Princes of the Renaissance

z deskovehry.cz - od hráčů pro hráče

Přejít na: navigace, hledání
Pre.jpg
Počet hráčů 3-6
Délka hry 120 minut
Autor Martin Wallace
Vydání
2003 Warfrog Princes of the Renaissance

- 90 až 210 minut (podle počtu hráčů) Hráči hrají za kondotiéry. To byli velitelé vojenských jednotek, kteří se v renesanční Itálii stejně jako v této hře nechávali najímat k válkám mezi italskými městy. Hra má 2 strategické roviny, válečnou a obchodní, hráč se může prosadit úspěšným vedením válek, nebo tím, jak dokáže výhodně kupovat kartičky měst.


Obsah

[editovat] Pravidla

[editovat] Herní materiál

 • Hrací plán - zobrazuje mapu Itálie, skládající se z 5 významných italských měst a dalších 6 menších měst, která jsou domovskými městy jednotlivých kondotiérů, dále obsahuje stupnici statusu měst s čísly 3 až 10, stupnici pořadí měst s čísly 10,7,5,3,2 a stupnici počtu válek s čísly 0 až 5.
 • Kartičky různých druhů - obecně pro ně platí, že žluté kolečko s číslem a šedivý čtvereček s číslem označují na kartičce množství zlata resp. vlivu, které hráč získává na konci dekády, vysvětlení funkce jednotlivých kartiček - viz Vlastnosti kartiček
 • 6 kartiček kondotiérů - na kartičce je uvedeno domovské město a text, jakou má kondotiér speciální schopnost
 • 1 kartička papeže - text vysvětluje, k čemu slouží
 • 12 kartiček událostí - římská číslice označuje, ve které dekádě se kartička draží, žluté kolečko resp. šedý čtvereček označuje, zda-li se draží zlatem nebo vlivem, text označuje, k čemu slouží
 • Kartičky měst - barva určuje, ke kterému městu přísluší
 • Kartičky pokladů - text vysvětluje, k čemu slouží
 • Kartičky vojsk - číslo ve žlutém čtverci označuje cenu vojska, číslo v růžovém čtverci útočnou sílu vojska a číslo v zeleném čtverci obranou sílu vojska
 • Kolečka s čísly označující body zlata (platidlo)
 • Čtverečky s čísly označující body vlivu (platidlo)
 • Čtverečky s vavřínovým věncem jsou body vítězství
 • 5 kamenů měst, barva označuje příslušné město
 • Bílý a černý kolík
 • Bílá a černá hrací kostka
 • 2 černé figurky


[editovat] Zahájení hry

Každý hráč si vezme 40 bodů zlata (kolečka s čísly) a 12 bodů vlivu (čtverečky s čísly).

Kartičky pokladů se zamíchají a jejich balíček se položí rubem nahoru vedle hracího plánu.

Ostatní kartičky se odkrytě vyloží vedle hracího plánu podle jednotlivých druhů (podle možností místa na stole).

Nastaví se počáteční status měst, tzn. kameny měst se položí na stupnici statusu měst na příslušná pole: Milán a Benátky mají status 7, Florencie 6, Řím a Neapol 5. Na stupnici válek se černá figurka postaví na pole 0.

Každý hráč si vybere jednu kartičku kondotiéra, se kterou bude až do konce hry hrát.

Určí se hráč začínající v první dekádě. (označí se druhou černou figurkou).


[editovat] Průběh hry

Hra se skládá ze 3 dekád.

V každé dekádě hráči postupně ve směru hodinových ručiček provádějí svoje tahy - viz Tah hráče.

Dekádá končí v momentě, kdy se vydraží poslední kartička událostí dané dekády.

Na konci každé dekády se provede její vyhodnocení - viz Vyhodnocení dekády.

Po vyhodnocení poslední dekády se provede celkové vyhodnocení hry - viz Závěrečné vyhodnocení.

Na začátku druhé a třetí dekády si hráč hrající jako první vezme černou figurku od souseda vpravo, který začínal v předchozí dekádě, hráč, který vlastnil v předchozí dekádě kartičku papeže, jí vrací zpět a figurka na stupnici počtu válek se postaví na pole 0.


[editovat] Tah hráče

Hráč má možnost udělat nejvýše jednu akci, kterou vybírá z následujících možných:

1) nákup kartičky vojska - na kartičce je vyznačena její cena ve zlatě, hráč může mít libovolný počet těchto kartiček, ale vždy pouze jednu od jednoho druhu

2) zahození kartičky vojska

3) nákup kartičky pokladů - každá kartička stojí 1 zlato a 1 vliv, koupená kartička se lízne z balíčku, na ruce může mít hráč max. 2 tyto kartičky, ale je možné si koupit jednu navíc a bezprostředně jednu zahodit

4) zahájení dražby o kartičku města - hráč si vybere kartičku města, o kterou se bude dražit, a zahájí dražbu - viz Průběh dražby, draží se zlatem, minimálně se musí nabídnout cena rovná dvojnásobku statusu města, hráč může mít na ruce max. 6 kartiček města, navíc je omezen, že max. ze 3 měst

5) zahájení dražby o kartičku papeže - hráč zahájí dražbu - viz Průběh dražby, minimální vyvolávací cena je 0, draží se vlivem, vlastnictví této kartičky není trvalé, ale pouze po dobu jedné dekády

6) zahájení dražby kartičky událostí - hráč zahájí dražbu - viz Průběh dražby, minimální nabídka je 0, na kartičce je uvedeno, zda-li se draží vlivem, nebo zlatem, draží se právě ty kartičky, které patří k dané dekádě

7) vyvolání války - viz Průběh války, pokud figurka na stupnici počtu válek je na poli 4 (pro 5-6 hráčů na poli 5), nesmí se již tato akce v dekádě zahrát.

Kromě jedné akce, může hráč, co je na tahu, zahrát libovolný počet kartiček pokladů a využít privilegia kartiček měst - viz Vlastnosti kartiček.

"(Dále si hráč na tahu může vyměnit s libovolným soupeřem zlato, vliv a body vítězství v smluveném kurzu.)"


[editovat] Průběh dražby

Hráč, který dražbu vyvolal, dá buď nabídku, nebo dá pas. Žádná nabídka nesmí být nikdy nižší než daná minimální nabídka. Potom postupně další hráči ve směru hodinových ručiček buď dají nabídku, která musí převýšit předchozí nabídku, nebo dají pas. Hráč, který dá pas, se dále dražby nezúčastní, ostatní hráči tak dlouho navyšují svoje nabídky, dokud nezbude v dražbě poslední hráč. Ten získává vydraženou věc a zaplatí za ní tolik, kolik činila jeho závěrečná nabídka. Během dražby se nesmí dát nabídka, kterou by nebyl schopen hráč zaplatit.


[editovat] Průběh války

Hráč, který válku vyvolal, označí černým kolíkem útočící město a bílým kolíkem bránící se město.

Figurka na stupnici počtu válek se posune na další pole.

Hráč, který válku vyvolal, zahájí dražbu - viz Průběh dražby o právo najmout se do války útočícím městem. Nejnižší možná nabídka je 1, draží se vlivem. Hráč, který nemá žádné vojsko, je povinen pasovat.

Hráč, který válku vyvolal, zahájí dražbu - viz Průběh dražby o právo najmout se do války za bránící se město. Nejnižší možná nabídka je 1, draží se vlivem. Hráč, který si vydražil právo bojovat za útočící město, je povinen dražbu pasovat. Hráč, který nemá žádné vojsko, je povinen pasovat.

V případě, že se nenašel žádný hráč, který by měl zájem válčit za žádné z obou válčících měst, je akce války ukončena.

V případě, že se nenašel žádný hráč, který by měl zájem válčit, za právě jedno z válčících měst, válka normálně proběhne a zúčastněný hráč bojuje s fiktivním protivníkem o útočné i obrané síle vojsk 3.

Válčící města vyplatí najmutým hráčům žold ve zlatě ve výši statusu města. Žold se položí do domovského města hráče a hráč si jej může vzít až po skončení dekády.

Dojde k boji - viz Průběh boje.

Pokud boj neskončil nerozhodně:

- hráč, který jej vyhrál, dostane 1 bod vítěství

- pokud dvojnásobek součtu bodů poraženého nepřevýšil součet bodů vítěze, posune se status vítězného města o 2 nahoru a status poraženého města o 2 dolů, v opačném případě se status vítězného města posune o 1 nahoru a status poraženého města o 1 dolů.

Status města nelze více zvyšovat, dosáhnul-li hodnoty 10, a více snižovat, dosáhnul-li hodnoty 3.


[editovat] Průběh boje

Boj probíhá tak, že si oba zúčastnění hráči hodí 1 kostkou. K hozenému číslu si hráči přičtou sílu svých kartiček vojsk. Útočící hráč si počítá pouze útočnou sílu, bránící pouze obranou sílu. V případě, že výsledný součet útočníka je vyšší než výsledný součet obránce, útočník vyhrává.

"(V opačném případě obránce podnikne protiútok. Tzn. opět si obě strany hodí kostkou, a tentokrát si ten, co byl prvně útočník, přičítá k hodnotě na kostce svoji celkovou obranou sílu vojsk, a naopak ten, co byl prvně obránce, si přičítá celkovou svoji útočnou sílu vojsk.)"

Pokud výsledný součet obránce je vyšší než útočníka, potom vítězí obránce. Ve všech ostatních případech boj dopadl nerozhodně.


[editovat] Vyhodnocení dekády

Hráči si vezmou žold ze svých domovských měst. Každý hráč si vezme tolik zlata a vlivu, kolik činí součet čísel ve žlutých kroužcích resp. šedivých čtverečcích na jeho kartičkách. (Z kartiček kondotiérů vidíme, že minimálně 12 zlata a 8 vlivu.)


[editovat] Závěrečné vyhodnocení

Hráč, který má nejvíc bodů vlivu, dostane 4 vítězné body (je-li takových víc, tak každý z nich).

Hráč, který má nejvíc bodů zlata, dostane 6 vítězných bodů (je-li takových víc, tak každý z nich).

Hráč, který má druhý nejvíc bodů zlata, dostane 3 vítězné body (je-li takových víc, tak každý z nich).

Hráč, který má kartičku papeže, dostane 3 vítězné body.

Hráč dostane za každou kartičku událostí tolik vítězných bodů, kolik je na ní uvedeno - viz Vlastnosti kartiček.

Hráč dostane za body vítězství vítězné body podle následující tabulky:

1 bod vítězství - 1 vítězný bod

2 body vítězství - 3 vítězné body (1 + 2)

3 body vítězství - 6 vítězných bodů (1 + 2 + 3)

4 body vítězství - 10 vítězných bodů (1 + 2 + 3 + 4)

atd.....

Provede se vyhodnocení úspěšnosti měst - viz Vyhodnocení statusu měst.

Hráč dostane za každou kartičku města tolik vítězných bodů, kolik udává číslo pole, na kterém se město nachází na stupnici pořadí měst.

Umístění hráčů ve hře je určeno počtem dosažených vítězných bodů.


[editovat] Vyhodnocení statusu měst

Podle výše dosaženého statusu na stupnici statusu měst se kameny měst přesunou na stupnici pořadí statusu měst, nejúspěšnější město jde na pole 10, druhé na pole 7, třetí na pole 5, čtvrté na pole 3 a poslední na pole 2.

V případě, že některá města mají stejný status, je pomocným kriteriem vyšší počet kartiček událostí s umělci položených ve městě.

Pokud i ten je stejný, obsadí všechna taková města pole s nejnižším číslem z těch, o která se dělí.


[editovat] Vlastnosti kartiček

kartičky kondotiérů:

BENTIVOGLI, MALATESTA

• hráč si může na ruce ponechat o 1 kartičku pokladů více.

BAGLIONI

• hráč zaplatí o 1 vliv méně, když vydraží právo najmout se do války válčícími městy.

MONTEFELTRO, GONZAGA

• hráč zaplatí o 1 méně, když vydraží kartičku událostí s umělcem.

D’ESTE

• pokud hráč má vojsko "Artillery", počítá si při boji jeho sílu do útoku i do obrany o 1 vyšší.

kartička papeže

• papež se může jednou za dekádu přidat svými vojsky k válce vedené mezi 2 soupeři (Svatá válka), to oznamuje po vydražení útočníka a obránce, žádnou výhodu z toho nemá, pouze tím ovliňuje výsledek války, v tomto boji se nepočítají jeho kartičky, které by sílu jeho vojsk zvyšovaly

kartičky událostí

GOZZOLI, BELLINI, DA VINCI, VERROCCHIO, MICHELANGELO

• je na ní uveden počet vítězných bodů, který za ní hráč na konci hry dostane

BOTTICELLI, PINTURICCHIO,CARPACCIO,GHIRLANDAIO

• hráč ji musí bezprostředně položit do města, tím zvýší jeho status o 1

THE FRENCH INVASION

• hráč ji musí buď bezprostředně zahrát proti některému městu, tím jeho status sníží o 2, nebo jí zahodit.

MERCHANT

• hráč si na konci dekády započítá za každou kartičku města s obchodníkem ("Merchant") o zlato víc a na konci hry si za každou kartičku města s obchodníkem započítá o 1 vítězný bod víc. kartičky pokladů

CORRUPT TROOPS

• předtím než začne válka, mohou hráči v pořadí útočník, obránce, papež zahrát tuto kartičku na 1 kartičku vojska účastnící se boje (i vlastní), a tím ji z tohoto jednoho boje vyřadí.

VETO

• hráč jejím zahráním ukončí válku, hraje se před vydražením útočníka a obránce.

FREEZE AN OFFER

• při dražbě, dává-li právě hráč svou nabídku, může jí zahrát,na jakéhokoliv hráče, a ten musí, pokud se dostane na řadu, dát pas.

CORRUPT A CARDINAL

• pokud hráč vydraží papeže, platí, když zahraje tuto kartičku, o 3 vlivy méně.

STEAL INFUENCE

• pokud je hráč na tahu, může ji zahrát a vzít si od nějakého soupeře 2 vlivy (nemá-li tolik, tak všechny vlivy, co má).

STEAL GOLD

• pokud je hráč na tahu, může ji zahrát a vzít si od nějakého soupeře 3 zlata (nemá-li tolik, tak všechny zlata, co má).

BEGIN A WAR

• na konci svého tahu ji hráč může zahrát a vyvolat tím tak válku, tato válka nemá vliv na celkový počet válek, ostatní pravidla viz Průběh války zůstávají zachovaná.

kartičky měst

BANKING

• jedno za dekádu si hráč, když je na tahu nebo při platbě za vydraženou kartičku, může vyměnit 3 zlata za 3 vlivy nebo naopak

LUCREZIA BORGIA

• jednou za dekádu si hráč, když je na tahu, může vzít o nějakého soupeře 2 vlivy (nemá-li tolik, tak všechny vlivy, co má)

LUDOVICO SFORZA

• jednou za dekádu může hráč požádat při boji, aby se hod kostkama zopakoval, nově padlá čísla pak platí definitivně.

LORENZO MEDICI

• jednou za dekádu může hráč jejím zahráním ukončit válku, hraje se před vydražením útočníka a obránce.

CESAR BORGIA, FERRANTE DI ARAGONA

• hráč si může na ruce ponechat o 1 kartičku pokladů více.

ALFONSO DI ARAGONA

• jednou za dekádu si hráč, když je na tahu, může líznou kartičku pokladů, aniž by se mu to počítalo jako tah.

RODERIGO BORGIA, GIOVANNI MEDICI, DELLE ROVERE, ORSINI FAMILY, COLONNA FAMILY

• hráč zaplatí o 1 méně, když vydraží kartičku papeže.

CATERINA SFORZA

• při boji má hráč obranou sílu vždy o 2 vyšší.

GENOESE CROSSBOWS

• pokud hráč má vojsko "Crossbow", počítá si při boji jeho sílu do obrany o 1 vyšší.

SWISS MERCENARIES

• pokud hráč má vojsko "Pike", počítá si při boji jeho sílu do útoku o 1 vyšší, a hráč zaplatí o 1 vliv méně, když vydraží právo najmout se do války válčícími městy.

ARMOURER

• pokud hráč má vojsko "Cavalry", počítá si při boji jeho sílu do útoku o 1 vyšší, a hráč zaplatí o 1 vliv méně, když vydraží právo najmout se do války válčícími městy.

SPANISH INFANTRY

• pokud hráč má vojsko "Light Infantry", počítá si při boji jeho sílu do útoku i do obrany o 1 vyšší.

Pozn překl.: V uvozovkách jsou uvedena pravidla, která se mohou vypustit, aby hra nebyla zbytečně komplikovaná.

[editovat] Odkazy