Railroad Tycoon

z deskovehry.cz - od hráčů pro hráče

Přejít na: navigace, hledání
Rat.jpg
Počet hráčů 2-6
Doporučený věk 10
Délka hry 120 minut
Autor Martin Wallace
Glenn Drover
Vydání
2005 Eagle Games Railroad Tycoon

Obsah

[editovat] Pravidla

[editovat] Herní materiál

 • hrací plán - mapa východní půlky USA, plán se skládá z Å¡estiúhelníkových polí,na plánu jsou namalovány hory, horské hÅ™bety, Å™eky a mÄ›sta
 • každé mÄ›sto se rozprostírá na právÄ› jednom poli
 • mÄ›sta se dÄ›lí podle barvy pole na bezbarvá a barevná
 • stupnice vitÄ›zných bodů (na každém poli jsou uvedena 2 čísla, vlevo počet vítÄ›zných bodů, vpravo *příjem na konci kola)
 • počítadlo akcí v kole
 • dílky železničních dílků
 • dílky mÄ›st
 • dílky „Western link“
 • karty lokomotiv
 • karty akcií
 • akční karty
 • karty úkolů
 • kostičky zboží
 • pytlík na zboží
 • peníze (bankovky)
 • figurky lokomotiv v barvách jednotlivých hráčů
 • značky označující mÄ›sta bez zboží
 • značka počátečního hráče


[editovat] Počáteční postavení

 • každý hráč si vezme lokomotivy své barvy, z toho jednu lokomotivu umístí na stupnici vítÄ›zných bodů na pole 0
 • každý hráč si vezme kartu s lokomotivou 1
 • každý hráč si náhodnÄ› vezme jednu kartu úkolů tak, aby ji ostatní hráči nevidÄ›li
 • do každého mÄ›sta se umístí náhodnÄ› z pytlíku vybraná zboží, počet kusů je uveden na poli mÄ›sta
 • vyloží se náhodnÄ› vybraných tolik akčních karet, kolik je 2 x počet hráčů, a navíc 3 pevnÄ› dané s písmenem S
 • určí se, který hráč zahájí dražbu v prvním kole


[editovat] Průběh kola

 • 1) dražba o počátečního hráče
 • 2) provádÄ›ní akcí
 • 3) zúčtování příjmů a výdajů


[editovat] Konec hry

 • Pokud v daném počtu mÄ›st (číslo závisí na počtu hráčů ve 2 hráčích 10 mÄ›st, ve 3-12, 4-14, 5-16, 6-18) není aktuálnÄ› žádné zboží, je hra ukončena po následujícím kole.


[editovat] Vyhodnocení

 • Od vítÄ›zných bodů hráče se odečte tolik bodů, kolik má hráč vydaných akcií, a pÅ™ičtou se body za splnÄ›ný úkol na kartÄ› úkolů.
 • V případÄ› rovnosti bodů rozhoduje vÄ›tší počet postavených tratí.
 • V případÄ› rovnosti bodů i tratí rozhoduje vÄ›tší počet penÄ›z.


[editovat] Vydávání akcií

 • kdykoliv je hráč na tahu, může vydat akcie (pokud nemá na zaplacení, musí),
 • za každou vydanou akcii si hráč vezme 5000 z banku,
 • počet vydaných akcií vždy koresponduje s hodnotou držených karet akcií
 • (každá vydaná akcie stojí každé kolo 1000, na konci hry 1 vítÄ›zný bod a nejde se jí zbavit)


[editovat] Dražba o počátečního hráče

 • dražbu zahajuje hráč, který začínal v pÅ™edchozím kole, minimální nabídka je 1000
 • hráči postupnÄ› ve smÄ›ru hodinových ručiček buď navýší poslední danou nabídku, nebo zapasují
 • kdo zapasuje, z dražby vypadává
 • dražba končí v momentÄ›, kdy zbude v dražbÄ› poslední hráč
 • poslední hráč zaplatí do banku částku ve výši své nabídky a získává počátečního hráče


[editovat] Provádění akcí

 • každý hráč má 3 akce
 • vÅ¡ichni hráči odehrají postupnÄ› jednu akci, pak druhou akci, a pak tÅ™etí akci, a to ve smÄ›ru hodinových ručiček od počátečního hráče
 • jsou povoleny tyto možné druhy akcí:
  • vzetí akční karty
  • stavba trati
  • pÅ™eprava zboží
  • koupÄ› nové lokomotivy
  • založení nového mÄ›sta
  • „western link“


[editovat] Zúčtování příjmů a výdajů

 • každý hráč dostane/zaplatí tolik penÄ›z z banku, kolik je rozdíl čísla vpravo od počtu dosažených vítÄ›zných bodů na stupnici vitÄ›zných bodů (příjem) a počtu vydaných akcií (pokud počet bodů pÅ™esáhne 100, pokračuje se dál od jedné, a to včetnÄ› příjmů)
 • akční karty se doplní do plného počtu 2 x počet hráčů
 • zruší se nedokončené železniční tratÄ›


[editovat] „Western link“

 • podmínkou provedení akce je, že hráč musí mít do jednoho z mÄ›st Kansas City a Desmondes postavenou traÅ¥
 • hráč zaplatí 30000 do banku a na přísluÅ¡né z mÄ›st Kansas City a Desmondes umístí dílek „Western link“ a vlastní lokomotivu
 • do mÄ›sta s označením western link se dají z pytlíku 4 červená zboží
 • za každé toto dovezené zboží do Chicaga, se dají do Chicaga náhodnÄ› 2 zboží z pytlíku


[editovat] Založení nového města

 • hráč zaplatí 10000, potom si vybere ze zbylých dílků mÄ›st jeden, a položí jej na libovolné bezbarvé mÄ›sto, potom náhodnÄ› vytáhne z pytlíku 2 zboží a dá je do tohoto mÄ›sta


[editovat] Koupě nové lokomotivy

 • ve hÅ™e je 8 lokomotiv o číslech 1 až 8, je možno koupit pouze lokomotivu o 1 číslo vyšší než je aktuálnÄ› držená, cena lokomotivy 2 je 5000, lokomotivy 3 a 4 je 10000, lokomotivy 5 a 6 je 15000 a lokomotivy 7 a 8 je 20000
 • hráč vyloží pÅ™ed sebe kartu právÄ› koupené lokomotivy


[editovat] Vzetí akční karty

 • hráč si vezme jednu vyloženou akční kartu vyjma karet se zeleným kruhem


[editovat] Stavba trati

pro stavbu trati platí pravidla:

 • 1) stavba trati se realizuje kladením dílků železničních tratí na pole hracího plánu
 • 2) v jednom tahu lze položit maximálnÄ› 4 dílky železničních tratí
 • 3) na pole mÄ›sta nelze dílek železniční trati položit
 • 4) položení dílku železniční trati je zakázáno provést tak, pokud by se tím hráčova traÅ¥ spojila s nedokončenou tratí soupeÅ™e
 • 5) v případÄ›, kdy hráč staví traÅ¥ pÅ™es pole, kde už nÄ›jaká traÅ¥ je postavena, je nutno původní traÅ¥ zachovat, jinak nelze pÅ™es takové pole stavÄ›t, zachování původní trati se provede pÅ™estavbou původního dílku dílkem se 2 železničníma tratÄ›mi
 • 6) dílky s více železničními tratÄ›mi je možno použít pouze ve výše uvedeném případÄ› pÅ™estavby původní trati
 • 7) železniční traÅ¥ vede do mÄ›sta, pokud ústí do mÄ›sta
 • 8) pod termínem traÅ¥ se rozumí souvislá železniční traÅ¥, která začíná ve mÄ›stÄ› a končí v nÄ›jakém jiném mÄ›stÄ› (a neprochází žádným dalším mÄ›stem)
 • 9) pod termínem nedokončená traÅ¥ se rozumí souvislá železniční traÅ¥, která začíná ve mÄ›stÄ› a končí na hranÄ› nÄ›jakého pole (a neprochází žádným dalším mÄ›stem)
 • 10) v jednom tahu je pouze povoleno postavit buď jednu traÅ¥, nebo postavit jednu nedokončenou traÅ¥, nebo pokračovat ve stavbÄ› nedokončené trati, tzn. jinými slovy každý dílek (vyjma prvního) je nutno položit tak, aby jeho železniční traÅ¥ navazovala na železniční traÅ¥ naposledy pÅ™iloženého dílku
 • 11) v jednom tahu se je možno se napojit max. na jednu nedokončenou traÅ¥
 • 12) pokračuje-li hráč ve stavbÄ› nedokončené trati, je povoleno poslední dílek nedokončené trati pÅ™esmÄ›rovat, tzn. odstranit a postavit místo nÄ›j jiný
 • 13) pokud se nedokončená traÅ¥ nedokončí bÄ›hem jednoho kola (3 akcí), je odstranÄ›na na konci kola z plánu

na závěr akce stavby železničních tratí:

 • 14) hráč označí svou lokomotivou postavenou traÅ¥
 • 15) hráč zaplatí náklady na stavbu:
  • základní sazba za umístÄ›ní jednoho dílku železničních tratí je 2000
  • stavba pÅ™es Å™eku stojí 1000 navíc (ale stavba podél Å™eky je za základní sazbu 2000)
  • stavba pÅ™es hory stojí 2000 navíc
  • stavba pÅ™es hÅ™eben hor (hnÄ›dá čára) stojí 4000 navíc
  • pÅ™estavba existujícího dílku pomocí dílku se 2 železničními tratÄ›mi je za základní sazbu 2000
  • pÅ™esmÄ›rování je za stejnou cenu jako novÄ› položený dílek


[editovat] Přeprava zboží

akce přepravy zboží hráč provádí takto:

 • 1. vezme libovolné zboží umístÄ›né na hracím plánu
 • 2. sdÄ›lí nebo ukáže, do jakého mÄ›sta a po jakých tratí toto zboží pÅ™eváží
 • 3. pÅ™evezené zboží odstraní ze hry
 • 4. za každou traÅ¥, pÅ™es kterou je zboží pÅ™eváženo, si vlastník tratÄ› pÅ™idá 1 vítÄ›zný bod

při akci přepravy zboží hráč musí dodržet tyto podmínky:

 • 1. zboží se může pÅ™evézt pouze do mÄ›sta stejné barvy, jakou má toto zboží
 • 2. zboží se může pÅ™evážet pouze po na sebe navazujících tratí (tyto tratÄ› ale nemusí patÅ™it pouze hráči provádÄ›jícímu tuto akci), které propojují mÄ›sto, ze kterého bylo zboží odvezeno, s mÄ›stem, do kterého se zboží pÅ™eváží
 • 3. je zakázáno vozit zboží do toho samého mÄ›sta, ze kterého bylo odvezeno
 • 4. bÄ›hem pÅ™evozu nelze projet jiným mÄ›stem stejné barvy, jakou má pÅ™evážené zboží, aniž by se tu zboží nevyložilo
 • 5. pÅ™i transportu zboží je možné jet nejvýše pÅ™es tolik tratí, kolik je hodnota hráčovy lokomotivy
 • 6. první traÅ¥, pÅ™es kterou je zboží pÅ™eváženo, musí být vlastní
 • 7. pÅ™i pÅ™epravÄ› zboží není povoleno žádným mÄ›stem projet 2x

na konci této akce se případně umístí značka označující město bez surovin a zkontroluje se, zda není splněna podmínka konce hry


[editovat] Karty úkolů

 • propojit New York - Chicago vlastními na sebe navazujícími tratÄ›mi - 5 bodů
 • mít nejvÄ›tší počet tratí - 6 bodů
 • mít nejvÄ›tší počet v jedné linii na sebe navazujících vlastních tratí - 8 bodů
 • první koupit lokomotivu 6 - 6 bodů
 • mít nejvíc penÄ›z na konci hry - 7 bodů(2x)
 • vydat nejmíň akcií bÄ›hem hry - 7 bodů (2x)
 • koupit „western link“ - 5 bodů
 • za každou traÅ¥ vedenou z Chicaga +2 body


[editovat] Akční karty

Dělí se na:

 • se zeleným kruhem - hráč si pÅ™ipočte přísluÅ¡né vítÄ›zné body, pokud splní úkol definovaný na kartÄ›, a poté se karta zahodí, tyto karty si hráči neberou k sobÄ›, v případÄ›, že už byl úkol na kartÄ› splnÄ›n dříve než byla karta vyložena, přísluÅ¡ný hráč, je-li jeden, si body rovnou pÅ™ipočítá, je-li jich víc, body nezískává nikdo, karta se rovnou zahodí, ale nová se ihned nedoplňuje
 • s růžovým démantem - pokud si ji hráč vezme, může pak akci definovanou na kartÄ› využívat jednou za kolo bÄ›hem nÄ›které ze 3 akcí
 • s červeným X - pokud si ji hráč vezme, okamžitÄ› zahraje akci, která je na kartÄ› definovaná, poté se karta zahodí
 • s černýma kartama - pokud si ji hráč vezme, může pak akci definovanou na kartÄ› využít jednou za za hru bÄ›hem nÄ›které ze 3 akcí, potom se karta zahodí
 • bez symbolu - pokud si ji hráč vezme, může pak efekt definovaný na kartÄ› využívat trvale až do konce hry
 • s písmenem S - tyto 3 karty se vykládají na začátku hry a patří mezi karty se zeleným kruhem

zelený kruh:

 • propojit 2 mÄ›sta vlastními na sebe navazujícími tratÄ›mi (New York - Chicago, New Orleans - Minnesota, Baltimore - Detroit, Atlanta - Richmond, Boston - Washington, New York - Kansas City+Western link)
 • první dovoz zboží do mÄ›sta (Toronta, Raleighu, Luisville, Mobilu, Dulluthu a Jacksonville)

písmeno S:

 • první transport zboží pÅ™es 3 tratÄ›
 • první lokomotiva 4
 • první transport zboží

bez symbolu

 • hotel - kdykoliv nÄ›kdo doveze zboží do přísluÅ¡ného mÄ›sta, pÅ™ipočte si vlastník karty 1 bod (New York, Charleston, Baltimor, Atlanta, Boston, Chicago)

růžový démant

 • inženýrství - pÅ™i stavbÄ› trati je možno položit až 5 dílků

červené X

 • založení nového mÄ›sta - ze zbylých dílků mÄ›st si hráč jeden vybere a položí jej na nÄ›které bezbarvé mÄ›sto, potom si vytáhne 2 zboží z pytlíku a dá je do tohoto mÄ›sta
 • 2 suroviny - hráč náhodnÄ› vytáhne z pytlíku 2 suroviny a položí je do libovolného jednoho mÄ›sta
 • 2 akce - hráč provede 2 libovolné akce (stavba tratÄ›, založení nového mÄ›sta atd.)

černé karty

 • bezplatná stavba - hráč provede akci stavby tratÄ›, za traÅ¥ nic neplatí, musí ale stavÄ›t pouze na zelených polích

[editovat] Odkazy