Netzwerk

z deskovehry.cz - od hráčů pro hráče

Přejít na: navigace, hledání
Ntw.jpg
Počet hráčů 2-4
Doporučený věk 10
Délka hry 30 až 45 minut
Autor Corné van Moorsel
Vydání
2000 Cwali, Jumbo Netzwerk

Obsah

[editovat] Pravidla

[editovat] Herní materiál

 • 13 dílů herního plánu, každý díl obsahuje 3 velká různobarevná pole.
 • 50 kamenů surovin, 5 barev, 10 surovin od každé barvy.
 • 80 spojnic, ve 4 barvách, 20 spojnic od každé barvy.
 • 56 kamenů mÄ›st, ve 4 barvách a 3 velikostech, od každé barvy 8 malých, 3 stÅ™ední a 3 velká mÄ›sta.
 • 4 figurky těžařů, ve 4 barvách, po 1 figurce od každá barvy.

[editovat] Typy polí

 • Díly herního plánu obsahují 3 typy polí:
  • pole mÄ›st - černá pole, je na nich uvedeno číslo, což je hodnota mÄ›sta
 • pole krajin - barevná pole (v 5 barvách)
 • pole pouÅ¡tÄ› - Å¡edé pole, pÅ™edstavují díry v herním plánu, hry se vůbec nezůčastňují.

[editovat] Zahájení

 • Díly herního plánu se zamíchají, pak se zakrytÄ› rozloží do libovolného souvislého útvaru (za podmínky, že jednotlivé díly musí do sebe pÅ™esnÄ› zapadat), a poté se otočí lícem nahoru. Ve 2 hráčích se nepoužije díl s mÄ›stem 6 a díl, který obsahuje zbylé 3 barvy (tak, aby od každé barvy chybÄ›lo právÄ› jedno pole).
 • Suroviny se umístí na barevná pole plánu, na každé pole vždy 2 suroviny stejné barvy. Každý hráč si vybere kameny (spojnice, mÄ›sta a těžaÅ™e) barvy, se kterou chce hrát. Hráči si mezi sebou určí, kdo bude začínat.

[editovat] Průběh hry

 • Hráči se střídají v tazích ve smÄ›ru hodinových ručiček.
 • Každý tah se skládá se 2 fází: tah těžaÅ™em a výstavba cest.
 • Vyjímkou je úplnÄ› první tah, kdy vÅ¡ichni hráči postupnÄ› ve smÄ›ru hodinových ručiček umístí figurku těžaÅ™e na hrací plán. (Není dovoleno, aby 2 hráči umístili těžaÅ™e na stejné pole.)

[editovat] Tah těžařem

 • Tah těžaÅ™em je povinný. Jediným případem, kdy se těžaÅ™em netáhne, je situace, kdy není možno těžaÅ™em provést žádný tah, protože je zablokován.
 • TěžaÅ™ táhne vždy na sousední pole. (Na pole pouÅ¡tÄ› se táhnout nesmí.) V případÄ›, že pole je již obsazeno jiným těžaÅ™em, nelze na toto pole táhnout. V případÄ›, že sousední pole je obsazeno těžaÅ™em soupeÅ™e a následující pole v jedné linii je prázdné, je možno figurku soupeÅ™e pÅ™eskočit. *Toto pravidlo platí i ve vícenásobné podobÄ›, tzn. jsou-li počínaje sousedním polem v jedné linii vyrovnány 2 resp. 3 těžaÅ™i soupeřů a následující pole v této linii je prázdné, může figurka těžaÅ™e vÅ¡echny těžaÅ™e soupeřů pÅ™eskočit a táhnout na toto prázdné pole.
 • Táhne-li těžaÅ™ na pole, na kterém leží 1-2 kameny surovin, hráč si z tohoto pole sebere 1 kámen suroviny. Toto pravidlo platí i pro nasazení těžaÅ™e v úvodním tahu.

[editovat] Stavba cesty

 • Stavba cesty není povinná.
 • Stavba cesty se realizuje položením jedné nebo více spojnic vlastní barvy na plán, a to vždy ze stÅ™edu jednoho pole do stÅ™edu pole druhého. (Není možno postavit cestu na pole pouÅ¡tÄ›.)
 • Cesta je sestava na sebe navazujících spojnic, která splňuje:
  • spojuje aspoň 2 mÄ›sta
  • s každého mÄ›sta vede max. 1 její spojnice
  • neobsahuje jednu nebo více spojnic, po jejichž odstranÄ›ní by zůstala platnou cestou spojující stejný počet mÄ›st
  • s jinou vlastní cestou se může dotýkat pouze ve mÄ›stech
   Pozn. překl.: Jedná se o zbytečné omezení. Lépe je toto pravidlo vypustit.
 • V jednom tahu je možno postavit:
  • 1 cestu
  • rozšířit 1 cestu
  • spojit 2 cesty do 1
 • Za postavení cesty je nutno zaplatit surovinami. Cestu je možno postavit pouze v případÄ›, že hráč má dostatek surovin, kterými musí za cestu zaplatit.
 • Stavba každé spojnice cesty stojí 1 surovinu, a to barvy pole, na kterém je spojnice umístÄ›na. (Tzn. pokud je spojnice umístÄ›na mezi 2 poli krajiny různých barev, hráč má volbu ze 2 surovin.) Pokud je spojnice postavena mezi pole, kde už nÄ›jaká spojnice leží, stojí stavba 2 suroviny. (Leží-li tam již více spojnic, cena se již dále nezvyÅ¡uje.). Ve dvou hráčích se ale nesmí taková spojnice postavit. Kameny surovin, kterými hráč zaplatil cestu, se dávají ze hry pryč.

[editovat] Konec hry

 • Hra končí, když se doberou kameny jedné barvy surovin. Hráč, který dobral poslední surovinu, dokončuje tah.

[editovat] Hodnocení hry

 • Na konci hry vÅ¡ichni hráči provedou závÄ›rečné bodování. Počet získáných bodů určuje poÅ™adí hráčů. V případÄ› rovnosti bodů 2 hráčů, pomocné hodnocení neexistuje.
 • Počet získaných bodů = suma bodových hodnot vÅ¡ech cest + suma hodnot vÅ¡ech mÄ›st (uvedených na polích), které hráč spojil vlastní cestou (každé mÄ›sto se počítá pouze jedenkrát, i když by bylo propojeno více vlastními cestami)
 • Bodová hodnota cesty = (počet propojených mÄ›st) × (počet propojených mÄ›st - 1), tzn. 2 propojená mÄ›sta -> 2 body; 3 mÄ›sta -> 6 bodů; 4 mÄ›sta -> 12 bodů; 5 mÄ›st -> 20 bodů; 6 mÄ›st -> 30 bodů.

[editovat] Poznámky překladatele

 • Je lépe hrát 1 partii na vÄ›tší počet her, a to do dosažení 200 vítÄ›zných bodů (1 hra trvá zhruba 30-45 min.), a to proto, protože hráči nemají rovnocenné počáteční podmínky, začínající hráči mají výhodu pÅ™ed končícími hráči. Každou další hru začíná vždy hráč sedící nalevo od hráče, který začínal pÅ™edchozí hru.
 • V původní verzi pravidel je psáno, že se bodové hodnoty cest průběžnÄ› vyznačují kameny mÄ›st. To ale jednak zdržuje a komplikuje průbÄ›h hry, a také kameny mÄ›st zakrývají bodové hodnoty mÄ›st, a činí tak hru nepÅ™ehlednou. Proto je v českém pÅ™ekladu toto pravidlo vypuÅ¡tÄ›no.
 • V originálních pravidlech není termín cesta vysvÄ›tlen dostatečnÄ› srozumitelnÄ› a jednoznačnÄ›. PÅ™ekladatel vycházel z vlastních zkuÅ¡eností se hrou a zvolil nejjednodušší a nejlogičtÄ›jší definici tohoto termínu. NicménÄ› zÅ™ejmÄ› tím vypustil jedno pravidlo (úmyslnÄ›, protože na průbÄ›h hry nemá prakticky žádný vliv, jenom ta pravidla komplikuje), které ale autor zapomenul do originálních pravidel uvést, a to, že v jednom tahu není možno postavit celou cestu, ale pouze Å™adu na sebe navazujících spojnic, která má právÄ› 2 konce, tyto konce se mohou nalézat buď ve mÄ›stÄ› nebo na již postavené vlastní cestÄ›, a která vyjma obou konců neprotíná žádnou vlastní cestu (ani sama sebe), ani žádné mÄ›sto.

[editovat] Odkazy