Euphrat & Tigris: Wettstreit der Könige

z deskovehry.cz - od hráčů pro hráče
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Počet hráčů 2-4
Doporučený věk 12
Délka hry 45 minut
Autor Reiner Knizia
Vydání
2005 Hans im Glück Euphrat & Tigris - karetní hra

Jiné názvy: Euphrat & Tigris - Wettstreit der Könige (Souboj králů)

Překlad pravidel Martin Čepelík.


Pravidla

Herní materiál

 • 16 vůdců čtyř dynastií (rozdělit podle barev)
  • 4x lukostřelec
  • 4x lev
  • 4x býk
  • 4x hrnčíř
 • 193 civilizačních karet
  • 40x Osada (Bevölkerung)
  • 40x Trh (Markt)
  • 65x Chrám (Templel)
  • 40x Farma (Landwirtschaft)
  • 8x Poklad (Schatz)
 • 4 karty katastrof
 • 3 karty lodí


Příprava

Každý hrác si zvolí svoji dynastii (lukostrelec, lev, býk, hrncír) a položí pred sebe všechny vudce s príslušným symbolem – černého (krále), zeleného (obchodníka), červeného (kněze) a modrého (farmáre). Dále si každý hrác vezme jednu kartu katastrofy. Zbylé karty katastrof se vrátí zpet do krabice a nebudou ve hre použity. Všechny tri karty lodí jsou položeny vedle hrací plochy a budou využity pozdeji.

Všech osm karet s pokladem se vyloží na stul vedle sebe tak, aby mezi nimi byl prostor pro jednu další kartu (viz. obrázek) a aby každou z nich byl dostatek prostoru pro umístení dalších osmi karet. Každá „karta s pokladem“ tvorí základ království (je jeho první kartou).

Zbylých 185 civilizacních karet je zamícháno. Každý hráč dostane do ruky 8 karet. Ostatní civilizacní karty se rozloží po stole do několika balíčků tak, aby všechny byly na dosah všem hráčům. Při hře pro 2 hráce je z balíčku karet odstraneno vrchních 30. V prubehu hry nebudou použity.


Cíl hry

Cílem hry je rozvíjet svoji civilizaci ve ctyrech ruzných odvetvích – populaci (cerná, zodpovedným vudcem je král), obchodu (zelená, obchodník), náboženství (cervená, knez) a zemedelství (modrá, farmár). Každý hrác umístuje své vudce do království, které poté rozširuje, staví lode, reší konflikty a získává vítezné body ve všech ctyrech odvetvích. Vítezí ten hrác, který dokáže rozvíjet všechny odvetví co nejvíce rovnomerne.


Království

Skupina vodorovne i svisle propojených karet tvorí jedno království. Vodorovne mohou být propojeny pouze „karty s pokladem“. I více hrácu muže mít v jednom království svého vudce, ale nikdy stejné barvy (tj. v jednom království se nesmí nacházet dva obchodníci (zelená).


Průběh hry

Hráci si zvolí zacínajícího hráce, poté hra pokracuje ve smeru hodinových rucicek. Každý hrác muže ve svém tahu provést dve akce. Na výber má ze trí možných akcí a je možno provést v jednom tahu dvakrát tu samou akci (s výjimkou zahrání karet katastrofy). Akce, které hrác muže provést jsou:

 1. Umístení nebo presunutí vudce
 2. Zahrání civilizacní karty
 3. Zahrání karty katastrofy


1. Umístění nebo přesunutí vůdce

Hrác muže umístit jednoho svého vudce libovolné barvy na jakoukoli volnou civilizacní kartu ve hre (tj. kartu, na které není žádný jiný vudce). Je možné umístit vudce ze své zásoby nebo premístit vudce, který už na hracím plánu je. Barva vudce se nemusí shodovat s barvou karty, na kterou byl umísten. Vudce muže být položen i na „kartu s pokladem“. Umístení vudce do království znamená, že daný hrác muže získávat vítezné body v príslušné barve, pokud je do jeho království umístena civilizacní karta stejné barvy.


2. Zahrání civilizacní karty

Položením civilizacní karty se rozširují království a získávají se vítezné body (viz dále). Civilizacní kartu lze umístit dvema zpusoby:

a) Umístení karty do sloupce pod „kartu s pokladem“ Hrác si muže zvolit, do jakého sloupce kartu umístí. První karta v daném sloupci je umístena prímo pod „kartu s pokladem“, každá další se pokládá do sloupce pod predchozí kartu. Pokud je ve sloupci již 8 karet („karta s pokladem“ se do tohoto poctu nezapocítává) není možné priložit do tohoto sloupce další kartu, pokud predtím nejsou nejaké karty ze sloupce odstraneny (viz dále).

b) Umístení karty mezi dve sousední „karty s pokladem“ – spojení dvou království Kartu lze umístit mezi dve „karty s pokladem“ pouze pokud se pod obema nachází alespon 3 další karty („karta s pokladem“ se nepocítá).

Získávání vítezných bodu Kdykoli je civilizacní karta umístena do království, kde se nachází vudce odpovídající barvy, pak hrác, kterému vudce patrí muže získat vítezné body (vetšinou to bývá hrác, který kartu zahrál). Vítezný bod má stejnou barvu jako zahraná karta.

Hrác, který má vítezný bod získat, vyloží z ruky kartu odpovídající barvy a umístí ji na vrch svého bodovacího balícku. Pokud hrác príslušnou kartu v ruce nemá nebo ji nechce vyložit, pak bod nezískává.

Vyložené vítezné body vytvorí pred každým hrácem bodovací balícek, za kterého je vždy videt jen vrchní karta. Žádný z hrácu (ani majitel balícku) nesmí do balícku nahlížet.

Varianta: Hráci se mohou dohodnout, že budou hrát své body otevrene – poté si bodovací balícek rozdelí na ctyri hromádky podle barev a každý hrác smí kdykoli karty v balícku prepocítat a zjistit tak aktuální bodový stav.

Příklad: Hrác, hrající za dynastii lva, jako svoji první akci umístil obchodníka (zelený vudce) na chrám a jako druhou akci položil zelenou kartu na konec príslušného sloupce. Pokud hrác vyloží z ruky zelenou kartu, získává jeden zelený vítezný bod (vyloženou kartu umístí na vrch svého bodovacího balícku).

Král (cerný vudce) má krome své bežné funkce (dostává cerné body za umístení cerných karticek) možnost získávat také body jiných barev, pokud v daném království, není vudce v barve karty, která byla práve priložena.

Příklad: Král (cerný vudce) hráce, hrajícího za dynastii lva, se nachází v království, ve kterém není žádný obchodník (zelený vudce). Jako své dve akce umístí hrác do tohoto království dve zelené karty a za každou z nich získá jeden zelený vítezný bod (pokud po zahrání karet vyloží další dve karty v príslušné barve na bodovací balícek).

Umístením karty mezi dve „karty s pokladem“ dojde ke spojení dvou království do jednoho. Pri takovémto spojení muže dojít k vnejšímu konfliktu (válce), který musí být okamžite vyrešen (viz. dále). Hráci nedostávají vítezné body za položení spojovacích karet (tj. karet, které umístí mezi dve „karty s pokladem“).

Pokud má nekterý hrác v nove vzniklém království umísteného obchodníka (zelený vudce) a v království se nachází více, než jedna karta s pokladem, pak muže majitel tohoto vudce vymenit karty s pokladem za kartu s chrámem (cervená karta) z ruky a získanou kartu s pokladem položit na vrch svého bodovacího balícku. Hrác takto muže vymenit i více karet najednou, vždy ale musí v království alespon jeden poklad zustat. Veškeré vnejší konflikty (války) musí být vyrešeny ješte pred touto výmenou (muže dojít k situaci, že po skoncení konfliktu se v království již dva poklady nenacházejí). Karta s pokladem se pri záverecném scítání bodu považuje za kartu libovolné barvy (žolík).

Poznámka: Krále (cerný vudce) v tomto prípade nelze použít místo obchodníka (zelený vudce).

Příklad: Hrác, hrající za dynastii lva, umístil cernou kartu mezi dve karty s pokladem. Jelikož v nove vzniklém království má tento hrác umísteného svého obchodníka (zelený vudce), muže vymenit jednu kartu s pokladem za kartu s chrámem z ruky. Získanou kartu s pokladem položí na vrch svého bodovacího balícku. Karta s pokladem se v záverecném scítání bodu považuje za kartu libovolné barvy (žolík).


3. Zahrání karty katastrofy

Hrác muže zahrát svoji kartu katastrofy na libovolnou kartu ve hre. Obe tyto karty (civilizacní karta i karta katastrofy) jsou poté odstraneny ze hry. Kartu katastrofy nelze zahrát na „karty s pokladem“, karty, na kterých je umísten vudce a na karty lodí. Lze ji ovšem použít na kartu, které spojuje království (karty mezi „kartami s pokladem“) a království tak rozdelit. Pokud v nekterém sloupci vznikne tímto zpusobem mezera, jsou ostatní karty posunuty smerem nahoru tak, aby stále vytvárely souvislou radu.

Příklad: Karta katastrofy je zahrána na spojovací kartu mezi „kartami s pokladem“. Obe karty jsou odstraneny ze hry a království je rozdeleno na dve menší.


Konflikty

Behem hry mohou nastat dva typy konfliktu – vnitrní (revoluce) a vnejší (válka).

Poznámka prekladatele: Pro lepší zapamatování a snazší vysvetlování doporucuji používat termíny „revoluce“ (vnitrní konflikt) a „válka“ (vnejší konflikt). Tyto termíny nejsou v puvodních pravidlech uvedeny.


Vnitřní konflikt – revoluce (vzniká pri umístění vůdce do království)

Pokud hrác umístí vudce do království, ve kterém se již vudce stejné barvy nachází, pak vzniká vnitrní konflikt (revoluce). K vyrešení tohoto konfliktu použijí hráci cervené karty (chámy). Každá cervená karta, kterou hrác z ruky vynese, má hodnotu 1. Dále si každý hrác, kterého se konflikt týká, pricte 1, pokud se je jeho vudce položen na cervené karte (chrám).

Karty vykládá nejprve útocník (hrác, který konflikt vyvolal umístením svého vudce). Vyloží pred sebe otevrene tolik cervených karet, kolik uzná za vhodné. Poté vyloží cervené karty obránce (hrác, který již vudce v království mel). Pocet karet obou hrácu se porovná (prípadne se pricte 1, pokud nekterý hrác má svého vudce na cervené karte) a urcí se vítez konfliktu (hrác, který má více vyložených karet). Pokud dojde ke shode, pak vyhrává obránce.

Hrác, který konflikt prohrál, musí stáhnout svého vudce zpet do své zásoby. Vítez obdrží jeden cervený vítezný bod. Jako vítezný bod se použije jedna z karet, která byla pri konfliktu použita, všechny ostatní použité karty se odstraní ze hry. Pokud byl konflikt vyrešen bez toho, aby se vykládaly karty, muže vítez použít jako vítezný bod kartu z ruky (pokud ji má a chce ji vyložit).

Poznámka prekladatele: Hráci mohou vyložit libovolný pocet cervených karet i v prípade, že jich nemají dostatek pro vítezství v konfliktu (tímto zpusobem se dá zbavit nepotrebných karet v ruce).

Příklad: Hrác, hrající za dynastii lukostrelce, umístil svého obchodníka (zelený vudce) do království, kde vyvolal vnitrní konflikt (revoluci), jelikož se v daném království nachází obchodník (zelený vudce) z dynastie lva. Hrác za dynastii lva má výhodu, jelikož jeho vudce stojí na chrámu (cervená karta) a pri pocítání karet si pricte 1. Hrác za dynastii lukostrelce (útocník) vyloží z ruky tri cervené karty. V tuto chvíli je skóre konfliktu 3:1. Hrác za dynastii lva (obránce) má v ruce pouze jednu cervenou kartu a rozhodne se ji nevyložit. Hrác za dynastii lukostrelce vítezí (3:1) a muže jednu z cervených karet, použitých pri souboji, položit na vrch svého bodovacího balícku (získává jeden cervený vítezný bod). Hrác za dynastii lva konflikt prohrál a jeho obchodník (zelený vudce) musí opustit království a vrací se hráci do ruky.


Vnější konflikt – válka (vzniká při spojení dvou království)

Pokud se spojí dve království, je spojovací karta umístena na plochu rubem nahoru. Poté hráci zjistí, jestli se v nove vzniklém království nenacházejí dva vudci stejné barvy. V prípade, že ano, vniká vnejší konflikt (válka). Pokud spojením vznikne více vnejších konfliktu (napr. v nove vzniklém království jsou dva vudci cerné a dva vudci modré barvy), urcuje poradí konfliktu hrác, který umístil spojovací kartu (jehož tah práve probíhá). Hrác, který umístil spojovací kartu, se stává útocníkem. Pokud vznikne konflikt, kterého se neúcastní hrác, který kartu položil, pak je za útocníka považován hrác, který sedí nejblíže po smeru hodinových rucicek.

K rešení vnejších konfliktu používají hráci karty té barvy, která odpovídá zúcastneným vudcum (tj. pokud jde o konflikt farmáru (modrý vudce), používají se v konfliktu modré karty). Každá vyložená karta má hodnotu 1. Dále si hrác ke svému výsledku pricte 1 za každou kartu v odpovídající barve, která se nachází v puvodním království (pred spojením), kde mel umísteného svého vudce.

Útocník jako první vyloží libovolný pocet karet v odpovídající barve. Poté vyloží libovolný pocet karet v dané barve obránce. Útocník i obránce sectou vyložené karty a prictou k nim pocet karet v dané barve, které se nachází v jejich puvodním království. Vítezí hrác s vetším poctem bodu. V prípade shody vítezí obránce.

Poznámka prekladatele: Hráci mohou vyložit libovolný pocet karet v dané barve i v prípade, že jich nemají dostatek pro vítezství v konfliktu (tímto zpusobem se dá zbavit nepotrebných karet v ruce).

Hrác, který byl v konfliktu poražen, musí stáhnout svého vudce. Vítez dostane jednu z karet, které byly pri konfliktu použity, a umístí ji na vrch svého bodovacího balícku. Ostatní použité karty jsou odstraneny ze hry. Pokud behem konfliktu nebyly vyloženy žádné karty, pak muže vítez použít jako vítezný bod jednu kartu odpovídající barvy z ruky.

Dále jsou z hrací plochy odebrány všechny karty v dané barve, které se nacházely v puvodním království hráce, který konflikt prohrál (s výjimkou „karet s pokladem“ a karet, na kterých jsou položeni vudci). Tyto karty si položí vítez konfliktu na vrch svého bodovacího balícku (tj. za vyhraný konflikt dostane hrác jeden vítezný bod v dané barve z vyložených karet + vítezné body v dané barve za všechny karty v puvodním království).

Pokud pri odebrání karet vznikne ve sloupcích mezera, jsou všechny karty posunuty nahoru, aby opet vytvorily souvislou radu. Po skoncení konfliktu muže dojít k rozdelení království (pokud je odstranena nekterá z již umístených spojovacích karet), tudíž nemusí k dalším konfliktum dojít. Pokud se i presto v novém království nacházejí ješte dva vudci stejné barvy, musí se všechny vnejší konflikty vyrešit, dokud v žádném království dva vudci stejné barvy nezustanou.

Příklad: Hrác za dynastii hrncíre položil zelenou kartu mezi Království 1 a Království 2, címž obe království propojil. Propojením došlo ke vzniku dvou vnejších konfliktu (válek) – zeleného a cerveného. Hrác za dynastii hrncíre se rozhodl rešit jako první zelený konflikt. Jelikož hrác za dynastii lva sedí blíže po smeru hodinových rucicek, než hrác za dynastii býka, je za útocníka považován hrác za dynastii lva a za obránce hrác za dynastii býka.

Hrác za dynastii lva má na zacátku konfliktu 3 body, jelikož v Království 1, kde se nachází jeho obchodník (zelený vudce), jsou 3 zelené karty. Poté zahraje ješte další 2 zelené karty z ruky, címž upraví skóre konfliktu na 5:1 (jeden bod má obránce za kartu ve svém království, viz. pokracování príkladu).

Hrác za dynastii býka má na zacátku konfliktu 1 bod, jelikož v Království 2, kde se nachází jeho obchodník (zelený vudce), je 1 zelená karta. Poté zahraje ješte další 4 zelené karty z ruky. Záverecné skóre konfliktu je tedy 5:5 – vítezí obránce (hrác za dynastii býka).

Hrác za dynastii lva (který konflikt prohrál) musí stáhnout svého zeleného vudce. Vítez konfliktu nyní položí jednu z vyložených zelených karet na vrch svého bodovacího balícku. Poté jsou z Království 1 (bývalé království hráce, který konflikt prohrál) odstraneny všechny 3 zelené karty, které si vítez rovnež umístí na svuj bodovací balícek.

Obe karty (modrá a cerná) jsou posunuty nahoru, aby v žádném sloupci nevznikla mezera. Jelikož bývalé Království 1 je po odstranení zelených karet rozdeleno na dve cásti, nemuže hrác za dynastii býka získat kartu s pokladem.

Po skoncení zeleného konfliktu je potreba ješte vyrešit konflikt cervený (oba cervení vudci zustali ve stejném království). Teprve poté hráci otocí spojovací kartu lícem nahoru.


Dolíznutí karet

Po skoncení kola každého hráce (až po provedení obou akcí a vyrešení všech konfliktu) si všichni hráci dolíznou karty tak, aby jich meli v ruce 8.


Charakteristika jednotlivých barev a stavění lodí

Každá ze čtyř barev má svoje charakteristické vlastnosti, které již byly naznačeny v předchozím textu.

Černá: Černý vůdce (král) funguje jako žolík – muže získat body za jakoukoli barvu umístěnou do jeho království, pokud v něm není jiný vůdce v dané barvě (tj. pokud není v království farmář (modrý vůdce) a do tohoto království je umístena modrá karta, muže majitel krále (černého vůdce) vyložit jeden modrý vítezný bod. Naopak pokud je v království obchodník (zelený vůdce) a do království je umístěna zelená karta, pak zelený bod může vyložit pouze majitel obchodníka (zeleného vůdce).

Zelená: Obchodník (zelený vůdce) muže vymenit kartu s pokladem za kartu s chrámem z ruky, pokud se při spojení v nově vzniklém království nachází alespoň dvě karty s pokladem.

Červená: Červené karty se používají pri řešení vnitřních konfliktů (revolucí).

Modrá (stavení lodí): Pokud hrác umístí do království kartu tak, že alespon řtyři karty stejné barvy vytvoří sloupec (mezi nimi se nesmí nacházet žádná karta jiné barvy), pak tento hrář může postavit loď. Pokud jsou spojené karty modré barvy, pak muže hrác zvolit libovolnou dosud nepostavenou loď (modro-černá, modro-zelená, modro-červená). V opacném případe musí mít loď stejnou barvu, jako karty ve sloupci (4 červené karty = modro-červená loď), pokud je daná loď ještě k dispozici (nebyla dosud postavena). Hráč, který umístil poslední kartu do sloupce postupuje následujícím způsobem: Odstraní ze hry poslední čtyři přiložené karty z daného království (karty musí mít stejnou barvu!). Pokud se na některé z odstranených karet nacházel vůdce, musí opustit království, je navrácen jeho majiteli. Karta s lodí se poté umístí na konec příslušného sloupce, ze kterého predtím byly odstraněny karty.

Význam lodí: V případě, že má hráč na konci svého kola (po skončení druhé akce, před dobráním karet!) svého vůdce v království, kde se nachází loď stejné barvy, muže tento hráč vyložit jednu kartu odpovídající barvy na svuj bodovací balíček. Pokud danou kartu v ruce nemá nebo ji nechce zahrát, nezískává žádné body.

Poznámka: Král (černý vůdce) v tomto případě nezískává body za jinou loď, než černou.

Poznámka: Body získává vždy jen ten hráč, jehož tah práve skončil.

Příklad: Hrác za dynastii býka položil čtvrtou modrou kartu v řadě. Nyní muže všechny čtyři karty odstranit ze hry a vyložit místo nich lod. Hrác za dynastii býka se rozhodl postavit modro-černou lod. Hráč, který bude mít v tomto království krále (černého vudce), muže na konci svého kola vyložit z ruky jednu černou kartu na svůj bodovací balíček (získat jeden černý vítezný bod). Pokud zde bude umístěn i farmář (modrý vůdce), získává jeho majitel na konci svého kola jeden modrý vítezný bod (muže vyložit modrou kartu na vrch svého bodovacího balíčku).

Poznámka: Pod kartu s lodí mohou být umístěny další civilizační karty. Karty lodí se nezapočítávají do konfliktu a není možné na ně umístit vůdce.


Konec hry

Hra koncí ve chvíli, kdy nekterý z hrácu nemuže dolíznout karty do ruky tak, aby jich mel 8 nebo pokud se ve hre nachází už pouze jedna karta s pokladem.


Určení vítěze

Po skoncení hry vezmou všichni hráci svuj bodovací balícek a rozdelí ho na ctyri hromádky podle barev. Každému hráci se pocítá pouze ta barva, ve které nasbíral nejméne karet. Pocet karet v této hromádce se porovná s poctem karet v „nejslabších“ hromádkách ostatních hrácu. Hrác s nejvyšším poctem bodu v „nejslabší“ hromádce vyhrává. V prípade rovnosti o vítezi rozhodne druhá „nejslabší“ barva, prípadne tretí atd.

Příklad: Vítezí hrác, hrající za dynastii lukostrelce, jelikož má 5 karet od své „nejslabší“ barvy (zelené). Hrác za dynastii lva je druhý, dynastie býka tretí a dynastie hrncíre poslední.


Odkazy