O Zoo le Mio

z deskovehry.cz - od hráčů pro hráče

Přejít na: navigace, hledání
Počet hráčů 2-4
Doporučený věk 10
Délka hry 30-70 minut
Autor Corné van Moorsel
Vydání
2002 Cwali O Zoo le Mio

Každý hráč se stává během hry ředitelem své vlastní ZOO a jeho cílem je vybudovat svou ZOO tak, aby byla pro návštěvníky, co možná nejatraktivnější.

Obsah

[editovat] Pravidla

[editovat] Herní materiál

 • 25 dílu herního plánu na kterých jsou zobrazeny stromy, hvÄ›zdičky v 5 barvách a cesty. Každý díl, i když to na nÄ›m není graficky naznačeno, se de fakto skládá ze 2 čtvercových půlek jako napÅ™. dílky domina. (A samozÅ™ejmÄ›, že jsou tam obrázky zvířat patřících k té které barvÄ› hvÄ›zdiček. Ty ovÅ¡em dÄ›lají hru jen hezčí a na samotný průbÄ›h hry nemají vůbec žádný vliv:-)
 • 4 počáteční díly
 • 4 díly pavilónků
 • 35 žetonů penÄ›z
 • 15 figurek návÅ¡tÄ›vníků v 5 barvách po 3
 • 3 figurky stromů
 • 15 figurek laviček
 • 4 dílky vlajek a jeden díl vlajkového stožáru

[editovat] Příprava

 • Každý hráč dostane 1 počáteční díl a k nÄ›mu přísluÅ¡ející pavilónek.
 • Každý hráč pÅ™ed sebou pavilónek vztyčí a počáteční díl k nÄ›mu pÅ™iloží tak, aby do sebe oba díly zapadaly, z tohoto místa pak bude dále budovat svojí ZOO.
 • Každý hráč dostane 8 žetónů penÄ›z, tyto žetóny si uloží k sobÄ› do pavilónku, aby je ostatní hráči nevidÄ›li.
 • Díly herního plánu se zamíchají a položí na desku rubem nahoru.
 • Vedle se položí stožár a k nÄ›mu hráči umístí jednotlivé vlajky, a to pod sebe jednu k druhé. To, v jakém poÅ™adí se vlajky na stožár umístí, určí hráči (napÅ™. losem). Platí, že každý hráč má jednu vlajku stejné barvy jako je barva jeho pavilónku.

[editovat] Průběh hry

 • Hra sestává z 5 kol.
 • Kolo začíná tím, že hráči otočí 5 dílů herního plánu.
 • Potom se tyto díly postupnÄ› draží v poÅ™adí (viz Dražba dílů), v jakém byly otočeny.
 • Hráč, který díl vydraží si jej ihned umístí k sobÄ› do své ZOO, a tím si ji postupnÄ› rozÅ¡iÅ™uje (viz Budování ZOO).
 • Po každém jednotlivém rozšíření své ZOO hráč ihned provede aktuální nastavení atraktivity ZOO (viz Nastavení atraktivity ZOO).
 • Poté, co se vydraží vÅ¡ech 5 dílů, provede se vyhodnocení kola, ve které se ZOO vÅ¡ech hráčů obodují (viz Vyhodnocení kola).
 • Na závÄ›r kola se každému hráči rozdá tolik žetónů penÄ›z, kolik mají vyložených dílů ve svých ZOO. Hráči si je pÅ™idají do své zásoby v pavilónku.

[editovat] Dražba dílů

 • VÅ¡ichni hráči najednou si do sevÅ™ené dlanÄ› umístí určitý počet žetonů (tÅ™eba i 0) tak, aby ostatní hráči nevidÄ›li, kolik mají. Potom vÅ¡ichni najednou dlanÄ› rozevÅ™ou. Hráč, který si vzal nejvíc žetónů, dražbu vyhrál a umísÅ¥uje vydražený díl do své ZOO.
 • Žetóny musí díl zaplatit, tzn. vrátit je na hromádku ostatních zbylých žetónů. Ostatní hráči si svoje žetony uloží zpátky do pavilónku.
 • V případÄ›, že více hráčů si vzalo do ruky stejný počet žetonů, vyhrává z nich dražbu ten hráč, jehož vlajka visí výše na stožáru. Následkem toho ale musí svoji vlajku pÅ™esunout na stožáru na úplnÄ› nejspodnÄ›jší pozici. Ostatní vlajky se následkem toho v nezmÄ›ném poÅ™adí posunou přísluÅ¡ným způsobem smÄ›rem nahoru.

[editovat] Budování ZOO

 • Vydražený díl musí hráč položit k sobÄ› na desku do budované ZOO.
 • Díl musí být pÅ™iložen takto:
  • musí být souvisle pÅ™iložen k již položeným dílům ZOO včetnÄ› dílu počátečního.
  • musí se již položených dílů dotýkat nÄ›kterou celou svou stranou nebo v případÄ› delší strany celou jednou půlkou této strany
   • a stejnÄ› tak musí platit pro každý dotýkaný díl, že se s novÄ› pÅ™iloženým dílem dotýká celou svou stranou, nebo v případÄ› delší strany celou jednou půlkou této strany
   • což se dá jinými slovy říct tak, že když si pÅ™edstavíme imaginární čtvercovou Å¡achovnici, kde 1 pole Å¡achovnice pÅ™esnÄ› odpovídá rozmÄ›ry půlce jednoho dílu, pak díly ZOO musí být položeny jakoby na pole této Å¡achovnice.
  • pokud z dotýkané strany dílu ústí ven cesta, musí tato cesta na novÄ› pÅ™iloženém dílu pokračovat
   • a stejnÄ› tak, pokud z dotýkané strany novÄ› pÅ™iloženého dílu ústí ven cesta, musí tato cesta navazovat na cesty již položených dílů
   • tzn. jinými slovy, cesty na položených dílech ZOO musí na sebe navazovat
  • nelze pÅ™iložit nový díl tak, aby mezi původními a novým dílem nevedla žádná cesta, tzn. pouze pÅ™iložit trávu k trávÄ›.
 • Pokud se díl nevejde na desku, může hráč posunout ZOO na desce tak, aby se díl na ní veÅ¡el.

[editovat] Nastavení atraktivity ZOO

 • ZOO jednotlivých hráčů mezi sebou soutěží v atraktivitÄ›, pÅ™ičemž se hodnotí barevné hvÄ›zdičky, stromy a smyčky vytvoÅ™ené z cest.

[editovat] Návštěvníci (barevné hvězdičky)

 • Hodnotí se souvislé oblasti složené z čtvercových půlek jednotlivých dílů ZOO, kde každý čtverec obsahuje barevné hvÄ›zdičky stejné barvy, taková oblast má atraktivitu dané barvy rovnou počtu hvÄ›zdiček této barvy v oblasti (2 čtverce diagonálnÄ› se stýkající v jednom bodÄ›, souvislou oblast netvoří).
 • Hráč který má ve své ZOO nejatraktivnÄ›jší oblast v dané barvÄ›, si umístí do ZOO 2 figurky návÅ¡tÄ›vníků v této barvÄ›, hráč, který má druhou nejatraktivnÄ›jší oblast, si umístí 1 figurku. (V případÄ›, že již tyto figurky vlastnil, tak si je ponechává.) V případÄ›, že oblast v dané barvÄ› má pouze jeden jediný hráč, umístí si do ZOO pouze 1 figurku návÅ¡tÄ›vníka.
 • Pokud 2 hráči mají stejnÄ› atraktivní oblast, považuje se za atraktivnÄ›jší ta oblast, která tuto hodnotu atraktivity dosáhla pozdÄ›ji. (Tzn. napÅ™. pokud hráč dosáhnul novÄ› pÅ™iloženým dílem v nÄ›které barvÄ› stejnou atraktivitu, jakou mají jeho soupeÅ™i vlastníci figurky v této barvÄ›, bere si od každého z nich jednu figurku.)

[editovat] Stromy

 • Atraktivita stromů je rovna počtu nakreslených stromů v ZOO.
 • Hráč, který má ve své ZOO nejvíce stromů, si umístí do ZOO 2 figurky stromů, hráč, který má druhý nejvÄ›tší počet stromů, si umístí 1 figurku. (V případÄ›, že již tyto figurky vlastnil, tak si je ponechává.) V případÄ›, že stromy v ZOO má pouze jeden jediný hráč, umístí si do ZOO pouze 1 figurku stromu.
 • Pokud 2 hráči mají v ZOO stejný počet stromů, považuje se za atraktivnÄ›jší ta ZOO, která tohoto počtu stromů dosáhla pozdÄ›ji.

[editovat] Lavičky

 • Pokud vyložením dílu utvoÅ™il hráč ze svých cest smyčku, položí si do každé takové novÄ› utvoÅ™ené smyčky 1 lavičku. Nehodnotí se ale ty smyčky, které jsou sami jeÅ¡tÄ› složeny z nÄ›kolika menších smyček uvnitÅ™. (Pokud by bylo v zásobÄ› nÄ›jakou velkou náhodou laviček nedostatek, vezme si hráč místo lavičky nÄ›jaký náhradní kámen.)

[editovat] Vyhodnocení kola

 • Hráči si sečtou vÅ¡echny svoje figurky stromů, návÅ¡tÄ›vníků a laviček a toto číslo vynásobí poÅ™adím kola (tj. první kolo x 1, duhé kolo x 2, ..., poslední kolo x 5).

[editovat] Konec hry

 • Na konci hry se sečtou body dosažené hráči v jednotlivých 5 kolech. PoÅ™adí hráčů ve hÅ™e určuje počet dosažených bodů. PÅ™i rovnosti bodů není žádné pomocné kriterium stanoveno. (Pozn. pÅ™ekl.: nabízí se množství zbylých penÄ›z.)
 • Počítání bodů je usnadnÄ›no tím, že body dosažené v jednotlivých kolech si hráči mohou průběžnÄ› zapisovat do pÅ™iložených partiářů.

[editovat] Varianta hry

 • V prvních 4 kolech se otočí vždy tolik dílů, dokud nejsou otočeny 3 díly se zobrazenými stromy, v 5. kole se otočí vÅ¡echny zbývající díly.

[editovat] Odkazy