Vinci

z deskovehry.cz - od hráčů pro hráče

Přejít na: navigace, hledání
Vin.jpg
Počet hráčů 3-6
Doporučený věk 12
Délka hry 90 až 120 minut
Autor Philipe Keyaerts
Vydání
1999 Descartes Editeur Vinci
Ocenění Deutscher Spiele Preis 2000 - 5. místo, Spiel des Jahres 2000 - nominace, International Gamers Awards 2000 - Best Strategy Game (nominace)

Hráči se stávají vládci starověkých civilizací. Pomocí specifických schopností budují své impérium.


Obsah

[editovat] Pravidla

[editovat] Herní materiál

 • hrací plán
  • mapa Evropy, skládá se z polí, pole se dÄ›lí na žlutá(pole), svÄ›tlezelená(pastvina), tmavozelená(les), hnÄ›dá a Å¡edá(hory) pole pevniny a modrá pole moÅ™e
  • 5 civilizačních polí (berou se zleva doprava jako 1. až 5.), každé má 2 sloty
  • stupnice vítÄ›zných bodů
 • 25 kamenů hráčů v 6 barvách (pokud hráči pÅ™i hÅ™e dojdou kameny, použije náhradní barvu)
 • 33 kamenů barbarů v béžové barvÄ›
 • 1 tlustý kámen k vyznačení dosažených bodů v 6 barvách
 • 52 dílků vlastností civilizace
 • pytlík na dílky
 • 52 značek civilizace v úpadku (malé bílé)


[editovat] Počáteční postavení

 • každý hráč vybere jednu barvu a vezme svoje kameny
 • na každé pole pevniny vyjma hor se umístí jeden barbar
 • vlastnosti civilizace se dají do pytlíku
 • každý hráč má do začátku 10 bodů, což vyznačí na stupnici vítÄ›zných bodů
 • 10 vlastností civilizací se vylosuje z pytlíku a umístí se postupnÄ› do vÅ¡ech 5 civilizačních polí
 • hráči určí, který z nich bude začínat


[editovat] Konec hry

 • dosažení určité počtu vítÄ›zných bodů:
počet hráčů	  počet bodů
  6	        100
  5	        100
  4	        120
  3	        150
 • dohrává se kolo tak, aby vÅ¡ichni hráči provedli bÄ›hem hry stejný počet tahů


[editovat] Průběh hry

 • hráči se ve smÄ›ru hodinových ručiček střídají postupnÄ› v tazích
 • hráč má výbÄ›r ze 2 možných tahů:
  • invaze aktivní civilizace
  • úpadek aktivní civilizace
 • jako svůj 1.tah vÅ¡ichni hráči provedou pouze koupi civilizace


[editovat] KoupÄ› civilizace

Hráč kupuje 2 vlastnosti civilizace, přičemž vybírá některou dvojici z 5 civilizačních polí, koupě dvojice vlastností stojí základní cena - 2 x počet zlevňovacích značek vítězných bodů, přičemž:

pořadí pole      základní cena
  1.        0 vítězných bodů
  2.        2 vítězné body 
  3.        4 vítězné body
  4.        6 vítězných bodů
  5.        8 vítězných bodů

Zlevňovací značka se umístí na příslušnou dvojici vlastností pokaždé, co je koupena dvojice na poli s vyšším pořadovým číslem (tzn. je-li vybrána dvojice na 3. poli, umístí se zlevňovací značky na dvojice na 1. a 2. poli) (Jako značka může posloužit cokoliv, co je po ruce.)

Hráč si odečte zaplacené vítězné body.

Zbylé civilizační dílky se sesunou doleva a na uprázdněné 5. pole se vylosují nové 2 vlastnosti.

Hráč si vezme k sobě kameny civilizace = základní počet + součet červených čísel vlastností civilizace, přičemž:

počet hráčů		základní počet
  3		      8
  4		      6
  5		      4
  6		      3


[editovat] Invaze aktivní civilizace se skládá z těchto fází

 • a) shromáždÄ›ní invazních kamenů
 • b) invaze do startovního území(pole)
 • c) invaze do dalších území(polí)
 • d) reorganizace kamenů
 • e) započtení vítÄ›zných bodů

ad a) Hráč vezme libovolný počet kamenů civilizace z hracího plánu, k nim doplní kameny civilizace, které má u sebe.

ad b) Provede se pouze v případě, pokud civilizace nemá obsazeno žádné území na hracím plánu, od fáze c) se liší pouze výběrem území. Startovním územím je pole pevniny, které je buď okrajové pole plánu, nebo sousedí s okrajem plánu přes nejvýše jedno pole moře (tzn. Skotsko nebo Irsko, ale ne Francie nebo severní Itálie)

ad c) Tuto fázi je možno provádět opakovaně, hráč je limitován pouze počtem invazních kamenů. Invazi lze provést pouze na pole, které sousedí s jiným touto civilizací obsazeným polem. Invazi je nutno provést daným počtem invazních kamenů:

 • 2 kameny.......základní počet
 • + 1 kámen ....za každý kámen jiné civilizace nebo barbarů
 • + 1 kámen ....za invazi na pole lesa nebo pole hor
 • - 1 kámen......za invazi vedenou z pole hor
 • (vlivem vlastností civilizace může být počet invazních kamenů snížen i na 0)

Z dobytého území je kámen barbarů odstraněn ze hry, kameny poražené civilizace si příslušný protihráč vezme k sobě až na jeden, o který tato civilizace trvale přichází.

Nelze provést invazi na pole, které je obsazeno vlastní civilizací v úpadku nebo které s takovým polem sousedí.

Během této fáze je kdykoliv možné odstranit ze hry jakýkoliv kámen vlastní civilizace v úpadku.

ad d) V této fázi hráč libovolně přemístí kameny své aktivní civilizace v polích, které tato civilizace má obsazeny, přičemž není povoleno:

 • aby hráči si ponechal nÄ›jaké kameny civilizace u sebe
 • aby území civilizace bylo nespojité

(Vzdát se území je povoleno, někdy je to i vynucené, aby byla dodržena podmínka spojitosti.)

ad e) Za každé pole obsazené aktivní civilizace a za každé pole obsazené civilizací v úpadku vyjma pole hor si hráč připočte 1 vítězný bod.

(Invazní tah je povoleno provést i v případě, kdy civilizace již nemá žádné kameny.)


[editovat] Úpadek aktivní civilizace se skládá z těchto fází

 • a) má-li již hráč nÄ›jakou civilizaci v úpadku, odstraní její kameny z plánu
 • b) na každém civilizací obsazeném poli ponechá 1 kámen, ke kterému dodá značku civilizace v úpadku
 • c) vlastnosti civilizace zahodí (až na ty, co se hodnotí do vítÄ›zných bodů i v úpadku)
 • d) hráč si započte vítÄ›zné body (stejnÄ› jako v invazním tahu)
 • e) hráč provede koupi nové civilizace

(I civilizaci, která nemá obsazeno žádné území, je možno dát do úpadku, což je v takovém případě jediná možnost, pokud hráč chce koupit civilizaci novou.)


[editovat] Civilizační vlastnosti

žluté dávají schopnost získat vítězné body navíc, počet je uveden v žlutém kruhu, symbol antické zřiceniny znamená, že body navíc získává civilizace i poté, co je dána do úpadku

 • Agriculture - 1 bod za každé žluté pole
 • Livestock Breeding - 1 bod za každé zelené pole
 • Mining - 2 body za každý symbol dolu
 • Port Building - 1 bod za každý symbol přístavu
 • Currency - 1 bod za každé pole
 • Slavery - 1 bod za každý eliminovaný kámen pÅ™i úspěšné invazi (vyjma pevností)

růžové dávají schopnost při invazi, v modrém čtverci je uvedeno kolik

 • Espionage - bÄ›hem tahu může uskutečnit jednu invaze pouze 2 kamenama (nezávisle na síle obránců)
 • Field General - na začátku invazního tahu získá 7 dodatečných kamenů, pÅ™ed reorganizací je zase musí vrátit
 • Fortification - na konci invazního tahu může postavit jednu pevnost na libovolném svém poli (označenou kamenem nehrající barvy), pevnost dává +1 kámen proti invazi soupeÅ™e a +1 kámen pro invazi vedenou z pole s pevností, pÅ™i dobytí pole soupeÅ™em nebo pÅ™i opuÅ¡tÄ›ní pole je pevnost odstranÄ›na, pÅ™i úpadku pevnost zůstává proti invazi funkční, je povolena nejvýše jedna pevnost na jednom poli
 • Militia - dává +1 kámen proti invazi soupeÅ™e
 • Mountaineering dává +1 kámen pro invazi na pole hor a hory pÅ™ináší +1 vítÄ›zný bod
 • Ship Building - dává +1 kámen pro invazi ze sousedního pole, které je na stejném svÄ›tle modrém pobÅ™eží (PÅ™: severní Itálie a jižní Itálie nebo Anglie a Irsko), je možné použít ve spojení s Astronomii též pÅ™es moÅ™e a je možné použít i pro startovní invazní pole, pokud má svÄ›tle modré pobÅ™eží
 • Weapons - dává +1 kámen pro invazi

modré dávají různé speciální schopnosti, vždy pouze, je-li civilizace aktivní (event. vyjma Specialization)

 • Astronomy - platí pro ni, že 2 pole jsou též považovány za sousední, pokud jsou propojeny pÅ™es jedno nebo více tmavÄ› modrých polí (PÅ™: Irsko a Norsko nebo Irsko a jižní Itálie), v takovém případÄ› bonusy pro invazi z pevnosti a hor nejsou zohlednÄ›ny, za Ship Building ano, je možné použít jako startovní pole, které je po tmavomodrých polích propojeno s okrajem plánu
 • Barbarians - nic nedává
 • Diplomacy - na začátku tahu může určit aktivní civilizaci, se kterou pak nesmí navzájem bojovat, a to až do začátku dalšího hráčova tahu
 • Heritage - může sousedit s vlastní civilizací v úpadku
 • Medicine - na začátku každého tahu získává kámen navíc
 • Messengers - nemusí mít na konci fáze reorganizace kamenů obsazeno spojité území
 • Rebirth - může vykonat úpadek i po provedení invazního tahu, vyjma opÄ›tovného započtení vítÄ›zných bodů
 • Revolutionaries - jako startovní pole nemusí zvolit okrajové pole
 • Specialization - dává ty samé vlastnosti jako ta druhá vlastnost ze zakoupené dvojice (navíc dává +1 kámen do začátku) (u Astronomy, Heritage, Rebirth, Revolutionaries a Messengers není jak vlastnost dublovat, ale jinak ano), nemůže utvoÅ™it dvojici sama se sebou, v takovém případÄ› se musí losování opakovat

Pozn.: V malém počtu hráčů též může každý hráč hrát za více civilizací nebo mohou hrát i virtuální civilizace, jejichž chování je definováno v originálních pravidlech hry.


[editovat] Otázky a odpovědi

V anglických pravidlech nebylo uvedeno, že invaze musí být vždy vedená z právě jednoho sousedního pole. Neznám správnou odpověď, ale předpokládám, že to byla chybná formulace, a proto bonusy do invaze by se myslím měly sčítat pouze v případě, týkají-li se jednoho pole.

V anglických pravidlech nebylo uvedeno, zda civilizace s Astronomy by mohla přes moře sousedit s vlastní civilizací v úpadku, ale vzhledem k tomu by asi neměla.

V anglických pravidlech nebylo pro každou ostatní vlastnost popsáno, jak se chová se Specialization, tzn. nezbývá než se toho chopit intuitivně, ovšem jak to pak vysvětlit člověku s odlišnou intuicí třeba u Fortification nevím.

Rebirth je zde formulován tak, že není možno 2x provést úpadek v jednom kole, to je ale pouze předpoklad, z anglických pravidel to jednoznačně nevyplývalo.

[editovat] Odkazy