Scrabble

z deskovehry.cz - od hráčů pro hráče

Přejít na: navigace, hledání
Scr.jpg
Počet hráčů 1 a více
Doporučený věk 10
Délka hry 30 až 60
Autor Alfred Mosher Butts
Vydání
1948 Mattel Scrabble


Obsah

[editovat] Pravidla

[editovat] Herní materiál

 • Hrací plán
 • 100 kamenů s písmeny
 • Sáček na losování kamenů
 • 4 stojánky na kameny

¨¨


[editovat] Začátek hry

 • Hráč, který bude začínat, se vylosuje takto: Každý hráč si vytáhne ze sáčku jeden kámen. Hráč s písmenem nejblíže k začátku abecedy začíná. V případÄ› shody si vÅ¡ichni hráči, kteří mÄ›li nejnižší písmeno, vytáhnou další kámen. Po losování se kameny opÄ›t vrátí do sáčku.
 • Poté si každý hráč vylosuje sedm kamenů a uloží do svého zásobníku tak, aby je ostatní nevidÄ›li.
 • Začínající hráč vytvoří podle pravidel uvedených níže slovo ze dvou nebo více svých kamenů a položí ho na hrací desku tak, aby jedno z jeho písmen leželo na růžovém stÅ™edovém poli. KromÄ› této podmínky se první tah řídí stejnými pravidly, jako vÅ¡echny následující (viz níže). Po skončení tahu jsou na Å™adÄ› další hráči, počínaje hráčem po levici začínajícího.

[editovat] Průběh hry

 • Hráč, který je na Å™adÄ›, vybere ze svého zásobníku jeden nebo více kamenů a položí je na hrací desku.
 • Potom si sečte body za vÅ¡echna vytvoÅ™ená či obmÄ›nÄ›ná slova (viz kapitolu Bodování) a oznámí je zapisovateli.
 • Považují-li jeho spoluhráči nÄ›které novÄ› vzniklé slovo za nepřípustné, mohou ho zpochybnit pÅ™ed zahájením tahu dalšího hráče. Pokud je jedno z právÄ› vytvoÅ™ených slov uznáno za neplatné podle níže uvedených pravidel, hráč si vezme nazpÄ›t své kameny a ztrácí tah.
 • Nakonec si dolosuje tolik kamenů, kolik jich použil pÅ™i tvoÅ™ení slov. Po skončení tahu tedy bude mít opÄ›t sedm kamenů.
 • Místo pokládání kamenů může hráč svůj tah využít k výmÄ›nÄ› nÄ›kterých či vÅ¡ech svých kamenů. VýmÄ›nu provede tak, že položí své kameny lícem dolů, vybere z ostatních odpovídající počet nových kamenů a pak své staré kameny zamíchá mezi ty, ze kterých se losuje. V tomto kole již netvoří slova a na Å™adÄ› je další hráč. VýmÄ›nu kamenů nelze provést, jestliže v sáčku zbývá ménÄ› než sedm kamenů.
 • Pokud hráč nechce tvoÅ™it slova ani mÄ›nit kameny, může se vzdát tahu. Ostatním to oznámí tím, že Å™ekne pass. Vzdát tahu se hráč může i v případÄ›, že by byl schopen z písmen ve svém zásobníku utvoÅ™it slova.

[editovat] Pokládání kamenů

 • Alespoň jeden z novÄ› položených kamenů musí stranovÄ› sousedit s nÄ›kterým kamenem, který už na desce ležel. Úhlopříčné sousedství se nepočítá.
 • VÅ¡echny novÄ› položené kameny musí ležet ve stejném řádku nebo sloupci a nesmí mezi nimi být mezera, tj. musí existovat slovo, na kterém se vÅ¡echny podílejí.
 • Nové slovo, tvoÅ™ené nebo dotvoÅ™ené položenými kameny, musí být čitelné zleva doprava nebo shora dolů a musí být povolené (viz níže). Na vÅ¡ech místech, kde se ho z boku dotýkají jiné kameny, musí také vzniknout povolená slova čitelná zleva doprava nebo shora dolů.
 • Nová slova tedy mohou vzniknout následujícími způsoby:
  • PÅ™idáním jednoho či více kamenů ke slovu, které již na hracím plánu je.
  • UmístÄ›ním slova kolmo k již existujícímu slovu na hracím plánu. Takto vzniklé slovo buď využívá jedno z písmen kolmého slova, nebo ho pÅ™idáním písmene na jeho začátek či konec modifikuje. Nové slovo může rovněž pÅ™emostit dvÄ› či více již existujících slov.
  • Položením celého nového slova rovnoběžnÄ› vedle již existujícího slova tak, že tÄ›snÄ› sousedící kameny vytvoří rovněž smysluplná slova.
 • Prázdný kámen (žolík) lze použít místo kteréhokoli písmene, včetnÄ› tÄ›ch, která se na žádném kamenu nevyskytují (napÅ™. "W", "Q", "Ö"). Hráč vÅ¡ak musí oznámit, místo kterého písmene žolík použil. Až do konce hry potom žolík zastupuje toto písmeno, což může mít význam pÅ™i pÅ™ikládání kamenů dalšími hráči.
 • Žádný kámen nelze pÅ™esunout, bylo-li s ním už jednou hráno.

[editovat] Bodování

 • Za každé písmeno vÅ¡ech novÄ› vytvoÅ™ených nebo obmÄ›nÄ›ných slov obdrží hráč počet bodů, který je na nÄ›m uveden. Počítají se tedy nejen kameny, které hráč v daném tahu pÅ™idal, ale i ty, které již na desce ležely. Písmena, která leží ve dvou nových slovech současnÄ›, se započítají opakovanÄ›, a to včetnÄ› svých případných prémií (viz níže).
 • NÄ›která pole hracího plánu jsou prémiová. Mají následující význam:
  • SvÄ›tle modrá pole zdvojnásobují hodnotu písmene, které je na nich položeno.
  • TmavÄ› modrá pole ztrojnásobují hodnotu písmene, které je na nich položeno.
  • Růžová pole zdvojnásobují hodnotu celého slova, které je na nich položeno.
  • ÄŒervená pole ztrojnásobují hodnotu celého slova, které je na nich položeno.
 • Prémiové pole si započítá pouze hráč, který na nÄ›j kámen položil. Hráč který využije v novém slovÄ› kámen, který už dříve ležel na prémiovém poli, si započítá pouze základní hodnotu kamene.
 • Pokud je umístÄ›n na červeném poli prázdný kámen, zdvoj- či ztrojnásobuje se slovní skóre pÅ™esto, že kámen sám nemá žádné bodové ohodnocení.
 • Jestliže v jednom slovÄ› hráč využije současnÄ› písmenné a slovní prémie, započítá se slovní prémie až nakonec. Využije-li hráč dvÄ› slovní prémie v jediném slovÄ›, započítají se postupnÄ› obÄ›. Lze tedy získat i čtyÅ™- nebo devítinásobek bodové hodnoty slova.
 • Hráč, který v jednom tahu umístí vÅ¡ech sedm kamenů ze svého zásobníku, získá zvláštní prémii 50 bodů. Tato prémie se pÅ™ipočte k bodům získaným v dotyčném tahu až po započtení písmenných i slovních prémií.
 • Na konci hry je skóre každého z hráčů zmenÅ¡eno o hodnotu kamenů, které nepoužil. Pokud nÄ›kterému z hráčů nezbyl v zásobníku žádný kámen, k jeho skóre se pÅ™ičtou hodnoty vÅ¡ech kamenů, které zbyly ostatním hráčům.

[editovat] Konec hry

 • Hra končí, jestliže nÄ›který hráč využil vÅ¡echny své kameny a nemůže si již vylosovat žádné další. Nikdo další už nesmí táhnout a hráčům se upraví skóre podle kamenů, které jim zůstaly v ruce - viz Bodování.
 • Hra ovÅ¡em nekončí, pokud již nelze losovat nové kameny, ale vÅ¡em hráčům jeÅ¡tÄ› nÄ›jaké zbývají v ruce a hráči s nimi umí táhnout. Teprve když se vÅ¡ichni hráči ve dvou po sobÄ› jdoucích kolech vzdají tahu, hra skončí.

[editovat] Přípustná slova

 • Výše uvedená pravidla jsou nemÄ›nná a shodná pro vÅ¡echny jazykové mutace Scrabblu (až na tabulku četností a bodového ohodnocení jednotlivých písmen, pochopitelnÄ›). Co se liší, jsou pravidla přípustnosti slov. Protože tato pravidla jsou v českém soutěžním Scrabblu zatím neustálená, podívejte se na stránky ÄŒeské asociace Scrabble na jejich aktuální verzi.


[editovat] Alternativní pravidla

 • Prázdný kámen (žolík), který už byl nÄ›kým použit, může být vymÄ›nÄ›n za kámen s písmenem, které zastupuje. Hráč, který si ho vymÄ›ní, tím vyčerpá svůj tah, avÅ¡ak v příštích tazích může žolík opÄ›t použít.
 • Prémie za prémiová pole se započítá nejen hráči, který na pole kámen položil, ale i vÅ¡em hráčům, kteří kámen využijí pÅ™i tvorbÄ› nových slov.
 • Zásobník může obsahovat více než sedm kamenů.
 • Slova lze tvoÅ™it nejenom zleva doprava a shora dolů, ale i v protismÄ›ru. Pro každou souvislou Å™adu kamenů pak stačí, pokud tvoří platné slovo alespoň v jednom smÄ›ru.

[editovat] Opisovaný Scrabble (varianta pro neomezený počet hráčů)

 • ZdůvodnÄ›ní: umožňuje hru takÅ™ka neomezeného počtu hráčů. Odstraňuje vliv náhody na rozdíly mezi jejich výsledky.
 • Písmena se losují centrálnÄ› a jsou pro vÅ¡echny hráče stejná.
 • Každý hráč se snaží sám za sebe vytvoÅ™it co nejlepší slovo. VÅ¡ichni na to mají stejný čas 3 minuty. Po uplynutí lhůty odevzdají rozhodčímu lísteček se svým slovem, jeho umístÄ›ním a správnÄ› vypočítaným bodovým ohodnocením. Pokud sestavili slovo vodorovnÄ›, píší na prvním místÄ› číslo řádku - napÅ™. 8H. Pokud sestavili slovo svisle, píší na prvním místÄ› písmeno sloupce - napÅ™. H8. Pokud sestavili více slov, rozhoduje umístÄ›ní a smÄ›r slova, které obsahuje více novÄ› položených kamenů.
 • Rozhodčí vyÅ™adí nepřípustná slova a oznámí hráčům, která to byla. Rovněž vyÅ™adí slova, u kterých bylo uvedeno Å¡patné umístÄ›ní, a slova, ke kterým byly Å¡patnÄ› vypočteny body (tuto poslední podmínku může podle svého uvážení vynechat; musí se tak ale rozhodnout nejpozdÄ›ji u prvního hráče, který pochybí). VÅ¡em ostatním hráčům rozhodčí pÅ™ipíše bodový zisk za jimi vytvoÅ™ená a umístÄ›ná slova.
 • Pro další tahy bude na desku umístÄ›no slovo s nejvyšším bodovým ziskem. Jestliže dvÄ› slova získala stejný počet bodů, dá se pÅ™ednost tomu, které je dříve v abecedÄ›. Å lo-li o dvÄ› shodná slova, která se liÅ¡ila pouze svým umístÄ›ním, dá se pÅ™ednost tomu, které začíná blíže k hornímu okraji hracího plánu, a pokud obÄ› začínají ve stejném řádku, vezme se to, které začíná blíže k levému okraji. Jestliže obÄ› slova začínají na stejném poli, zvítÄ›zí slovo položené vodorovnÄ›.
 • V prvních patnácti tazích platí pravidlo, že každý zásobník musí obsahovat nejménÄ› dvÄ› souhlásky a nejménÄ› dvÄ› samohlásky. Od Å¡estnáctého tahu se tento požadavek redukuje na jednu souhlásku a jednu samohlásku. Prázdný kámen se počítá zároveň jako souhláska i samohláska. *Pokud není po nÄ›kterém losování podmínka splnÄ›na, rozhodčí vrátí vÅ¡ech sedm kamenů do sáčku a vylosuje znovu celý zásobník.
 • Hra pokračuje, dokud není vylosováno a použito vÅ¡ech sto kamenů, nebo dokud nejsou spotÅ™ebovány vÅ¡echny samohlásky, resp. souhlásky. VítÄ›zem je hráč, který dosáhne nejvyššího počtu bodů.

[editovat] Kvalifikační úlohy (pro jednoho hráče)

 • Kvalifikační úlohy pro velké turnaje jsou hrou pro jednoho hráče. Mají vÅ¡ak svá specifika, která je ponÄ›kud odliÅ¡ují od toho, čeho se snaží hráči dosáhnout pÅ™i vlastní hÅ™e. Proto je lze označit takÅ™ka za samostatnou disciplínu.
 • V kvalifikační úloze hráč zná dopÅ™edu vylosovaná písmena pro nÄ›kolik (napÅ™. 10) tahů. Pro každý tah je novÄ› vylosováno vÅ¡ech sedm písmen, protože nelze pÅ™edvídat, která písmena po kterém tahu zbudou. PoÅ™adí tahů je ovÅ¡em důležité: se slovem vytvoÅ™eným v prvním tahu se pochopitelnÄ› musí počítat pÅ™i Å™eÅ¡ení druhého tahu. Protože se ale body za vÅ¡echny tahy hráči sčítají, musí se snažit ne o nejlepší výsledek každého tahu, ale o nejlepší kombinaci tahů. Jinými slovy, může oželet lepší slova v nÄ›kterých tazích, aby si nahrál na dobrá slova v jiných.

[editovat] Odkazy