Mexica

z deskovehry.cz - od hráčů pro hráče

Přejít na: navigace, hledání
Počet hráčů 2-4
Doporučený věk 10
Délka hry 60 až 120 minut
Autor Michael Kiesling
Wolfgang Kramer
Vydání
2002 Ravensburger Mexica
Ocenění Deutscher Spiele Preis 2002 - 5. místo, International Gamers Awards 2003 - nominace

Obsah

[editovat] Pravidla

[editovat] Příprava hry

Část hracího plánu zobrazuje jezero, část souš. Na souši už se začalo s budováním kanálů — na naznačené místo se položí dva větší (po 2 polích) dílky kanálu.

Vylosuje se 8 žetonů calpulli, seřadí se vzestupně podle číselných hodnot a rozloží se na vyznačená místa v rohu jezera. Zbývajících 7 calpulli se dá na stranu, použijí se ve druhé části hry.

Každý hráč si zvolí barvu a dostane v této barvě figurku, počítací kámen na bodovací stupnici a 9 budov: 3 jednopatrové, 3 dvoupatrové, 2 třípatrové a 1 čtyřpatrovou. Druhých 9 budov dostane až na začátku druhé části hry. Průběh hry

Počínaje nejstarším hráčem si všichni zvolí startovní pole, na něž položí svou figurku. Hráči se střídají po směru hodinových ručiček.

Hráč, který je na řadě, může provádět následující akce:

  • Rozšiřovat kanály (pokládat dílky kanálů)
  • Stavět, popř. přemisťovat mosty
  • Táhnout figurkou
  • Ohraničovat a zakládat okrsky (městské části).
  • Zřizovat budovy
  • Získávat akční žetony

Za akce se platí akčními body (AB), kterých má hráč pro jeden tah omezené množství: 6 AB. Různé akce jsou různě drahé, ohraničování a zakládání městských částí je dokonce zadarmo. Hráč na tahu nemusí spotřebovat všechny AB, které má k dispozici, nespotřebované AB mu však propadnou.

Pokud jsou splněna další pravidla, může hráč opakovat akci jednoho druhu několikrát a může také akce provádět v libovolném pořadí.

Hra se skládá ze dvou částí. Jakmile se všech 8 vyložených calpulli spotřebuje k zakládání okrsků a některý hráč postavil všech svých 9 budov, dohraje se ještě kolo do konce a začíná první bodování.

Tím končí první část hry a začíná druhá. Hra končí po vyhodnocení druhé části.


[editovat] Calpulli

Osmihranný žeton calpulli nese následující informace:

  • Tyrkysové číslo uprostřed říká, jak velký (v počtu polí) musí být okrsek, do kterého se toto calpulli může položit. Současně při obou vyhodnoceních udává, kolik hodnotících bodů dostane hráč, který má v tomto okrsku nejhodnotnější budovu.
  • Žluté číslo nahoře říká, kolik hodnotících bodů dostane hráč, jenž tento okrsek založil. Současně při obou vyhodnoceních udává, kolik hodnotících bodů dostane hráč, který má v tomto okrsku druhou nejhodnotnější budovu.

· Bílé číslo dole říká, kolik hodnotících bodů dostanou hráči, jejichž figurka se také nachází v tomto okrsku v okamžiku jeho založení. Současně při obou vyhodnoceních udává, kolik hodnotících bodů dostane hráč, který má v tomto okrsku třetí nejhodnotnější budovu. Ohraničování okrsků

Na začátku hry představují políčka na souši jeden velký okrsek. V průběhu hry hráči dělí pomocí kanálů okrsky na menší. Za jeden okrsek se vždy považuje souvislý kus souše, který je ze všech stran ohraničený vodou (kanály nebo jezerem). Přitom stačí, když se dílky kanálů dotýkají rohem.

Hráč může ohraničit okrsek kdykoli a kdekoli, bez ohledu na to, kde právě stojí jeho figurka. Ohraničený, ale nezaložený okrsek (pozná se podle toho, že v něm ještě neleží žádné calpulli), není chráněný proti dalšímu zmenšování či dělení zakládáním dalších kanálů. Zakládání okrsků

Ohraničený okrsek se oficiálně založí tak, že se do něj položí žeton calpulli. Přitom musejí být splněny dva předpoklady:

  • Calpulli musí k okrsku pasovat. Tyrkysové číslo na calpulli musí být rovno počtu políček daného okrsku.
  • Figurka hráče, který zakládá okrsek, se musí v daný okamžik nacházet v tomto okrsku.

Calpulli se při založení okrsku položí na libovolné pole okrsku. Založený okrsek se tedy pozná podle svého calpulli.

Za založení okrsku dostane hráč tolik bodů na bodovací stupnici, kolik udává žluté číslo na calpulli okrsku. Pokud se v okamžiku založení nacházejí v okrsku i figurky jiných hráčů, dostanou tito hráči po tolika bodech, kolik udává bílé číslo na calpulli okrsku. Hráči posunou své kameny na bodovací stupnici o odpovídající počet polí. Za ohraničené, ale nezaložené okrsky žádná taková odměna nenáleží.

Podle čísel na vyložených a dosud nepoužitých calpulli v rohu hracího plánu se dá poznat, jak velké musí být okrsky, které mohou být založeny. Je jedno, zda hráč nejdříve ohraničí okrsek a pak do něj přijde svou figurkou, nebo zda vymezí okrsek kolem místa, kde už jeho figurka stojí. Důležité je, aby se figurka nacházela v okrsku ve chvíli, kdy se do něj pokládá calpulli.

Pole, na kterém leží calpulli, je až do konce hry blokováno: nesmí na něj ani nikdo vstoupit, ani se na něm nesmí nic postavit!

Okrsek se může založit také kolem startovních polí. Startovní pole a pole s erbem uprostřed se při počítání velikosti okrsku započítají také. Nesmí se na ně však položit calpulli.

Založený okrsek je chráněný a nesmějí se v něm budovat další kanály.


[editovat] Akce

Symbol Akce Cena

(AB)

Na co je třeba dát pozor
Položit 1 díl kanálu (jednoduchý nebo dvojitý) 1 Na libovolná volná pole, ale ne do založených okrsků, na pole s erbem, na jiné díly kanálu, na jezero nebo na přístupy k mostům.
Postavit 1 most

Přemístit 1 most

1 Pouze na kanály. Oba konce mostu musí vést na souš. Přemísťování neobsazených mostů je dovoleno, když se vyčerpá zásoba mostů, které ještě nejsou ve hře.
Táhnout figurkou (1 pole)

z pole souše na pole souše

1 Po souši jen vodorovně a svisle. Pole obsazená figurkami, budovami a calpulli jsou překážky, přes které nelze projít.
Táhnout figurkou (1 pole)

z pole souše na most

1
Táhnout figurkou (1 pole)

z mostu na pole souše

1
Táhnout figurkou (1 most)

po vodě z mostu na most

1 Po vodě od mostu k mostu. Obsazené mosty nejsou překážky a lze pod nimi proplout.
Libovolně přemístit figurku 5 Na neobsazené pole nebo most.
Zřídit budovu hodnoty 1

Zřídit budovu hodnoty 2

1 / 2 Staví se jen na volném poli souše a jen v okrsku (založeném či nezaloženém), ve kterém se nachází vlastní figurka.
Zřídit budovu hodnoty 3

Zřídit budovu hodnoty 4

3 / 4
Získat 1 akční žeton

Získat 2 akční žetony

1 / 2 Během 1 tahu lze získat nejvýše 2 žetony.
Použít akční žeton(y) 0 Během 1 tahu lze použít libovolné množství žetonů.
Založit okrsek 0 Založení je možné jen když je k dispozici calpulli a vlastní figurka se nachází v daném okrsku.-->


[editovat] Zakládání kanálů

Položení jednoho dílu kanálu stojí 1 AB bez ohledu na to, zda jde o díl zakrývající jedno, nebo dvě pole.

Kanál lze položit na libovolné volné pole hracího plánu kromě následujících:

1. startovní pole a pole s erbem

2. přes jiné kanály

3. na jezero

4. do založeného okrsku

5. na přístupy k mostům


[editovat] Stavba mostu

Stavba jednoho mostu stojí 1 AB.

Most lze položit pouze na kanál. Každý most má dva vstupy, oba musejí vést na souš, nikdy do jezera nebo do kanálu. Na polích sousedících se vstupy na most mohou stát budovy, calpulli či figurky. Přístup k mostu tedy může být dočasně či trvale zablokován.

Není přípustné přemostit dva kanály vedle sebe tím, že postavíme dva mosty za sebe.

Po rozebrání všech mostů ze zásoby mohou hráči libovolně přesouvat neobsazené mosty na hracím plánu. I každý přesun stojí 1 AB. Tah figurkou

Figurky chodí po souši vodorovně a svisle, ne úhlopříčně. Jeden krok o jedno pole stojí 1 AB. Během svého tahu může figurka měnit směr a chodit i tam a zpátky. Protivníkovy figurky, budovy a calpulli jsou překážky, přes které nemůže figurka přejít ani se na ně postavit.

Krok ze souše na most a z mostu na souš (pouze přes příslušný vstup na most z/na přilehlé pole souše) stojí 1 AB. Figurky však také mohou táhnout na velké vzdálenosti po vodě — cesta od mostu k nejbližšímu dalšímu mostu stojí jen 1 AB. Lze přitom objet libovolně dlouhé vzdálenosti, včetně jezera. Kanály, které se dotýkají jen rohem, netvoří souvislou vodní cestu. Mosty obsazené figurkami netvoří překážku pro přesun figurky po vodě, nelze na nich však zastavit ani přes ně přejít na souš nebo ze souše na vodu. I obsazené mosty se započítají při stanovování ceny přesunu v AB.

Za 5 bodů se může figurka přesunout libovolně daleko na volné pole nebo most.


[editovat] Stavba budovy

Každá budova má hodnotu 1, 2, 3 nebo 4. Hodnota se pozná podle výšky budovy, počtu vchodů a počtu teček na střeše budovy. Postavení budovy stojí tolik AB, kolik je hodnota této budovy.

Hráč může postavit budovu pouze v okrsku, ve kterém se právě nachází jeho figurka. Okrsek ještě nemusí být oficiálně založený. Stavět lze na libovolném volném poli bez ohledu na to, kde se figurka v okrsku nachází. Výjimkou jsou startovní pole a pole s erbem — na ta se sice smí vstoupit, nesmí se na nich ale stavět.

Na jednom poli smí stát nejvýše jedna budova. Budovy nelze stavět na sebe.

Jednou postavená budova se nemůže přesouvat a zůstane na daném místě až do konce hry.

Je dovoleno postavit budovu na pole sloužící jako přístup k mostu. Právě tak je možné postavením budovy zcela zablokovat něčí figurku. Ta se pak může vysvobodit buď postavením mostu, nebo přesunem na libovolné jiné pole za 5 AB.

Upozornění: V prvním kole není dovoleno figurku uzavřít (budovami, figurkami a dvojitými kanály) tak, aby jediným východiskem byl skok za 5 AB. Akční žetony

Akční žetony jsou něco jako konzervy na akční body. Za 1 AB lze získat 1 žeton, později lze žeton použít jako přídavný akční bod, díky čemuž hráč může v jednom tahu provést akce za více než 6 AB. Během jednoho tahu lze získat nejvýše 2 akční žetony, použít jich hráč může, kolik chce.

Zásoba akčních žetonů může dojít. Hráči pak nemohou zakonzervovat své AB, dokud někdo nějaké žetony nepoužije.


[editovat] První vyhodnocení

Po založení prvních 8 okrsků (všechna calpulli nachystaná před první částí hry už jsou umístěna do okrsků) a poté, co nejméně jeden hráč postavil všech svých 9 budov, které dostal před první částí hry, se ještě dohraje kolo, aby všichni hráči byli stejněkrát na řadě. Pak nastává první vyhodnocení.

Vyhodnotí se všechny založené okrsky. Na ohraničené, ale nezaložené okrsky se při prvním vyhodnocení nebere ohled. Aby se poznalo, které okrsky už byly vyhodnoceny, příslušné calpulli se otočí lícem dolů.

Při vyhodnocení okrsku jde vždy o hodnotu budov, které v něm stojí. Každý hráč se snaží, aby součet hodnot všech jeho budov v jednom okrsku byl vyšší než u ostatních hráčů. Hráč, který má nejhodnotnější budovy, dostane tolik hodnotících bodů, kolik ukazuje nejvyšší (tyrkysové, uprostřed) číslo na calpulli příslušného okrsku. Hráč s druhým nejvyšším součtem hodnot budov dostane druhé nejvyšší číslo na calpulli (žluté, nahoře). Hráč se třetím nejvyšším součtem dostane poslední číslo na calpulli (malé bílé dole). Čtvrtý hráč vyjde naprázdno.

Při stejné hodnotě budov dostanou všichni zúčastnění hráči plný počet bodů. Pokud dva hráči obsadí první místo, neuděluje se druhé místo, ale může se udělit třetí. Pokud tři hráči obsadí první místo, odpadne druhé i třetí místo. Pokud více hráčů obsadí druhé místo, neuděluje se třetí.

Prémie za pozici figurky: Hráč, jehož figurka při vyhodnocení stojí na jednom ze čtyř startovních polí, dostane navíc 5 hodnotících bodů. V jiných případech nehraje pozice figurky při vyhodnocení roli.

Po vyhodnocení se calpulli opět otočí. Na hracím plánu zůstanou ležet přes celou druhou část hry až do druhého vyhodnocení.


[editovat] Druhá část hry

Po prvním vyhodnocení se na připravená pole v rohu jezera rozmístí zbývajících 7 calpulli seřazených podle velikosti. Každý hráč si vezme zbývajících 9 budov své barvy; pokud mu zbyly nějaké budovy z první části, přidá je k nim a může nyní postavit všechny.

Začínající hráč je stejný jako v první části. Všechna pravidla zůstávají v platnosti. Pokud se během druhé části zjistí, že pro některé calpulli už nelze vytvořit okrsek odpovídající velikosti (nejsou kanály apod.), odstraní se příslušné calpulli ze hry. Je samozřejmě dovoleno ohraničovat okrsky, pro které již není k dispozici calpulli. Druhé vyhodnocení

Když byly založeny všechny okrsky, které založeny být mohly, a nejméně jeden hráč postavil všechny své budovy, začíná druhé vyhodnocení. Nejdříve se ještě dokončí kolo, aby byli všichni hráči stejněkrát na řadě.

Nejdříve se vyhodnotí všechny založené okrsky stejně jako po první části. Okrsky, které už se braly v úvahu při prvním vyhodnocení, se teď vyhodnotí ještě jednou.

Ohraničené, ale nezaložené okrsky (okrsky bez calpulli) se teď, na rozdíl od prvního vyhodnocení, vyhodnotí také. Kdo má v takovém okrsku nejhodnotnější budovy, obdrží tolik bodů, kolik polí okrsek má. Druhý v pořadí dostane polovinu (zaokrouhlenou nahoru). Třetí v pořadí dostane polovinu toho, co druhý (v případě potřeby opět zaokrouhlenou). Čtvrtý vyjde naprázdno.

Opět dostanou všichni hráči, jejichž figurka při vyhodnocení stojí na startovním poli, 5 bodů navíc.


[editovat] Konec hry

Hra končí po druhém vyhodnocení. Vítězem je hráč, který má nejvíce hodnotících bodů, tj. jeho hodnotící kámen se nachází na bodovací stupnici nejdál. Při rovnosti bodů je lepší hráč, kterému zbylo více akčních žetonů.


[editovat] Odkazy