Puerto Rico

z deskovehry.cz - od hráčů pro hráče

Přejít na: navigace, hledání
Pur.jpg
Počet hráčů 3-5
Doporučený věk 12
Délka hry 90 až 150 minut
Autor Andreas Seyfarth
Vydání
2002 Ravensburger, Albi Puerto Rico
Ocenění Deutscher Spiele Preis 2002 - 1. místo, Spiel des Jahres 2002 - finalista, Hra roku 2004 - nominace, Hra roku 2005 - vítěz, International Gamers Awards 2003 - Best Strategy Game


Zlatokop nebo guvernér, osadník nebo stavitel? Ať už v Novém světě hrajete jakoukoliv roli, máte jen jeden cíl: dosáhnout co největšího blahobytu a věhlasu!

Kdo bude vlastnit nejvýnosnější plantáže? Kdo postaví nejdůležitější budovy? Kdo dosáhne největšího počtu vítězných bodů...?


Obsah

[editovat] Úvodní komentář

Tato pravidla jsou amatérským překladem německého originálu. Budu proto vděčen za jakékoliv připomínky a podněty zejména pak k použité terminologii. Text v rámečcích na pravém okraji stránek nebyl překládán. Slouží pouze k rychlému osvěžení pravidel. Slova zvýrazněná v textu kurzívou případně i podtržená jsou důležitá pro přesnou interpretaci daného pravidla. K jednotlivým bodům je většinou kurzívou přidáno vysvětlení nebo příklad obdobně jako v originálních pravidlech. U popisu jednotlivých rolí a budov uvádím v hranatých závorkách také originální pojmenování, které je použito na herním materiálu. Jako doplněk uvádím na poslední stránce vysvětlení některých bodů, které se někdy interpretují chybně.


[editovat] Pravidla

[editovat] Cíl hry

Hra probíhá ve více kolech. V každém kole si každý hráč vybere jednu ze sedmi různých rolí a stanoví tak určitou akci pro všechny hráče v příslušném pořadí. Tak bude např. osadník zakládat nové plantáže, na kterých se pak s pomocí dozorce bude vyrábět zboží. To může být následně prodáno do obchodního domu nebo dovezeno do Starého světa. Za vydělané peníze bude možno s pomocí stavitele zřídit ve městě budovy.

Kdo při tom nejvíce hledí na stále se měnící pořadí jednotlivých akcí a jejich zvláštní privilegia, bude nejúspěšnější a vyhraje celou hru.

Vítězem se stane ten hráč, který má na konci hry nejvíce vítězných bodů.


[editovat] Příprava hry

Odkládací plán položíme doprostřed stolu. Všechny budovy se rozmístí na něj podle odpovídajícího předtisku. Dublony se odděleně dle hodnoty přichystají na odpovídající plochu odkládacího plánu.

Každý hráč obdrží:

 • 1 hrací plán (ten si viditelně položí před sebe)
 • peníze:

-při 3 hráčích 2 dublony

-při 4 hráčích 3 dublony

-při 5 hráčích 4 dublony

(dublony si každý stále pokládá na růžici svého hracího plánu tak, aby bylo stále vidět, kolik dublonů mají ostatní hráči)

 • 1 kartičku plantáže. Pro rozdělení kartiček se nejprve losem určí, kdo bude začínajícím hráčem pro úvodní kolo. Ten obdrží kartu guvernéra a kartičku s plantáží indiga (tu položí lícem nahoru na libovolné z 12 políček na svém ostrově). Další hráči obdrží v pořadí dle hodinových ručiček:

-při 3 hráčích: 2. hráč: 1x indigo, 3. hráč: 1x kukuřici

-při 4 hráčích: 2. hráč: 1x indigo, 3. a 4. hráč: 1x kukuřici

-při 5 hráčích: 2. a 3. hráč: 1x indigo, 4. a 5. hráč: 1x kukuřici

Zbývající materiál se rozloží dle obrázku: (Pozor: na obrázku je ukázáno rozložení pro čtyři hráče)

Žetony s vítěznými body (na dvou hromádkách):

-při 3 hráčích: 75 bodů

-při 4 hráčích: 100 bodů

-při 5 hráčích: všech 122 bodů

Všech 8 kartiček kamenolomu (odkrytě). Všechny zbývající kartičky plantáží (dobře zamíchané a otočené rubem nahoru). 4, 5 nebo 6 kartiček plantáží (o jednu více než je počet hráčů) otočených lícem nahoru.


[editovat] Karty rolí

-při 3 hráčích: všechny karty mimo obou zlatokopů (= 6 karet)

-při 4 hráčích: všechny karty mimo jednoho zlatokopa (= 7 karet)

-při 5 hráčích: všech 8 karet


[editovat] Přepravní lodě

-při 3 hráčích: lodě s kapacitou 4, 5 a 6 kusů zboží

-při 4 hráčích: lodě s kapacitou 5, 6 a 7 kusů zboží

-při 5 hráčích: lodě s kapacitou 6, 7 a 8 kusů zboží

Všechny kusy zboží (v pěti hromádkách dle druhu)


[editovat] Obchodní dům

[editovat] Loď s kolonisty

- při 3 hráčích se 3 kolonisty

- při 4 hráčích se 4 kolonisty

- při 5 hráčích s 5 kolonisty


[editovat] Kolonisté

-při 3 hráčích: 55 kolonistů

-při 4 hráčích: 75 kolonistů

-při 5 hráčích: 95 kolonistů

Nepoužitý materiál ponechte uložen v krabici.


[editovat] Průběh hry

Hra probíhá ve více kolech (cca 15). Jednotlivé kolo probíhá následovně: Začíná hráč, který právě vlastní kartu guvernéra. Vezme si jednu z karet rolí a položí si ji otevřeně před sebe a jako první ihned provede akci, která roli přísluší. Poté provede akci levý soused a tak se pokračuje, dokud každý hráč danou akci jednou neprovede.

Nyní přijde na řadu levý soused guvernéra. Vezme si jednu ze zbývajících rolí a položí si ji před sebe. Počínaje jím (Ne guvernérem!) opět každý hráč zahraje akci této role. Následně přijde na řadu s vzetím a odehráním role jeho levý soused atd.

Když si všichni hráči vzali roli a provedli jejich akce, končí jedno kolo. Na tři nevybrané karty rolí se umístí po jednom dublonu. Poté se všechny použité karty rolí vrátí zpět. Karta guvernéra se posune k dalšímu hráči. Začíná nové kolo. Nový guvernér si bere jako první libovolnou roli.


[editovat] Role

Každá role obsahuje jedno zvláštní privilegium pro hráče, který si roli vzal, a naopak jednu všeobecnou akci, kterou provádí každý hráč (výjimka: zlatokop).

Zásadně platí:

 • Pokud leží na kartě role nějaké dublony, získává je vždy hráč, který si roli zvolil.
 • S prováděním akce náležící dané roli začíná vždy hráč, který si ji vzal, následují další hráči v pořadí.
 • Hráč, který je na řadě, se nesmí výběru role zříci. Smí si ale vzít roli, při které nemůže nebo nemusí nic dělat.
 • Provádění akce náležící k roli je dobrovolné (výjimka: kapitán). Nemůže-li nebo nechce-li hráč danou akci provést, přeskočí se.
 • Zvolená karta role zůstává před každým hráčem do konce celého kola. Během této doby nemůže být vybrána žádným jiným hráčem.


[editovat] Osadník

(Fáze osadníka = založení nové plantáže na ostrově) [Siedler]

Hráč, který si zvolí tuto roli, si následně volí buď kartičku kamenolomu (jako své privilegium) nebo jednu z lícem nahoru otočených kartiček plantáží a zvolenou kartičku umístí na libovolné z volných míst na ostrově na svém hracím plánu. Následně si mohou postupně zvolit jednu kartičku plantáže (ale ne kamenolomu! výjimka: stavitelův domek) a umístit ji na svůj hrací plán také ostatní hráči.

Následně osadník odloží nepoužité otočené kartičky stranou a z ostatních otočí lícem nahoru o jednu kartičku více, než je počet hráčů.

Upozornění:

 • Dávejte pozor na zvláštní funkci budov hacienda, stavitelův domek a ubytovna!
 • Pokud již není dostatek neotočených kartiček plantáží, promíchejte dobře odložené kartičky a vytvořte z nich novou zásobu neotočených kartiček. Pokud je jich i tak málo, na některé hráče ve fázi osadníka kartička nezbude.
 • Způsob, jakým jsou plantáže na ostrově uspořádány, nemá žádný význam.
 • Když již nezbývají žádné nepoužité kartičky kamenolomů, nemůže osadník dále využívat své privilegium ani majitelé stavitelova domku vlastnosti budovy.


[editovat] Starosta

(Fáze starosty = příchod nových kolonistů) [Bürgermeister]

Na kartičkách (plantáže, budovy) se objevují 1-3 kruhy. Na každý kruh může být umístěn právě jeden kolonista. Pokud je na kartičce umístěn alespoň jeden kolonista, jde o obsazenou kartičku. Jen obsazené kartičky plní svoji funkci, neobsazené nepůsobí.

Hráč, který si zvolí roli starosty, si bere nejdříve jednoho kolonistu z banku (ne z lodi) jako své privilegium. Následně rozdělí kolonisty z lodi. Začínajíc u sebe dává každému hráči po jednom kolonistovi, dokud není loď prázdná.

Nově získané kolonisty smí nyní hráč společně se všemi, které již má z předchozích kol, libovolně přerozdělit na své kartičky. Nemůže-li hráč na kartičky umístit všechny své kolonisty, umístí zbytek na malý obrázek města San Juan v levé části svého plánu. Tam zůstanou, dokud nemohou být rozděleni (v některé pozdější fázi starosty) na volné kruhy na kartičkách.

Poslední úkon starosty je doplnění potřebných kolonistů na loď. Za každý neobsazený kruh na kartičkách budov (neobsazené kartičky plantáží a kamenolomů se nepočítají!) všech hráčů je na loď dodán z banku jeden kolonista.

Pozor: Na loď se vždy umístí nejméně takový počet kolonistů, který odpovídá počtu hráčů.

Upozornění:

 • Během fáze starosty mohou hráči přemisťovat své kolonisty současně. V některých případech je ale důležité, kam kdo své kolonisty umístí. Potom se také v této fázi postupuje podle obvyklého pravidla: Nejprve rozmístí všechny své kolonisty starosta, potom následující hráč atd.
 • Pokud se na doplnění kolonistů zapomnělo, umístí se na loď jednoduše minimální dostatečný počet.
 • Pokud se již v banku nenachází žádný kolonista, ztrácí starosta své privilegium.
 • K objasnění: Žádný hráč nesmí kolonisty odložit do San Juanu dle libovůle. Pokud má volné kruhy na svém plánu, musí je nejprve zaplnit. To samozřejmě neplatí mimo fázi starosty.


[editovat] Stavitel

(Fáze stavitele = stavba budov) [Baumeister]

Hráč, který si zvolí tuto roli, může postavit jednu z budov za cenu uvedenou v prvním kruhu na budově sníženou o jeden dublon (jako své privilegium). Peníze hráč zaplatí do banku a kartičku budovy umístí na libovolné ze svých městských polí. V případě jedné z velkých budov jsou potřeba dvě pole ležící pod sebou. Poté mohou také ostatní hráči v řadě postavit po jedné budově. Pozor: Žádný hráč nesmí postavit žádnou budovu více než jednou.

Podrobné údaje k jednotlivým budovám a jejich funkci naleznete na konci těchto pravidel.

Kamenolom

Každý obsazený kamenolom snižuje cenu stavby o jeden dublon. Ovšem pro stavbu budovy z prvního sloupce smí hráč použít maximálně jeden kamenolom, pro budovu ze druhého dva, ze třetího tři a ze čtvrtého čtyři.

(Hráč s obsazenými třemi kamenolomy musí zaplatit např. následující ceny: stavitelův domek: 1; účtárna: 3; přístav: 5; radnice: 7)

Upozornění:

 • Dávejte pozor na zvláštní funkci univerzity.
 • Pokud stavitel nestaví žádnou budovu, nezískává žádný dublon jako privilegium!
 • Není možno zastavět více než 12 městských polí. Kdo už má jen jedno volné pole, nesmí stavět velkou budovu.


[editovat] Dozorce

(Fáze dozorce = produkce zboží) [Aufseher]

Hráč, který si zvolí tuto roli, si vezme z banku zboží odpovídající jeho produkci a položí je na růžici svého hracího plánu. Kdykoliv během hry je tedy patrné nejen kolik má který hráč peněz, ale také počet a druh zboží. Následně si postupně vezmou své zboží také ostatní hráči.

Podrobný popis způsobu produkce zboží naleznete na stránce 8, v kapitole Produkční budovy.

Jako poslední věc během fáze dozorce si dozorce (hráč, který si roli zvolil) vezme jako své privilegium ještě jeden další kamen od jednoho z druhů zboží, které právě vyprodukoval.

Upozornění:

 • Nezapomínejte na zvláštní funkci manufaktury.
 • Když již nějaký druh zboží v banku není, nedostane postižený hráč nic.
 • Pokud dozorce nic nevyprodukoval, nezískává ani zvláštní kámen jako privilegium.


[editovat] Obchodník

(Fáze obchodníka = prodej zboží) [Händler]

Hráč, který si zvolí tuto roli, může následně prodat právě jeden kus zboží obchodní společnosti. Za prodej obdrží tam uvedenou cenu (0-4 dublony) plus 1 dublon (jako své privilegium). Postupně může také každý další hráč prodat maximálně jeden kus zboží obchodní společnosti za nabízenou cenu. Fáze obchodníka končí, když byl již na řadě každý hráč nebo je obchodní společnost již plná.

Při prodeji mějte na zřeteli následující omezení:

 • Obchodní společnost pojme maximálně čtyři kusy zboží. Je-li zaplněna, nemohou následující hráči již prodávat.
 • Jsou přijímány jen kameny odlišných druhů zboží (výjimka: účtárna).

Pokud je obchodní společnost na závěr fáze obchodníka plná (leží tam 4 kameny zboží), vyprázdní se a obchodník umístí kameny zpět do banku. Pokud jsou v obchodní společnosti jen tři nebo méně kamenů, zůstávají na místě. (Tím se stává prodej obchodního společnosti v následující fázi obchodníka těžší, protože zde již některé druhy zboží jsou a kapacita je omezena.)

Upozornění:

 • Nezapomínejte na zvláštní funkci malé a velké tržnice a účtárny.
 • Pokud obchodník neprodá žádné zboží, ztrácí také nárok na své privilegium (nezískává dublon navíc).
 • Je dovoleno prodat obchodní společnosti kukuřici, a to i v případě, že z prodeje hráč nezískává žádný zisk.


[editovat] Kapitán

(Fáze kapitána = dodávka zboží) [Kapitän]

Kapitán má na starosti dodávku zboží do Starého světa. Postupně všichni hráči nakládají zboží na přepravní lodě. Nakládku začíná kapitán, následuje další hráč, atd.

Pozor: Během fáze kapitána mohou přijít hráči na řadu i vícekrát. Při nakládce musí být respektováno, že pokaždé, když je hráč na řadě a může nějaké zboží naložit, také je naložit musí. Přitom ale smí vždy naložit zboží jen jednoho druhu. Fáze kapitána probíhá po řadě opakovaně, dokud může někdo něco naložit.


[editovat] Dodací podmínky

Pro nakládku zboží existují následující omezení:

 • Každá loď pojme pouze zboží jednoho druhu.
 • Žádná loď nevezme zboží druhu, který se již nachází na jiné lodi.
 • Plná loď již nepřijme další zboží.
 • Hráč, který je na řadě, musí nakládat, pokud může. Naložit smí ale jen zboží jednoho druhu.
 • Hráč, který nakládá zboží, musí naložit všechno, které může. Nesmí si tedy ponechat žádný kus od nakládaného druhu, pokud je na odpovídající lodi v době nakládky ještě volné místo. Z toho vyplývá, že pokud má hráč na výběr z více lodí, musí využít loď s dostatečnou kapacitou.
 • Disponuje-li hráč více druhy zboží k nakládce, smí si volně zvolit, který druh naloží. (Nemusí například zvolit druh zboží, od kterého může naložit nejvíce kusů.)


[editovat] Vítězné body

Za každý naložený kus zboží získává hráč jeden vítězný bod. (Při nakládce jsou tedy všechny druhy zboží rovnocenně hodnoceny jedním bodem za kus! Neexistuje zde rozdílné hodnocení jako při prodeji (obchodník)!) Kapitán obdrží (jako své privilegium) při své první nakládce o jeden vítězný bod více.

Žetony s vítěznými body smějí být na rozdíl od peněz a zboží otočeny rubem nahoru a umístěny také na růžici. Čas od času by si hráči měli vyměnit své 1bodové žetony za žeton 5bodový.


[editovat] Skladování

Pokud již nemůže nikdo nakládat, přezkoumají hráči, zda mohou skladovat všechno zboží, které jim zbylo na růžici: Jeden kus zboží si každý hráč smí vždy ponechat. Pro zachování všech zbylých kusů zboží musí hráč disponovat obsazenou budovou skladu (malé nebo velké skladiště). Není-li to tento případ, musí hráč všechny neuskladněné kusy zboží vrátit do banku. (Více v kapitole Malé skladiště.)

Jako poslední věc ve fázi kapitána vyprázdní kapitán všechny plné lodě. Zboží je vráceno do banku. Ne zcela zaplněné lodě zůstávají tak, jak jsou. (Tím jsou hráči v příští fázi kapitána více omezeni druhem zboží a kapacitou lodí, na kterých nějaké zboží zůstalo.)

Upozornění:

 • Nezapomínejte na zvláštní funkci malého a velkého skladiště, přístavu a loděnice.
 • Pokud hráč nemůže uskladnit všechno zbývající zboží, smí si zvolit, které druhy uskladní a které odloží zpět do banku.
 • Kapitán získá jen o jeden vítězný bod (privilegium) více, přestože naložil více druhů zboží. Pokud nenaložil žádné zboží, nezískává ani tento vítězný bod.
 • Ne na konci každé fáze, ale pouze na konce fáze kapitána, je přezkoušeno, zda hráč může uskladnit své zboží.


[editovat] Zlatokop

[Goldsucher]

Při volbě zlatokopa se neprovádí žádná všeobecná akce. Hráč pouze získává jako své privilegium jeden dublon z banku.


[editovat] Jedno nové kolo

Poté, co si poslední hráč zvolil roli a všichni postupně odehráli její akci, končí kolo. Na tři nevybrané karty rolí se položí po jednom dublonu. Při tom není důležité, zda na nich již nějaké dublony leží či nikoliv. V následujícím kole jsou tyto role atraktivnější, protože dublony na nich ležící jsou dodatečnou součástí privilegia dané role. (Takto například získá hráč, který si zvolí zlatokopa se dvěma dublony, celkem tři dublony.)

Následně se všechny ostatní karty rolí vrátí zpět. Karta guvernéra se posune k hráči nalevo od současného guvernéra. Nový guvernér začíná nové kolo a bere si jako první jednu z rolí atd.


[editovat] Budovy

Pro všechny budovy platí:

 • Každou budovu smí hráč postavit jen jednou.
 • Pokud je na budově umístěn alespoň jeden kolonista, počítá se budova jako obsazená. Jen obsazené budovy plní svoji funkci. (výjimka: vítězné body)
 • To, na kterém městském poli budova stojí, nemá žádný další význam (stejně jako je to u plantáží a kamenolomů na ostrovních políčkách). Budovy mohou být v rámci políček města libovolně přemísťovány, např. pokud hráč chce postavit jednu z velkých budov, ale nemá dvě volná políčka nad sebou. Žádná postavená budova nesmí ale být (stejně jako u ostrovních kartiček) zcela odebrána z hracího plánu (např. aby uvolnila místo jiné budově nebo pro oddálení konce hry).
 • Červenohnědé číslo vpravo nahoře na každé budově určuje, kolik vítězných bodů (obsazená nebo neobsazená) budova přináší na konci hry.
 • Číslo v prvním kruhu každé budovy určuje cenu její stavby. Po postavení budovy již není dále důležité.


[editovat] Produkční budovy

Jsou doplňkem k plantážím a umožňují produkci různého zboží:

 • Rostliny indiga (indigovník) jsou v barvírnách přeměněny na barvivo (modré kameny).
 • Z cukrové třtiny je v cukrovarech lisováním získáván cukr (bílé kameny).
 • Listy tabáku jsou ve skladech tabáku rozemlety na tabákový prášek (světle hnědé kameny).
 • Z kávovníku jsou v pražírnách vyráběny kávové boby (tmavě hnědé kameny zboží).
 • Pozor: Pro rostliny kukuřice není potřeba žádná produkční budova. Kukuřice (žluté kameny) se získává přímo z plantáží, tj. každá obsazená plantáž kukuřice dává ve fázi dozorce přímo jeden žlutý kámen zboží.

Kruhy na produkčních budovách určují, kolik zboží je zde možno maximálně vyprodukovat, pokud budou obsazeny kolonisty. K tomu je nutný také stejný počet obsazených plantáží.


Příklad

Hráč produkuje následující kameny zboží:

 • 2 kusy kukuřice (protože třetí kukuřičná plantáž není obsazená)
 • 1 kus tabáku (protože druhý kruh ve skladu tabáku není obsazen)
 • 3 kusy cukru (protože čtvrtá plantáž cukrové třtiny není obsazena)

Upozornění:

 • Neexistují žádné suroviny k meziskladování. V předchozím příkladu získává hráč jen skutečně vyprodukované kusy zboží, "zahálející" kolonisté nepřináší hráči nic dalšího!
 • Jak již bylo popsáno v kapitole Dozorce, pokud již není v banku dostatek zboží, hráč získává jen to zboží, které je k dispozici.


[editovat] Fialové budovy

Existuje 17 různých druhů fialových budov: po dvou od každé z 12 malých budov a po jedné od každé z 5 velkých budov.


[editovat] Malé budovy

Zvláštní funkce fialových budov modifikuje platnost části základních pravidel. (Tak smí např. vlastník obsazené účtárny prodat obchodní společnosti stejné zboží, které se tam již nachází.) Hráč ale není nucen používat své fialové budovy, pokud nechce (to má význam především u loděnice).

 • Malá tržnice (Kleine Markthalle):Při prodeji zboží v průběhu fáze obchodníka získává vlastník budovy za zboží o jeden dublon z banku více.
  • Příklad: Vlastník obsazené malé tržnice získá při prodeji jednoho kusu kukuřice obchodní společnosti 1 dublon.
 • Hacienda (Hazienda):Když přijde vlastník haciendy na řadu během fáze osadníka, může si před tím, než si vybere jednu z otočených kartiček plantáží, vylosovat jednu kartičku navíc z neotočených a umístit ji na jedno ze svých volných polí na svém ostrově. Pokud si hráč kartičku vylosuje, musí ji následně také umístit na svůj ostrov. Pokud vlastní hráč také stavitelův domek, nesmí si vzít místo losované kartičky kartičku kamenolomu.
 • Stavitelův domek (Bauhütte):Když přijde vlastník budovy na řadu během fáze osadníka, může si místo jedné z otočených kartiček plantáží vzít kartičku kamenolomu. Pokud vlastní stavitelův domek osadník, smí si přesto vzít jen jednu kartičku kamenolomu.
 • Malé skladiště (Kleines Lagerhaus):Jak je popsáno u role kapitána, ztrácí hráč na konci fáze kapitána nenaložené zboží. Vlastník malého skladiště si smí nechat kromě jednoho kusu zboží, které smí skladovat každý hráč, ještě libovolné množství kusů od jednoho dalšího druhu zboží. Při skladování se zboží fyzicky nepřesouvá do budovy skladiště, ale zůstává na růžici. Skladiště hráče nechrání před povinností zboží během fáze kapitána nakládat na lodě, ale pouze před nutností odložit přebytečné zboží na konci fáze kapitána zpět do banku.
 • Ubytovna (Hospiz):Během fáze osadníka smí vlastník ubytovny na tuto vybranou kartičku (plantáže nebo kamenolomu) okamžitě umístit jednoho kolonistu z banku uprostřed stolu. Pokud si jako vlastník haciendy losuje ještě jednu kartičku, na ni nezískává žádného kolonistu. Pokud již není v banku žádný kolonista k dispozici, smí ho vzít z lodi. Pokud není žádný ani na ní, vyjde naprázdno.
 • Účtárna (Kontor):Při prodeji během fáze obchodníka smí vlastník budovy prodat zboží stejného druhu, které se již v obchodním společnosti nachází. Je-li obchodní společnost plná, nelze prodat žádné zboží.
  • Příklad: V obchodní společnosti leží právě jeden kus tabáku. Vlastník jedné účtárny je na řadě a prodá tam druhý kus tabáku. Poté přijde na řadu druhý vlastník účtárny a také prodá do obchodního domu tabák.
 • Velká tržnice (Große Markthalle):Při prodeji zboží v průběhu fáze obchodníka získává vlastník budovy za zboží o dva dublony z banku více. Pokud hráč vlastní malou i velkou tržnici, získává při prodeji obchodní společnosti tomu odpovídající 3 dublony navíc.
 • Velké skladiště (Großes Lagerhaus): Vlastník velkého skladiště si smí na konci fáze kapitána nechat kromě jednoho kusu zboží, které si smí skladovat každý hráč, ještě libovolné množství kusů od dvou dalších druhů zboží.Pokud hráč vlastní malé i velké skladiště, smí skladovat až tři druhy zboží v libovolném množství a jeden kus zboží od čtvrtého druhu.
 • Manufaktura (Manufaktur):Pokud vlastník manufaktury vyprodukuje během fáze dozorce více než jeden druh zboží, získává za to peníze z banku: Za dva druhy obdrží 1 dublon, za tři druhy 2 dublony, za 4 druhy 3 dublony a za všech pět druhů 5 dublonů. Počet vyprodukovaných kusů přitom není důležitý.
  • Příklad: Majitel manufaktury disponuje třemi plantážemi kukuřice, třemi plantážemi cukrové třtiny a jednou tabákovou plantáží a také odpovídajícími produkčními budovami. V probíhající fázi dozorce vyprodukoval jen 2 kusy cukru a jeden tabák, protože v banku již nezbyla žádná kukuřice, a jen dva kusy cukru. Obdrží z banku 1 dublon, protože vyprodukoval dva druhy zboží.
 • Univerzita (Universität):Pokud vlastník univerzity staví během fáze stavitele nějakou budovu, smí si ihned vzít jednoho kolonistu z banku a umístit ho na ni. Pokud staví budovu s více než jedním kruhem, obdrží stejně jen jednoho kolonistu. Pokud již není v banku žádný kolonista k dispozici, smí ho vzít z lodi. Pokud není žádný ani na ní, vyjde naprázdno.
 • Přístav (Hafen):Pokaždé, když držitel přístavu během fáze kapitána nakládá zboží, obdrží za to jeden vítězný bod navíc.
  • Příklad: Majitel přístavu (a loděnice) může nyní naložit na tabákovou loď 3 ze svých 5 kusů tabáku, čímž loď naplní. Získá za to 3 + 1 vítězných bodů. V následujícím kole nalodí dva kusy cukru na odpovídající loď: 2 + 1 vítězné body. V dalším kole využije loděnice a odloží své dva zbývající kusy tabáku zpět do banku: znovu 2 + 1 vítězné body. Celkem tedy během této fáze kapitána získal díky přístavu 3 vítězné body navíc.
 • Loděnice (Werft):Když přijde hráč během fáze kapitána na řadu, musí naložit zboží dle podmínek popsaných v kapitole Kapitán. Vlastní-li ale loděnici, smí místo nakládání na jednu ze tří přepravních lodí odložit všechny kusy jednoho svého druhu zboží zpět do banku a získá za to odpovídající počet vítězných bodů. (Můžeme říci, že má postavenu svoji vlastní imaginární loď s neomezenou kapacitou.) Když přijde opět na řadu, pokud má ještě další zboží, musí je již nakládat vždy na jednu z přepravních lodí tak dlouho, dokud může. Loděnici smí použít maximálně jednou během fáze. Okamžik, ve kterém ji použije, si ale smí libovolně zvolit. Vlastní loď pojme na rozdíl od přepravních lodí také druh zboží, který se právě vyskytuje na jedné z nich nebo který odeslal na své lodi majitel druhé loděnice.Použije-li hráč loděnici, musí nalodit všechny kusy zvoleného druhu zboží. Hráč ale není nikterak omezen, který druh zvolí. Nemusí tedy nakládat druh, od kterého má nejvíce kusů. Vlastní loď pojme maximálně 11 kusů jednoho druhu zboží.


[editovat] Velké budovy

Následujících pět budov je ve hře jen jednou. Zabírají ve městě dvě pole, ale počítají se pouze jako jedna budova.

Všude, kde se v textu objevuje termín velké budovy, myslí se tím následujících pět budov!

 • Cechovní dům (Zunfthalle): Vlastník obsazeného cechovního domu získává na konci hry navíc 1 vítězný bod za každou vlastní (obsazenou nebo neobsazenou) malou produkční budovu (malá barvírna a malý cukrovar) a 2 vítězné body za každou (obsazenou nebo neobsazenou) velkou produkční budovu (barvírna, cukrovar, sklad tabáku, pražírna kávy).
  • Příklad: Vlastník obsazeného cechovního domu, který má na konci hry malý a velký cukrovar, malou barvírnu a pražírnu kávy, získá 6 dodatečných vítězných bodů.
 • Rezidence (Residenz): Vlastník obsazené rezidence získává na konci hry navíc vítězné body za své (obsazené nebo neobsazené) plantáže a kamenolomy umístěné na ostrovních políčkách. Za 9 nebo méně obsazených políček získá 4 vítězné body, za 10 obsazených políček 5 vítězných bodů, za 11 obsazených políček 6 vítězných bodů a za všech 12 obsazených políček 7 vítězných bodů.
  • Příklad: Vlastník obsazené rezidence, který má na konci hry obsazeno 10 z 12 ostrovních políček, získá 5 dodatečných vítězných bodů.
 • Pevnost (Festung): Vlastník obsazené pevnosti získává na konci hry navíc 1 vítězný bod za každé 3 kolonisty na svém hracím plánu.
  • Příklad: Vlastník obsazené pevnosti, který má na konci hry celkem 20 kolonistů na plantážích, kamenolomech, budovách a v San Juanu, získá 6 dodatečných vítězných bodů.
 • Celnice (Zollhaus): Vlastník obsazené celnice získává na konci hry navíc 1 vítězný bod za každé 4 vítězné body. Počítají se pouze vítězné body v žetonech, ne vítězné body za budovy.
  • Příklad: Vlastník obsazené celnice, který má na konci hry celkem 23 vítězných bodů ve formě žetonů, získá 5 dodatečných vítězných bodů.
 • Radnice (Rathaus): Vlastník obsazené radnice získává na konci hry 1 vítězný bod navíc za každou vlastní (obsazenou nebo neobsazenou) fialovou budovu (Radnice se počítá také!).
  • Příklad: Vlastník obsazené radnice, který má na konci hry tyto fialové budovy: hacienda, stavitelův domek, účtárna, velké skladiště, přístav, rezidence a radnice (obsazená), získá 7 dodatečných vítězných bodů.


[editovat] Konec hry

Hra končí na konci kola, ve kterém nastane alespoň jedna z následujících situací:

 • Na konci fáze starosty není již dostatek kolonistů k doplnění na loď kolonistů.
 • Během fáze stavitele zastaví nejméně jeden z hráčů své poslední volné (dvanácté) městské políčko.
 • Během fáze kapitána jsou rozebrány všechny zbývající žetony s vítěznými body. (Pokud dojdou žetony během fáze kapitána dříve, než všichni hráči obdrží své vítězné body, zaznamenají se body těchto hráčů na list papíru).

Vítězné body všech hráčů se zaznamenají na jeden list papíru.

Každý hráč si sečte:

 • Hodnotu svých žetonů s vítěznými body +
 • Vítězné body za své budovy (červenohnědé číslo vpravo nahoře) +
 • Dodatečné vítězné body za své obsazené velké budovy

Pozor: Vítězné body za budovu se počítají i v případě, že budova není obsazena. (Takto přináší např. každá z pěti velkých budov 4 vítězné body i v případě, že není obsazena.)

Dodatečné body za každou z pěti velkých budov se ale počítají pouze, pokud je budova obsazená.

Vítězí hráč s největším počtem vítězných bodů. Při rovnosti vítězí ten hráč, kterému zbylo větší množství dublonů a zboží (1 kamen zboží = 1 dublon).


[editovat] Často kladené otázky a odpovědi

[editovat] Příprava

 • Vždy se používají tři přepravní lodě. Při třech hráčích tři nejmenší, při více hráčích se za každého dalšího hráče vždy nejmenší loď nahradí lodí větší.
 • 3, 4 nebo 5 kolonistů, kteří jsou na začátku hry na lodi kolonistů, je navíc nad počet 55, 75 nebo 95 kolonistů určených pro hru.
 • Nespoléhejte na to, že v krabici je celkem 100 kolonistů. Pro přípravu hry pro 4 hráče tedy nestačí 21 kolonistů odstranit!


[editovat] Stavitel

 • Hráč smí postavit pouze jednu budovu od každého druhu. To se týká také produkčních budov!


[editovat] Starosta

 • Během fáze starosty jsou kolonisté z lodi zcela rozebráni. Hráči si berou z lodi po jednom kolonistovi tak dlouho, dokud není loď prázdná. Během fáze může tedy na některé hráče přijít řada i vícekrát (získají více kolonistů).
 • Kolonisté se smějí přemísťovat na plánu pouze během fáze starosty.


[editovat] Obchodník

 • Během jedné fáze obchodníka smí každý hráč prodat pouze jeden kus zboží!
 • Obchodní společnost se nevyprazdňuje, dokud není plná. Pokud je plná, vyprázdní se až na konci dané fáze obchodníka. Pokud na konci fáze obchodníka není obchodní společnost plná, nevyprazdňuje se.


[editovat] Dozorce

 • Protože pražírna kávy má pouze dvě pozice pro kolonisty, není možné získat během fáze dozorce více než 2 kusy kávy (výjimka: použití privilegia dozorce, kdy lze získat třetí kus). Obdobně nelze získat více než 4 kusy indiga a cukru a 3 tabáku (opět bez privilegia dozorce).
 • Pokud na konci fáze dozorce máte více zboží, než můžete skladovat, nemusíte žádné zboží odkládat. Tato povinnost je pouze na konci fáze kapitána.


[editovat] Konec hry

 • Pokud je splněna podmínka pro jeden ze tří možných konců hry, dohrává se ještě kolo. Hra končí teprve v okamžiku, kdy se normálně přesunuje karta guvernéra k dalšímu hráči.
 • Pokud dojdou žetony s vítěznými body, mohou se při poslední fázi kapitána k záznamu vítězných bodů použít místo papíru žetony odložené před hrou (při 3 nebo 4 hráčích), dublony (hráči si je umístí např. do pravého dolního rohu svého plánu) nebo (pokud nemá a nebude mít žádný z hráčů obsazenou celnici) každý hráč vrátí do banku např. 5 vítězných bodů.


[editovat] Odkazy