San Juan

z deskovehry.cz - od hráčů pro hráče

Přejít na: navigace, hledání
300px
Počet hráčů 2-4
Doporučený věk 10
Délka hry 30 až 70 minut
Autor Andreas Seyfarth
Vydání
2004 Alea San Juan
Ocenění Deutscher Spiele Preis 2004 - 2. místo

Zlatokop nebo guvernér, radní nebo stavitel? Ať už v Novém světě hrajete jakoukoliv roli, máte jen jeden cíl: dosáhnout co největšího blahobytu a věhlasu! Kdo bude vlastnit nejvýnosnější výrobní střediska? Kdo postaví nejdůležitější budovy? Kdo dosáhne největšího počtu vítězných bodů…?


Obsah

[editovat] Pravidla

[editovat] Články

Jirka bauma:Návrh strategie San Juan


[editovat] Cíl hry

Hra probíhá ve více kolech. V každém kole si každý hráč vybere jednu z pěti různých rolí a stanoví tak určitou akci pro všechny hráče v příslušném pořadí. Tak např. s pomocí dozorce je vyráběno zboží, které bude následně díky kupci prodáno do obchodního domu. Za vydělané peníze je pak možno ve fázi stavitele zřídit v San Juanu nové budovy. Kdo při tom nejvíce hledí na stále se měnící pořadí jednotlivých akcí a jejich zvláštní privilegia, bude nejúspěšnější a vyhraje celou hru. Vítězem je hráč, který má na konci hry nejvíce vítězných bodů.


[editovat] Herní materiál

 • 110 hracích karet
  • 42 produkčních
  • 68 fialových budov
 • 1 karta guvernéra (ukazuje začínajícího hráče pro dané kolo)
 • 5 karet jednotlivých rolí (stavitel, dozorce, kupec, radní , zlatokop)
 • 5 kartiček obch. domu (s různou prodejní cenou)
 • 1 blok + 1 tužka (k zápisu vítÄ›zných bodů)


[editovat] Příprava hry

 • Je vylosován startovní hráč. Ten obdrží kartu guvernéra.
 • VÅ¡ech 5 kartiček rolí se položí viditelnÄ› doprostÅ™ed stolu.
 • 5 kartiček obchodního domu se zamíchá a položí se na hromádku lícem dolů.
 • Každý hráč obdrží
  • 1 kartu výrobna indiga [Indigoküperei] (kartičky pro vÅ¡echny hráče se vyhledají jeÅ¡tÄ› pÅ™ed zamícháním balíčku), kterou položí pÅ™ed sebe jako svou první postavenou budovu.
  • 4 karty z pÅ™edem dobÅ™e zamíchaného balíčku karet, které si hráč vezme do ruky tak, aby je ostatní hráči nemohli vidÄ›t.
 • Ostatní hrací karty vytvoří lízací balíček (rubem nahoru), který umístíme nalevo od rozložených rolí.
 • Blok a tužku odložíme stranou, budou potÅ™eba teprve na konci hry pro zaznamenání vítÄ›zných bodů.


[editovat] Průběh hry

 • Hra probíhá ve více kolech (vÄ›tÅ¡inou mezi 11 a 14). Jednotlivé kolo probíhá následovnÄ›: Začíná hráč, který právÄ› vlastní kartu guvernéra. Vezme si jednu z karet rolí a položí si ji otevÅ™enÄ› pÅ™ed sebe a jako první ihned provede akci, která roli přísluší. Poté provede akci levý soused a tak se pokračuje, dokud každý hráč danou akci jednou neprovede.
 • Nyní pÅ™ijde na Å™adu levý soused guvernéra. Vezme (zvolí) si jednu ze zbývajících rolí a položí si ji pÅ™ed sebe. Počínaje jím (Ne guvernérem!) opÄ›t každý hráč zahraje akci této role. NáslednÄ› pÅ™ijde na Å™adu se vzetím a odehráním role jeho levý soused atd.
 • Když si vÅ¡ichni hráči zvolili role a provedli jejich akce, končí jedno kolo. Poté se vÅ¡echny použité karty rolí vrátí zpÄ›t. Karta guvernéra se posune k dalšímu hráči. Začíná nové kolo. Nový guvernér si bere jako první libovolnou roli.
 • Pozor: Hrají-li pouze 2 hráči, volí si guvernér poté, co si vybral roli druhý hráč, jeÅ¡tÄ› jednu roli. Teprve pak končí kolo a mÄ›ní se guvernér. BÄ›hem každého kola jsou tak zvoleny tÅ™i role v poÅ™adí volby: guvernér, spoluhráč, guvernér.
 • UpÅ™esňující poznámka: SamozÅ™ejmÄ› každou zvolenou roli zahrají oba hráči!


[editovat] Role

 • Každá role obsahuje jedno zvláštní privilegium pro hráče, který si roli zvolil, a naopak jednu vÅ¡eobecnou akci, kterou provádí každý hráč (výjimka: zlatokop).
 • ZásadnÄ› platí:
  • S provádÄ›ním akce náležící dané roli začíná vždy hráč, který si ji vzal, následují další hráči v poÅ™adí.
  • Hráč, který je na Å™adÄ›, se nesmí výbÄ›ru role zříci. Smí si ale vzít roli, pÅ™i které nemůže nebo nemusí nic dÄ›lat. Hráč také není nucen využít privilegium dané role, případnÄ› nemusí akci náležící k zvolené roli provést vůbec. Také každý další hráč pokud nechce, nemusí akci provádÄ›t a je prostÄ› pÅ™eskočen.
  • Zvolená karta role zůstává pÅ™ed každým hráčem do konce celého kola. BÄ›hem této doby nemůže být vybrána žádným jiným hráčem.


[editovat] Stavitel (Fáze stavitele - stavba budov)

 • Hráč, který si zvolí tuto roli, může postavit jednu libovolnou budovu tím, že její kartu vyloží z ruky na stůl pÅ™ed sebe, kde zůstává ležet až do konce hry. Stavební náklady uvedené na kartÄ› (číslo vlevo i vpravo nahoÅ™e) musí nyní zaplatit tím, že odloží odpovídající počet dalších karet z ruky na odkládací balíček. Jako své privilegium platí o jednu kartu ménÄ›, než je cena na vyložené budovÄ› (viz příklad).
 • Poté mohou také ostatní hráči postupnÄ› postavit po jedné budovÄ›.
 • Pozor: Každý hráč smí postavit v průbÄ›hu hry libovolný počet produkčních budov stejného druhu, ale každou fialovou budovu maximálnÄ› jednou!
 • Podrobné údaje k jednotlivým budovám a jejich funkci naleznete na konci tÄ›chto pravidel.
 • UpozornÄ›ní:
  • PrávÄ› popsané pravidlo může být díky již dříve postaveným budovám kovárna [Schmiede], jeřáb [Kran], chudobinec [Armenhaus], černý trh [Schwarzmarkt], truhlářství [Schreinerei], kamenolom [Steinbruch] a knihovna [Bibliothek] zmÄ›nÄ›no nebo rozšířeno.
  • Získá-li hráč vÄ›tší slevu, než kolik budova stojí, nezískává karty navíc! (Příklad: Hráč je stavitel, má postavenu kovárnu [Schmiede] a knihovnu [Bibliothek] a staví cukrovar [Zuckermühle]. Cena je –1(2-2-1), ale hráč neobdrží kartu z banku.)
  • Pokud stavitel nestaví žádnou budovu, nezískává také žádnou kartu jako privilegium!


[editovat] Dozorce (Fáze dozorce - produkce zboží)

 • Hráč, který si zvolí tuto roli, začíná produkcí zboží. Vezme kartu z lízacího balíčku a položí si ji – aniž by se na ni podíval! – rubovou stranou nahoru na jednu svoji prázdnou produkční budovu. Na základÄ› svého privilegia může tuto akci zopakovat (pokud má jeÅ¡tÄ› další prázdnou produkční budovu).
 • NáslednÄ› si postupnÄ› umístí jednu kartu z lízacího balíčku na jednu svou prázdnou produkční budovu také ostatní hráči. Pokud nÄ›který hráč nemá žádnou prázdnou produkční budovu, má smůlu a nemůže v této fázi nic vyprodukovat. Karty umístÄ›né na produkčních budovách pÅ™edstavují zboží, které je možno pozdÄ›ji ve fázi kupce prodat.
 • UpozornÄ›ní:
  • PrávÄ› popsané pravidlo může být díky již dříve postaveným budovám studna [Brunnen], akvadukt [Aquädukt] a knihovna [Bibliothek] zmÄ›nÄ›no nebo rozšířeno.
  • Tato fáze může být hrána vÅ¡emi hráči současnÄ›, dodržení poÅ™adí hráčů zde nemá žádný význam.


[editovat] Kupec (Fáze kupce - prodej zboží)

 • Hráč, který si zvolí tuto roli, otočí nejprve horní kartičku obchodního domu. Poté Å™ekne, které své zboží chce prodat. Může prodat jeden kus (= jednu kartu) zboží (jako akci) a jeden další kus (jako privilegium kupce).
 • Vezme zboží (karty) z odpovídajících produkčních budov a položí je – opÄ›t bez toho, aby se na karty podíval – na odkládací balíček. Za prodej obdrží z lízacího balíčku do ruky tolik karet, kolik odpovídá cenÄ› prodávaného zboží na kartičce obchodního domu.
 • PostupnÄ› může také každý další hráč jeden libovolný kus svého zboží prodat do obchodního domu za nabízenou cenu. Jako poslední akci položí kupec použitou kartičku obchodního domu opÄ›t rubem nahoru pod ostatní kartičky. (PoÅ™adí pÄ›ti kartiček obchodního domu se tedy bÄ›hem celé hry nemÄ›ní.)
 • UpozornÄ›ní:
  • PrávÄ› popsané pravidlo může být díky již dříve postaveným budovám stánek [Marktstand], obchodní stanice [Handelsstation], tržnice [Markthalle] a knihovna [Bibliothek] zmÄ›nÄ›no nebo rozšířeno.
  • Tato fáze může být hrána vÅ¡emi hráči současnÄ›, dodržení poÅ™adí hráčů zde nemá žádný význam.
 • Příklad: Andreas je kupec; má postaven stánek [Marktstand] a obchodní stanici [Handelsstation]. Odkryje vrchní kartičku obchodního domu (1,1,2,2,3). Poté prohlásí, že chce prodat tÅ™i kusy zboží (to může díky obchodní stanici [Handelsstation]). Vezme po jedné kartÄ› zboží z výrobny indiga [Indigoküperei], skladu tabáku [Tabakspeicher] a tavírny stříbra [Silberschmelze] a odloží je na odkládací balíček. Poté si z lízacího balíčku vezme do ruky celkem 7 karet (1 kartu za indigo, 2 za tabák a 3 za stříbro a také 1 za stánek [Marktstand]).

Nyní je na řadě s prodejem následující hráč.


[editovat] Radní (Fáze radního - po jedné nové kartě pro každého)

 • Hráč, který si roli zvolil (= radní) si vezme 5 karet z lízacího balíčku (2 karty jako akci a 3 další jako privilegium), podívá se na nÄ› a jednu si ponechá a pÅ™idá si ji do ruky. Zbylé 4 karty odloží na odkládací balíček.
 • PostupnÄ› si vÅ¡ichni ostatní hráči berou 2 karty z lízacího balíčku a vyberou si jednu z nich, kterou si pÅ™idají do ruky, a druhou odloží na odkládací balíček.
 • UpozornÄ›ní:
 • PrávÄ› popsané pravidlo může být díky již dříve postaveným budovám archív [Archiv], prefektura [Präfektur] a knihovna [Bibliothek] zmÄ›nÄ›no nebo rozšířeno.
 • Tato fáze může být hrána vÅ¡emi hráči současnÄ›, dodržení poÅ™adí hráčů zde nemá žádný význam.


[editovat] Zlatokop

 • PÅ™i volbÄ› zlatokopa se neprovádí žádná vÅ¡eobecná akce. Hráč pouze získává jako své privilegium jednu kartu z lízacího balíčku.
 • UpozornÄ›ní:
 • PrávÄ› popsané pravidlo může být díky již dříve postaveným budovám zlatý důl [Goldgrube] a knihovna [Bibliothek] zmÄ›nÄ›no nebo rozšířeno.


[editovat] Jedno nové kolo…

 • Poté, co si poslední hráč zvolil roli a vÅ¡ichni postupnÄ› odehráli její akci, končí kolo. NáslednÄ› se vÅ¡echny ostatní karty rolí vrátí zpÄ›t doprostÅ™ed stolu. Karta guvernéra se posune k hráči nalevo od současného guvernéra. Nový guvernér se nejprve postupnÄ› zeptá vlastníků kaple, zda využijí možnosti položit pod ni kartu z ruky. Poté zjistí, zda nemá nÄ›který hráč na ruce více než 7 karet. VÅ¡ichni hráči, kteří jich mají více, musí odložit tolik karet dle své volby, aby jim na ruce zbylo jen 7 karet.
 • Výjimka: Vlastník věže [Turm] smí mít na ruce až 12 karet.

Poté začíná nové kolo a guvernér si bere jako první jednu z rolí.

 • ObjasnÄ›ní: V průbÄ›hu kola smí mít hráč i více než 7 karet na ruce. Kontrola limitu se provádí pouze pÅ™ed začátkem nového kola.


[editovat] Konec hry

 • Hra končí ihned po fázi stavitele, ve které minimálnÄ› jeden hráč postavil svoji dvanáctou budovu. Kolo se nedohrává až do konce.
 • VítÄ›zné body vÅ¡ech hráčů se zaznamenají na jeden list papíru.
 • Každý hráč si sečte:
  • Hodnotu svých postavených budov (číslo v dolní části karet)
  • VítÄ›zné body (= počet karet) pod svojí kaplí [Kapelle]
  • VítÄ›zné body za vítÄ›zný oblouk [Triumphbogen], sídlo cechu [Zunfthalle] a radnici [Rathaus]
  • VítÄ›zné body za palác [Palast] (úplnÄ› na konec!)
 • VítÄ›zí hráč s nejvÄ›tším počtem vítÄ›zných bodů. PÅ™i rovnosti vítÄ›zí ten hráč, kterému zbylo vÄ›tší množství karet na ruce a zboží (1 zboží = 1 karta).


[editovat] Budovy

[editovat] Produkční budovy (modré, šedé, hnědé, černé, bílé)

 • Existuje 5 různých druhů produkčních budov: výrobna indiga [Indigoküperei] (10x), cukrovar [Zuckermühle], sklad tabáku [Tabakspeicher], pražírna kávy [Kaffeerosterei] a tavírna stříbra [Silberschmelzen] (každá 8x).
 • Hráč smí mít postaveno více produkčních budov od jednoho druhu.


[editovat] Fialové budovy

 • Existuje 24 různých druhů fialových budov. Každá budova je v balíčku 3x, s výjimkou čtyÅ™ Å¡estkových budov, které jsou obsaženy jen 2x.
 • Pro každou fialovou budovu platí:
  • může být každým hráčem postavena jen jednou
  • funkce budovy platí nejdříve po fázi stavitele, ve které byla postavena, ale již v tomtéž kole
  • nemusí být svým vlastníkem využívána

Kovárna [Schmiede]

 • Pokud hráč staví produkční budovu, platí o jednu kartu ménÄ›. PÅ™i stavbÄ› fialových budov nepÅ™ináší žádnou slevu.

Zlatý důl [Goldgrube]

 • Vlastník zlatého dolu odkryje horní čtyÅ™i karty z lízacího balíčku poté, co si nÄ›který hráč zvolí roli zlatokopa.

Mají-li všechny odlišnou cenu stavby, vezme si jednu z nich do ruky a odloží zbylé tři na odkládací balíček. Ukazují-li alespoň dvě karty stejnou cenu stavby, má smůlu. Neobdrží nic a všechny čtyři karty musí odložit do odkládacího balíčku. Příklad: Hráč odkryje: Knihovnu [Bibliothek] (5), prefekturu [Prefektur] (3), kovárnu [Schmiede] (1) a sklad tabáku [Tabakspeicher] (3), musí všechny 4 karty odložit. Kamenolom [Steinbruch] (4), kovárnu [Schmiede] (1), sklad tabáku [Tabakspeicher] (3) a knihovnu [Bibliothek] (5). Vezme si jednu z nich do ruky a odloží zbylé tři.

Archív [Archiv]

 • Majitel archívu si bere vÅ¡echny karty, které obdrží ve fázi radního, do ruky. Potom odloží tolik karet, kolik musí. Jinými slovy: Mezi odloženými kartami mohou být také karty, které mÄ›l hráč na ruce již dříve.

Příklad: Hráč je radní a má postavenou prefekturu [Präfektur] a archív [Archiv]. Vezme si do ruky 5 karet z lízacího balíčku a následně 3 libovolné karty z ruky odloží na odkládací balíček.

Chudobinec [Armenhaus]

 • Pokud vlastníku chudobince poté, co postavil nÄ›jakou budovu, nezbyla na ruce žádná karta nebo mu zbyla jen jedna, smí si vzít jednu kartu z lízacího balíčku.

Upozornění: Vlastní-li hráč také truhlářství [Schreinerei], získává nejprve kartu díky němu a teprve poté eventuelně další díky chudobinci [Armenhaus]. Pokud hráč nic nepostavil, nezískává také žádnou kartu díky chudobinci [Armenhaus].

Černý trh [Schwarzmarkt]

 • Staví-li vlastník černého trhu nÄ›jakou budovu, smí odložit až dva kusy zboží, tedy vzít karty z libovolných produkčních budov a odložit na odkládací balík. Za každou odloženou kartu zboží se zlevňuje cena stavby pÅ™esnÄ› o jednu kartu.

Příklad: Hráč staví knihovnu [Bibliothek] (5). Odloží jeden kus zboží ze své výrobny indiga [Indigoküperei], jeden ze skladu tabáku [Tabakspeicher] a ještě tři karty z ruky na odkládací balík.

Obchodní kancelář (Nákupní centrála) [Handelsstation]

 • Vlastník obchodní kanceláře smí ve fázi kupce prodat o jeden kus zboží více.

Příklad: Vlastník obchodní kanceláře prodává … jako hráč, který nevolil roli kupce, až 2 kusy zboží jako kupec až 3 kusy zboží jako kupec s postavenou knihovnu [Bibliothek] až 4 kusy zboží

Studna [Brunnen]

 • Vyprodukuje-li vlastník studny v jedné fázi dozorce alespoň dva kusy zboží, získává jednu kartu z lízacího balíčku do ruky. Není podstatné, zda hrál roli dozorce sám nebo nÄ›kdo jiný.

Stánek [Markstand]

 • Prodá-li vlastník stánku v jedné fázi kupce alespoň dva kusy zboží, získává jednu kartu z lízacího balíčku do ruky. Není podstatné, zda hrál roli kupce sám nebo nÄ›kdo jiný.

Jeřáb [Kran]

 • Vlastník jeřábu smí bÄ›hem fáze stavitele jednu svou budovu pÅ™estavÄ›t, tj. položit novou budovu jednoduÅ¡e na pÅ™estavovanou budovu, která je tímto pryč ze hry. PÅ™estavbou se mu snižuje cena nové budovy.

Upozornění: Přestavěná budova ihned ztrácí svou funkci, tj. nemůže již být použita právě při stavbě nové budovy. Z toho je zřejmé, že hráč nesmí přestavět samotný jeřáb [Kran]. - Je-li přestavěna produkční budova, na níž leží zboží (není podstatné, zda je nová budova rovněž produkční nebo fialová), zboží na budově je ztraceno a musí být odloženo na odkládací balíček. Je-li přestavena kaple, karty položené pod ní zůstávají ležet a stále se počítají jako vítězné body na konci hry. Hráč smí opět postavit dříve přestavěnou fialovou budovu. Hráč nesmí přestavět budovu stejnou budovou. Příklad: Hráč přestavěl svoji kapli [Kapelle] (3) na palác [Palast] (6) a zaplatil za to místo 6 jen 3 karty. Hráč přestavěl svoji pražírnu kávy [Kaffeerosterei] (4) na sochu [Statue] (3) a nezaplatil nic. Za stavbu ale nezískává žádnou kartu jako doplatek rozdílu!

Kaple [Kapelle]

 • Vlastník kaple může na začátku každého kola pÅ™ed guvernérovou kontrolou limitu počtu karet na ruce umístit jednu libovolnou kartu ze své ruky rubovou stranou nahoru pod kapli. Na konci hry se hodnotí každá karta jedním vítÄ›zným bodem (Text a počet vítÄ›zných bodů na tÄ›chto kartách jsou nepodstatné!).

Upozornění: Hráč nemusí informovat ostatní, jaké a kolik karet má položeno pod kaplí. Pokud hráč v průběhu hry kapli přestavěl na jinou budovu (pomocí jeřábu [Kran]), nepočítá se samotná karta kaple [Kapelle] do počtu nashromážděných karet (leží ostatně také lícem nahoru). Příklad: Hráč má na konci hry 7 karet pod kaplí [Kapelle]. Kaple [Kapelle] mu přináší celkem 9 vítězných bodů (2 za budovu a 7 za nashromážděné karty).

Věž [Turm]

 • Pokaždé na začátku kola guvernér kontroluje, zda hráči nemají více než 7 karet na ruce. Vlastník věže smí mít dalších 5 karet navíc, maximálnÄ› tedy 12 karet. Pokud má vlastník věže na začátku kola více než 12 karet, musí jejich počet snížit na 12 a nadpočetné zahodit na odkládací balíček.

Akvadukt [Aquädukt]

 • Vlastník akvaduktu smí vyprodukovat ve fázi dozorce o 1 kus zboží více než normálnÄ›.

Příklad: Vlastník akvaduktu produkuje … jako hráč, který nevolil roli dozorce, až 2 kusy zboží jako dozorce až 3 kusy zboží jako dozorce s postavenou knihovnu [Bibliothek] až 4 kusy zboží

Truhlářství [Schreinerei]

 • Postavil-li vlastník truhlářství ve fázi stavitele fialovou budovu, bere si po zaplacení nákladů na stavbu budovy jednu kartu z lízacího balíčku do ruky. Pokud postavil produkční budovu, nezískává za truhlářství nic.

Upozornění: Truhlářství nedává kartu ihned v kole, ve kterém bylo samo postaveno, ale nejdříve při stavbě další fialové budovy.

Prefektura [Präfektur]

 • Vlastník prefektury si ponechává ve fázi radního z obdržených karet dvÄ› místo jedné.

Příklad: Vlastník prefektury obdrží … jako hráč, který nevolil roli radního, 2 karty ze 2 karet jako radní 2 z 5 jako radní s postavenou knihovnou [Bibliothek] 2 z 8 Pokud vlastní navíc archív [Archiv], smí vzít před odložením daného počtu karet všechny karty do ruky.

Tržnice [Markthalle]

 • Prodá-li bÄ›hem fáze kupce vlastník tržnice alespoň jeden kus zboží, obdrží o jednu kartu více. Pokud prodá více kusů zboží, obdrží pÅ™esto jen jednu kartu navíc.

Příklad: Vlastník tržnice prodá 1x cukr za 1 kartu a 1x kávu za 3 karty, celkem obdrží do ruky 5 karet.

Kamenolom [Steinbruch]

 • Postaví-li vlastník kamenolomu bÄ›hem fáze stavitele fialovou budovu, zaplatí o jednu kartu ménÄ›, než je její cena. Staví-li hráč produkční budovu, nemá kamenolom žádný efekt.

Příklad: Hráč, který si zvolil roli stavitele a sám je vlastníkem kamenolomu, může postavit zcela zdarma jeřáb [Kran].

Knihovna [Bibliothek]

 • Využívá-li hráč privilegium zvolené role, může ho zdvojnásobit. Ve spojení s jednotlivými rolemi to znamená konkrétnÄ›:

radní: volí z 8 karet stavitel: platí při stavbě o 2 karty méně dozorce: může vyprodukovat až 3 kusy zboží kupec: smí prodat až 3 kusy zboží zlatokop: obdrží 2 karty z lízacího balíčku Příklad: Vlastní-li hráč kromě knihovny také archív [Archiv] a prefekturu [Präfektur], bere si jako radní 8 karet na ruku a poté odloží na odkládací balíček 6 libovolných karet z ruky. Vlastní-li hráč kromě knihovny také kamenolom [Steinbruch] a zvolí si roli stavitele, platí při stavbě fialové budovy o 3 karty méně.

Pozor! Při hře ve dvou smí být vlastnost knihovny využita v každém kole pouze jednou! Využije-li guvernér knihovnu ve svém prvním tahu v kole, ve svém druhém tahu v tomtéž kole již její vlastnost nesmí využít!

Následujících 7 fialových budov nemá žádný zvláštní význam, který by měnil pravidla hry, ale přináší vlastníkům hodně vítězných bodů:

Tři monumenty (každý 3x)

 • Socha [Statue] (3 VB)
 • VítÄ›zný sloup [Siegessäule] (4 VB)
 • Jezdec [Reiter] (5 VB)

Nezapomeňte: Hráč smí např. postavit jednu sochu a jeden vítězný sloup, ale ne dvě sochy!

Čtyři „šestkové“ (velké) budovy (každá 2x)

 • Sídlo cechu [Zunfthalle]

Vlastník sídla cechu obdrží na konci hry za každou postavenou produkční budovu 2 další vítězné body. Příklad: Hráč vlastní na konci hry kromě sídla cechu 2 výrobny indiga [Indigoküperei], 1 cukrovar [Zuckermühle] a 1 sklad tabáku [Tabakspeicher]. Obdrží 8 bonusových bodů.

 • Radnice [Rathaus]

Vlastník radnice obdrží na konci hry za každou postavenou fialovou budovu 1 další vítězný bod. Příklad: Hráč vlastní na konci hry chudobinec [Armenhaus], akvadukt [Aquädukt], truhlářství [Schreinerei], kapli [Kapelle], kamenolom [Steinbruch], knihovnu [Bibliothek], sochu [Statue], sídlo cechu [Zunfthalle] a radnici [Rathaus]. Obdrží 9 bonusových bodů.

 • VítÄ›zný oblouk [Triumphbogen]

Vlastník vítězného oblouku obdrží na konci hry další vítězné body za své monumenty. Za jeden monument 4 body, za 2 monumenty 6 bodů a za všechny 3 monumenty 8 bonusových bodů. Příklad: Hráč vlastní na konci hry kromě vítězného oblouku sochu [Statue] a jezdce [Reiter]. Obdrží 6 bonusových bodů.

 • Palác [Palast]

Vlastník paláce obdrží na konci hry za každé 4 získané vítězné body 1 další bonusový vítězný bod. Jinými slovy: vydělí počet bodů 4 a získá tolik bodů za palác (v případě potřeby zaokrouhlí dolů na celé body). Vítězné body za palác jsou započteny až úplně na závěr poté, co byly započteny všechny ostatní vítězné body. Příklad: Hráč získal bez bodů za palác 34 vítězné body. Za palác získá dalších 8 bonusových bodů. Celkem tedy získal 42 vítězné body.


[editovat] Varianta hry

 • Po jedné nebo dvou partiích hrajte s následující úpravou pravidel. PÅ™ed začátkem hry obdrží každý hráč ke svým čtyÅ™em kartám jeÅ¡tÄ› další podle svého poÅ™adí v úvodním kole. Začínající hráč bude mít celkem 5 karet, druhý 6, tÅ™etí 7 a čtvrtý 8 karet.
 • Každý hráč se podívá na své karty a rozhodne se, které čtyÅ™i si ponechá na ruce. Zbylé karty odloží na odkládací balíček. Dále již hra běží tak, jak bylo popsáno dříve.


[editovat] Hra pre 5 - 8 hráčov

[editovat] San Juan pre 5 hráčov - bez extra materiálu

Hru možno hrať v pätici tak ako je. Nakoľko je pre 5 osôb nezmenený počet „šestkových“ budov, musíte možno zmeniť svoju taktiku a hra viac závisí od šťastia pri ťahaní kariet. 5 hráčov – dvaja zlatokopi

 • Nové pravidlo: Zlatokopa možno v jednom kole zvoliÅ¥ dvakrát.
 • Poznámka: Dvojitým použitím Zlatokopa sa zvýši hodnota „Zlatej bane“ - "Goldgrube".
 • Variant: "Goldgrube" sa smie aktivovaÅ¥ iba raz za kolo. Ak hráč vlastniaci Goldgrube sám vzal zlatokopa, najneskôr vÅ¡ak pri druhom použitom zlatokopovi.


[editovat] San Juan pre 5 až 8 hráčov - s extra materiálom

Ak použijete dve hry San Juan, možnosti pre hru sa podstatne rozšíria. Taktika a stratégia hry pritom neutrpia ujmu.

[editovat] 5 hráčov – Goldschürfer (nemáme synonymum pre zlatokopa, ako Nemci)

 • Doplňujúca rola: "Goldschürfer" (napr malý zlatokop "Goldsucher" z "Puerto Rico").
 • PridaÅ¥ 35 kariet: fialové budovy po 1x, produkčné budovy po 2x ("Indigo" 3x).
 • Akcie: žiadne.
 • Privilégium: Vezmi si jednu kartu z doÅ¥ahovacieho balíčka.
 • Poznámka: "Goldgrube" sa pri použití "Goldschürfer-a" neaktivuje.


[editovat] 6 hráčov - Objaviteľ

 • Doplňujúca rola: Objaviteľ (napr. kartička lode kolonistov z "Puerto Rico").
 • PridaÅ¥ 66 kariet: fialové budovy po 2x (Å¡estkové iba po jednej), produkčné budovy po 4x (Indigo 6x).
 • Akcie: Objaviteľova loď priviezla nové zásoby. Z doÅ¥ahovacieho balíčka sa otočí toľko kariet, ako hrá hráčov. Počnúc aktívnym hráčom si každý môže ( po smere pohybu hodinových ručičiek) vybraÅ¥ jednu kartu a vziaÅ¥ si ju na ruku.
 • Privilégium: Vezmi si jednu kartu navyÅ¡e, ak vlastníš Knižnicu "Bibliothek".
 • Poznámka: Aktívny hráč s knižnicou si kartu navyÅ¡e berie okamžite, to znamená, že hráčovi po jeho pravici sa karta nemusí ujsÅ¥.
 • Variant: Vždy sa otočí o jednu kartu viac, ako hrá hráčov.


[editovat] 7 hráčov - Kapitán

 • Doplňujúca rola: Kapitán (napr. kartička z "Puerto Rico").
 • PridaÅ¥ 100 kariet: úplná druhá hra bez po 2 produkčných kariet
 • Akcie: Aktívny hráč určí jeden druh tovaru, ktorý je možné odviezÅ¥ loďami do Európy. Každý hráč zasunie vÅ¡etky svoje tovary daného druhu pod svoju produkčnú budovu. Každá takto odvezená karta sa na konci hry počíta za 1 bod (ako kaplnka).
 • Privilégium: Naloď jednu kartu iného druhu tovaru.
 • Poznámka: Hráč sa môže akcie vzdaÅ¥. Ak vÅ¡ak naloďuje, musí nalodiÅ¥ vÅ¡etky karty daného druhu tovaru! S knižnicou môže aktívny hráč nalodiÅ¥ eÅ¡te jednu kartu tretieho druhu tovaru (vÅ¡etky tri rôzne!).


[editovat] 8 hráčov – Miestokráľ (Vicekráľ)

 • Doplňujúca rola: Vicekráľ (napr. malý guvernér z "Puerto Rico").
 • PridaÅ¥ 110 kariet: úplná druhá hra
 • Akcie: žiadna
 • Privilégium: V ďalÅ¡om kole môžeÅ¡ vykonaÅ¥ svoj Å¥ah ako prvý. (Neúplná zmena začínajúceho hráča?)
 • Poznámka: Toto privilégium zmení iba poradie Å¥ahov v nasledujúcom kole. Vicekráľ smie urobiÅ¥ v budúcom kole svoj Å¥ah pred guvernérom! (Voľba role, vykonanie akcie). Bibliothek nemá na túto rolu vplyv.


[editovat] ZHRNUTIE

Zo skúsenosti

Tieto varianty boli testované a fungujú zo všetkých uhlov pohľadu. Všetci hráči by mali poznať základnú hru, aby sa doby čakania udržali na nízkej úrovni. Dôležité je aj dodržiavať odporúčanie na „súčasné odohranie akcií hráčov“ vo fázach, kde to pravidlá základnej hry odporúčajú.[editovat] Odkazy