Torres

z deskovehry.cz - od hráčů pro hráče
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Tor.jpg
Počet hráčů 2-4
Doporučený věk 12
Délka hry 40 až 60 minut
Autor Michael Kiesling
Wolfgang Kramer
Vydání
1999 Ravensburger Torres
Ocenění Spiel des Jahres 2000 - vítěz, Deutscher Spiele Preis 2000 - 2. místo, International Gamers Awards 2000 - Best Strategy Game (nominace)

Český překlad: Dan Zeman

Bohatou Kastilii zpustošila ničivá bouře a nechala za sebou jen základy kdysi tak nádherných hradů. Starý král nyní hledá mezi svými syny důstojného nástupce a pověřuje je obnovou královských hradů. Komu se podaří během tří let postavit nejvyšší a největší hrady a usadit se na nich, ten jednou vystřídá krále na trůnu.

Vy hrajete roli královského syna a vysíláte svých 6 rytířů, aby si vzali budování hradů na starost. Král rozkázal, že soutěž má probíhat v míru, žádný rytíř tedy nemůže jinému upírat jeho místo. Zvláštní odměna čeká toho, kdo se nachází v královském hradu a dělá společnost králi.

Na konci každého roku bude král cestovat po království, aby vyhodnotil výsledky snažení vašich rytířů. Po třetí cestě padne jeho konečné rozhodnutí.

Pravidla

Herní materiál

 • 1 hrací plán,
 • 92 stavebních kamenů,
 • 24 rytířů,
 • 4 bodovací kameny,
 • 1 král
 • 40 akčních karet (AKTION)
 • 4 karty s přehledem možných akcí a jejich ceny v akčních bodech (CODEX)
 • 3 karty s přehledem kamenů do jednotlivých fází (PHASEN)
 • 8 karet s úlohami pro mistrovskou verzi (MEISTER)


Cíl hry

Hrací plán ukazuje Kastilii jako čtvercové území o rozměrech 8×8 polí, na kterých během hry vznikají hrady. Na okraji hracího plánu je bodovací stupnice, která ukazuje aktuální stav hry.

Hráči dostanou během každého ze tří vyhodnocení body za hrady, na kterých stojí jejich rytíři. Při udílení bodů se násobí zastavěná plocha hradu výškou, ve které daný rytíř stojí. Kdo během tří vyhodnocení nasbírá nejvíce bodů, vyhraje hru.


Příprava hry

 • Hrací plán se položí doprostřed stolu.
 • Každý hráč si vybere barvu a dostane jeden bodovací kámen a šest rytířů v této barvě. Bodovací kameny se položí před začátek bodovací stupnice na hracím plánu. Rytíře si zatím postaví každý hráč na stůl před sebe.
 • Všichni hráči obdrží kartu CODEX - pravidla ve zkratce.
 • Podle počtu hráčů se vybere příslušná karta PHASEN s nápovědou pro rozdávání stavebních kamenů před jednotlivými fázemi a položí se vedle hracího plánu. Zbývající dvě fázové karty zůstanou v krabici.
 • Všechny akční karty (AKTION) se zamíchají, otočí lícem dolů a položí do balíku vedle hracího plánu. Jejich barevné rozlišení v základní verzi hry nehraje roli.
 • Král se připraví vedle hracího plánu.
 • Stavební kameny se nachystají vedle hracího plánu jako společná zásoba. 8 kamenů se z této zásoby odebere a rozmístí na hrací plán na pole s obrázkem hradu. To budou základní kameny hradů, které se během hry budou postupně rozrůstat.
 • Počínaje nejmladším hráčem každý hráč po směru hodinových ručiček položí jednoho svého rytíře na libovolný neobsazený hrad.
 • Hráč, který svého rytíře umisťoval jako poslední, vezme krále a postaví ho na některý ze zbývajících volných hradů. Tento hrad se tak stává královským hradem.
 • Co byste ještě měli vědět: Pro další výklad je důležitý pojem úroveň neboli patro. Úrovní se myslí výška, ve které se nachází rytíř. Rytíř, který stojí přímo na hracím plánu, se nachází na úrovni 0. Rytíř, který stojí na jednom stavebním kamenu, se nachází na úrovni 1, rytíř na dvou stavebních kamenech má úroveň 2 atd.


Průběh hry

"Torres" probíhá ve třech fázích. Každá fáze končí vyhodnocením. Při hře dvou hráčů má každá fáze čtyři kola, při hře tří nebo čtyř hráčů mají druhá a třetí fáze pouze po třech kolech. Kolo končí, když byl každý hráč jednou na řadě.

Před každou fází dostanou hráči ze společné zásoby stavební kameny, jejichž počet je znázorněn na příslušné fázové kartě. Tam je také zobrazeno, do jakých sloupečků po kolika kamenech si hráč kameny postaví před sebe na stůl.

Příklad pro čtyři hráče:

1. fáze: Každý hráč obdrží 4 věže po 2 stavebních kamenech.

2. fáze: Každý hráč obdrží 3 věže po 2 stavebních kamenech.

3. fáze: Každý hráč obdrží 3 věže po 2 stavebních kamenech.

První je na tahu nejmladší hráč. Po něm následují další ve směru hodinových ručiček.

Hráč na tahu může provést některé z následujících akcí v libovolném pořadí (některé třeba i opakovaně) v celkové hodnotě nejvýše 5 akčních bodů. Akce a jejich cena v akčních bodech jsou také stručně popsány na kartách CODEX.

Nasazení rytíře do hry

Cena: 2 akční body.

Nasadit nového rytíře lze pouze vedle rytíře stejné barvy, který už stojí na hracím plánu. Za sousední pole se považují ta, která od něj leží vodorovně a svisle, nikoli úhlopříčně.

Nasadit lze na stejné nebo nižší patro, jako to, na kterém je rytíř, vedle něhož nasazujeme. Nelze nasadit ani o patro výše.

Nasadit lze jen na pole neobsazené jiným rytířem nebo králem.

Každý rytíř má tedy kolem sebe nejvýše 4 pole, na která lze nasadit nového rytíře.

Krok rytířem

Cena: 1 akční bod.

Krokem se myslí přesun na sousední pole (vodorovně nebo svisle, ale ne úhlopříčně). V jednom kroku smí rytíř vystoupat nejvýše o jednu úroveň výše (obr. A), ale může skočit o libovolný počet pater dolů (obr. B).

Rytíř smí vkročit pouze na volné pole. Pole obsazená jinými rytíři nebo králem nesmí ani přeskakovat (obr. C).

Průchod vnitřkem hradu

Cena: 1 akční bod.

Každý stavební kámen má v sobě čtyři brány. Rytíři mohou těmito branami procházet a objevit se třeba i o mnoho polí dál na jiném konci hradu (obr. D)! Uvnitř hradu může změnit směr. Patro může změnit jen směrem dolů, stoupat uvnitř hradu nemůže, pokud mu to neumožňuje akční karta.

V jednom tahu může jeden rytíř za odpovídající počet akčních bodů projít libovolným počtem hradů.

Rozšíření hradu

Cena: 1 akční bod za 1 stavební kámen.

V jednom tahu se ke stavbě mohou použít kameny jen z jednoho sloupečku kamenů, který má hráč před sebou. Po každém tahu musí hráč jeden sloupeček kamenů zrušit. Pokud kameny nepoužije ke stavbě, musí je buď rozdělit mezi ostatní sloupečky, nebo vrátit do společné zásoby. Žádný sloupeček však nesmí být vyšší než 3 kameny, takže pokud má hráč všechny sloupečky takto vysoké, musí zbývající kameny vracet do společné zásoby. Nové sloupečky se zakládat nesmějí. Počet sloupečků, které má hráč před sebou, udává počet zbývajících tahů do konce fáze.

Kameny, které hráči zbudou po vyhodnocení na konci fáze, se musí také vrátit do společné zásoby.

Stavební kameny, které má hráč k dispozici, může v daném tahu rozdělit k více různým hradům. Vždy však musí přistavovat k existujícím hradům, nemůže zakládat nové.

Přistavovat se může buď na nultou úroveň do sousedství hradu (vodorovně nebo svisle, ne úhlopříčně), nebo do vyšších pater na už postavené kameny. Nový kámen se nemůže postavit na obsazené pole pod rytíře nebo pod krále.

Výška hradu (počet pater jeho nejvyšší věže) nesmí být větší než jeho zastavěná plocha (počet polí hracího plánu zakrytých hradem). Například když hrad zakrývá 3 pole hracího plánu, může mít nejvýše 3 úrovně.

Při rozšiřování plochy hradu nesmí dojít ke spojení dvou hradů. Hrady se mohou dotýkat jen úhlopříčně.

Nákup akční karty

Cena: 1 akční bod za 1 kartu.

V jednom tahu lze nakoupit nejvýše 2 akční karty (hráč si vytáhne ty, které jsou na řadě na vrchu balíku).

Akční kartu nelze použít v tahu, ve kterém ji hráč získal. Může si ji ale schovat až do konce hry.

Použití akční karty

Cena: 0 akčních bodů.

V jednom tahu lze použít nejvýše jednu akční kartu, a to ne takovou, která byla teprve v tomto tahu získána. Použitá karta jde ze hry a hráč ji vrátí do krabice.

Stejně jako jiné akce, použít akční kartu je možné kdykoli během tahu.

Provedení akce na kartě je zdarma, i když zahrnuje přesun rytíře.

Výměna akčních bodů za hodnotící body

Cena: 1 akční bod za 1 hodnotící bod.

Hráč, který nemá nic užitečnějšího na práci, může posunout svůj hodnotící kámen na hodnotící stupnici o tolik polí, kolik akčních bodů zaplatí.

Na jednom poli stupnice může stát nejvýše jeden kámen. Pokud by něčí kámen měl skončit na poli, na kterém už leží jiný kámen, může se zdarma posunout na nejbližší následující volné pole.

Přehled akčních karet

Šplh

("zwei Ebenen nach oben auf ein freies Feld klettern")

Hráč může přesunout jednoho svého rytíře na sousední pole (vodorovně nebo svisle, ne úhlopříčně), které leží o dvě úrovně výše. Například z úrovně 1 na úroveň 3.

Výtah

("Gehen Sie mit Ihrem Ritter in ein benachbartes Tor")

Hráč může vzít jednoho svého rytíře, který stojí vedle hradu, vstoupit s ním do brány hradu a vylézt z kterékoliv jiné brány tohoto hradu i o libovolný počet pater výše. Cílové pole musí být volné.

Je důležité, že hráč se na cílové pole dostane z brány v sousedství, neproleze střechou. Výtah tedy není cesta na libovolné pole hradu, zejména ne na vrchol věže, která nemá v sousedství ještě o patro vyšší věž.

Přeskok

("einen fremden Ritter überspringen")

Hráč může jedním svým rytířem přeskočit jednoho cizího rytíře. Cizí rytíř musí stát na sousedním poli a cílové pole se musí nacházet za ním ve stejném směru (nelze skákat za roh).

Přeskakovaný rytíř se může nacházet na libovolné úrovni. Cílové pole se může nacházet na stejné úrovni jako výchozí pole, na libovolně nižší úrovni nebo na úrovni o 1 vyšší.

Úskok

("Gehen Sie diagonal")

Hráč může přesunout jednoho svého rytíře úhlopříčně, na pole, které s jeho výchozím polem sousedí přes roh.

Rytíř může překonat i jedno patro do výšky. Může přeskočit z jednoho hradu na jiný, pokud se hrady dotýkají rohem.

Přelet

("eigenen Ritter vom Spielplan zurücknehmen und auf ein anderes Feld")

Hráč může stáhnout z plánu jednoho svého rytíře a ihned ho zdarma nasadit v souladu s pravidly nasazování, tj. do sousedství jiného svého rytíře nejvýše na jeho úroveň.

Stavba

("Setzen Sie zusätzlich einen Baustein")

Hráč si vezme navíc jeden kámen ze společné zásoby a umístí ho na plán v souladu s pravidly stavby. Kámen pod nohy

("unter einen Ihrer Ritter einen Baustein")

Hráč vezme jeden kámen z libovolného sloupečku, který má před sebou (tedy ne nutně z toho, který je určen pro tento tah), a vloží ho pod některého svého rytíře.

Dotyčný rytíř se může nacházet na libovolné úrovni, tedy i na nulté - takto může vzniknout i nový hrad, pokud v sousedství žádný není. Pravidla jasně neříkají, zda je dovoleno při použití této karty dva hrady spojit v jeden (na rozdíl od normálního přistavování bez akční karty).

Žádný hrad nesmí ani s použitím této karty být vyšší než je jeho plocha.

Přesun kamene

("Versetzen Sie einen beliebigen, freien Baustein")

Hráč vezme libovolný neobsazený stavební kámen na hracím plánu a přesune ho na jiné, rovněž volné místo. Jako všude platí, že výška žádného hradu nesmí překročit jeho plochu.

Není možné odebráním kamene rozdělit hrad na dva. Může se ale zmenšit plocha hradu a hrad může dokonce úplně zmizet, pokud sestával z jediného kamene. V každém okamžiku se však na plánu musí nacházet alespoň 6 hradů.

Použitím této karty může také nový hrad vzniknout, pokud hráč odebraný kámen položí na volné pole nulté úrovně, které nesousedí s žádným hradem. Pravidla jasně neříkají, zda je dovoleno při použití této karty dva hrady spojit v jeden (na rozdíl od normálního přistavování bez akční karty).

6 akčních bodů

("6 Aktionspunkte")

Hráč má v tomto tahu k dispozici jeden akční bod navíc.

7 akčních bodů

("7 Aktionspunkte")

Hráč má v tomto tahu k dispozici dva akční body navíc.

Vyhodnocování

Vyhodnocení se koná na konci každé fáze, tedy celkem třikrát za hru. Každý hrad včetně královského se vyhodnocuje základním způsobem, ve kterém hraje roli plocha hradu a úroveň, na které se na něm nachází rytíř daného hráče. Kromě toho lze získat zvláštní prémii za umístění rytíře na "správném" patře královského hradu.

První vyhodnocuje začínající hráč, ostatní po něm následují po směru hodinových ručiček. Ihned po spočítání svých bodů si hráč posune svůj bodovací kámen po bodovací stupnici. Pokud skončí na poli, na kterém už má svůj kámen jiný hráč, posune se zdarma na nejbližší další volné pole.

Základní hodnocení

Za každý hrad, na kterém má hráč alespoň jednoho rytíře, dostane tolik bodů, kolik činí úroveň, na níž se tento rytíř nachází, vynásobená plochou hradu.

Příklad: Váš rytíř stojí na úrovni 3. Hrad má zastavěnou plochu 5 polí. Obdržíte za něj 3 × 5 = 15 bodů a můžete si posunout svůj bodovací kámen na bodovací stupnici o 15 políček.

Za hrady, na kterých se nacházejí rytíři různých hráčů, dostanou body všichni tito hráči (případně každý z nich jiný počet bodů, pokud se jejich rytíři nacházejí na různých patrech).

Jeden hráč však dostane za jeden hrad body jenom jednou. Má-li na něm více rytířů, body se mu vypočítají podle nejlépe postaveného rytíře.

Královský hrad

Kromě základních bodů dostane za královský hrad i zvláštní body každý hráč, jehož alespoň jeden rytíř stojí v královském hradě na "správném" patře: po první fázi hry je to 1. patro, po druhé fázi 2. patro a na konci hry 3. patro. Nehraje roli, na kterém patře stojí král.

I počet zvláštních bodů je po každé fázi jiný: po první 5, po druhé 10 a po třetí 15.

Všichni hráči, jejichž alespoň jeden rytíř stojí při vyhodnocení na správném patře královského hradu, mají nárok na zvláštní body v tomto vyhodnocení.

I zvláštní body může při každém vyhodnocení dostat každý hráč nejvýše jednou, bez ohledu na počet svých rytířů v královském hradě. Má-li v královském hradě více rytířů své barvy, z nichž jeden splňuje podmínku pro zvláštní body a druhý stojí výše, dostane základní body za výše stojícího rytíře a zvláštní body k tomu.

Po vyhodnocení

Po vyhodnocení může hráč, který má nejméně bodů, přesunout krále na libovolné volné pole libovolné úrovně vyšší než nula (na nějaký stavební kámen). Typicky přesune krále na jiný hrad.

Hráči si pak ze společné zásoby doberou stavební kameny pro další fázi a připraví si je do sloupečků podle obrázku na fázové kartě. Pak začíná nová fáze.

Konec hry

Hra končí po třetím vyhodnocení. Vítězem je hráč, který má nejvíce bodů na bodovací stupnici.

Alternativní pravidla

Toto ještě není tzv. mistrovská (Meister) verze. Je to varianta pro hráče, jimž vadí příliš velký vliv náhody vnášený akčními kartami.

Příprava hry

Každý hráč obdrží 10 akčních karet své barvy, zamíchá je a položí lícem dolů do balíčku před sebe.

Průběh hry - Nákup akční karty

Hráč, který si chce za svůj akční bod koupit akční kartu, vezme tři horní karty ze svého balíku, jednu si z nich vybere a zbylé dvě vloží na vrchol nebo dospod svého balíku. Ostatní hráči nevidí ani kartu, kterou si vybral, ani karty, které vrátil.

Chce-li hráč koupit dvě karty, opakuje se uvedený postup pro každou z nich celý.

Nadále platí, že nakoupené karty se mohou použít až v příštím tahu.

Mistrovská verze

Jakmile se dobře seznámíte se základními pravidly a vyzkoušíte si hru podle nich, je čas na toto rozšíření. Všechna pravidla základní verze zůstávají v platnosti. K tomu přibudou následující rozšiřující pravidla.

Počáteční rozložení hradů

Místo aby se základní kameny hradů pokládaly na vyznačená pole, rozhodnou o jejich rozmístění hráči. Nejmladší hráč začíná, ostatní hráči po směru hodinových ručiček následují tak dlouho, dokud není položeno 8 kamenů. Mezi základními kameny musí ležet vždy nejméně 2 volná pole ve vodorovném nebo svislém směru a nejméně jedno pole úhlopříčně.

Akční karty

Každý hráč má od začátku hry k dispozici všech 10 akčních karet své barvy. Všichni hráči mají tedy k dispozici stejné akční karty. Tyto akční karty mohou už v prvním tahu využít, nákup akčních karet odpadá.

Karty s úkoly

Karty označené "Meister" obsahují úkoly, za které lze získat další body. Pro každou hru se vylosuje jedna úloha a každý hráč si rozmyslí, zda se bude více snažit o splnění této úlohy, nebo o maximalizaci zisku z normálního a královského bodování.

Na začátku hry se mistrovské karty zamíchají a horní z nich se odkryje. Úloha na této kartě platí pro všechny hráče v této hře. Karta také uvádí počet bodů, které hráči za splnění úkolu náleží.

Po skončení fáze, popř. hry se zjistí, kteří hráči úkol splnili, a ti dostanou navíc body uvedené na kartě s úkolem.

Pro splnění úkolu není důležité, jak vysoko nad zemí se rytíři daného hráče nacházejí. Obrázky u zadání úkolů jsou pouze příklady, ale zadání spočívá v něčem jiném. Překlady úkolů následují.

Na okraj

Originál: "Für jeden Ihrer Ritter, der auf einem Randfeld steht, erhalten Sie"

Za každého vašeho rytíře, který stojí na okraji hracího plánu, dostanete 2 body při prvním vyhodnocení, 5 bodů při druhém a 10 bodů při třetím.

Hráč, který má v daném okamžiku na okraji více rytířů než kterýkoli jeho protivník, dostane navíc body odpovídající jednomu dalšímu rytíři. Tyto body propadají, pokud má více hráčů stejný nejvyšší počet rytířů na okraji.

Na úhlopříčky

Originál: "Sie erhalten für jeden Ihrer Ritter, der auf den beiden großen Diagonalen steht"

Za každého vašeho rytíře, který stojí na jedné z velkých úhlopříček hracího plánu, dostanete 2 body při prvním vyhodnocení, 5 bodů při druhém a 10 bodů při třetím.

Hráč, který má v daném okamžiku na úhlopříčkách více rytířů než kterýkoli jeho protivník, dostane navíc body odpovídající jednomu dalšímu rytíři. Tyto body propadají, pokud má více hráčů stejný nejvyšší počet rytířů na úhlopříčkách. Určitý počet hradů

Originál: "Sie müssen nach der 1. Wertung auf genau 4 Burgen vertreten sein�"

Pokud jste při prvním vyhodnocení zastoupeni na právě 4 hradech, dostanete 5 bodů. Při druhém vyhodnocení musíte být právě na 5 hradech a dostanete 15 bodů. Při třetím vyhodnocení musíte být právě na 6 hradech a dostanete 30 bodů.

Sevřený šik

Originál: "Alle Ihre eingesetzten Ritter müssen nach der 3. Wertung nebeneinander stehen."

Pokud při 3. vyhodnocení stojí všichni rytíři, které máte na hracím plánu, vedle sebe, dostanete 40 bodů.

Různá patra

Originál: "Alle Ihre eingesetzten Ritter müssen nach der 3. Wertung auf unterschiedlichen Ebenen stehen."

Pokud při 3. vyhodnocení nestojí žádní dva rytíři, které máte na hracím plánu, na stejné úrovni, dostanete 40 bodů.

Stejné patro

Originál: "Alle Ihre eingesetzten Ritter müssen nach der 3. Wertung auf der gleichen Ebene stehen."

Pokud při 3. vyhodnocení stojí všichni rytíři, které máte na hracím plánu, na stejné úrovni, dostanete 50 bodů.

Řada

Originál: "Alle Ihre eingesetzten Ritter müssen nach der 3. Wertung in einer Reihe stehen."

Pokud při 3. vyhodnocení stojí všichni rytíři, které máte na hracím plánu, ve stejném řádku, sloupci nebo úhlopříčce, dostanete 50 bodů. Mezi rytíři mohou být mezery.

Čtverec

Originál: "4 Ihrer eingesetzten Ritter müssen nach der 3. Wertung ein Quadrat bilden."

Pokud při 3. vyhodnocení tvoří čtyři z vašich nasazených rytířů čtverec, dostanete 50 bodů.

Pořadí hráčů na tahu

Jakmile se pohne bodovací kámen na bodovací stupnici, změní se pořadí hráčů od příštího kola. Kolo začíná hráč, který má nejvíce bodů. Ostatní hráči následují po směru hodinových ručiček. Začínající hráč se tedy takto určí nejpozději na začátku druhé fáze. Na začátku hry, dokud žádný hráč nezíská žádné body, začíná kolo nejmladší hráč.

Odkazy