Taroky

z deskovehry.cz - od hráčů pro hráče

Přejít na: navigace, hledání
Je variantou hry Karty
Počet hráčů 4
 • Druh karet : francouzské tarokové - 54 listů
 • Hodnoty :
  • taroky I - XXII ( dvaadvacátý tarok je bez čísla a nazývá se "Å kýz" )
  • srdce a káry - 4,3,2,A,kluk,kaval,dáma,král
  • kříže a piky - 7,8,9,10,kluk,kaval,dáma,král
 • Cíl hry :
  Snahou každého hráče je získat co nejvíce bodů, vyhrát hru a splnit svoje či znemožnit protihráči vedlejší hlášky. V jedné hře je celkový dosažitelný počet bodů 70. Vydražitel (hráč, který vylicitoval nejvyšší hru) spolu s partnerem a nebo sám musí docílit nadpoloviční většinu bodů, aby hru vyhrál, to jest nejméně 36 bodů.
 • Jak se hraje :
  • Nemusí se pÅ™ebíjet. Hráč musí hrát stejnou barvou, jaká byla nesena. Nemá-li hráč přísluÅ¡nou barvu, musí hrát tarokem. Nemá-li tarok, může hrát libovolnou kartou podle svého uvážení.
  • Byl-li nesen tarok, musí hráč pÅ™ihodit také tarok. Nemá-li tarok, může hrát libovolnou kartou.
  • Každý hráč si své sebrané zdvihy shromažďuje pÅ™ed sebou na stole spolu s talonem, karty jsou rubem vzhůru. Každý může bÄ›hem hry nahlédnout do posledního odehraného Å¡tychu, ale nikam jinam!
  • První kartu na stůl vynáší vždy pÅ™edák. PostupnÄ› zbylé karty do zdvihu vynáší hráči postupnÄ› proti smÄ›ru hodinových ručiček. První kartu do nového zdvihu vynáší vždy ten, kdo bral pÅ™edchozí.
 • Rozdávání :
  Rozdává se vždy proti směru hodinových ručiček. V rozdávaní se všichni hráči pravidelně střídají. Hráč, který rozdává, je zadák, první hráč po jeho pravici je předák. Dobře promíchaný balíček karet nabídne zadák hráči naproti a ten má dvě možnosti:
  1. Sejme (více jak 6 karet) položí naspodek balíčku a nechá zadáka rozdávat. Prvních 6 karet (3+3) odloží do talónu do středu stolu, další karty rozdělí po 6 kartách tak, aby každý dostal celkem 12 karet (2×6).
  2. Poklepe balíček, volí si každý hráč pořadí, ve kterém si přeje dostat všech dvanáct karet naráz. Postup je takový, že zadák se nejprve dodá do talonu 6 karet (3 + 3) a potom se zeptá předáka, v jakém pořadí chce všech 12 karet, a potom dalšího hráče nařadě. Jestliže předák ohlásí například, že chce třetí karty, dostane kartu až na třetím místě. Ostatní se ptají po něm v pořadí rozdávání, zadák si už pochopitelně nemá z čeho vybrat.
  3. Abeles: Může nastat jak při poklepání, tak při sejmutí. Vyhlašuje ho vždy předák a znamená to, že chce svých dvanáct karet naráz, šest listů vrchních a šest spodních z balíku. Ostatní hráči dostanou svoje karty normálně podle toho, byl-li balíček poklepán, nebo sejmut.
  • Výsledkem by vždy mÄ›lo být, že uprostÅ™ed stolu leží hromádka Å¡esti karet rubem vzhůru (talón), které se rozebírají až po dražbÄ›, a každý má dvanáct uspořádaných karet v ruce.
 • Licitace (dražba) :
  • Po rozdání následuje licitace (vydražení hry). Jejím smyslem je určit, kdo bude hrát jaký typ hry.
  • Podle složitosti jsou seÅ™azeny vzestupnÄ› a označeny čísly 1 až 4. Mluvíme tedy o první povinnosti, druhé povinnosti atd.
  • Dražbu začíná vždy pÅ™edák licitováním první nebo vyšší povinnosti a končí zadák. Ohlásí-li nÄ›kdo určitou povinnost, má kdokoliv další (až se dostane na Å™adu - proti smÄ›ru hod. ručiček) možnost ohlásit povinnost vyšší, nikoliv vÅ¡ak stejnou nebo nižší. Hráč, který se nemůže anebo nechce zúčastnit licitace, Å™iká dobrá.
  • Každý se v licitaci vyjadÅ™uje jenom jednou. To znamená, že když napÅ™. pÅ™edák vyhlásil první povinnost a nÄ›který z hráčů za ním Druhou povinnost, pak pÅ™edák už nemá právo hlásit Preferanc. Existují čtyÅ™i druhy her a říká se jim povinnosti. Liší se od sebe jak herními závazky, tak rozdÄ›lením talónu.
   1. Základní povinnost :
    Hlásí ji povinně předák při začátku každé dražby. Po schválení Základní povinnosti může předák hrát:
    • Normalní základní
     Dává předákovi za úlohu, bez ohledu na kvalitu karet v ruce, hrát tuto hru se spoluhráčem.Před rozebráním talonu ohlašuje vydražitel hru slovem "hraji s devatenáctkou". Jestliže má sám vydražitel v ruce devatenáctku pak volá osmnáctku, jestliže má i tu, volá sedmnáctku a pak šestnáctku. Číslo nižší jak šestnáct volat nemůže. Zbývá mu tedy volat číslo, které má v ruce a hrát tzv. tiché sólo. V případě, že hráč dokoupí z talonu volané číslo má právo hru složit (ukáže všechny čtyři karty z talonu ihned na stůl). Složení není možné po schválené druhé povinnosti, kdy z talonu dobral vydražitel volatelné číslo.
     Hráč s hledaným tarokem v ruce žádným způsobem nepotvrzuje svoji spoluúčast ve hře s vydražitelem. Naopak, snaží se později při hře umístit hledané tarokové číslo v nejvhodnejším čase, aby protihráči neměli možnost "mazat" karty s vyšší bodovou hodnotou do svých štychů.
     Z talónu bere předák po schválení základní povinnosti a oznámení volného čísla první čtyři karty, další dva hráči v pořadí (proti směru hod. ruč.) po jedné kartě (zadák nebere nic), stejný počet karet hráči odhodí zpět.
    • Tiché sólo
     Pro oklamání protihráčů volá předák takové tarokové číslo, které má sám v listě (podle stejných pravidel jako při normální základní povinnosti, tj. musí mít alespoň tarok č. 19). Tato hra se užívá při silnějším listě, který nestojí za risk s preferánc, při obdržení volané karty z talónu, nebo při kartách 19-16 v ruce. Talon se rozebere stejně jako u Normální základní.
    • VarÅ¡ava
     Tato hra má úplně odlišná pravidla a dostala se do této karetní hry mnohem později. Dnes je již celkem známa, proto ji můžeme prohlásit jako jednu z her Taroků. Smyslem hry je donutit hráče licitovat vyšší povinosti. Proto musí hráči riskovat vyšší povinnosti, neboť nikdo dopředu neví, jestli předák nevyhlásí Varšavu. Často se stává, že prohraná Varšava stojí hráče víc, než třeba prohraná 3. povinnost. Ve vyspělých karetních skupinách nemusí být Varšava hrána, protože hráči sami vědí, kdy mohou licitovat vyšší povinnost.
     Varšavu může vyhlásit předák, jestliže mu byla odsouhlasená základní povinnost a má-li velmi slabé karty, s max. 3mi taroky. Každý hraje sám za sebe a snaží se uhrát co nejméně bodů. Nikdo nemůže vyhrát, pouze ten, kdo nahraje nejvíce, prohrává a platí všem hru.Talon si bere předák k sobě (nikdo se na něho před přihozením nedívá) a po 6 prvních štychů přihazuje po jedné kartě. Karta z talonu se přihazuje jako poslední (pátá) karta do štychu a počítá se hráči, který štych bere.
     • Základní pravidla VarÅ¡avy:
      • Vedlejší hlášky se nehlásí ani nepočítají.
      • Na rozdíl od ostatních povinností se musí pÅ™ebíjet Taroky
      • Barvy se pÅ™ebíjet nemusí.
      • Jestliže má hráč v ruce Pagáta, musí se ho zbavit jako svého posledního taroka, ne dřív.
      • Pro hráče s Mondem platí, že ho nesmí dát do Å¡tychu, kde už je Å kýz (máznout na Å kýza). Teoreticky může dojít ke kolizi pravidel, má-li hráč v ruce pouze Monda a Pagáta a nÄ›kdo vynese Å kýze. V tomto případÄ› hráč pÅ™ihazuje Monda a Pagáta si nechá na další Å¡tych.
   2. Druhá povinnost :
    Může ji hlásit kdokoliv, kdo má v ruce Pagáta. Znamená v pořadí vyšší hru se závazkem, že vydražitel přebije Pagátem poslední štych. Hru nelze za žádných okolností složit. Po schválení Druhé povinnosti může vydražitel hrát:
    • Normální Druhá
     Normální Druhá povinnost je Normální základní povinnost + Pagát "nakonec". Tato hra se hraje stejně jako normální základní povinnost, stejně se rozebírá i talón.
    • Tiché sólo
     Tiché sólo u Druhé povinnosti je Tiché sólo základní povinnosti + Pagát "nakonec". Tato hra se hraje stejně jako tiché sólo základní povinnosti s výjimkou, že hru nelze složit. Talón se rozebírá stejně jako u první povinnosti.
   3. Preferanc (taky TÅ™etí, Trojka, Troják, Preferans) :
    Preferanc je v pořadí silnejší dražba než předcházející dvě. Hlásit ji může kdokoliv. Vydražitel hraje sám, bez společníka. Rozeznáváme preferanc:
    • prvý - vydražitel bere z talónu prvé tÅ™i karty (bere prvou trojku)
    • druhý - vydražitel bere z talónu druhé tÅ™i karty (bere po vrchní trojce, kterou si prohlídne a ukáže protihráčům, spodní trojku karet)
    • tÅ™etí - vydražitel bere z talónu po náhledu do vrchní i spodní trojky, které ukáže protihráčům, pÅ™ece jen vrchní, protože se mu líp hodí do hry.
     • Za talón odloží vydražitel 3 karty zpÄ›t na stůl, nehráje s nimi, ale jejich bodová hodnota se mu započítává do výsledku. Zbylá trojka na stole patří protivníkům a též sa započítavá k jejich bodům, ale nikdo se na ni nedívá (nebyla-li již ukázána pÅ™i licitaci) a nerozebírá se. Na hru preferanc doporučujeme mít v ruce alespoň "Taročky" (8 taroků) anebo 6 taroků s Trulem a Honery, anebo alespoň uzavÅ™enou kartu v jedné barvÄ› (tj. 5-6 karet s nejvyšší hodnotou v dané barvÄ›). První kartu vynáší vydražitel.
   4. Sólo :
    Je nejhodnotnější licitace, má přednost před všemi předcházejícími. Znamená, že vydražitel hraje sám proti všem přímo z ruky bez rozebrání talónu. Talón zůstává ležet na stole po celou hru bez odkrytí, na konci se započítává k bodům protihráčů. Na uhrátí sóla doporučujeme mít v ruce velmi silnou kartu, buď "Taročky" anebo "Taroky" (10 taroků) s 5 nebo 6 nejvyššími hodnotami. Tato hra se hraje výjimečně a slouží k přebití licitace Preferanc. První kartu vynáší vydražitel.
 • Odhazování karet do talónu :
  Při odhazování karet do talónu u všech povinností platí tato pravidla:
  • Talón patří vždy tomu, kdo ho odhodil (body se pÅ™ipočítávají k bodům karet získaných pozdÄ›ji hráčem ve hÅ™e).
  • Do talónu se nesmí nikdy odložit Král ani tarok č. I, XXI a Å kýz respektive žádná pÄ›tibodová karta. Ostatní obyčejné taroky se můžou do talonu odhodit pouze tehdy, jestliže má hráč v ruce samé taroky anebo taroky a krále (jednoho nebo víc). Tarok se odkládá číslem nahoru.
  • Jestliže hráč hned za vydražitelem nebo druhý za vydražitelem (nikoliv zadák nebo vydražitel) odmítne kartu z talónu, pak jeho soused po pravici si bere jeho kartu a zadák dostane poslední kartu. Odmítnout ji může pouze jeden z nich, nikoliv oba.
  • Pozn. Karta z talonu bude asi hráčem pÅ™ijata, protože je lépe riskovat, že v talonu bude volané číslo vydražitele a pokazit barvy, než prohrát hru, kdy se hláška stejnÄ› nepočítá. Ale naopak když má už hráč v ruce volané číslo, pak je dobré talon odmínout, protože má dobrou Å¡anci, že vyhraje a započítá i hlášku.
 • Vedlejší hlášky :
  Po vydražení a schválení hry, rozebrání a odložení talónu může (nemusí!) každý hráč (počínaje vydražitelemm) přednést svoje vedlejší hlášky. Tyto hlášky mají přímý vliv na chování hráčů ve hře a určují také počet bodů při konečném účtování.
  Vedleší hlášky jsou:
  • Zavazující hlášky
   Jakýkoliv hráč se zavazuje ke splnění určitého úkolu, aby nahrál více bodů. Jsou to hlášky "Valát" a "Pagát".
   • Valát: Hlášením valáta hráč slibuje uhrát vÅ¡echny Å¡tychy ve hÅ™e (sám nebo se spoluhráčem) a protivníkům nepovolit žádný. Může být hlášený i nehlášený, samostatný a nebo s partnerem. Rozdíl mezi hlášeným a nehlášeným je pouze v počítaní bodů. Za vyhraný hlášený valát se počítá +20 bodů, za nehlášený pouze +10. (pÅ™i neuhraném hlášeném je to -20 bodů).
   • Pagát: Zahlásit ho může pouze vlastník Pagáta. Pagát je závazek, že poslední Å¡tych ve hÅ™e bude pÅ™ebit tarokem č.I. Může být hlášený i nehlášený.
   • Neuhraný hlášený Pagát znamená: Hráči nezbudou taroky a je nucen vynést pagáta dříve než ve dvanáctém Å¡tychu (lhostejno, zda tento Å¡tych bere či nikoliv).
   • Protihráči zůstane tarok na poslední Å¡tych a pagáta pÅ™ebije.
   • Spoluhráči zůstane tarok na poslední Å¡tych a pagáta pÅ™ebije.
    Za hlášený pagát se počítá ± 10 bodů.
   • Neuhraný nehlášený Pagát znamená: Protihráči zůstane tarok na poslední Å¡tych a pagáta pÅ™ebije.
   • Spoluhráči zůstane tarok na poslední Å¡tych a pagáta pÅ™ebije.
    Za nehlášený se počítá ± 5 bodů.
  • Prozrazující hlášky
   Hráč může podat informace o hodnotách karet v ruce a ulehčuje tak svým partnerům hru (pokud chce protihráče zmást, nemusí nic hlásit). Hlášky je možno kombinovat, ale pozor: můžou být hlášeni trulhoneři a taročky, ale nikoliv např. honeři a trulhoneři. Hlášky se počítají pouze při výhře (mimo Honery, ty se přičítají vždy).
   Existují tyto hlášky:
   • Malé hlášky (za 5 bodů)
    • Trul (Å kýz, Pagát a Mond)
    • HoneÅ™i (3 Králové + 1 karta z Trula nebo 2 Králové + 2 karty z Trula)
    • Taročky (min. 8 taroků v ruce)
    • Barvy (max. 2 taroky v ruce)
   • Velké hlášky (za 10 bodů)
    • Taroky (min. 10 taroků)
    • Královské Honéry (4 Krále)
    • Trulhonery (Trul + min. 1 Král)
    • Barvy-Honery (Barvy + Honery)
 • Flek (Kontra), Reflek (Rekontra) a Superflek (Superkontra)
  Na každou vydraženou hru (tj. 1., 2., 3., 4. povinnost) a vedlejší hlášení "Valát" a "Pagát" je možné dát flek, reflek anebo superfek. Hráč předpokládá, že protihráč svůj závazek nesplní. Je-li si "flekem" označený hráč jist, že závazek uhraje, může opětovat reflekem. Flekující strana může přidat superflek. Výsledné hlášení znásobuje základní počet bodů dané hlášky nebo hry: flek 2x, reflek 4x, superflek 8x. Flekuje se spolu s hláškami nebo po nich, ale před vynesením první karty. Po nasazení fleka se čeká, zda druhá strana nebude Reflekovat. Teprve potom je nesena první karta.
 • Renonc - nejčastÄ›jší poruÅ¡ení pravidel
  • Å patné rozdávání: jestliže rozdávající (zadák) rozdá Å¡patný počet karet, nebo rozdá nesprávným způsobem.
  • NepÅ™ihození karty do Å¡tychu pÅ™i VarÅ¡avÄ›: pÅ™edák nepÅ™ihodil vÅ¡ech 6 karet ve správném poÅ™adí do Å¡tychů.
  • NepÅ™ebití vyneseného taroka pÅ™i VarÅ¡avÄ›: hráč mÄ›l pÅ™ebít nejvyšší tarok ve Å¡tychu, ale podbil nižším.
  • Vyvolání VarÅ¡avy s více než 3mi taroky: pÅ™edák mÄ›l více než tÅ™i taroky.
  • Zahlášení nesprávné hlášky: hráč nezná hlášky a poplete je.
  • NepÅ™iznání barvy nebo taroka: mÄ›l být pÅ™ihozen tarok nebo barva, ale hráč hrál jinak.
  • Neodhození zpátky do talonu: neodhození za talón správný počet karet po rozebrání talónu (výsledkem je, že hráč má nesprávný počet karet v ruce).
  • PoruÅ¡ení hráčské káznÄ›: Hráč jedná tak, že napovídá jakýmkoliv nepovoleným způsobem spoluhráči jak má hrát, snaží se evidentnÄ› podvádÄ›t, pomáhá si k výhÅ™e zámÄ›rnÄ› nepovoleným způsobem. Obvykle hráč příliž mluví nebo myslí nahlas. (tyto pÅ™estupky jsou těžko postižitelné, protože se obtížnÄ› stanovuje hranice a protože nelze pÅ™esnÄ› určit úmyslné či neúmyslné zavinÄ›ní).
  • Tresty si určí každá tarokářská společnost podle svého uvážení, vyspÄ›losti hráčů a hraní fair play.
 • Počítání bodů

Po skončení sehrávky si každá strana (spoluhráči vždy dohromady) vypočte z uhraných štychů a odložených karet bodový základ a tím se určí, kdo vůbec vyhrál. Body se určují podle hodnoty karet (1-5 bodů):

Hodnoty karet
Král, Pagát, Mond a Škýz5 BH
Dáma 4 BH
Kaval3 BH
Kluk 2 BH
ostatní karty 1 BH

Sečtou se tři libovolné karty a od tohoto součtu se odečtou 2 body. V případě, že na konci zůstanou poslední dvě karty anebo poslední karta, odečítá se jen 1 bod.

Příklad sčítání bodů:
Král Král Eso5+5+1 = 11-2 = 9 bodů
3 obyčejné taroky1+1+1 = 3-2 = 1 bod
Dáma, 9, 84+1+1 = 6-2 = 4 body
Mond, Pagát, 8 5+5+1 = 11-2=9 bodů
Dáma, Kaval, obyč. tarok4+3+1 = 8-2 = 6 bodů
2 obyč. taroky 1+1 = 2-1 = 1 bod

Celkem bylo získáno 30 bodů - tato strana prohrála.

 • Zásady pro výpočet:
  • Vedlejší zavazující hlášky se k základu vždy pÅ™ipočítávají.
  • Vedlejší prozrazující hlášky se počítají pouze stranÄ›, která hru vyhrála. Je-li plichta (každá strana uhrála 35 bodů, základ 0 bodů) jsou započítávány pouze závazné hlášky.

Odkazy