Railroad Tycoon

z deskovehry.cz - od hráčů pro hráče
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Rat.jpg
Počet hráčů 2-6
Doporučený věk 10
Délka hry 120 minut
Autor Martin Wallace
Glenn Drover
Vydání
2005 Eagle Games Railroad Tycoon

Pravidla

Herní materiál

 • hrací plán - mapa východní půlky USA, plán se skládá z šestiúhelníkových polí,na plánu jsou namalovány hory, horské hřbety, řeky a města
 • každé město se rozprostírá na právě jednom poli
 • města se dělí podle barvy pole na bezbarvá a barevná
 • stupnice vitězných bodů (na každém poli jsou uvedena 2 čísla, vlevo počet vítězných bodů, vpravo *příjem na konci kola)
 • počítadlo akcí v kole
 • dílky železničních dílků
 • dílky měst
 • dílky „Western link“
 • karty lokomotiv
 • karty akcií
 • akční karty
 • karty úkolů
 • kostičky zboží
 • pytlík na zboží
 • peníze (bankovky)
 • figurky lokomotiv v barvách jednotlivých hráčů
 • značky označující města bez zboží
 • značka počátečního hráče


Počáteční postavení

 • každý hráč si vezme lokomotivy své barvy, z toho jednu lokomotivu umístí na stupnici vítězných bodů na pole 0
 • každý hráč si vezme kartu s lokomotivou 1
 • každý hráč si náhodně vezme jednu kartu úkolů tak, aby ji ostatní hráči neviděli
 • do každého města se umístí náhodně z pytlíku vybraná zboží, počet kusů je uveden na poli města
 • vyloží se náhodně vybraných tolik akčních karet, kolik je 2 x počet hráčů, a navíc 3 pevně dané s písmenem S
 • určí se, který hráč zahájí dražbu v prvním kole


Průběh kola

 • 1) dražba o počátečního hráče
 • 2) provádění akcí
 • 3) zúčtování příjmů a výdajů


Konec hry

 • Pokud v daném počtu měst (číslo závisí na počtu hráčů ve 2 hráčích 10 měst, ve 3-12, 4-14, 5-16, 6-18) není aktuálně žádné zboží, je hra ukončena po následujícím kole.


Vyhodnocení

 • Od vítězných bodů hráče se odečte tolik bodů, kolik má hráč vydaných akcií, a přičtou se body za splněný úkol na kartě úkolů.
 • V případě rovnosti bodů rozhoduje větší počet postavených tratí.
 • V případě rovnosti bodů i tratí rozhoduje větší počet peněz.


Vydávání akcií

 • kdykoliv je hráč na tahu, může vydat akcie (pokud nemá na zaplacení, musí),
 • za každou vydanou akcii si hráč vezme 5000 z banku,
 • počet vydaných akcií vždy koresponduje s hodnotou držených karet akcií
 • (každá vydaná akcie stojí každé kolo 1000, na konci hry 1 vítězný bod a nejde se jí zbavit)


Dražba o počátečního hráče

 • dražbu zahajuje hráč, který začínal v předchozím kole, minimální nabídka je 1000
 • hráči postupně ve směru hodinových ručiček buď navýší poslední danou nabídku, nebo zapasují
 • kdo zapasuje, z dražby vypadává
 • dražba končí v momentě, kdy zbude v dražbě poslední hráč
 • poslední hráč zaplatí do banku částku ve výši své nabídky a získává počátečního hráče


Provádění akcí

 • každý hráč má 3 akce
 • všichni hráči odehrají postupně jednu akci, pak druhou akci, a pak třetí akci, a to ve směru hodinových ručiček od počátečního hráče
 • jsou povoleny tyto možné druhy akcí:
  • vzetí akční karty
  • stavba trati
  • přeprava zboží
  • koupě nové lokomotivy
  • založení nového města
  • „western link“


Zúčtování příjmů a výdajů

 • každý hráč dostane/zaplatí tolik peněz z banku, kolik je rozdíl čísla vpravo od počtu dosažených vítězných bodů na stupnici vitězných bodů (příjem) a počtu vydaných akcií (pokud počet bodů přesáhne 100, pokračuje se dál od jedné, a to včetně příjmů)
 • akční karty se doplní do plného počtu 2 x počet hráčů
 • zruší se nedokončené železniční tratě


„Western link“

 • podmínkou provedení akce je, že hráč musí mít do jednoho z měst Kansas City a Desmondes postavenou trať
 • hráč zaplatí 30000 do banku a na příslušné z měst Kansas City a Desmondes umístí dílek „Western link“ a vlastní lokomotivu
 • do města s označením western link se dají z pytlíku 4 červená zboží
 • za každé toto dovezené zboží do Chicaga, se dají do Chicaga náhodně 2 zboží z pytlíku


Založení nového města

 • hráč zaplatí 10000, potom si vybere ze zbylých dílků měst jeden, a položí jej na libovolné bezbarvé město, potom náhodně vytáhne z pytlíku 2 zboží a dá je do tohoto města


Koupě nové lokomotivy

 • ve hře je 8 lokomotiv o číslech 1 až 8, je možno koupit pouze lokomotivu o 1 číslo vyšší než je aktuálně držená, cena lokomotivy 2 je 5000, lokomotivy 3 a 4 je 10000, lokomotivy 5 a 6 je 15000 a lokomotivy 7 a 8 je 20000
 • hráč vyloží před sebe kartu právě koupené lokomotivy


Vzetí akční karty

 • hráč si vezme jednu vyloženou akční kartu vyjma karet se zeleným kruhem


Stavba trati

pro stavbu trati platí pravidla:

 • 1) stavba trati se realizuje kladením dílků železničních tratí na pole hracího plánu
 • 2) v jednom tahu lze položit maximálně 4 dílky železničních tratí
 • 3) na pole města nelze dílek železniční trati položit
 • 4) položení dílku železniční trati je zakázáno provést tak, pokud by se tím hráčova trať spojila s nedokončenou tratí soupeře
 • 5) v případě, kdy hráč staví trať přes pole, kde už nějaká trať je postavena, je nutno původní trať zachovat, jinak nelze přes takové pole stavět, zachování původní trati se provede přestavbou původního dílku dílkem se 2 železničníma tratěmi
 • 6) dílky s více železničními tratěmi je možno použít pouze ve výše uvedeném případě přestavby původní trati
 • 7) železniční trať vede do města, pokud ústí do města
 • 8) pod termínem trať se rozumí souvislá železniční trať, která začíná ve městě a končí v nějakém jiném městě (a neprochází žádným dalším městem)
 • 9) pod termínem nedokončená trať se rozumí souvislá železniční trať, která začíná ve městě a končí na hraně nějakého pole (a neprochází žádným dalším městem)
 • 10) v jednom tahu je pouze povoleno postavit buď jednu trať, nebo postavit jednu nedokončenou trať, nebo pokračovat ve stavbě nedokončené trati, tzn. jinými slovy každý dílek (vyjma prvního) je nutno položit tak, aby jeho železniční trať navazovala na železniční trať naposledy přiloženého dílku
 • 11) v jednom tahu se je možno se napojit max. na jednu nedokončenou trať
 • 12) pokračuje-li hráč ve stavbě nedokončené trati, je povoleno poslední dílek nedokončené trati přesměrovat, tzn. odstranit a postavit místo něj jiný
 • 13) pokud se nedokončená trať nedokončí během jednoho kola (3 akcí), je odstraněna na konci kola z plánu

na závěr akce stavby železničních tratí:

 • 14) hráč označí svou lokomotivou postavenou trať
 • 15) hráč zaplatí náklady na stavbu:
  • základní sazba za umístění jednoho dílku železničních tratí je 2000
  • stavba přes řeku stojí 1000 navíc (ale stavba podél řeky je za základní sazbu 2000)
  • stavba přes hory stojí 2000 navíc
  • stavba přes hřeben hor (hnědá čára) stojí 4000 navíc
  • přestavba existujícího dílku pomocí dílku se 2 železničními tratěmi je za základní sazbu 2000
  • přesměrování je za stejnou cenu jako nově položený dílek


Přeprava zboží

akce přepravy zboží hráč provádí takto:

 • 1. vezme libovolné zboží umístěné na hracím plánu
 • 2. sdělí nebo ukáže, do jakého města a po jakých tratí toto zboží převáží
 • 3. převezené zboží odstraní ze hry
 • 4. za každou trať, přes kterou je zboží převáženo, si vlastník tratě přidá 1 vítězný bod

při akci přepravy zboží hráč musí dodržet tyto podmínky:

 • 1. zboží se může převézt pouze do města stejné barvy, jakou má toto zboží
 • 2. zboží se může převážet pouze po na sebe navazujících tratí (tyto tratě ale nemusí patřit pouze hráči provádějícímu tuto akci), které propojují město, ze kterého bylo zboží odvezeno, s městem, do kterého se zboží převáží
 • 3. je zakázáno vozit zboží do toho samého města, ze kterého bylo odvezeno
 • 4. během převozu nelze projet jiným městem stejné barvy, jakou má převážené zboží, aniž by se tu zboží nevyložilo
 • 5. při transportu zboží je možné jet nejvýše přes tolik tratí, kolik je hodnota hráčovy lokomotivy
 • 6. první trať, přes kterou je zboží převáženo, musí být vlastní
 • 7. při přepravě zboží není povoleno žádným městem projet 2x

na konci této akce se případně umístí značka označující město bez surovin a zkontroluje se, zda není splněna podmínka konce hry


Karty úkolů

 • propojit New York - Chicago vlastními na sebe navazujícími tratěmi - 5 bodů
 • mít největší počet tratí - 6 bodů
 • mít největší počet v jedné linii na sebe navazujících vlastních tratí - 8 bodů
 • první koupit lokomotivu 6 - 6 bodů
 • mít nejvíc peněz na konci hry - 7 bodů(2x)
 • vydat nejmíň akcií během hry - 7 bodů (2x)
 • koupit „western link“ - 5 bodů
 • za každou trať vedenou z Chicaga +2 body


Akční karty

Dělí se na:

 • se zeleným kruhem - hráč si připočte příslušné vítězné body, pokud splní úkol definovaný na kartě, a poté se karta zahodí, tyto karty si hráči neberou k sobě, v případě, že už byl úkol na kartě splněn dříve než byla karta vyložena, příslušný hráč, je-li jeden, si body rovnou připočítá, je-li jich víc, body nezískává nikdo, karta se rovnou zahodí, ale nová se ihned nedoplňuje
 • s růžovým démantem - pokud si ji hráč vezme, může pak akci definovanou na kartě využívat jednou za kolo během některé ze 3 akcí
 • s červeným X - pokud si ji hráč vezme, okamžitě zahraje akci, která je na kartě definovaná, poté se karta zahodí
 • s černýma kartama - pokud si ji hráč vezme, může pak akci definovanou na kartě využít jednou za za hru během některé ze 3 akcí, potom se karta zahodí
 • bez symbolu - pokud si ji hráč vezme, může pak efekt definovaný na kartě využívat trvale až do konce hry
 • s písmenem S - tyto 3 karty se vykládají na začátku hry a patří mezi karty se zeleným kruhem

zelený kruh:

 • propojit 2 města vlastními na sebe navazujícími tratěmi (New York - Chicago, New Orleans - Minnesota, Baltimore - Detroit, Atlanta - Richmond, Boston - Washington, New York - Kansas City+Western link)
 • první dovoz zboží do města (Toronta, Raleighu, Luisville, Mobilu, Dulluthu a Jacksonville)

písmeno S:

 • první transport zboží přes 3 tratě
 • první lokomotiva 4
 • první transport zboží

bez symbolu

 • hotel - kdykoliv někdo doveze zboží do příslušného města, připočte si vlastník karty 1 bod (New York, Charleston, Baltimor, Atlanta, Boston, Chicago)

růžový démant

 • inženýrství - při stavbě trati je možno položit až 5 dílků

červené X

 • založení nového města - ze zbylých dílků měst si hráč jeden vybere a položí jej na některé bezbarvé město, potom si vytáhne 2 zboží z pytlíku a dá je do tohoto města
 • 2 suroviny - hráč náhodně vytáhne z pytlíku 2 suroviny a položí je do libovolného jednoho města
 • 2 akce - hráč provede 2 libovolné akce (stavba tratě, založení nového města atd.)

černé karty

 • bezplatná stavba - hráč provede akci stavby tratě, za trať nic neplatí, musí ale stavět pouze na zelených polích

Odkazy