Antiquity

z deskovehry.cz - od hráčů pro hráče
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Počet hráčů 2-4
Doporučený věk od 12
Délka hry 120 minutes
Autor Jeroen Doumen, Joris Wiersinga
Vydání
2004 Splotter Spellen Antiquity

Pravidla

Herní materiál

 • 16 dílů krajin
  • skládá se z 6-úhelníkových polí typů:lesy,louky,vodní plochy,hory
 • pro jednotlivé hráče (červený,žlutý,modrý,černý):
  • 22 kostiček obyvatel
  • 1 arch papíru A3 s:
   • tabulí vychozího města
   • přehledem pravidel
  • 3 tabule měst
  • 16 dílků stanic
  • 1 sada dílků jednotlivých budov (vyjma rybářství, hrobů, skladů, fontán a povoznictví)
  • 4 dílky měst
  • 20 dílků domů s čísly 1-20
 • 16 dílků budov povoznictví
 • 12 dílků budov rybářství
 • 16 dílků budov skladů
 • 16 dílků budov fontán
 • 480 dílků zboží (po 48 od 10 typů zboží)
 • dílky hrobů
 • dílky luk
 • 16 objevitelských značek (po 4 od olivy,obilí,víno,ovce)
 • značky znečištění
 • 3 destičky stupnice hladomoru
  • destička dále obsahuje
   • stupnici pořadí hráčů v kole
   • tabulku patronů
 • kostička k označení úrovně hladomoru


Přehled zboží

      farma	    rybář	    důl	dřevorubec
jídlo	  obilí,olivy,ovce	ryby		
luxus	  víno	    perly,inkoust	zlato	
stavebnina			        kámen	dřevo


Zahájení

každý hráč si vybere jednu barvu a vezme si svůj herní materiál

každý hráč si vezme 6 dřev

sestaví se hrací plán z dílů krajin


počet hráčů počet dílů tvar       startovní pole
   2     4   2 a 2      v rozích tohoto "démantu" 
   3     6   1, 2 a 3     v rozích tohoto "trojúhelníku"
   4     8   3, 2 a 3     v rozích tohoto "čtyřúhelníku"

objevitelské značky se rozmístí na plán na označená pole,

 • od každého druhu se vezme tolik značek, kolik je hráčů

náhodně se stanoví počáteční pořadí hráčů a vyznačí se na stupnici pořadí hráčů pomocí kostiček

od posledního po prvního hráči umístí svoje výchozí město na hrací plán

 • musí se na startovním dílu nacházet plně a může být dokonce umístěno i na vodní plochu

stupnice hladomoru se nastaví na 0


Průběh hry

Hra se skládá z kol.

Každé kolo se skládá z 10 fází:

1. návrat obyvatel z městských budov domů

2. výstavba městských budov a domů a nasazení obyvatel do městských budov

 • staví se položením dílku budovy na nějaké nezastavěné místo ve městě
 • za stavbu městské budovy a za stavbu domu je třeba zaplatit
 • poté hráči mohou nasadit do městských budov své obyvatele, čímž aktivují jejich funkci
 • postavením katedrály hráč určí svého patrona,
  • ten mu jednak přidá schopnost
  • a jednak určí jeho vítěznou podmínku
  • vybraný patron se zaznamená kostičkou na tabulce patronů
 • postavením domu získá hráč nového obyvatele
  • hráč má vždy k dispozici pouze tolik obyvatel, kolik má postaveno domů

3. určení nového pořadí hráčů

 • hráč s menším počtem obyvatel v povoznictvích a na objeviteli hraje dříve,
  • v případě rovnosti se zachovává původní pořadí
 • hráči hrají další fáze kola v tomto pořadí, a to až do příští fáze 3

4. výstavba venkovních budov

 • lze postavit pouze na prázdné nebo na znečištěné pole krajiny
 • nelze postavit na jiné budovy, zboží nebo obyvatele nebo do vody
  • přes objevitelské značky postavit lze, taková značka se odstraní ze hry
 • lze postavit, pouze pokud je k dispozici obyvatel na povoznictví,
  • pro farmu, důl, dřevorubce a rybáře se tento obyvatel se po postavení na ní ihned přemístí
  • pro stanici a nové město se tento obyvatel pouze dá stranou a příští kolo se smí znova použít
  • důl, dřevorubce a farmu sestávají z jednoho centrálního pole krajiny, které musí být příslušného typu, a ze všech s ním sousedících neobsazených polí, které jsou stejného typu
  • rybář sestává z budovy rybářství a přiléhajících prázdných polí vodní plochy
  • u dolu, farmy a rybáře se na všechny jeho pole (vyjma rybářství) položí značka znečištění a na ni příslušné zboží, které budova produkuje, tzn. po vytěžení se z pole stane znečištěná oblast
  • u dřevorubce se místo značky znečíštění položí dílek louky, tzn. vytěžený les se stává loukou

5. umístění surovin do skladů a zahození surovin, co se do skladů nevejdou

 • co pole skladu, to jedno zboží

6. produkce surovin a návrat obyvatel z vytěžených venkovních budov

 • každá farma, důl, rybář nebo dřevorubec vyprodukuje právě jednu surovinu
 • pokud se vyprodukuje poslední surovina příslušné farmy, dolu, dřevorubce nebo rybáře, vrací se pracující obyvatel zpátky domů a budova je zrušena
 • u farmy, dolu nebo dřevorubec zboží na centrálním poli musí být vytěženo jako poslední, jinak je pořadí libovolné

7. objevování

 • pokud má hráč aktivovaného objevitele, může odkrýt jednu objevitelskou značku v zóně dosahu, a vzít si zboží, které je na značce uvedeno,
 • za každé objevené jídlo se zvýší úroveň hladomoru na stupnici o 1

8. hladomor

 • každý hráč postaví do svých měst tolik hrobů, kolik činí úroveň hladomoru - počet jeho jídel,
  • není-li už ve městech volné místo, musí postavit hroby na městské budovy
  • pokud nemá kam hroby umístit, prohrál a odstupuje ze hry
  • budovy, na kterých je umístěn aspoň 1 hrob, nejsou funkční,
 • následně se zvýší úroveň hladomoru na stupnici o 1

9. znečištění krajiny,

 • každý hráč umístí tolik značek znečištění do své zóny dosahu, kolik činí 3 * počet jeho měst - počet jeho fontán - 4 * počet jeho smetišť,
 • značky znečištění může dávat pouze na ničím neobsazená pole (vyjma dílku louky)
 • není-li kam značky dát, musí místo nich postavit hroby do svých měst

10. kontrola vítězných podmínek,

 • vítězná podmínka je určena patronem, kterého si hráč vybral při stavbě katedrály
 • hráč, který splnil vítěznou podmínku, vyhrál,
  • v případě, že tuto podmínku splnilo více hráčů, vyhrál hráč s největším počtem neznečištěných polí ve své zóně dosahu


Zóna dosahu

zóna dosahu je 2 pole od hranice některého z měst nebo stanic hráče vyjma vodních ploch a polí dostupných pouze skrz vodní plochu,

 • v případě, že hráč používá stáj, zvyšuje se zóna dosahu na 3 pole,
 • v případě, že hráč používá přístav, rozšiřuje se zóna dosahu o vodní plochy, které přiléhají k městu nebo stanici aspoň jedním polem a o k nim přilehající pole pevniny


Přehled městských budov

název	        cena	   funkce	                       fáze  obsazení 	počet 
fontána        1 luxus	   při postavení sniží úroveň hladomoru o 1 (min. 0)     9	Ne	*
                  na stupnici; snižuje znečištění o 1	
nemocnice 	    1 luxus	   odstraňuje 5 hrobů 	                2	Ano	1
universita 	    1 dřevo	   všechny fakulty přiléhající k univerzitě fungují,     *	Ano	1
                  aniž jsou obsazeny obyvatelem	
fakulta teologická	1 kámen	   vyjma sv.marie umožňuje hráči zrušit postavenou      2	Ano	1
                  katedrálu	
fakulta alchymistická	2 kameny   umožňuje odstranit znečištění z 1 pole a všech       4	Ano	1
                  jeho sousedních polí 	 
fakulta biologická	2 kameny   umožňuje postavit farmu zadarmo (1 za kolo)	    4	Ano	1
fakulta filozofická	1 kámen	   při stavbě budov není nutno dodržet podmínku rozdílné   2,4	Ano	1
                   zboží	
sklad 	        1 dřevo	   je možno zvolit velikost skladu, může jich být       5	Ano	*
                  jedním hráčem postaveno i víc, při stavbě si hráč 
                  může vzít i víc dílků, 1 sklad je jakýkoliv čtyřúhelník 
                  sestavený z těchto dílků, 1 pole skladu skladuje 1 zboží	
stáj 	        2 rozdílné  rozšířuje zónu dosahu na 3 pole 	            *	Ano	1
            luxusy	
přístav 	    1 dřevo	   rozšiřuje zónu dosahu o vodní plochy, které přiléhají   *	Ano	1
                  k městu nebo stanici aspoň jedním polem a o k nim 
                  přilehlá pole pevniny	
trh	        1 dřevo	   umožňuje obchodovat se soupeři, umožňuje měnit libovolné  2	Ano	1
                  zboží za jiné v poměru 2:1	 
sýpka	        1 dřevo	   snižuje hladomor o 3	                8	Ne	1
objevitel 	    1 dřevo	   umožňuje odkrýt 1 objevitelskou značku	        7	Ano	1
katedrála 	    1 kámen	   při postavení hráč určí svého patrona	        -	Ne	1
pivovar 	    1 dřevo	   umožňuje stavět stanice	                4	Ne	1
povoznictví   	1 dřevo	   možňuje poslat 1 obyvatele pracovat do venkovní budovy	4	Ano	*
nucená práce  	1 kámen	   venkovní výrobny produkují až 3 zboží za kolo       6	Ano	1
                  (místo jednoho), ale jedno z nich musí zahodit	
smetiště	    1 kámen	   snižuje znečištění o 4 a ostatní hráči nesmí znečišťovat  9	Ano	1
                  v zóně dosahu hráče


Přehled venkovních budov

název	  cena	    funkce	                              podmínka stavby
stanice  1 jídlo	    rozšiřuje zónu dosahu                        v zóně dosahu
rybář   1 dřevo	    produkuje ryby,inkoust,perly (jedno z toho dle hráčova výběru)   obě pole rybářství                                             sousedí s prázdným polem                                               vodní plochy, aspoň jedno
                                                 z nich je v zóně dosahu
dřevorubec 1 dřevo	    produkuje dřevo	v lese,                      centrální pole je v zóně dosahu
farma   1 obilí/ovce/   produkuje obilí nebo ovce,olivy,víno	              na louce, centrální pole 
       olivy/víno                                      je v zóně dosahu
důl    1 dřevo	    produkuje kámen nebo zlato (v jednom pohoří, tj. souvislé      v horách, centrální pole 
               hnědé ploše, smí být těžen pouze jeden druh zboží, což určí     je v zóně dosahu
               první hráč, který si v tomto pohoří postaví důl, postavením 
               města se 1 pohoří na 2 nerozdělí)	              
město   1 dřevo+1 kámen+  poskytuje nový prostor pro stavbu městských budov a domů,      aspoň jedno pole je 
      1 jídlo+      rozšiřuje zónu dosahu, zvyšuje znečištění             v zóně dosahu, nesmí
      2 rozdílné luxusy	                                 sousedit s jiným městem


Přehled domů

číslo	cena
1	-
2	-
3	-
4	-
5	jídlo
6	jídlo
7	2 rozdílná jídla
8	1 jídlo+1 luxus
9	3 rozdílná jídla
10	1 jídlo+2 rozdílné luxusy
11	2 rozdílná jídla+1 luxus
12	4 rozdílná jídla
13	1 jídlo+3 rozdílné luxusy
14	3 rozdílná jídla+1 luxus
15	2 rozdílná jídla+2 rozdílné luxusy
16	4 rozdílná jídla+1 luxus
17	2 rozdílná jídla+3 rozdílné luxusy
18	3 rozdílná jídla+2 rozdílné luxusy
19	4 rozdílná jídla+2 rozdílné luxusy
20	3 rozdílná jídla+3 rozdílné luxusy


Přehled patronů

jméno	    vítězná podmínka	          dává schopnost
sv.Mikuláš	postavit všech 20 domů	          při stavbě 2 domů je ten
                             s nižším číslem zadarmo
sv.Jiří    uzavřít zónu dosahu jiného hráče do své	  za každou postavenou katedrálu
                             v kole, kdy byla postavena, 
                             zisk 1 ryby během produkce 
sv.Barbora	postavit všechny městské budovy	      přemísťovat budovy
sv.Kryštof	od každého druhu jídla a luxusu mít 3 kusy katedrála se dá využít jako
                             sklad s neomezenou kapacitou
sv.Marie	libovolné 2 ostatní	          všechny ostatní

Odkazy