Mississippi Queen

z deskovehry.cz - od hráčů pro hráče

Přejít na: navigace, hledání
Počet hráčů 3-5
Doporučený věk 10
Délka hry 30 až 70 minut
Autor Werner Hodel
Ocenění Spiel des Jahres 1997

Obsah

[editovat] Pravidla

[editovat] Herní materiál

 • 15 dílů herního plánu. Mezi nimi jsou 2 speciální, startovní a cílový. Cílový se vyznačuje tím, že je menší a má jiný tvar než ostatní. Startovní se vyznačuje tím, že obsahuje navíc startovní pozice vyznačené čísly 1 až 5. Díly herního plánu obsahují Å¡estiúhelníková pole. Tvar dílů je umožňuje k sobÄ› pÅ™esnÄ› pÅ™ikládat, a to 3 způsoby: rovnÄ›, o 60 stupňů vpravo a o 60 stupňů vlevo.
 • 5 figurek kolesových parníků
 • 5 kamenů uhelných koles (černé)
 • 5 kamenů koles rychlosti (červené)
 • 16 figurek pasažérů
 • 1 hrací kostka se Å¡ipkami místo číslic


[editovat] Průběh hry

 • Hráči si mezi sebou určí, kdo začne. Ostatní hrají v poÅ™adí ve smÄ›ru hodinových ručiček.
 • Startovní díl se položí na stůl. Ostatní díly se zamíchají a položí na hromádku rubem nahoru. *Svrchní díl z hromádky se vezme a pÅ™iloží rovnÄ› k startovnímu dílu.
 • Na hromádku se vyberou pasažéři, kteří se zúčastní hry, což je dáno počtem hráčů. Pro 5 hráčů se vybere 16 pasažérů, pro 4 hráče 12 pasažérů a pro 3 hráče 8 pasažérů.
  Pokud položený díl obsahuje můstek, rovnou se na něj pasažéři umístí (viz Umisťování pasažérů).
 • Každý hráč si vybere parník a umístí jej na svoji startovní pozici číslem odpovídajícím poÅ™adí, ve kterém hraje. PÅ™edtím do parníku vloží červené a černé koleso. ÄŒervené se umísÅ¥uje vlevo, černé vpravo. ÄŒervené koleso nastaví vÅ¡ichni hráči na 1 (tzn. koleso je natočeno tak, aby číslice 1 byla nahoÅ™e) a černé koleso na 6 (tzn. koleso je natočeno tak, aby číslice 6 byla nahoÅ™e).
 • Poté hráči postupnÄ› za sebou natočí svůj parník do smÄ›ru, ve kterém chtÄ›jí vyrazit (viz Pohyb parníku).


[editovat] Pohyb parníku

 • Figurka parníku má příď a záď. Platí, že parník musí plout pouze ve smÄ›ru přídÄ›. Parník se smí pohybovat pouze po polích Å™eky, tzn. nesmí vyplout z plánu ven, ani veplout na pole ostrova.

Červené koleso určuje, o kolik polí se parník musí posunout ve směru přídě (vyjímka - viz Odstrčení parníku). Hráč toto koleso nastavuje před zahájením tahu. V případě, že toto koleso přenastaví víc jak o jedna, tak musí za to zaplatit uhlím, tzn. snížením bodové hodnoty na černém kolesu, a to o jeden bod méně, než o kolik červené koleso přenastavil.

 • BÄ›hem tahu může parník kdykoliv natáčet svou příď o 60 stupňů vlevo nebo vpravo. Pokud jí bÄ›hem tahu natočí víckrát než jedenkrát, tak za to musí zaplatit uhlím, tzn.snížením bodové hodnoty na černém kolesu, a to o jeden bod ménÄ›, než kolikrát se o 60 stupňů bÄ›hem tahu natočil.


[editovat] Platba uhlím

 • Pro celou hru má hráč k dispozici pouze 6 uhelných bodů. Pokud jich spotÅ™ebuje víc jak 6, je ze závodu vyÅ™azen. (Pokud jich vypotÅ™ebuje právÄ› 6, označí to tak, že černé koleso z parníku vyjme.)


[editovat] Přidání dílu herního plánu

 • V momentÄ›, kdy nÄ›který parník dopluje na díl hracího plánu, na které dosud žádný parník nevplul, provede hráč po dokončení tahu parníkem pÅ™idání dalšího dílu herního plánu, a to takto
  • vezme svrchní díl plánu z hromádky
  • hodí kostkou
  • položí kostku se Å¡ipkou na herní plán ve smÄ›ru toku Å™eky, a podle smÄ›ru Å¡ipky na kostce pÅ™idá nový díl rovnÄ›, vpravo nebo vlevo
  • pokud díl obsahuje můstek, umístí na nÄ›j pasažéry (viz UmístÄ›ní pasažérů)
  • pokud právÄ› položil poslední zbylý díl, hodí poté kostkou znova, a podle smÄ›ru Å¡ipky umístí cílový díl


[editovat] Odebrání dílu herního plánu

 • Kdykoliv nÄ›který parník opustí díl herního plánu jako poslední, přísluÅ¡ný hráč tento díl odstraní.


[editovat] Odstrčení parníku

 • Stojí-li hráči v cestÄ› cizí parník, může jej odstrčit.
 • Cizí parník se může odstrčit pouze na ty sousední pole, kterými hráčův parník v právÄ› hraném tahu neproplouvá. SamozÅ™ejmÄ› nelze parník vystrčit z plánu, ani na pole ostrova. Hráč, kterému byl parník odstrčen, může okamžitÄ› po odstrčení pÅ™enastavit libovolnÄ› jeho smÄ›r (bez toho, aby za to musel platit uhlím). Odstrčení cizího parníku nestojí hráče uhlí, ale stojí ho jeden pohyb parníkem. Tzn. místo, aby plul parník napÅ™. o 3 pole, pluje pÅ™i provedení odstrčení pouze o 2 pole. Nelze tudíž odstrčit parník, který by se nacházel až na závÄ›rečném poli vlastního pohybu, tzn. ve chvíli, kdy v tahu již byly spotÅ™ebovány vÅ¡echny pohyby.
 • Dva parníky se na jednom poli nacházet nemohou, tzn. pokud není možno soupeřův parník odstrčit, je tÅ™eba plout jinudy.


[editovat] Pořadí hráčů v kole

 • Vyjma prvního kola provádÄ›jí hráči své tahy v poÅ™adí, které je dáno poÅ™adím parníku v závodÄ›.

V případě, že se 2 parníky nacházejí na stejném dílu plánu, určí se jejich pořadí vzhledem k tomuto dílu, tzn. podle toho, jak který na tomto dílu doplul daleko.

 • Pokud 2 parníky dopluly stejnÄ› daleko, hraje dřív ten, který mÄ›l v minulém kole vyšší rychlost, pokud mají i stejnou rychlost, hraje dřív ten, který má více uhlí, pokud mají i stejnÄ› uhlí, hraje dřív ten, který je víc vpravo vzhledem ke smÄ›ru toku Å™eky.


[editovat] Dosažení cíle

 • 3 pole sousedící s cílovým dílem jsou cílová pole, tzn. parník, který na nÄ› dopluje, je v cíli (a okamžitÄ› jej hráč umístí na výsledkovou tabuli cílového dílu).
 • Pro dosažení cíle ale musí být splnÄ›ny tyto podmínky, jinak se doplutí do cílového pole jako dosažení cíle nehodnotí:
  • parník musí doplout do cílového pole rychlostí 1
  • parník nabral bÄ›hem závodu 2 pasažéry (viz Nabrání pasažérů)
 • Pokud byl parník odstrčen na cílové pole soupeÅ™em a splňoval pÅ™itom vÅ¡echny podmínky pro dosažení cíle, hodnotí se to též jako okamžité dosažení cíle.


[editovat] Umístění pasažérů

 • Pokláda-li se právÄ› díl, který obsahuje červený nebo hnÄ›dý přístavní můstek (viz Přídání dílu herního plánu), umístí se na tento můstek resp. na pÅ™ilehlý ostrov pasažéři.
 • Počet umístÄ›ných pasažérů je dán počtem hráčů: ve 3 hráčích vždy 1 pasažér, v 5 hráčích vždy 2 pasažéři, ve 4 hráčích na červené můstky 1 pasažér, na hnÄ›dé můstky 2 pasažéři.


[editovat] Nabrání pasažérů

 • K tomu, aby mohl parník nabrat pasažéry, musí hráč:
  • ukončit svůj tah na poli s můstkem, na kterém se nacházejí pasažéři
  • pÅ™iplout na pole s můstkem rychlostí 1
 • Z jednoho ostrova se může na jeden parník vzít nejvýše jeden pasažér.
 • Není povoleno si nabrat bÄ›hem závodu více pasažérů než 2.
 • Pokud byl parník odstrčen na pole s můstkem soupeÅ™em a plul pÅ™itom rychlostí 1, může si též okamžitÄ› nabrat pasažéra.
 • Hráč realizuje nabrání pasažéra tak, že si umístí figurku pasažéra pÅ™ed sebe. (Mohl by jí též umístit na parník, ale bude se muset pak smířit s tím, že mu z nÄ›j pořád bude padat.:-)

[editovat] Odkazy