Pünct

z deskovehry.cz - od hráčů pro hráče

Přejít na: navigace, hledání
Punct krabice.jpg
Rodina her Gipf projekt
Počet hráčů 2
Doporučený věk 9
Délka hry 30 minut
Autor Kris Burm
Vydání
2005 Don & Co Pünct

Umění spojování prvků.
Poslední hra projektu GIPF.
Pro hráče každého věku v jakékoliv době!

V této hÅ™e jde o takzvaný pátý element — lidského ducha v nejÅ¡irším smyslu. Což zahrnuje lidskou mysl, spojení vÄ›domého a nevÄ›domého, božskou jiskru, rozvoj potenciálu. Znamená to také smysl pro význam, umÄ›ní a krásu. A v neposlední Å™adÄ› také odvahu. Spojování prvků, interpretace již existujícího, odvaha pÅ™ipojit také svůj osobní rys. To dÄ›lá ze hry PÃœNCT hru o spojování protilehlých stran.

Obsah

[editovat] Obsah

 • 1 hrací deska
 • 18 bílých hracích kamenů se tÅ™emi body
 • 18 černých hracích kamenů se tÅ™emi body
 • 1 bílý kámen PÃœNCT
 • 1 černý kámen PÃœNCT

[editovat] Hrací kameny

Oba hráči mají 18 stejných kamenů: 6 rovných, 6 úhlových a 6 trojúhelníků. Na Každém kameni jsou tři body, z nichž jeden je barevně označený. Barevný bod je hlavním bodem a stává se PÜNCTem hracího kamene, oba dva ostatní body jsou vedlejší.

Navíc má každý hráč kámen PÜNCT. To je kulatý kámen pouze s jedním bodem. Nepovažuje se za vlastní hrací kámen, ale používá se jako značka, aby bylo lépe vidět, jak je možné pohybovat kameny na hracím plánu.

[editovat] Příprava

Hrací deska se umístí mezi hráče tak, aby dlouhá strana probíhala od jednoho hráče ke druhému.

Vylosuje se hráč, který hru začne. Začíná bílý (potom hráči táhnou střídavě).

Oba hráči položí své hrací kameny před sebe na stůl. Protihráč musí vždy vidět, jaké hrací kameny ještě zbývají.

[editovat] Základní hra

[editovat] Cíl hry

Při hře jde o to, spojit dvě protilehlé strany hrací desky. Proto musí hráč vlastními kameny obsadit řadu spolu sousedících hracích políček, která vedou od jedné strany ke druhé (viz. obrázek 1).

Obrázek 1: Protilehlé strany je možné spojit ve třech různých směrech.
Obrázek 1: Protilehlé strany je možné spojit ve třech různých směrech.

[editovat] Provedení hracího tahu

Když je hráč na tahu, může si vybrat ze dvou možností: buď do hry zapojí kámen (1), nebo pohne jedním kamenem, který už je ve hře. Pokud chce hráč pohnout kamenem, který už je ve hře, má opět dvě možnosti: buď přesune kámen na hracím plánu do jiné polohy (2), nebo jej položí na jiný hrací kámen (3).

[editovat] 1. Přidání hracího kamene

Ze zásoby vlastních kamenů si hráč vybere jeden a položí jej na hrací desku. Hrací kámen se musí na desku položit tak, aby každý bod překrýval jedno hrací políčko. Jeden hrací kámen tedy vždy obsadí tři hrací políčka.

Začínající hráč nesmí svůj první hrací kámen umístit do šestiúhelníku ve středu hrací desky. Toto omezení platí pouze pro první tah začínajícího hráče. Po zbytek hry smějí oba hráči umisťovat nové hrací kameny kamkoliv na hrací desku, a to včetně šestiúhelníku ve středu desky (viz. obrázek 1: Část s bílými hracími políčky tvoří ve středu hrací desky šestiúhelník).

Hrací kámen je možné vložit do hry vždy jen na nejnižší úroveň, což je úroveň hrací desky. Není tedy nikdy možné položit nový kámen na kameny, které jsou již ve hře.

[editovat] 2. Pohyb hracím kamenem

Hráč smí pohybovat pouze kameny vlastní barvy.

Aby bylo možné kamenem pohnout, je třeba použít jeho PÜNCT (což je barevně označený bod), to proto, aby bylo možné poznat, kam je možné s ním táhnout. PÜNCT se musí pohybovat vždy v přímé linii. Je možné jim pohybovat přes libovolný počet políček a přes ostatní hrací kameny, dále je možné provádět pohyb do a z šestiúhelníku ve střed desky (viz. obrázek 2a).

Obrázek 2a: Šipky ukazují, kterými směry je možné provádět pohyby kamenem.
Obrázek 2a: Šipky ukazují, kterými směry je možné provádět pohyby kamenem.

Kámen PÜNCT! Použití tohoto označovacího kamene může být velmi přínosné pro to, aby hráč pochopil, jak se PÜNCT hraje. Když je hráč na tahu, vezme hrací kámen, kterým chce pohnout, z hrací desky a na jeho místo položí označovací kámen PÜNCT (tzn. označovací kámen se položí na políčko, na kterém se předtím nacházel PÜNCT hracího kamene). Označovací kámen potom na hrací desce funguje jako vztažný bod, podle kterého se dá vždy určit, odkud byl kámen vzat a kterými směry je jím možné pohybovat (viz. obrázek 2b).
Upozornění: Označovací kámen PÜNCT nesmí nikdy zůstat na desce a ani se nesmí stát součástí spojení. Na konci každého tahu se musí z desky odstranit.

Po provedení pohybu hracím kamenem (tzn. předtím než jej hráč opět položí na hrací desku) je možné s ním otočit. Při rotaci hracího kamene musí PÜNCT vždy zůstat na stejném místě. Jinými slovy: Oběma dvěma vedlejšími body je možné kolem PÜNCTu otáčet jako kolem osy (viz. obrázek 2c).

Pohybování a otáčení hracím kamenem je součástí hracího tahu, ale hráč nemusí provádět obě tyto akce najednou. Hracím kamenem je možné otočit, aniž by se s ním pohnulo (a naopak), ale i toto se považuje za kompletní akci.

Hrací kámen je možné položit na okraj hrací desky, je ale třeba jej otočit tak, aby žádný z jeho bodů nepřečníval z hracího pole.

Obrázek 2b: Hráč vezme hrací kámen, kterým chce pohnout, a položí označovací kámen na místo, na kterém byl PÜNCT kamene. Pak provede pohyb hracím kamenem v přímé linii.
Obrázek 2b: Hráč vezme hrací kámen, kterým chce pohnout, a položí označovací kámen na místo, na kterém byl PÜNCT kamene. Pak provede pohyb hracím kamenem v přímé linii.

Obrázek 2c: Dříve než se kámen opět položí na desku, je možné s ním otočit (kolem PÜNCTu jako kolem osy).
Obrázek 2c: Dříve než se kámen opět položí na desku, je možné s ním otočit (kolem PÜNCTu jako kolem osy).

[editovat] 3. Naskočení na kameny

Aby bylo možné naskočit na ostatní kameny, je třeba nejdříve pohnout vlastním kamenem, jak je uvedeno výše. Hráč provede svým PÜNCTEM pohyb po přímé linii na kámen/kameny, na které chce naskočit.

Proto platí navíc následující pravidla:

 • PÃœNCT kamene, kterým se pohybuje, musí dosednout na vlastní kámen (zda to bude na hlavní nebo vedlejší bod, pÅ™itom nehraje žádnou roli viz. obrázek 3a).
 • To znamená, že PÃœNCT nikdy nesmí skončit na kameni protivníka, vedlejší body ovÅ¡em ano! Po provedení pohybu hracím kamenem, v tomto případÄ› na vlastní kámen, je možné s ním jeÅ¡tÄ› otočit. PÅ™itom smÄ›jí jeho vedlejší body zůstat ležet na jakémkoliv dosažitelném bodÄ› (jak na vlastních, tak i na cizích kamenech viz. obrázek 3b).
 • Naskočením na ostatní kameny se body, k jejichž pÅ™ekrytí dojde, zablokují. To platí jak pro body vlastní, tak i protivníkovi! Stačí pÅ™ekrýt jeden bod hracího kamene a kamenem již není možné pohnout. S takovým kamenem není možné provádÄ›t pohyby, ani jím otáčet, a to tak dlouho, dokud bude pÅ™ekrytý alespoň jeden z jeho bodů.
 • Na ostatní kameny je možné naskakovat pouze tehdy, když budou hlavní a vedlejší body kamene po naskočení ležet ve stejné rovinÄ›. Hrací kámen vždy musí zůstat ležet na vÅ¡ech tÅ™ech bodech, ledaže by doÅ¡lo k vytvoÅ™ení mostu (viz. 4. VYTVOŘENÍ MOSTU).
 • Neexistuje žádné výškové omezení. Kámen může poskočit o jednu, dvÄ› nebo více úrovní do výšky, a sice z kterékoliv úrovnÄ› na jakoukoliv jinou, nahoru nebo dolů. Příklad: Kámen, který se posunul na jiné kameny v libovolné výšce, je možné položit zpÄ›t na úroveň hrací desky.
 • Kameny ležící nahoÅ™e mají vždy pÅ™ednost. PÅ™eruÅ¡it spojení protivníka je tedy možné tak, že hráč skočí na jeho kameny.

Pamatujte: Na hrací kameny je možné skákat pouze kamenem, který už leží na desce!

Obrázek 3a: Šipky ukazují, kam je možné naskočit označenými kameny. Přitom je třeba dbát na to, že není možné skočit na kameny vlevo, protože PÜNCT nesmí zůstat ležet na kameni protivníka.
Obrázek 3a: Šipky ukazují, kam je možné naskočit označenými kameny. Přitom je třeba dbát na to, že není možné skočit na kameny vlevo, protože PÜNCT nesmí zůstat ležet na kameni protivníka.

Obrázek 3b: Dříve než se kámen položí na jiný kámen, je možné jím otočit.
Obrázek 3b: Dříve než se kámen položí na jiný kámen, je možné jím otočit.

[editovat] 4. Vytvoření mostu

Hracím kamenem je možné přemosťovat mezery. Rovné a úhlové kameny mají jednoznačné konce. Umístí-li se body na konci takových kamenů na dva jiné kameny, je možné vytvořit most, protože prostřední bod nemusí sloužit k tomu, aby vytvářel stabilní pozici pro kámen (viz. obrázek 4).

Trojúhelníkový kámen nemá žádné jasně definované konce, proto je jeho použití pro mosty nemožné. musí totiž vždy ležet na všech třech bodech.

Kámen se musí vždy nacházet ve stabilní horizontální poloze. Koncové body musí ležet na kamenech stejné výše.
Upozornění: Most je možné vytvořit pouze pomocí prostředního kamene, není možné nechat volný konec kamene viset ve vzduchu. Jinými slovy, není možné vytvořit most pomocí přečnívajícího bodu.

Bod je zablokovaný, dojde-li k jeho překrytí jiným kamenem. To platí také pro přemostěný bod (tzn. bod, který se nachází přesně pod středem mostu). Kamenem, k němuž tento přemostěný bod patří, není možné pohnout, ani kdyby bylo možné jej vzít, aniž by došlo ke změně polohy ostatních kamenů.
Upozornění: Zablokované je také prázdné políčko pod mostem. Není dovoleno vsunovat kameny pod most.

Pamatujte: Aby bylo možné vytvořit most, je třeba naskakovat na ostatní kameny. Toto je možné provádět pouze s kamenem, který se už nachází na desce, jeho PÜNCTem se pohybuje vždy v přímé linii a následně musí dojít k jeho umístění na vlastní kámen!

Obrázek 4: Skočí-li hráč rovným nebo úhlovým kamenem na jiný kámen, stačí pro dosažení stabilní polohy, když budou na 2 jiných kamenech ležet pouze koncové body.
Obrázek 4: Skočí-li hráč rovným nebo úhlovým kamenem na jiný kámen, stačí pro dosažení stabilní polohy, když budou na 2 jiných kamenech ležet pouze koncové body.

(Velmi výjimečný případ: může se stát, že hráč jediným úhlovým kamenem skočí na jiný o 180° otočený úhlový kámen. V tomto případě se vytvoří most pouze přes jeden kámen).

[editovat] Konec hry

Hra končí okamžitě, když se jednomu z hráčů podaří spojit dvě protilehlé strany. Tento hráč se stává vítězem. Je ovšem třeba podívat se na hrací desku shora, aby bylo možné zkontrolovat, zda je spojení úplné (viz. obrázek 5).

To znamená:

 • Každý bod spojení musí být shora viditelný
 • Body se považují za spojené, když se nacházejí na sousedních políčcích, nehledÄ› na jejich výšku.
 • Spojení může probíhat od libovolného políčka jedné strany k libovolnému políčku strany protilehlé.
 • Pokud jde o spojení, není mezi hlavními a vedlejšími body žádný rozdíl. Oba patří ke kameni stejné barvy a započítávají se tedy stejnÄ›.

Položí-li hráč na desku poslední kámen a ani jemu, ani jeho protihráči se nepodařilo vytvořit spojení, končí hra nerozhodně. Pak nastává ten správný okamžik začít hrát PÜNCT podle pravidel Standardní hry.

Obrázek 5: Bílý vyhrává.
Obrázek 5: Bílý vyhrává.

Důležitá poznámka: Kámen ležící na jiných kamenech může skrývat důležité informace. PÜNCT není paměťovou hrou, takže je možné nadzvedávat kameny a dívat se, jak vypadá situace. Aby se zabránilo sporům o původní polohu nadzvednutého kamene, je možné nadzvednout vždy pouze jeden kámen.

[editovat] Standardní hra

„Standardní hrou“ se myslí kompletní hra, oproti „základní hře“ jsou v ní dva rozdíly.

[editovat] 1. Přidání kamene

V základní hře nesmí hráč umístit svůj první kámen přímo do šestiúhelníku uprostřed hrací desky. Toto omezení bude nyní platit pro každý nový kámen, který se použije ve hře. Nový kámen se nesmí nikdy umístit přímo do šestiúhelníku uprostřed, a to ani částečně. Kameny se musí nejdříve umístit do prostoru kolem šestiúhelníku. Do šestiúhelníku lze umisťovat (a zase jej z něj odebírat) pouze ty kameny, které se už nacházejí na desce.

[editovat] 2. Cíl hry

Nyní existují dva způsoby, jak je možné hru vyhrát. První způsob je stejný jako v základní hře, je potřeba spojit dvě protilehlé strany. Druhý způsob, jak hru vyhrát, když se ani jednomu z hráčů nepodaří vytvořit spojení, je umístit jako první svůj poslední hrací kámen na hrací desku. Oba hráči potom sečtou, kolik políček ve středovém šestiúhelníku kontrolují (tzn. spočítá se, kolik bodů vlastní barvy je vidět shora). Vyhrává hráč, který kontroluje větší počet políček. Kontrolují-li hráči stejný počet políček, hra končí nerozhodně.

Jestliže jste s PÜNCTem teprve začali, bude o vítězství ve hře druhý způsob rozhodovat jen málokdy. Ve skutečnosti se bude často stávat, že se během celé hry do středového šestiúhelníku nedostane ani jeden kámen. Ale to není důležité. Jakmile se ve hře zdokonalíte, naučíte se, že je někdy nutné svou strategii dramaticky změnit a zaměřit ji na umisťování kamenů do středového šestiúhelníku.

Hodně zábavy!

[editovat] Odkazy