÍ (ztráta)

15. Nedostatek jednotek – Österreich: V regionu Österreich se mění tyto dvě akce: Za 2 zlaťáky jsou 2 jednotky. Za 3 zlaťáky jsou 3 jednotky. / -0 OBILÍ

16. Nedostatek jednotek – Kurpfalz: V regionu Kurpfalz se mění tyto dvě akce: Za 2 zlaťáky jsou 2 jednotky. Za 3 zlaťáky jsou 3 jednotky. / -6 OBILÍ

17. Nedostatek jednotek – Sachsen: V regionu Sachsen se mění tyto dvě akce: Za 2 zlaťáky jsou 2 jednotky. Za 3 zlaťáky jsou 3 jednotky. / -3 OBILÍ

18. Nedostatek jednotek – Brandenburg: V regionu Brandenburg se mění tyto dvě akce: Za 2 zlaťáky jsou 2 jednotky. Za 3 zlaťáky jsou 3 jednotky. / -4 OBILÍ

19. Palácové stráže: V bránících se zemích s postaveným palácem, je při vhození do věže přidána jedna zelená jednotka. / -5 OBILÍ

20. Bojem unavení sedláci: Když je napadena neobsazená země, žádné zelené jednotky nejsou vhozeny do věže. / -3 OBILÍ

21. Bojem unavení sedláci: Když je napadena neobsazená země, žádné zelené jednotky nejsou vhozeny do věže. / -2 OBILÍ

22. Rozzuření sedláci: Během kola brání sedláci neobsazené země s dalšími dvěma jednotkami navíc. / -4 OBILÍ

23. Rozzuření sedláci: Během kola brání sedláci neobsazené země s dalšími dvěma jednotkami navíc. / -2 OBILÍ

24. Obchodní prémie: Za každý nově postavený obchod nezaplatí hráči jeden zlaťák, ale naopak jeden z banky získají. / -1 OBILÍ

25. Obchodní prémie: Za každý nově postavený obchod nezaplatí hráči jeden zlaťák, ale naopak jeden z banky získají. / -2 OBILÍ

Poznámka: Text platí pro období jaro, léto, podzim. Číslo u obilí (za lomítkem) se uplatní jen v zimě.


Přidělení zemí

Alternativní varianta počátečního rozdělení zemí.

Hráči dostanou karty přadepsaných zemí (viz dále podle počtu hráčů) a rozmístí do nich na hracím plánu příslušné počty jednotek uvedených v závorce (kostiček armád).

Počáteční rozdělení pro 3 hráče:

Hráč A:

Gft. Mark (5), Osnabrück (4), Oberösterreich (4), Passau (3), Erzbm. Trier (3), Erzbm. Köln (2), Niederösterreich (2), Sächs. Lande (2), Vogtland (2).

Hráč B:

Strassburg (5), Mittelmark (4), Paderborn (4), Baden (3), Breisgau (3), Lothringen (2), Hessen-Kassel (2), Neumark (2), Vorpommem (2).

Hráč C:

Augsburg (5), Böhmen (4), Lüneburg (4), Salzburg (3), Würzburg (3), Kämten (2), Lausitz (2), Mecklenburg (2), Schlesien (2).

Počáteční rozdělení pro 4 hráče:

Hráč A:

Lüneburg (5), Holstein (4), Württemberg (4), Mecklenburg (3), Wolfenbüttel (3), Anhalt (2), Baden (2), Mittelmark (2).

Hráč B:

Oberösterreich (5), Grafschaft Mark (4), Schlesien (4), Kämten (3), Tirol (3), Erzbm. Trier (2), Lausitz (2), Niederösterreich (2).

Hráč C:

Bm. Zweibrücken (5), Böhmen (4), Hm. Paderborn (4), Erzbm. Köln (3), Strassburg (3), Hessen-Darmstadt (2), Lothringen (2), Passau (2).

Hráč D:

Augsburg (5), Oberpfalz (4), Osnabrück (4), Kursachsen (3), Salzburg (3), Bremen (2), Fm. Bayern (2), Vogtland (2).

Počáteční rozdělení pro 5 hráčů:

Hráč A:

Gft. Mark (5), Böhmen (4), Schlesien (4), Erzbm. Köln (3), Lausitz (3), Mähren (2), Vogtland (2).

Hráč B:

Augsburg (5), Mecklenburg (4), Würzburg (4), Bremen (3), Hessen-Darmstadt(3), Holstein (2), Regensburg (2).

Hráč C:

Altmark (5), Erzbm. Trier (4), Neumark (4), Bm. Lüttich (3), Kursachsen (3), Anhalt (2), Mittelmark (2).

Hráč D:

Lothringen (5), Bm. Zweibrücken (4), Kärnten (4), Baden (3), Niederösterreich (3), Burgund (2), Steiermark (2).

Hráč E:

Hm. Paderborn (5), Oberösterreich (4), Osnabrück (4), Salzburg (3), Wolfenbüttel (3), Hessen-Kassel (2), Passau (2).


Odkazy