Union Pacific

z deskovehry.cz - od hráčů pro hráče

Přejít na: navigace, hledání
Počet hráčů 2-6
Doporučený věk 12
Délka hry 90 minut
Autor Alan R. Moon
Vydání
1994 Amigo Union Pacific
Ocenění Deutscher Spiele Preis 1999 - 3. místo, Spiel des Jahres 1999 - nominace, International Gamers Awards 2000 - Best Strategy Game (nominace)

Získejte ty nejvýhodnější akcie železničních společností a staňte se nejbohatším akcionářem.


Obsah

[editovat] Pravidla

[editovat] Herní materiál

 • 1 hrací plán
 • 131 lokomotiv
  • 7× Wyoming & Western (Å¡edé)
  • 8× Marquete Rocky Road (modré)
  • 9× Kansas City Central (hnÄ›dé)
  • 10× Empire State Line (oranžové)
  • 11× United Mexican Railways (bílé)
  • 13× Sioux Falls Royal Blue (fialové)
  • 14× Denver Midland (černé)
  • 17× Miami Southern (žluté)
  • 19× Billings Northern Light (červené)
  • 23× El Paso & Rio Grande (zelené)
 • 98 akcií železničních společností
  • 6× Wyoming & Western (Å¡edé)
  • 6× Marquete Rocky Road (modré)
  • 7× Kansas City Central (hnÄ›dé)
  • 7× Empire State Line (oranžové)
  • 8× United Mexican Railways (bílé)
  • 9× Sioux Falls Royal Blue (fialové)
  • 10× Denver Midland (černé)
  • 12× Miami Southern (žluté)
  • 15× Billings Northern Light (červené)
  • 18× El Paso & Rio Grande (zelené)
 • 20 akcií Union Pacifik
 • 4 prémiové karty
 • 40 karet typů železnic
  • 4× žolík
  • 6× s bílým pruhem
  • 7× s černým pruhem
  • 9× s černobílým pruhem
  • 14× bez pruhu
 • 6 pÅ™ehledů železničních společností
 • 150 bankovek
  • 60 miliónových
  • 50 pÄ›timiliónových
  • 40 desetimiliónových


[editovat] Příprava

 • Bankovky se rozdÄ›lí do tří balíčků podle hodnot a uloží do určených pÅ™ihrádek v krabici

Lokomotivy se roztřídí podle barev a umístí do přihrádek v krabici označených číslem odpovídajícím jejich počtu. Na barevná pole se umístí lokomotivy příslušné barvy. Každý hráč dostane jednu kartu s přehledem železničních společností.U každé společnosti je uveden její název, znak, počet akcií společnosti, počet lokomotiv a druhy tratí, jež může tato společnost provozovat.

 • Karty železničních tratí se zamíchají. Každý hráč dostane tÅ™i karty tratí, které umístí tak, aby do nich spoluhráči nevidÄ›li. Zbylé karty se položí vedle hracího plánu rubem navrch. Pokud je bakíček bÄ›hem hry vypotÅ™ebován, zamíchají se již použité karty a vzniklý balíček se rubem na vrch položí na původní místo.
 • Každý hráč dostane jednu akcii společnosti Union Pacific. Ostatní akcie společnosti Union Pacific se položí vedle hracího plánu.
 • Akcie ostatních společností se dobÅ™e zamíchají, každý hráč dostane pÄ›t akcií, které si vezme do ruky tak, aby do nich ostatní hráči nevidÄ›li. Pak každý z hráčů vyloží jednu z tÄ›chto pÄ›ti akcií pÅ™ed sebe na stůl, a to rubem navrch. Když mají vÅ¡ichni hráči kartu vyloženou, vÅ¡ichni najednou ji otočí.
 • Ze zbývajících akcií železničních společností se 4 akcie vyloží lícem nahoru na okraj hracího plánu.
 • Ostatní akcie společností se rozdÄ›lí do 4 balíčků. Dva balíčky sestávají z 6-ti karet, tÅ™etí z 18-ti karet a zbývající karty tvoří čtvrtý balíček. Do tÅ™etího balíčku se vmíchá jedna prémiová karta a do čtvrtého zbývající tÅ™i prémiové karty. Balíčky se pak složí do jednoho v poÅ™adí první, tÅ™etí, čtvrtý a druhý.


[editovat] Železniční síť

 • Železniční síť na hraím plánu je rozdÄ›lena na jednotlivé úseky železničních tratí. Každý z nich spojuje dvÄ› mÄ›sta. Na každém úseku trati jsou vyznačena 1 až 4 pole pro umístÄ›ní lokomotiv, počet polí na úseku odpovídá počtu železničních společností, jež mohou na tomto úseku provozovat železniční pÅ™epravu.


[editovat] Druhy tratí

 • Železniční síť je postavena ze čtyÅ™ druhů tratí.
 • VÅ¡echny druhy tratí mohou využívat pouze vlaky nejvÄ›tší společnosti El Paso & Rio Grande, zbývajících 9 společností smí využívat jen nÄ›které druhy tratí. Ty jsou vyobrazeny na akciích společnosti a na kartÄ› s pÅ™ehledem společností.


[editovat] Akcie

 • Každá železniční společnost má své akcie. Na vÅ¡ech akciích společnosti je uveden její název, počet jejich akcií, počet jejich lokomotiv a druhy tratí, které může využívat.


[editovat] Průběh hry

 • Hráč, který je na tahu, si nejprve musí líznout jednu kartu železniční trati. Poté hráč provede jednu z následujících akcí
  • Zprovozní traÅ¥ mezi dvÄ›ma mÄ›sty (viz. stavba trati) a vezme si jednu novou akcii.
  • Vyloží jednu nebo více akcií z ruky (viz. investice).


[editovat] Stavba trati

[editovat] Určení druhu trati

 • Hráč, který je na tahu, vyloží z ruky jednu kartu s druhem trati. Tím určí druh trati, na který bude moci v tomto kole umístit lokomotivu.
 • Poznámka: Karta označená v rozích velkými písmeny A umožňuje umístÄ›ní lokomotivy na kterýkoli druh trati.


[editovat] Výběr lokomotivy

 • Hráč vezme jednu lokomotivu ze zásoby v krabici. Barva lokomotivy určuje železniční společnost, jejíž železniční síť hráč rozÅ¡iÅ™uje. VýbÄ›r lokomotivy není omezen na společnosti, jejichž akcie hráč vlastní.
 • Hráč smí umístit lokomotivu libovolné barvy (která jeÅ¡tÄ› v zásobÄ› zbývá) na libovolné volné pole pro lokomotivu na nÄ›kterém úseku trati, pokud splní následující podmínky:
  • Typ trati, na níž toto pole leží, musí odpovídat druhu trati vyobrazenému na vyložené kartÄ› trati.
  • Železniční společnost, která vlastní tuto lokomotivu, musí být schopna provozovat dopravu na tomto typu trati.
  • Na zvoleném úseku trati musí být volné pole pro lokomotivu.
  • Na zvoleném úseku trati nesmí stát žádná lokomotiva téže železniční společnosti.
  • Zvolený úsek trati musí být propojen s domovským nádražím společnosti, ke které tato lokomotiva patří. Tzn., že na každém úseku trati spojující právÄ› zprovoznÄ›ný úsek s domovským nádražím společnosti musí stát lokomotiva této společnosti.


[editovat] Tažení akcie

 • Hráč si vybere jednu ze čtyÅ™ akcií ležících lícem nahoru na kraji hracího plánu nebo vrchní akcii z balíčku a nebo jednu akcii společnosti Union Pacific.
 • Zvolí-li hráč nÄ›kterou ze čtyÅ™ ahcií ležících vedle balíčku, otočí na její místo lícem nahoru vrchní kartu z balíčku. Tím končí tah hráče.
 • V případÄ›, že se na okraji hracího plánu objeví čtyÅ™i akcie téže železniční společnosti, jsou tyto akcie odebrány ze hry a nahrazeny čtyÅ™mi vrchními akciemi z balíčku. Odebrané akcie jsou uloženy do krabice a do hry se již nevracejí.


[editovat] Železniční společnost Union Pacific

 • Akcie společnosti Union Pacific se ve hÅ™e chovají stejnÄ› jako akcie ostatních deseti železničních společností. Vždy, když má po výstavbÄ› hráč možnost vzít si akcii jedné z deseti společností, může si místo toho vzít jednu akcii Union Pacific.
 • Po tažení akcie může navíc jeÅ¡tÄ› hráč vymÄ›nit jednu akcii z ruky za akcii Union Pacific. Může to být dokonce tatáž karta, kterou si právÄ› vytáhl. Pokud tak chce učinit, odloží odevzdávanou kartu do krabice tak, aby ji nikdo nevidÄ›l. S kartou se pak již do konce hry nehraje, ani se na ni nelze podívat.
 • I pÅ™i investování se s akciemi UP zachází stejnÄ› jako s akciemi ostatních společností.


[editovat] Investice

[editovat] Vyložení akcií

 • Poté co si hráč lízl jednu kartu trati, může začít investovat.
 • Hráč vyloží pÅ™ed sebe na stůl libovolný počet akcií jedné společnosti, nebo po jedné akcii dvou různých železničních společností. Akcie se vykládají lícem navrch. Akcie jedné společnosti umisÅ¥uje hráč do Å™ady na sebe tak, aby bylo vidÄ›t kolik akcií této společnosti má vyložených

[editovat] Odložení karty trati

 • Hráč ukončí svůj tah odložením jedné karty trati z ruky na odkládací balíček


[editovat] Prémie

 • Hráč, který si lízl z balíčku akcií prémiovou kartu, ji okamžitÄ› vyloží pÅ™ed sebe. Jako náhradu za ni si lízne z balíčku další kartu, tu pÅ™idá k akciím ležícím lícem nahoru vedle balíčku (pokud doplňoval čtvrtou kartu) nebo si ji ponechá (pokud si bral náhodnou akcii z balíčku). Po rozdÄ›lení prémií odloží hráč prémiovou kartu do krabice, ve hÅ™e pak pokračuje hráč po jeho levici.
 • Pro majetek železniční společnosti je určující počet lokomotiv této společnosti umístÄ›ných na hracím plánu. Každá lokomotiva má cenu jednoho miliónu + jeden milión za domovské nádraží.
 • Prémie za každou železniční společnost získávají pouze dva nejúspěšnÄ›jší akcionáři. Hráč, který má vyloženo nejvíce akcií této společnosti, je jejím hlavním akcionářem a získává prémii ve výši současného majetku společnosti. Hráč s druhým nejvÄ›tším počtem akcií je vedlejším akcionářem společnosti a získává prémii ve výši poloviny současného majetku společnosti. Hodnota prémie se zaokrouhluje na celé milióny dolů.
 • Pokud je hráč jediným akcionářem společnosti, tzn. jako jediný má vyloženy akcie této společnosti, získává prémii jako hlavní a zároveň i jako vedlejší akcionář této společnosti (tj. 1,5 násobek majetku této společnosti).
 • V případÄ›, že má společnost více hlavních akcionářů (více hráčů vyložilo nejvyšší počet jejích akcií), sečtou se prémie za první a druhé místo a rozdÄ›lí se mezi vÅ¡echny hlavní akcionáře společnosti, hodnota prémie se zaokrouhluje na celé milióny dolů. Akcionáři na druhém místÄ› nebude prémie udÄ›lena.
 • Má-li společnost jednoho hlavního akcionáře a více akcionářů vedlejších, získá hlavní akcionář celou svoji prémii. Akcionáři na druhém místÄ› se pak podÄ›lí o prémii určenou pro druhé místo. Může se stát, že tato prémie, po rozdÄ›lení a zaokrouhlení, klesne na nulu.
 • Pozor! PÅ™i rozdÄ›lování prémií se počítají jen akcie vyložené na stole, akcie v ruce nepÅ™inesou hráči žádnou peněžní odmÄ›nu.


[editovat] Prémie za společnost Union Pacific

 • Prémie za společnost Union Pacific může získat nejvýše pÄ›t akcionářů.
 • Hodnota akcií společnosti UP roste s každým kolem. PÅ™i prvním rozdÄ›lování prémií nemají akcie společnosti žádnou cenu, v každém následujícím kole za nÄ› akcionáři získávají prémie podle následující tabulky:
 1.2.3.4.
1. UP akcionář0 mil.$10 mil.$15 mil.$20 mil.$
2. UP akcionář0 mil.$8 mil.$12 mil.$16 mil.$
3. UP akcionář0 mil.$6 mil.$9 mil.$12 mil.$
4. UP akcionář0 mil.$4 mil.$6 mil.$8 mil.$
5. UP akcionář0 mil.$2 mil.$3 mil.$4 mil.$
 • Pokud investovalo do akcií společnosti UP ménÄ› než 5 hráčů, zbývající prémie nebudou mezi akcionáře rozdÄ›leny.
 • Má-li nejvÄ›tší počet akcií společnosti UP vyloženo více hráčů, bude mezi tyto hráče rovným dílem rozdÄ›lena prémie o hodnotÄ› součtu tolika položek z tabulky, kolik hráčů se o první místo dÄ›lí.
 • V případÄ›, že se umístilo více hráčů na nÄ›kterém z dalších míst, postup výpočtu prémií je obdobný.


[editovat] Konec hry

 • Hra končí posledním, čtvrtým rozdÄ›lením finančních prémií.
 • Vyhrává hráč, který získal v průbÄ›hu hry nejvíce penÄ›z.


[editovat] Pravidla pro dva hráče

 • Hra končí tÅ™etím rozdÄ›lením prémií. ÄŒtvrtá prémiová karta je umístÄ›na do balíčku podle obvyklých pravidel, na její využití vÅ¡ak nedojde.
 • PÅ™ed posledním, tÅ™etím sčítáním, se roztřídí zbylé akcie v balíčku, včetnÄ› akcií ležících lícem nahoru vedle balíčku a akcií společnosti Union Pacific, podle železničních společností. Tyto akcie pak slouží pomyslnému tÅ™etímu hráči.
 • Prémie tÅ™etího prémiového kola jsou rozdÄ›leny mezi 2 hráče a jejich pomyslného společníka. Vzhledem k tomu, že v tÅ™etím prémiovém kole je udÄ›leno nejvÄ›tší množství prémií, nejsou Å¡ance pomyslného hráče na výhru nulové.


[editovat] Varianty hry

 • Aby se zamezilo rychlému sledu prémiových karet, je možné začlenit je do balíčku akcií následujícím způsobem
 • Po vyložení 4 akcií lícem nahoru se z balíčku akcií vyčlení 4 balíčky po Å¡esti kartách, zbylé karty se rozdÄ›lí na 4 vÄ›tší balíčky. Do každého balíčku o Å¡esti kartách se zamíchá jedna prémiová karta. VÅ¡echny balíčky se pak poskládají dohromady rubem nahoru tak, že se vždy položí jeden vÄ›tší balíček na menší balíček obsahující prémiovou kartu.
 • Pokud hráč postavil železniční společnost, může si brát akcie pouze ze čtyÅ™ vyložených akciových karet, nebo vrchní kartu z balíku. Akcie společnosti Union Pacific je možné brát pouze jako náhradu za odloženou akcii.


[editovat] Odkazy