Vrhcáby

z deskovehry.cz - od hráčů pro hráče

Přejít na: navigace, hledání
Jiné názvy Backgammon
Počet hráčů 2
Doporučený věk 10
Délka hry 30 až 60 minut


Obsah

[editovat] Pravidla

[editovat] Herní materiál

 • 1× hrací deska
 • 2× svÄ›tlá Å¡estistÄ›nná kostka
 • 2× tmavá Å¡estistÄ›nná kostka
 • 1× dublovací kostka
 • 15× bílý kámen
 • 15× černý kámen


[editovat] Cíl hry

Dostat všechny své kameny do svého vnitřního pole a pak je odebrat z desky.


[editovat] Výchozí situace

doplnit obrázek


[editovat] Průběh hry

 • Oba hráči hodí kostkou. Komu padne vyšší číslo, zahajuje hru. Ke svému prvnímu tahu využije číslo, které padlo na jeho kostce spolu s číslem na kostce protivníka.
 • Dále se hráči v tazích pravidelnÄ› střídají. Hráč na začátku tahu hodí vždy obÄ›ma svýma kostkama.
 • Tahy jsou povinné. Pokud ale hráč nemůže část nebo celý tah provést, musí se ho vzdát.
 • Padnou-li na kostkách dvÄ› různá čísla, může hráč posunout až dva své kameny. První o tolik polí, kolik padlo na první kostce, druhý o tolik, kolik padlo na druhé kostce.
 • Hráč může místo dvou různých kamenů posunout pouze jeden. Nejprve pohne kamenem o počet polí daných jednou kostkou, pak podle druhé. Nelze tedy sečíst obÄ› hodnoty a provést je jako jeden pÅ™esun. Je nutné, aby mÄ›l kámen možnost zastavit se v mezitahu (NapÅ™. hodím 2,3 druhé pole od kamene je obsazené, tÅ™etí volné - mohu tedy zahrát kamenem o tÅ™i a pak o dvÄ› pole. Kdyby ovÅ¡em bylo obsazené i tÅ™etí pole, nemohu se na páté pole pÅ™esunout.).
 • Padne-li na obou kostkách stejné číslo, je to jako by hráč tato čísla hodil na čtyÅ™ech kostkách místo na dvou. Hráč tedy může hrát až čtyÅ™mi svými kameny.
 • Kámen může být pÅ™esunut jen na pole, které není obsazeno dvÄ›ma a více soupeÅ™ovými kameny.
 • Pole obsazené jen jedním kamenem, se nazývá nekryté. Skončí-li soupeřův kámen na tomto poli postup, je osamÄ›lý kámen dočasnÄ› odstranÄ›n ze hry a pÅ™esunut na bar (pÅ™epážka mezi polovinami hracího pole).
 • Na poli, obsazeném dvÄ›ma a více kameny protivníka nesmí kámen jiné barvy skončit postup, může ho jen pÅ™i postupu pÅ™ejít bez zastavení.
 • Dokud má hráč jeden nebo více kamenů na baru, musí pÅ™ed tím, než může pokračovat ve hÅ™e, vrátit vÅ¡echny kameny zpÄ›t do hry na nÄ›které ze soupeÅ™ových vnitÅ™ních polí. Hráč smí vrátit kámen do hry, pokud počet ok na jedné z obou vržených kostek odpovídá poÅ™adovému číslu soupeÅ™ova vnitÅ™ního pole obsazeného nejvýše jedním protivníkovým kamenem.
 • Jakmile se hráči podaří nasadit vÅ¡echny své kameny do hry, normálnÄ› pokračuje (napÅ™. pokud mÄ›l jen jeden kámen na pÅ™epážce a číslem z jedné kostky nasadil kámen do hry, může čísla z druhé kostky normálnÄ› využít k dalšímu tahu).
 • Když hráč pÅ™esune vÅ¡echny své kameny do svého vnitÅ™ního pole, začíná druhá fáze hry - vyvádÄ›ní kamenů z desky ven. StejnÄ› jako pÅ™i pÅ™esunu kamenů lze i v této fázi využít obou kostek pro jeden nebo dva kameny a pÅ™i stejných číslech pro tÅ™i nebo čtyÅ™i kameny.
 • Padne-li na kostce číslo, které odpovídá číslu vnitÅ™ního pole, na nÄ›mž stojí kámen, lze tento kámen vyvést z desky.
 • Jestliže padne číslo, které odpovídá prázdnému poli, nesmí být podle této kostky vyveden z desky kámen stojící na jiném poli a hráč musí (pokud je to možné) udÄ›lat nÄ›jaký přípustný tah odpovídající tomuto číslu. Jediná výjimka platí tehdy, když žádné pole s vyšším číslem už není obsazeno naším kamenem. Potom může hráč využít i tento hod a vyvést z desky ven kámen ležící na poli nejvzdálenÄ›jším od okraje desky.
 • Hráč není nucen odebrat kámen, pokud je možno udÄ›lat nÄ›jaký jiný legální tah.
 • Pokud bÄ›hem procesu odebírání dojde k tomu, že hráč nemá vÅ¡echny své kameny ve svém vnitÅ™ním poli (což nastane, když mu je bÄ›hem odebírání nÄ›jaký kámen pÅ™esunut na bar), vyvádÄ›ní se pÅ™eruÅ¡uje a hráč musí nejprve vÅ¡echny své kameny dostat zpÄ›t do svého vnitÅ™ního pole, aby mohl pokračovat.


[editovat] Dublovací kostka

 • Zdvojovací kostka je na počátku obrácena číslem 64 nahoru, což znamená, že se jedná o jednoduchou sázku - vlastnÄ› by mÄ›la být na kostce jednička a začínat se s ní, ale ta tam z úsporných a zÅ™ejmÄ› i historických důvodů není a je nahrazována onou Å¡edesátčtyÅ™kou.
 • Pokud se bÄ›hem hry nÄ›který hráč začne cítit silnÄ›jším, může nabídnout soupeÅ™i zdvojnásobení sázky. Nabídka ke zdvojnásobení může pÅ™ijít, pouze pokud je hráč na Å™adÄ› a pÅ™ed hodem kostek.
 • Nabídka na zdvojnásobení sázky se provádí tak, že nabízející hráč vezme zdvojovací kostku, obrátí ji stranou s dvojnásobkem momentální sázky nahoru (tj. pÅ™i prvním zdvojnásobování na číslo 2), podá soupeÅ™i a Å™ekne: Zdvojuji. SoupeÅ™ pak nabídku buď pÅ™ijme nebo nepÅ™ijme. Pokud nepÅ™ijme, hra ihned končí a hráč který nepÅ™ijal, prohrává počet bodů, o které se hrálo pÅ™ed nabídkou zdvojení.
 • Pokud hráč nabízené zdvojení pÅ™ijme, hra pokračuje o dvojnásobný počet bodů a hráč, který pÅ™ijal, se stává majitelem kostky a zdvojovací kostka položena blíže k nÄ›mu. Další zdvojení může navrhnout jen majitel kostky. První zdvojení tedy může nabídnout kdokoli a poté se hráči v nabízení zdvojení střídají.
 • Pokud pÅ™i zahájení hry padne duble (shodná čísla), zdvojnásobují se automaticky sázky na dvojnásobek. PÅ™i dalším dublu se zdvojení pÅ™esouvá do další hry.


[editovat] Konec hry

 • Hráč, který první vyvede z desky vÅ¡echny své kameny, vyhrává.
 • V Backgammonu existují tÅ™i druhy výher
  • Obyčejná, která nastane, pokud hráč, který prohrál, už také začal vyvádÄ›t kameny z desky. Obyčejná prohra je za počet bodů, které ukazuje dublovací kostka.
  • Gammon, který nastane, pokud hráč, který prohrál, nezačal vůbec odebírat a nemá ani jeden svůj kámen v soupeÅ™ovÄ› vnitÅ™ním poli nebo na baru. Gammon je za dvojnásobek počtu bodů na zdvojovací kostce.
  • Backgammon, který nastane, pokud ten, který prohrál, má alespoň jeden kámen v soupeÅ™ovÄ› vnitÅ™ním poli nebo na baru a nevyvedl jeÅ¡tÄ› ani jeden kámen z desky. Backgammon je za trojnásobek počtu bodů, které ukazuje zdvojovací kostka.
 • Jedná se o hazardní hru a tudíž se body pÅ™epočítávají na peníze. Kurz doporučujeme dohodnout pÅ™ed samotnou hrou :-)

[editovat] Odkazy