Puerto Rico

z deskovehry.cz - od hráčů pro hráče

Přejít na: navigace, hledání
Pur.jpg
Počet hráčů 3-5
Doporučený věk 12
Délka hry 90 až 150 minut
Autor Andreas Seyfarth
Vydání
2002 Ravensburger, Albi Puerto Rico
Ocenění Deutscher Spiele Preis 2002 - 1. místo, Spiel des Jahres 2002 - finalista, Hra roku 2004 - nominace, Hra roku 2005 - vítěz, International Gamers Awards 2003 - Best Strategy Game


Zlatokop nebo guvernér, osadník nebo stavitel? Ať už v Novém světě hrajete jakoukoliv roli, máte jen jeden cíl: dosáhnout co největšího blahobytu a věhlasu!

Kdo bude vlastnit nejvýnosnější plantáže? Kdo postaví nejdůležitější budovy? Kdo dosáhne největšího počtu vítězných bodů...?


Obsah

[editovat] Úvodní komentář

Tato pravidla jsou amatérským překladem německého originálu. Budu proto vděčen za jakékoliv připomínky a podněty zejména pak k použité terminologii. Text v rámečcích na pravém okraji stránek nebyl překládán. Slouží pouze k rychlému osvěžení pravidel. Slova zvýrazněná v textu kurzívou případně i podtržená jsou důležitá pro přesnou interpretaci daného pravidla. K jednotlivým bodům je většinou kurzívou přidáno vysvětlení nebo příklad obdobně jako v originálních pravidlech. U popisu jednotlivých rolí a budov uvádím v hranatých závorkách také originální pojmenování, které je použito na herním materiálu. Jako doplněk uvádím na poslední stránce vysvětlení některých bodů, které se někdy interpretují chybně.


[editovat] Pravidla

[editovat] Cíl hry

Hra probíhá ve více kolech. V každém kole si každý hráč vybere jednu ze sedmi různých rolí a stanoví tak určitou akci pro všechny hráče v příslušném pořadí. Tak bude např. osadník zakládat nové plantáže, na kterých se pak s pomocí dozorce bude vyrábět zboží. To může být následně prodáno do obchodního domu nebo dovezeno do Starého světa. Za vydělané peníze bude možno s pomocí stavitele zřídit ve městě budovy.

Kdo při tom nejvíce hledí na stále se měnící pořadí jednotlivých akcí a jejich zvláštní privilegia, bude nejúspěšnější a vyhraje celou hru.

Vítězem se stane ten hráč, který má na konci hry nejvíce vítězných bodů.


[editovat] Příprava hry

Odkládací plán položíme doprostřed stolu. Všechny budovy se rozmístí na něj podle odpovídajícího předtisku. Dublony se odděleně dle hodnoty přichystají na odpovídající plochu odkládacího plánu.

Každý hráč obdrží:

 • 1 hrací plán (ten si viditelnÄ› položí pÅ™ed sebe)
 • peníze:

-při 3 hráčích 2 dublony

-při 4 hráčích 3 dublony

-při 5 hráčích 4 dublony

(dublony si každý stále pokládá na růžici svého hracího plánu tak, aby bylo stále vidět, kolik dublonů mají ostatní hráči)

 • 1 kartičku plantáže. Pro rozdÄ›lení kartiček se nejprve losem určí, kdo bude začínajícím hráčem pro úvodní kolo. Ten obdrží kartu guvernéra a kartičku s plantáží indiga (tu položí lícem nahoru na libovolné z 12 políček na svém ostrovÄ›). Další hráči obdrží v poÅ™adí dle hodinových ručiček:

-při 3 hráčích: 2. hráč: 1x indigo, 3. hráč: 1x kukuřici

-při 4 hráčích: 2. hráč: 1x indigo, 3. a 4. hráč: 1x kukuřici

-při 5 hráčích: 2. a 3. hráč: 1x indigo, 4. a 5. hráč: 1x kukuřici

Zbývající materiál se rozloží dle obrázku: (Pozor: na obrázku je ukázáno rozložení pro čtyři hráče)

Žetony s vítěznými body (na dvou hromádkách):

-při 3 hráčích: 75 bodů

-při 4 hráčích: 100 bodů

-při 5 hráčích: všech 122 bodů

Všech 8 kartiček kamenolomu (odkrytě). Všechny zbývající kartičky plantáží (dobře zamíchané a otočené rubem nahoru). 4, 5 nebo 6 kartiček plantáží (o jednu více než je počet hráčů) otočených lícem nahoru.


[editovat] Karty rolí

-při 3 hráčích: všechny karty mimo obou zlatokopů (= 6 karet)

-při 4 hráčích: všechny karty mimo jednoho zlatokopa (= 7 karet)

-při 5 hráčích: všech 8 karet


[editovat] Přepravní lodě

-při 3 hráčích: lodě s kapacitou 4, 5 a 6 kusů zboží

-při 4 hráčích: lodě s kapacitou 5, 6 a 7 kusů zboží

-při 5 hráčích: lodě s kapacitou 6, 7 a 8 kusů zboží

Všechny kusy zboží (v pěti hromádkách dle druhu)


[editovat] Obchodní dům

[editovat] Loď s kolonisty

- při 3 hráčích se 3 kolonisty

- při 4 hráčích se 4 kolonisty

- při 5 hráčích s 5 kolonisty


[editovat] Kolonisté

-při 3 hráčích: 55 kolonistů

-při 4 hráčích: 75 kolonistů

-při 5 hráčích: 95 kolonistů

Nepoužitý materiál ponechte uložen v krabici.


[editovat] Průběh hry

Hra probíhá ve více kolech (cca 15). Jednotlivé kolo probíhá následovně: Začíná hráč, který právě vlastní kartu guvernéra. Vezme si jednu z karet rolí a položí si ji otevřeně před sebe a jako první ihned provede akci, která roli přísluší. Poté provede akci levý soused a tak se pokračuje, dokud každý hráč danou akci jednou neprovede.

Nyní přijde na řadu levý soused guvernéra. Vezme si jednu ze zbývajících rolí a položí si ji před sebe. Počínaje jím (Ne guvernérem!) opět každý hráč zahraje akci této role. Následně přijde na řadu s vzetím a odehráním role jeho levý soused atd.

Když si všichni hráči vzali roli a provedli jejich akce, končí jedno kolo. Na tři nevybrané karty rolí se umístí po jednom dublonu. Poté se všechny použité karty rolí vrátí zpět. Karta guvernéra se posune k dalšímu hráči. Začíná nové kolo. Nový guvernér si bere jako první libovolnou roli.


[editovat] Role

Každá role obsahuje jedno zvláštní privilegium pro hráče, který si roli vzal, a naopak jednu všeobecnou akci, kterou provádí každý hráč (výjimka: zlatokop).

Zásadně platí:

 • Pokud leží na kartÄ› role nÄ›jaké dublony, získává je vždy hráč, který si roli zvolil.
 • S provádÄ›ním akce náležící dané roli začíná vždy hráč, který si ji vzal, následují další hráči v poÅ™adí.
 • Hráč, který je na Å™adÄ›, se nesmí výbÄ›ru role zříci. Smí si ale vzít roli, pÅ™i které nemůže nebo nemusí nic dÄ›lat.
 • ProvádÄ›ní akce náležící k roli je dobrovolné (výjimka: kapitán). Nemůže-li nebo nechce-li hráč danou akci provést, pÅ™eskočí se.
 • Zvolená karta role zůstává pÅ™ed každým hráčem do konce celého kola. BÄ›hem této doby nemůže být vybrána žádným jiným hráčem.


[editovat] Osadník

(Fáze osadníka = založení nové plantáže na ostrově) [Siedler]

Hráč, který si zvolí tuto roli, si následně volí buď kartičku kamenolomu (jako své privilegium) nebo jednu z lícem nahoru otočených kartiček plantáží a zvolenou kartičku umístí na libovolné z volných míst na ostrově na svém hracím plánu. Následně si mohou postupně zvolit jednu kartičku plantáže (ale ne kamenolomu! výjimka: stavitelův domek) a umístit ji na svůj hrací plán také ostatní hráči.

Následně osadník odloží nepoužité otočené kartičky stranou a z ostatních otočí lícem nahoru o jednu kartičku více, než je počet hráčů.

Upozornění:

 • Dávejte pozor na zvláštní funkci budov hacienda, stavitelův domek a ubytovna!
 • Pokud již není dostatek neotočených kartiček plantáží, promíchejte dobÅ™e odložené kartičky a vytvoÅ™te z nich novou zásobu neotočených kartiček. Pokud je jich i tak málo, na nÄ›které hráče ve fázi osadníka kartička nezbude.
 • Způsob, jakým jsou plantáže na ostrovÄ› uspořádány, nemá žádný význam.
 • Když již nezbývají žádné nepoužité kartičky kamenolomů, nemůže osadník dále využívat své privilegium ani majitelé stavitelova domku vlastnosti budovy.


[editovat] Starosta

(Fáze starosty = příchod nových kolonistů) [Bürgermeister]

Na kartičkách (plantáže, budovy) se objevují 1-3 kruhy. Na každý kruh může být umístěn právě jeden kolonista. Pokud je na kartičce umístěn alespoň jeden kolonista, jde o obsazenou kartičku. Jen obsazené kartičky plní svoji funkci, neobsazené nepůsobí.

Hráč, který si zvolí roli starosty, si bere nejdříve jednoho kolonistu z banku (ne z lodi) jako své privilegium. Následně rozdělí kolonisty z lodi. Začínajíc u sebe dává každému hráči po jednom kolonistovi, dokud není loď prázdná.

Nově získané kolonisty smí nyní hráč společně se všemi, které již má z předchozích kol, libovolně přerozdělit na své kartičky. Nemůže-li hráč na kartičky umístit všechny své kolonisty, umístí zbytek na malý obrázek města San Juan v levé části svého plánu. Tam zůstanou, dokud nemohou být rozděleni (v některé pozdější fázi starosty) na volné kruhy na kartičkách.

Poslední úkon starosty je doplnění potřebných kolonistů na loď. Za každý neobsazený kruh na kartičkách budov (neobsazené kartičky plantáží a kamenolomů se nepočítají!) všech hráčů je na loď dodán z banku jeden kolonista.

Pozor: Na loď se vždy umístí nejméně takový počet kolonistů, který odpovídá počtu hráčů.

Upozornění:

 • BÄ›hem fáze starosty mohou hráči pÅ™emisÅ¥ovat své kolonisty současnÄ›. V nÄ›kterých případech je ale důležité, kam kdo své kolonisty umístí. Potom se také v této fázi postupuje podle obvyklého pravidla: Nejprve rozmístí vÅ¡echny své kolonisty starosta, potom následující hráč atd.
 • Pokud se na doplnÄ›ní kolonistů zapomnÄ›lo, umístí se na loď jednoduÅ¡e minimální dostatečný počet.
 • Pokud se již v banku nenachází žádný kolonista, ztrácí starosta své privilegium.
 • K objasnÄ›ní: Žádný hráč nesmí kolonisty odložit do San Juanu dle libovůle. Pokud má volné kruhy na svém plánu, musí je nejprve zaplnit. To samozÅ™ejmÄ› neplatí mimo fázi starosty.


[editovat] Stavitel

(Fáze stavitele = stavba budov) [Baumeister]

Hráč, který si zvolí tuto roli, může postavit jednu z budov za cenu uvedenou v prvním kruhu na budově sníženou o jeden dublon (jako své privilegium). Peníze hráč zaplatí do banku a kartičku budovy umístí na libovolné ze svých městských polí. V případě jedné z velkých budov jsou potřeba dvě pole ležící pod sebou. Poté mohou také ostatní hráči v řadě postavit po jedné budově. Pozor: Žádný hráč nesmí postavit žádnou budovu více než jednou.

Podrobné údaje k jednotlivým budovám a jejich funkci naleznete na konci těchto pravidel.

Kamenolom

Každý obsazený kamenolom snižuje cenu stavby o jeden dublon. Ovšem pro stavbu budovy z prvního sloupce smí hráč použít maximálně jeden kamenolom, pro budovu ze druhého dva, ze třetího tři a ze čtvrtého čtyři.

(Hráč s obsazenými třemi kamenolomy musí zaplatit např. následující ceny: stavitelův domek: 1; účtárna: 3; přístav: 5; radnice: 7)

Upozornění:

 • Dávejte pozor na zvláštní funkci univerzity.
 • Pokud stavitel nestaví žádnou budovu, nezískává žádný dublon jako privilegium!
 • Není možno zastavÄ›t více než 12 mÄ›stských polí. Kdo už má jen jedno volné pole, nesmí stavÄ›t velkou budovu.


[editovat] Dozorce

(Fáze dozorce = produkce zboží) [Aufseher]

Hráč, který si zvolí tuto roli, si vezme z banku zboží odpovídající jeho produkci a položí je na růžici svého hracího plánu. Kdykoliv během hry je tedy patrné nejen kolik má který hráč peněz, ale také počet a druh zboží. Následně si postupně vezmou své zboží také ostatní hráči.

Podrobný popis způsobu produkce zboží naleznete na stránce 8, v kapitole Produkční budovy.

Jako poslední věc během fáze dozorce si dozorce (hráč, který si roli zvolil) vezme jako své privilegium ještě jeden další kamen od jednoho z druhů zboží, které právě vyprodukoval.

Upozornění:

 • Nezapomínejte na zvláštní funkci manufaktury.
 • Když již nÄ›jaký druh zboží v banku není, nedostane postižený hráč nic.
 • Pokud dozorce nic nevyprodukoval, nezískává ani zvláštní kámen jako privilegium.


[editovat] Obchodník

(Fáze obchodníka = prodej zboží) [Händler]

Hráč, který si zvolí tuto roli, může následně prodat právě jeden kus zboží obchodní společnosti. Za prodej obdrží tam uvedenou cenu (0-4 dublony) plus 1 dublon (jako své privilegium). Postupně může také každý další hráč prodat maximálně jeden kus zboží obchodní společnosti za nabízenou cenu. Fáze obchodníka končí, když byl již na řadě každý hráč nebo je obchodní společnost již plná.

Při prodeji mějte na zřeteli následující omezení:

 • Obchodní společnost pojme maximálnÄ› čtyÅ™i kusy zboží. Je-li zaplnÄ›na, nemohou následující hráči již prodávat.
 • Jsou pÅ™ijímány jen kameny odliÅ¡ných druhů zboží (výjimka: účtárna).

Pokud je obchodní společnost na závěr fáze obchodníka plná (leží tam 4 kameny zboží), vyprázdní se a obchodník umístí kameny zpět do banku. Pokud jsou v obchodní společnosti jen tři nebo méně kamenů, zůstávají na místě. (Tím se stává prodej obchodního společnosti v následující fázi obchodníka těžší, protože zde již některé druhy zboží jsou a kapacita je omezena.)

Upozornění:

 • Nezapomínejte na zvláštní funkci malé a velké tržnice a účtárny.
 • Pokud obchodník neprodá žádné zboží, ztrácí také nárok na své privilegium (nezískává dublon navíc).
 • Je dovoleno prodat obchodní společnosti kukuÅ™ici, a to i v případÄ›, že z prodeje hráč nezískává žádný zisk.


[editovat] Kapitán

(Fáze kapitána = dodávka zboží) [Kapitän]

Kapitán má na starosti dodávku zboží do Starého světa. Postupně všichni hráči nakládají zboží na přepravní lodě. Nakládku začíná kapitán, následuje další hráč, atd.

Pozor: Během fáze kapitána mohou přijít hráči na řadu i vícekrát. Při nakládce musí být respektováno, že pokaždé, když je hráč na řadě a může nějaké zboží naložit, také je naložit musí. Přitom ale smí vždy naložit zboží jen jednoho druhu. Fáze kapitána probíhá po řadě opakovaně, dokud může někdo něco naložit.


[editovat] Dodací podmínky

Pro nakládku zboží existují následující omezení:

 • Každá loď pojme pouze zboží jednoho druhu.
 • Žádná loď nevezme zboží druhu, který se již nachází na jiné lodi.
 • Plná loď již nepÅ™ijme další zboží.
 • Hráč, který je na Å™adÄ›, musí nakládat, pokud může. Naložit smí ale jen zboží jednoho druhu.
 • Hráč, který nakládá zboží, musí naložit vÅ¡echno, které může. Nesmí si tedy ponechat žádný kus od nakládaného druhu, pokud je na odpovídající lodi v dobÄ› nakládky jeÅ¡tÄ› volné místo. Z toho vyplývá, že pokud má hráč na výbÄ›r z více lodí, musí využít loď s dostatečnou kapacitou.
 • Disponuje-li hráč více druhy zboží k nakládce, smí si volnÄ› zvolit, který druh naloží. (Nemusí například zvolit druh zboží, od kterého může naložit nejvíce kusů.)


[editovat] Vítězné body

Za každý naložený kus zboží získává hráč jeden vítězný bod. (Při nakládce jsou tedy všechny druhy zboží rovnocenně hodnoceny jedním bodem za kus! Neexistuje zde rozdílné hodnocení jako při prodeji (obchodník)!) Kapitán obdrží (jako své privilegium) při své první nakládce o jeden vítězný bod více.

Žetony s vítěznými body smějí být na rozdíl od peněz a zboží otočeny rubem nahoru a umístěny také na růžici. Čas od času by si hráči měli vyměnit své 1bodové žetony za žeton 5bodový.


[editovat] Skladování

Pokud již nemůže nikdo nakládat, přezkoumají hráči, zda mohou skladovat všechno zboží, které jim zbylo na růžici: Jeden kus zboží si každý hráč smí vždy ponechat. Pro zachování všech zbylých kusů zboží musí hráč disponovat obsazenou budovou skladu (malé nebo velké skladiště). Není-li to tento případ, musí hráč všechny neuskladněné kusy zboží vrátit do banku. (Více v kapitole Malé skladiště.)

Jako poslední věc ve fázi kapitána vyprázdní kapitán všechny plné lodě. Zboží je vráceno do banku. Ne zcela zaplněné lodě zůstávají tak, jak jsou. (Tím jsou hráči v příští fázi kapitána více omezeni druhem zboží a kapacitou lodí, na kterých nějaké zboží zůstalo.)

Upozornění:

 • Nezapomínejte na zvláštní funkci malého a velkého skladiÅ¡tÄ›, přístavu a lodÄ›nice.
 • Pokud hráč nemůže uskladnit vÅ¡echno zbývající zboží, smí si zvolit, které druhy uskladní a které odloží zpÄ›t do banku.
 • Kapitán získá jen o jeden vítÄ›zný bod (privilegium) více, pÅ™estože naložil více druhů zboží. Pokud nenaložil žádné zboží, nezískává ani tento vítÄ›zný bod.
 • Ne na konci každé fáze, ale pouze na konce fáze kapitána, je pÅ™ezkouÅ¡eno, zda hráč může uskladnit své zboží.


[editovat] Zlatokop

[Goldsucher]

Při volbě zlatokopa se neprovádí žádná všeobecná akce. Hráč pouze získává jako své privilegium jeden dublon z banku.


[editovat] Jedno nové kolo

Poté, co si poslední hráč zvolil roli a všichni postupně odehráli její akci, končí kolo. Na tři nevybrané karty rolí se položí po jednom dublonu. Při tom není důležité, zda na nich již nějaké dublony leží či nikoliv. V následujícím kole jsou tyto role atraktivnější, protože dublony na nich ležící jsou dodatečnou součástí privilegia dané role. (Takto například získá hráč, který si zvolí zlatokopa se dvěma dublony, celkem tři dublony.)

Následně se všechny ostatní karty rolí vrátí zpět. Karta guvernéra se posune k hráči nalevo od současného guvernéra. Nový guvernér začíná nové kolo a bere si jako první jednu z rolí atd.


[editovat] Budovy

Pro všechny budovy platí:

 • Každou budovu smí hráč postavit jen jednou.
 • Pokud je na budovÄ› umístÄ›n alespoň jeden kolonista, počítá se budova jako obsazená. Jen obsazené budovy plní svoji funkci. (výjimka: vítÄ›zné body)
 • To, na kterém mÄ›stském poli budova stojí, nemá žádný další význam (stejnÄ› jako je to u plantáží a kamenolomů na ostrovních políčkách). Budovy mohou být v rámci políček mÄ›sta libovolnÄ› pÅ™emísÅ¥ovány, napÅ™. pokud hráč chce postavit jednu z velkých budov, ale nemá dvÄ› volná políčka nad sebou. Žádná postavená budova nesmí ale být (stejnÄ› jako u ostrovních kartiček) zcela odebrána z hracího plánu (napÅ™. aby uvolnila místo jiné budovÄ› nebo pro oddálení konce hry).
 • ÄŒervenohnÄ›dé číslo vpravo nahoÅ™e na každé budovÄ› určuje, kolik vítÄ›zných bodů (obsazená nebo neobsazená) budova pÅ™ináší na konci hry.
 • Číslo v prvním kruhu každé budovy určuje cenu její stavby. Po postavení budovy již není dále důležité.


[editovat] Produkční budovy

Jsou doplňkem k plantážím a umožňují produkci různého zboží:

 • Rostliny indiga (indigovník) jsou v barvírnách pÅ™emÄ›nÄ›ny na barvivo (modré kameny).
 • Z cukrové tÅ™tiny je v cukrovarech lisováním získáván cukr (bílé kameny).
 • Listy tabáku jsou ve skladech tabáku rozemlety na tabákový prášek (svÄ›tle hnÄ›dé kameny).
 • Z kávovníku jsou v pražírnách vyrábÄ›ny kávové boby (tmavÄ› hnÄ›dé kameny zboží).
 • Pozor: Pro rostliny kukuÅ™ice není potÅ™eba žádná produkční budova. KukuÅ™ice (žluté kameny) se získává přímo z plantáží, tj. každá obsazená plantáž kukuÅ™ice dává ve fázi dozorce přímo jeden žlutý kámen zboží.

Kruhy na produkčních budovách určují, kolik zboží je zde možno maximálně vyprodukovat, pokud budou obsazeny kolonisty. K tomu je nutný také stejný počet obsazených plantáží.


Příklad

Hráč produkuje následující kameny zboží:

 • 2 kusy kukuÅ™ice (protože tÅ™etí kukuÅ™ičná plantáž není obsazená)
 • 1 kus tabáku (protože druhý kruh ve skladu tabáku není obsazen)
 • 3 kusy cukru (protože čtvrtá plantáž cukrové tÅ™tiny není obsazena)

Upozornění:

 • Neexistují žádné suroviny k meziskladování. V pÅ™edchozím příkladu získává hráč jen skutečnÄ› vyprodukované kusy zboží, "zahálející" kolonisté nepÅ™ináší hráči nic dalšího!
 • Jak již bylo popsáno v kapitole Dozorce, pokud již není v banku dostatek zboží, hráč získává jen to zboží, které je k dispozici.


[editovat] Fialové budovy

Existuje 17 různých druhů fialových budov: po dvou od každé z 12 malých budov a po jedné od každé z 5 velkých budov.


[editovat] Malé budovy

Zvláštní funkce fialových budov modifikuje platnost části základních pravidel. (Tak smí např. vlastník obsazené účtárny prodat obchodní společnosti stejné zboží, které se tam již nachází.) Hráč ale není nucen používat své fialové budovy, pokud nechce (to má význam především u loděnice).

 • Malá tržnice (Kleine Markthalle):PÅ™i prodeji zboží v průbÄ›hu fáze obchodníka získává vlastník budovy za zboží o jeden dublon z banku více.
  • Příklad: Vlastník obsazené malé tržnice získá pÅ™i prodeji jednoho kusu kukuÅ™ice obchodní společnosti 1 dublon.
 • Hacienda (Hazienda):Když pÅ™ijde vlastník haciendy na Å™adu bÄ›hem fáze osadníka, může si pÅ™ed tím, než si vybere jednu z otočených kartiček plantáží, vylosovat jednu kartičku navíc z neotočených a umístit ji na jedno ze svých volných polí na svém ostrovÄ›. Pokud si hráč kartičku vylosuje, musí ji následnÄ› také umístit na svůj ostrov. Pokud vlastní hráč také stavitelův domek, nesmí si vzít místo losované kartičky kartičku kamenolomu.
 • Stavitelův domek (Bauhütte):Když pÅ™ijde vlastník budovy na Å™adu bÄ›hem fáze osadníka, může si místo jedné z otočených kartiček plantáží vzít kartičku kamenolomu. Pokud vlastní stavitelův domek osadník, smí si pÅ™esto vzít jen jednu kartičku kamenolomu.
 • Malé skladiÅ¡tÄ› (Kleines Lagerhaus):Jak je popsáno u role kapitána, ztrácí hráč na konci fáze kapitána nenaložené zboží. Vlastník malého skladiÅ¡tÄ› si smí nechat kromÄ› jednoho kusu zboží, které smí skladovat každý hráč, jeÅ¡tÄ› libovolné množství kusů od jednoho dalšího druhu zboží. PÅ™i skladování se zboží fyzicky nepÅ™esouvá do budovy skladiÅ¡tÄ›, ale zůstává na růžici. SkladiÅ¡tÄ› hráče nechrání pÅ™ed povinností zboží bÄ›hem fáze kapitána nakládat na lodÄ›, ale pouze pÅ™ed nutností odložit pÅ™ebytečné zboží na konci fáze kapitána zpÄ›t do banku.
 • Ubytovna (Hospiz):BÄ›hem fáze osadníka smí vlastník ubytovny na tuto vybranou kartičku (plantáže nebo kamenolomu) okamžitÄ› umístit jednoho kolonistu z banku uprostÅ™ed stolu. Pokud si jako vlastník haciendy losuje jeÅ¡tÄ› jednu kartičku, na ni nezískává žádného kolonistu. Pokud již není v banku žádný kolonista k dispozici, smí ho vzít z lodi. Pokud není žádný ani na ní, vyjde naprázdno.
 • Účtárna (Kontor):PÅ™i prodeji bÄ›hem fáze obchodníka smí vlastník budovy prodat zboží stejného druhu, které se již v obchodním společnosti nachází. Je-li obchodní společnost plná, nelze prodat žádné zboží.
  • Příklad: V obchodní společnosti leží právÄ› jeden kus tabáku. Vlastník jedné účtárny je na Å™adÄ› a prodá tam druhý kus tabáku. Poté pÅ™ijde na Å™adu druhý vlastník účtárny a také prodá do obchodního domu tabák.
 • Velká tržnice (Große Markthalle):PÅ™i prodeji zboží v průbÄ›hu fáze obchodníka získává vlastník budovy za zboží o dva dublony z banku více. Pokud hráč vlastní malou i velkou tržnici, získává pÅ™i prodeji obchodní společnosti tomu odpovídající 3 dublony navíc.
 • Velké skladiÅ¡tÄ› (Großes Lagerhaus): Vlastník velkého skladiÅ¡tÄ› si smí na konci fáze kapitána nechat kromÄ› jednoho kusu zboží, které si smí skladovat každý hráč, jeÅ¡tÄ› libovolné množství kusů od dvou dalších druhů zboží.Pokud hráč vlastní malé i velké skladiÅ¡tÄ›, smí skladovat až tÅ™i druhy zboží v libovolném množství a jeden kus zboží od čtvrtého druhu.
 • Manufaktura (Manufaktur):Pokud vlastník manufaktury vyprodukuje bÄ›hem fáze dozorce více než jeden druh zboží, získává za to peníze z banku: Za dva druhy obdrží 1 dublon, za tÅ™i druhy 2 dublony, za 4 druhy 3 dublony a za vÅ¡ech pÄ›t druhů 5 dublonů. Počet vyprodukovaných kusů pÅ™itom není důležitý.
  • Příklad: Majitel manufaktury disponuje tÅ™emi plantážemi kukuÅ™ice, tÅ™emi plantážemi cukrové tÅ™tiny a jednou tabákovou plantáží a také odpovídajícími produkčními budovami. V probíhající fázi dozorce vyprodukoval jen 2 kusy cukru a jeden tabák, protože v banku již nezbyla žádná kukuÅ™ice, a jen dva kusy cukru. Obdrží z banku 1 dublon, protože vyprodukoval dva druhy zboží.
 • Univerzita (Universität):Pokud vlastník univerzity staví bÄ›hem fáze stavitele nÄ›jakou budovu, smí si ihned vzít jednoho kolonistu z banku a umístit ho na ni. Pokud staví budovu s více než jedním kruhem, obdrží stejnÄ› jen jednoho kolonistu. Pokud již není v banku žádný kolonista k dispozici, smí ho vzít z lodi. Pokud není žádný ani na ní, vyjde naprázdno.
 • Přístav (Hafen):Pokaždé, když držitel přístavu bÄ›hem fáze kapitána nakládá zboží, obdrží za to jeden vítÄ›zný bod navíc.
  • Příklad: Majitel přístavu (a lodÄ›nice) může nyní naložit na tabákovou loď 3 ze svých 5 kusů tabáku, čímž loď naplní. Získá za to 3 + 1 vítÄ›zných bodů. V následujícím kole nalodí dva kusy cukru na odpovídající loď: 2 + 1 vítÄ›zné body. V dalším kole využije lodÄ›nice a odloží své dva zbývající kusy tabáku zpÄ›t do banku: znovu 2 + 1 vítÄ›zné body. Celkem tedy bÄ›hem této fáze kapitána získal díky přístavu 3 vítÄ›zné body navíc.
 • LodÄ›nice (Werft):Když pÅ™ijde hráč bÄ›hem fáze kapitána na Å™adu, musí naložit zboží dle podmínek popsaných v kapitole Kapitán. Vlastní-li ale lodÄ›nici, smí místo nakládání na jednu ze tří pÅ™epravních lodí odložit vÅ¡echny kusy jednoho svého druhu zboží zpÄ›t do banku a získá za to odpovídající počet vítÄ›zných bodů. (Můžeme říci, že má postavenu svoji vlastní imaginární loď s neomezenou kapacitou.) Když pÅ™ijde opÄ›t na Å™adu, pokud má jeÅ¡tÄ› další zboží, musí je již nakládat vždy na jednu z pÅ™epravních lodí tak dlouho, dokud může. LodÄ›nici smí použít maximálnÄ› jednou bÄ›hem fáze. Okamžik, ve kterém ji použije, si ale smí libovolnÄ› zvolit. Vlastní loď pojme na rozdíl od pÅ™epravních lodí také druh zboží, který se právÄ› vyskytuje na jedné z nich nebo který odeslal na své lodi majitel druhé lodÄ›nice.Použije-li hráč lodÄ›nici, musí nalodit vÅ¡echny kusy zvoleného druhu zboží. Hráč ale není nikterak omezen, který druh zvolí. Nemusí tedy nakládat druh, od kterého má nejvíce kusů. Vlastní loď pojme maximálnÄ› 11 kusů jednoho druhu zboží.


[editovat] Velké budovy

Následujících pět budov je ve hře jen jednou. Zabírají ve městě dvě pole, ale počítají se pouze jako jedna budova.

Všude, kde se v textu objevuje termín velké budovy, myslí se tím následujících pět budov!

 • Cechovní dům (Zunfthalle): Vlastník obsazeného cechovního domu získává na konci hry navíc 1 vítÄ›zný bod za každou vlastní (obsazenou nebo neobsazenou) malou produkční budovu (malá barvírna a malý cukrovar) a 2 vítÄ›zné body za každou (obsazenou nebo neobsazenou) velkou produkční budovu (barvírna, cukrovar, sklad tabáku, pražírna kávy).
  • Příklad: Vlastník obsazeného cechovního domu, který má na konci hry malý a velký cukrovar, malou barvírnu a pražírnu kávy, získá 6 dodatečných vítÄ›zných bodů.
 • Rezidence (Residenz): Vlastník obsazené rezidence získává na konci hry navíc vítÄ›zné body za své (obsazené nebo neobsazené) plantáže a kamenolomy umístÄ›né na ostrovních políčkách. Za 9 nebo ménÄ› obsazených políček získá 4 vítÄ›zné body, za 10 obsazených políček 5 vítÄ›zných bodů, za 11 obsazených políček 6 vítÄ›zných bodů a za vÅ¡ech 12 obsazených políček 7 vítÄ›zných bodů.
  • Příklad: Vlastník obsazené rezidence, který má na konci hry obsazeno 10 z 12 ostrovních políček, získá 5 dodatečných vítÄ›zných bodů.
 • Pevnost (Festung): Vlastník obsazené pevnosti získává na konci hry navíc 1 vítÄ›zný bod za každé 3 kolonisty na svém hracím plánu.
  • Příklad: Vlastník obsazené pevnosti, který má na konci hry celkem 20 kolonistů na plantážích, kamenolomech, budovách a v San Juanu, získá 6 dodatečných vítÄ›zných bodů.
 • Celnice (Zollhaus): Vlastník obsazené celnice získává na konci hry navíc 1 vítÄ›zný bod za každé 4 vítÄ›zné body. Počítají se pouze vítÄ›zné body v žetonech, ne vítÄ›zné body za budovy.
  • Příklad: Vlastník obsazené celnice, který má na konci hry celkem 23 vítÄ›zných bodů ve formÄ› žetonů, získá 5 dodatečných vítÄ›zných bodů.
 • Radnice (Rathaus): Vlastník obsazené radnice získává na konci hry 1 vítÄ›zný bod navíc za každou vlastní (obsazenou nebo neobsazenou) fialovou budovu (Radnice se počítá také!).
  • Příklad: Vlastník obsazené radnice, který má na konci hry tyto fialové budovy: hacienda, stavitelův domek, účtárna, velké skladiÅ¡tÄ›, přístav, rezidence a radnice (obsazená), získá 7 dodatečných vítÄ›zných bodů.


[editovat] Konec hry

Hra končí na konci kola, ve kterém nastane alespoň jedna z následujících situací:

 • Na konci fáze starosty není již dostatek kolonistů k doplnÄ›ní na loď kolonistů.
 • BÄ›hem fáze stavitele zastaví nejménÄ› jeden z hráčů své poslední volné (dvanácté) mÄ›stské políčko.
 • BÄ›hem fáze kapitána jsou rozebrány vÅ¡echny zbývající žetony s vítÄ›znými body. (Pokud dojdou žetony bÄ›hem fáze kapitána dříve, než vÅ¡ichni hráči obdrží své vítÄ›zné body, zaznamenají se body tÄ›chto hráčů na list papíru).

Vítězné body všech hráčů se zaznamenají na jeden list papíru.

Každý hráč si sečte:

 • Hodnotu svých žetonů s vítÄ›znými body +
 • VítÄ›zné body za své budovy (červenohnÄ›dé číslo vpravo nahoÅ™e) +
 • Dodatečné vítÄ›zné body za své obsazené velké budovy

Pozor: Vítězné body za budovu se počítají i v případě, že budova není obsazena. (Takto přináší např. každá z pěti velkých budov 4 vítězné body i v případě, že není obsazena.)

Dodatečné body za každou z pěti velkých budov se ale počítají pouze, pokud je budova obsazená.

Vítězí hráč s největším počtem vítězných bodů. Při rovnosti vítězí ten hráč, kterému zbylo větší množství dublonů a zboží (1 kamen zboží = 1 dublon).


[editovat] Často kladené otázky a odpovědi

[editovat] Příprava

 • Vždy se používají tÅ™i pÅ™epravní lodÄ›. PÅ™i tÅ™ech hráčích tÅ™i nejmenší, pÅ™i více hráčích se za každého dalšího hráče vždy nejmenší loď nahradí lodí vÄ›tší.
 • 3, 4 nebo 5 kolonistů, kteří jsou na začátku hry na lodi kolonistů, je navíc nad počet 55, 75 nebo 95 kolonistů určených pro hru.
 • Nespoléhejte na to, že v krabici je celkem 100 kolonistů. Pro přípravu hry pro 4 hráče tedy nestačí 21 kolonistů odstranit!


[editovat] Stavitel

 • Hráč smí postavit pouze jednu budovu od každého druhu. To se týká také produkčních budov!


[editovat] Starosta

 • BÄ›hem fáze starosty jsou kolonisté z lodi zcela rozebráni. Hráči si berou z lodi po jednom kolonistovi tak dlouho, dokud není loď prázdná. BÄ›hem fáze může tedy na nÄ›které hráče pÅ™ijít Å™ada i vícekrát (získají více kolonistů).
 • Kolonisté se smÄ›jí pÅ™emísÅ¥ovat na plánu pouze bÄ›hem fáze starosty.


[editovat] Obchodník

 • BÄ›hem jedné fáze obchodníka smí každý hráč prodat pouze jeden kus zboží!
 • Obchodní společnost se nevyprazdňuje, dokud není plná. Pokud je plná, vyprázdní se až na konci dané fáze obchodníka. Pokud na konci fáze obchodníka není obchodní společnost plná, nevyprazdňuje se.


[editovat] Dozorce

 • Protože pražírna kávy má pouze dvÄ› pozice pro kolonisty, není možné získat bÄ›hem fáze dozorce více než 2 kusy kávy (výjimka: použití privilegia dozorce, kdy lze získat tÅ™etí kus). ObdobnÄ› nelze získat více než 4 kusy indiga a cukru a 3 tabáku (opÄ›t bez privilegia dozorce).
 • Pokud na konci fáze dozorce máte více zboží, než můžete skladovat, nemusíte žádné zboží odkládat. Tato povinnost je pouze na konci fáze kapitána.


[editovat] Konec hry

 • Pokud je splnÄ›na podmínka pro jeden ze tří možných konců hry, dohrává se jeÅ¡tÄ› kolo. Hra končí teprve v okamžiku, kdy se normálnÄ› pÅ™esunuje karta guvernéra k dalšímu hráči.
 • Pokud dojdou žetony s vítÄ›znými body, mohou se pÅ™i poslední fázi kapitána k záznamu vítÄ›zných bodů použít místo papíru žetony odložené pÅ™ed hrou (pÅ™i 3 nebo 4 hráčích), dublony (hráči si je umístí napÅ™. do pravého dolního rohu svého plánu) nebo (pokud nemá a nebude mít žádný z hráčů obsazenou celnici) každý hráč vrátí do banku napÅ™. 5 vítÄ›zných bodů.


[editovat] Odkazy