Java

z deskovehry.cz - od hráčů pro hráče
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Jav.jpg
Počet hráčů 2-4
Doporučený věk 12
Délka hry 60 až 120 minut
Autor Michael Kiesling
Wolfgang Kramer
Vydání
2000 Ravensburger Java
Ocenění Deutscher Spiele Preis 2001 - 9. místo

Pravidla

Hrubé obrysy a cíl hry

 • Cílem hry je získat co nejvíce bodů.
 • Hrací plán představuje hornaté vnitrozemí indonéského ostrova Jávy (rozdělené na 150 šestiúhelníkových polí), do kterého přicházejí kmeny z okolí, zakládají v něm zavlažovací nádrže, terasovitá rýžová políčka a vesnice. Když ve vesnici postaví palác, stane se tato vesnice městem. Body lze získat za založení vodní plochy, za stavbu paláce, za jeho další rozšiřování a za uspořádání slavnosti v paláci. Nejvíce bodů se bude rozdělovat na konci hry hráčům, kteří si udrží vliv ve městech.


Příprava hry

 • Každý hráč dostane 12 figurek své barvy, 3 akční žetony, 5 dvojdílných území, 3 jednodílná území s rýžovým políčkem, 2 jednodílná území s vesnicí, 3 slavnostní karty, 1 přehled pravidel.
 • Zbylé slavnostní karty se zamíchají a položí lícem dolů vedle hracího plánu jako dobírací balík. Vrchní karta se otočí vedle balíku lícem nahoru.
 • Trojdílná území a vodní plochy tvoří společnou zásobu vedle desky.


Průběh hry

 • Hráč na tahu má k dispozici 6 akčních bodů (AB), které může rozdělit mezi následující akce:
  • Položit na plán nový díl krajiny. Za svůj tah musí hráč položit alespoň 1 nový díl krajiny.
  • Založit vodní plochu. Tím není splněna hráčova povinnost položit alespoň jeden díl krajiny — pro tento účel se za krajinu považují jen díly s rýžovými políčky a vesnicemi.
  • Pohnout figurkou, popř. nasadit figurku na plán nebo ji z plánu stáhnout.
  • Postavit nebo rozšířit palác. Hráč může postavit či rozšířit i několik paláců za tah, v jednom tahu však nesmí žádný palác měnit dvakrát — tj. smí ho nejvýše jednou rozšiřovat a nesmí rozšiřovat palác, který v tomto tahu postavil.
  • Vzít si slavnostní kartu (obstarat si předměty potřebné ke slavnosti). Hráč si smí vzít nejvýše 2 karty za tah.
  • Uspořádat slavnost v paláci. Hráč může uspořádat nejvýše 1 slavnost za tah, a musí to být poslední akce jeho tahu.
 • Kromě výjimek uvedených výše u jednotlivých akcí může hráč provádět akce v libovolném pořadí a opakovat je tolikrát, kolik mu dovolí akční body, které má k dispozici.


Pokládání krajiny

 • K dispozici jsou dílky velké 1 až 3 pole (ty největší jsou ve společné zásobě, menší jsou vzácnější a každý hráč má svůj příděl). Bez ohledu na velikost dílku stojí jeho položení 1 AB. Hráč musí za svůj tah položit alespoň jeden nový díl krajiny.
 • Nový díl se může položit kamkoli na hrací plán (pochopitelně ovšem tak, aby lícoval s předkreslenými poli na plánu). Nemusí sousedit s díly položenými dříve ani s okrajem plánu.
 • Díly se mohou pokládat i na sebe, čímž vzniká kopcovitá krajina. Díl musí celou svou plochou spočívat na desce nebo na jiných dílech, žádná jeho část nesmí trčet ve vzduchu. Není také dovoleno položit dva stejně velké díly na sebe tak, že se přesně kryjí (z toho plyne, že díl větší než 1 pole musí ležet na nejméně dvou jiných dílech).
 • Položením nového dílu krajiny lze překrýt pole vesnice, a to i v případě, že tím bude vesnice rozdělena. Obdobně lze také spojit dvě vesnice nebo vesnici s městem, nelze však spojit dvě města (na spojitém osídleném území nesmí stát více než jeden palác). Pochopitelně nelze překrýt pole, na kterém stojí figurka. Není také dovoleno zakrýt palác ani vodní nádrž.
 • Nový díl krajiny lze položit i tak, že částí přesahuje hranici předkreslené mřížky na hracím plánu. Musí však alespoň jedním polem spočívat uvnitř hranic a za každé přečnívající pole hráč zaplatí 1 AB navíc. Pokud později někdo postaví další patro na přečnívajícím dílu, za překročení hranic se to nepovažuje a hráč nic navíc neplatí.


Vodní nádrž

 • Položení dílku vodní nádrže stojí hráče 1 AB.
 • Vodní nádrž se musí pokládat „na dno“, tj. přímo na hrací plán, nikoli na dílky krajiny apod. Nesmí se umístit na okrajové pole hracího plánu. Na 3 místech plánu jsou už nádrže předkreslené. Dílky vodní plochy mohou ležet i vedle sebe.
 • Po obklopení vodní plochy dílky krajiny ze všech stran se zjistí, kteří hráči mají na břehu (na poli sousedícím s vodní plochou) figurky. Pokud jsou to figurky jediného hráče (nemusí to být hráč, který obklopení vody krajinou způsobil), dostane tento hráč ihned za každý dílek nádrže 3 body, o které si posune svůj kámen na bodovací stupnici na obvodu plánu. Pokud má na březích figurky více hráčů, dostane body ten, jehož figurka stojí nejvýše. Mají-li dva hráči figurky stejně vysoko, rozhodne další figurka každého z nich atd. Pokud ani tak rozhodnout nelze, nezíská body nikdo.
 • K obklopení vodní plochy krajinou může dojít i tak, že hráč položí vodní dílek do díry, která je již obklopená krajinou předem.


Pohyb figurek

 • Po polích stejné barvy se figurky pohybují libovolně daleko zdarma. Za každou změnu barvy (přechod z rýžového políčka do vesnice nebo obráceně) platí hráč 1 AB. Za nasazení figurky na hrací plán se platí 1 AB, pokud figurka přišla z nížiny (zelená barva na okraji plánu), a 2 AB, pokud přišla z hor (černá barva na okraji plánu). Stejná sazba se platí i za stažení figurky z plánu (někdy může být levnější figurku stáhnout a nasadit jinde, než s ní putovat přes plán).
 • Figurky se mohou pohybovat po krajině, kterou hráči položili, ale ne po plánu samotném. Nemohou vstupovat na vodní plochy a paláce. Nasadit figurku do hry nebo ji stáhnout z plánu lze pouze tam, kde díl krajiny přiléhá k okraji plánu (popř. ho překračuje). Figurky mohou chodit do kopce a s kopce (i tam, kde překročí několik úrovní najednou) a nemá to vliv na akční body, které je pohyb stojí.
 • Na jednom poli může stát nejvýše jedna figurka. Hráč může překračovat své vlastní figurky, ale cizí musí obejít.


Stavba a rozšiřování paláce

 • Stavbou paláce se myslí položení šestiúhelníkového dílku s palácem do vesnice, ve které ještě žádný palác není. Dílky mají čísla určující hodnotu paláce. Rozšířením se myslí položení dílku s vyšším číslem na již existující palác. V obou případech jde o akci za 1 AB. Jeden palác smí být v jednom tahu rozšířen jen jednou a nesmí být rozšířen v tom kole, ve kterém byl postaven.
 • Právo postavit či rozšířit palác má jen ten hráč, kterému patří nejvýše postavená figurka ve vesnici (městě). „Nejvýše postavená“ je míněno doslova: figurka musí stát ve vyšším patře než figurky jiných hráčů. Pokud má jiný hráč figurku ve stejném patře, rozhodnou další figurky obou hráčů v téže vesnici (městě). Pokud ani srovnání všech figurek nerozhodne, nemůže stavět nikdo.
 • Palác se staví na libovolně vysoké volné pole vesnice, ve které ještě nestojí jiný palác. Paláce mají hodnoty od 2, 4, 6, 8 a 10. Už při zakládání paláce lze použít hodnotu vyšší než 2. Nelze však postavit palác s vyšší hodnotou, než kolik polí má vesnice, ve které má palác vzniknout. Obdobně rozšířit (zvýšit) lze palác nejvýše na hodnotu odpovídající ploše vesnice. Pokud se později město zmenší, paláci jeho hodnota zůstane.
 • Dílky s palácem jsou dvoustranné, z jedné strany je hodnota uvedena bílým číslem, z druhé červeným. Každý dílek se nejdříve pokládá bílým číslem nahoru. Pokud v něm později někdo uspořádá slavnost, otočí se nahoru červeným číslem.
 • Ihned po stavbě či rozšíření paláce hráč dostane polovinu hodnoty položeného dílku v bodech, o které si posune svůj kámen na bodovací stupnici na obvodu desky. Druhá polovina se rozdělí při uspořádání slavnosti. Kromě toho není špatný nápad udržet si nejvyšší pozici ve městě až do konce hry, kdy bude hodnota paláce k mání ještě jednou.


Slavnostní karty

 • Tyto karty hráč potřebuje při uspořádání slavnosti v paláci, viz níže. Nějaké dostane už do začátku, viz příprava hry. Své karty si hráč drží v tajnosti.
 • Vedle plánu leží dobírací balík s kartami lícem dolů a jedna karta otočená lícem nahoru. Hráč si může buď vzít kartu otočenou lícem nahoru, nebo vrchní kartu z dobíracího balíku. Pokud si vezme odkrytou kartu, na její místo se ihned vyloží horní karta z dobíracího balíku.
 • Dobrání jedné karty stojí hráče 1 AB; hráč smí vzít nejvýše 2 karty za tah.


Uspořádání slavnosti

 • Hráč může uspořádat nejvýše jednu slavnost za tah a musí to být poslední akce jeho tahu. Nestojí ho žádné AB, potřebuje k ní však slavnostní karty. Každá karta zobrazuje jeden nebo dva symboly. Ke slavnosti hráč potřebuje takové symboly, jaké zobrazuje karta, která je v danou chvíli odkrytá vedle dobíracího balíku (pokud odkrytá karta zobrazuje dva symboly, stačí, když má hráč na svých kartách jeden z nich).
 • Slavnost se pořádá v paláci, jehož vrchní patro je otočeno bílým číslem nahoru. Po slavnosti se dílek otočí nahoru červeným číslem a další slavnost zde může proběhnout až po případném rozšíření paláce. (Na druhou stranu rozšířit lze i palác, v jehož posledním patře ještě neproběhla slavnost, tj. lze přistavovat i přes bílé číslo.)
 • Hráč může uspořádat slavnost ve městě, ve kterém má alespoň 1 figurku (ale nemusí ji mít nejvýše). Ostatní hráči, kteří v daném městě tuto podmínku také splňují, se s ním mohou o slavnost přetahovat a v případě úspěchu se na uspořádání podílet, nebo mu dokonce slavnost vyfouknout.
 • Tahanice o uspořádání slavnosti probíhá formou dražby. Začíná hráč, který slavnost navrhnul. Vyloží jednu nebo více slavnostních karet, na každé z nich musí být alespoň jeden ze symbolů požadovaných kartou odkrytou vedle dobíracího balíku. Dále se hráči střídají po směru hodinových ručiček (ovšem jen ti hráči, kteří mají v daném městě panáčka): buď vyloží jednu či několik karet, nebo pasují (nevyloží žádnou a řeknou „pas“). Hráč, který pasoval, s dražbou končí a nemůže příště přidávat další karty. Poté, co všichni hráči pasovali, se zjistí, kolik odpovídajících symbolů má každý z nich na vyložených kartách (pokud vyložili kartu se dvěma symboly, z nichž jen jeden je požadován odkrytou kartou, počítá se pochopitelně jen ten jeden; pokud jsou oba vyobrazeny i na odkryté kartě, počítají se oba). Pokud má jeden hráč více požadovaných symbolů než kdokoli jiný, dostane body ve výši poloviny hodnoty paláce, ve kterém se slavnost pořádá. Pokud má několik hráčů stejný nejvyšší počet symbolů, na pořádání slavnosti se budou podílet. Podle hodnoty paláce dostane každý z nich tolik bodů, kolik je uvedeno na zadní straně kartičky s přehledem pravidel ve druhém sloupci tabulky: za palác s hodnotou 2 to je 0 bodů, za čtyřku 1 bod, za šestku 2 body, za osmičku také 2 body a za desítku 3 body.
 • Všechny karty vyložené při dražbě se odloží na odkládací balíček. O karty tedy přijdou i hráči, kteří dražbu nevyhráli. Jakmile se dobírací balíček spotřebuje, odkládací balíček se zamíchá a stane se z něj nový dobírací balíček.


Akční žetony

 • Každý hráč může třikrát za hru (ale nejvýše jednou za tah) použít tzv. akční žeton, který mu přidává jeden akční bod navíc. V daném tahu tedy může spotřebovat 7 AB místo 6.
 • V oficiálních českých pravidlech se praví, že hráč musí akční žeton použít na začátku svého tahu. Zřejmě pro to však není žádný zvláštní důvod (akorát to prodlužuje přemýšlení hráčů nad svým tahem), proto navrhuji, aby tuto možnost měl hráč kdykoli během tahu, když dospěje k závěru, že bude sedmý akční bod potřebovat.
 • Použitý žeton se odstraní ze hry.


Konec hry a závěrečné bodování

 • Hráč, který položí na plán poslední díl o třech polích ze společné zásoby, provede ihned po svém tahu závěrečné bodování. Po něm ještě provedou svůj poslední tah popořadě ostatní hráči (nemají už povinnost položit alespoň 1 území). I oni provedou svá závěrečná bodování ihned po svých tazích.
 • Hráč, který už provedl své závěrečné bodování, se ještě může účastnit slavností, které v rámci svých posledních tahů vyhlásí hráči, jež přijdou na řadu po něm.
 • V závěrečném bodování se projdou všechna města na ostrově a zkontroluje se, jak vysoké postavení v nich mají figurky hráče, jehož body se sčítají, vzhledem k ostatním hráčům
 • Pokud je figurka hráče výše než kterákoli jiná figurka, získá hráč tolik bodů, kolik je hodnota paláce v daném městě. Pokud je stejně vysoko jako figurka jiného hráče, rozhodnou další figurky těchto hráčů. Pokud rozhodnout nelze, mají nárok na body oba hráči.
 • V závěrečném bodování lze získat body i za druhé nejvyšší postavení hráče ve městě (v tom případě hráč dostane polovinu hodnoty paláce). Druhý ve městě musí být hráč, ne jeho nejlepší figurka (pokud tedy hráč A má figurky ve 3. a ve 2. patře a hráč B má figurku v 1. patře, má hráč B na druhou cenu nárok). Při rovnosti postavení opět rozhodují další figurky hráčů a při nerozhodnutelnosti mají nárok na druhou cenu všichni, mezi nimiž nelze rozhodnout.
 • Protože každý hráč provádí závěrečné sčítání po svém posledním tahu, může se ještě situace na desce měnit. Např. hráč A získá za nějaké město plný počet bodů, poté hraje hráč B, ten ještě stihne do města přidat patro, postaví se na něj a získá také plný počet bodů.
 • Když všichni hráči dokončili své závěrečné bodování, hra končí. Vítězem je hráč, který má nejvíce bodů.

Odkazy