Vlaky

z deskovehry.cz - od hráčů pro hráče

Přejít na: navigace, hledání

[[Kategorie:]]

Je variantou hry Domino
Počet hráčů 2, 4
Doporučený věk 8
Vydání

(91 dominových kostek)

Tato hra vznikla při pokusu o rozluštění velmi zmateně psaných pravidel ke hře Cardinal Mexican Train - součásti řady pravidel, přikládaných k sadě dvanáctiokého domina americkou firmou Cardinal. Jo a jen tak mimochodem - ten překlad a luštění spáchal Dan Zeman.

 • Hráči skládají z dominových kostek tzv. vlaky. Vlak má na jednom konci lokomotivu a pÅ™idávat se smí pouze na druhý konec.
 • Posloupnost kostek musí být střídavÄ› vzestupná a sestupná: Má-li naposledy pÅ™iložená kostka (poslední vagón vlaku) na začátku (na stranÄ› blíže k lokomotivÄ›) vyšší číslo než na konci, musí novÄ› pÅ™ipojovaný vagón mít na začátku stejný počet ok jako volný konec vlaku a na konci musí mít vyšší počet. ObdobnÄ› pokud má poslední vagón vlaku na začátku nižší číslo než na konci, musí novÄ› pÅ™ipojovaný vagón mít na konci nižší číslo.
 • Kostky se stejnými čísly na obou stranách (dubly) lze použít jako žolíky: podle potÅ™eby považujeme jejich jednu stranu za vyšší nebo nižší než stranu druhou. Jakmile ale byl dubl použit v konkrétním vlaku, zůstává až do konce hry rostoucí nebo klesající podle toho, za kterou kostku byl pÅ™ipojen. Například za vlak 12/6-6/8-8/8 lze položit 8/9, ale nelze položit 8/4, protože dubl 8/8 byl použit jako klesající.
 • V jedné hÅ™e se sestavuje obvykle nÄ›kolik vlaků. Alespoň jeden je vždy společný, centrální, pÅ™ikládat k nÄ›mu mohou vÅ¡ichni. NÄ›které vlaky jsou též soukromé a pÅ™ikládat k nim smí, s jednou výjimkou, pouze hráč, který je vytvoÅ™il.
 • V každém tahu může hráč provést právÄ› jednu z následujících akcí:
  • Založit nový centrální vlak a případnÄ› k nÄ›mu hned pÅ™iložit libovolný počet kamenů. Centrální vlak musí začínat dublem (žolíkem), pÅ™ičemž až následující pÅ™ikládající hráč se rozhodne, zda Å¡lo o vzestupný nebo sestupný kámen. Je možné založit pouze centrální vlak, jehož lokomotiva má nejvyšší možný počet bodů, který jeÅ¡tÄ› není vyložen na stole. Hra tedy nutnÄ› začíná založením dvanáctkového centrálního vlaku. Majitel jedenáctkového žolíka se pak může rozhodnout, zda ho chce pÅ™iložit k dvanáctkovému vlaku, nebo zda chce vytvoÅ™it nový jedenáctkový vlak. Jakmile se rozhodne a jednu z možností provede, stojí pÅ™ed podobnou volbou majitel desítkového žolíka atd.
  • Založit svůj soukromý vlak a případnÄ› k nÄ›mu hned pÅ™iložit libovolný počet kamenů. Lokomotiva soukromého vlaku musí mít na začátku stejné číslo, jako jeden z již existujících centrálních vlaků. Od každého čísla si vÅ¡ak jeden hráč smí založit nejvýše jeden vlak.
  • PÅ™iložit libovolný počet kamenů k jednomu existujícímu centrálnímu nebo svému soukromému vlaku. Musí pÅ™itom respektovat pravidlo o vzestupnosti a sestupnosti, uvedené výše.
  • Nemůže-li (nebo nechce-li) hráč pÅ™iložit k žádnému vlaku ani vytvoÅ™it nový vlak, vylosuje si další kámen (pokud jeÅ¡tÄ› nÄ›jaké zbývají). Pokud potom může (a chce) založit nebo prodloužit vlak, provede to. Jinak zvolí jeden ze svých soukromých vlaků a označí ho sirkou. Ostatní hráči od této chvíle mohou pÅ™ikládat i na konec jeho vlaku. Sirku smí hráč odstranit až v okamžiku, kdy na konec svého vlaku sám pÅ™iloží další kámen. Trestu za neschopnost táhnout je hráč zproÅ¡tÄ›n, pokud nemá žádné soukromé vlaky, nebo pokud je má již vÅ¡echny označené sirkou.
  • PÅ™iložit libovolný počet kamenů k jednomu cizímu soukromému vlaku označenému sirkou.
 • Vyhrává hráč, který se jako první zbaví vÅ¡ech svých kostek. ObdobnÄ› jako v základní verzi domina si započítá tolik bodů, kolik je součet ok na vÅ¡ech kostkách, které zbyly v ruce jeho soupeřům.