Mahjong

z deskovehry.cz - od hráčů pro hráče

Přejít na: navigace, hledání
Jiné názvy Mahjong
Počet hráčů 3-5

(čtyři hráči (případně 3 nebo 5), 144 dominových kostek (speciální druh dominových kostek))

Abstraktní hra podobná karetním hrám, ovšem s kameny místo karet. Pro 4 hráče, s možností úpravy pro 5 nebo pro 3. Dnes již tradiční čínská hra. Navzdory různým legendám není ovšem ani zdaleka tak stará jako třeba šachy (siang-čchi) nebo go (wej-čchi). Nejstarší zmínky totiž pocházejí z roku 1880, pravý rozmach nastoupil kolem roku 1920. Lze nicméně dobře vystopovat její příbuznost s řadou karetních her, které se v Číně hrály po staletí.

Následuje překlad pravidel z knihy A. D. Millington: The Complete Book of Mah-Jongg (kapitola 3, strana 23 až 72). Překlad zatím dodržuje původní pořadí pravidel, i když podle mého názoru (Danova:-) by bylo vhodnější pravidla přeházet a snížit tak počet dopředných odkazů. Přeložil Dan Zeman.


Obsah

[editovat] Pravidla

[editovat] Klasifikace kamenů

 • 1. Hraje se se 144 kameny, z nichž 136 je hracích (playing) a 8 prémiových (bonus).
 • 2. Hrací kameny se dÄ›lí na Å™adové (suit), kterých je 108, a zvláštní (honour), kterých je 28.
 • 3. Řadové kameny se dÄ›lí do tří Å™ad po 36, nazvaných puntíky, bambusy a znaky. Každá sada obsahuje kameny ohodnocené 1 až 9, od každé hodnoty čtyÅ™i kusy.
 • 4. Zvláštní kameny jsou 3 draci (bílý, zelený a červený) a čtyÅ™i vÄ›try (východní, jižní, západní a severní). Od každého druhu jsou ve hÅ™e čtyÅ™i identické zvláštní kameny.
 • 5. Drakům, vÄ›trům, jedničkám a devítkám se říká velké (major) kameny. Řadovým kamenům od 2 do 8 včetnÄ› se říká malé (minor) kameny.
 • 6. Prémiové kameny obsahují sadu čtyÅ™ kvÄ›tin a sadu čtyÅ™ ročních období. KvÄ›tiny se rozliÅ¡ují zelenými nebo modrými znaky nebo čísly, období červenými znaky nebo čísly.
 • 7. KvÄ›ty: Å¡vestka má číslo 1 a patří východu; orchidej má číslo 2 a patří jihu; chryzantéma má číslo 3 a patří západu; a bambus má číslo 4 a patří severu.
 • 8. Období: jaro má číslo 1 a patří východu; léto má číslo 2 a patří jihu; podzim má číslo 3 a patří západu; a zima má číslo 4 a patří severu.


[editovat] Příprava

 • 9. Hrají čtyÅ™i osoby, každá za sebe, nikoli v týmech. Každý hráč může, považuje-li to za vhodné, tiÅ¡e podporovat nÄ›kterého ze svých protivníků proti jinému, ale jakákoli explicitní spolupráce nebo dohoda mezi dvÄ›ma nebo více hráči je zakázána.
 • 10. Hráči mají role nazvané podle svÄ›tových stran: východ, jih, západ a sever. Hráč, který je právÄ› východ, se považuje za vůdce. Západ je hráč sedící naproti východu, jih je hráč po pravici (!) východu, sever sedí po jeho levici.
  • Poznámka: Východ má dominantní roli ve hÅ™e, protože pro Číňany je východ tradičnÄ› nejctÄ›nÄ›jší strana.


[editovat] Trvání hry

 • 11. Každý hráč se postupnÄ› stane východem čili vůdcem. Podrží si tento titul tak dlouho, dokud vyhrává Å¡tychy (tj. získává jako první mahjong), nebo dokud Å¡tychy končí bez mahjongu. Když vÅ¡ak vyhraje jeden ze tří protivníků východu, titul se pÅ™esune na hráče po pravici východu (dosavadní jih), dosavadní západ se stane jihem, dosavadní sever západem a dosavadní východ severem.
  • Poznámka: Existuje nÄ›kolik metod, jak označit, který hráč je východ a jaké role mají tím pádem ostatní hráči. Pokud se používají zásobníky na kameny, mohou být označeny V, J, Z a S a posouvány dokola, když východ pÅ™ijde o titul. Pokud se používá čchuang-c´ (chuang-tzu), východ si ho dá pÅ™ed sebe a po prohraném kole ho pÅ™edá hráči po své pravici. Je také tradice, že když se zrovna nepoužívají kostky, východ by je mÄ›l sebrat a umístit pÅ™ed sebe; tomu se říká "sbírání svého Å¡tÄ›stí".
 • 12. Když se vÅ¡ichni vystřídali v roli východu a čtvrtý hráč (který začínal jako sever) tento titul ztratí, končí jedno kolo (round). Každé kolo se tedy skládá nejménÄ› ze čtyÅ™ Å¡tychů (hand), plus navíc Å¡tychy, které neskončí mahjongem, a Å¡tychy, které vyhraje východ.
 • 13. Každá hra (game) se skládá ze čtyÅ™ kol. Prvnímu kolu se říká východní kolo, bÄ›hem nÄ›hož pÅ™evažuje východní vítr. ObdobnÄ› se další kola jmenují jižní, západní a severní a pÅ™evažují v nich přísluÅ¡né vÄ›try.
  • Poznámka 1: Chuang-tzu se také používá k počítání kol. Na začátku hry se čtyÅ™i smÄ›rové disky umístí do chuang-tzu, východní disk první (umístÄ›n tak, že Å™ezbu na disku je možné vidÄ›t skrz díru ve víku krabice), následován po Å™adÄ› jižním, západním a severním diskem. Pokaždé, když hráč, který začínal jako sever, vrací titul prvnímu východu, pÅ™ed tím, než mu pÅ™edá chuang-tzu, z nÄ›j odstraní vrchní disk, čímž ukazuje, že skončilo kolo a bude začínat nové.
  • Poznámka 2: Hráči si potÅ™ebují pamatovat, který vítr právÄ› pÅ™evažuje, protože to má vliv na skóre (viz pravidla 114e a 116f). Jinak to ale na hru vliv nemá.
 • 14. Hra končí, když ve čtvrtém (severním) kole hráč, který začínal jako sever, ztratí titul východu.


[editovat] Volba židlí

 • 15. PÅ™ed začátkem hry si hráči vyberou svá kÅ™esla a určí první východ pomocí následující procedury. Nejdříve se posadí ke stolu v libovolném poÅ™adí. Kdokoli z nich hodí dvÄ›ma kostkami. Pak odpočítá hráče podél stolu, sebe počítá jako jedničku a pokračuje proti smÄ›ru hodinových ručiček až do hodnoty hozené na kostkách. Hráč, u kterého skončí, se jmenuje prozatímní východ a židle, na kterou si dočasnÄ› sedl, se stane východní židlí. Prozatímní východ vezme jeden kámen od každého vÄ›tru (nebo čtyÅ™i smÄ›rové disky), položí je lícem dolů na stůl, zamíchá je a uspořádá do Å™ady. Jeden konec Å™ady označí Å™adovým kamenem liché hodnoty, druhý kamenem sudé hodnoty, oba tyto kameny lícem nahoru. Potom hodí dvÄ›ma kostkami a odpočítá hráče proti smÄ›ru hodinových ručiček jako pÅ™edtím, počínaje sebou jako jedničkou. Označený hráč pÅ™evezme kostky a udÄ›lá totéž. Hráč, který je označen tímto hodem, si vezme první z vÄ›trných kamenů: pokud naposledy hozené číslo bylo liché, vezme vítr z lichého konce Å™ady, jinak ze sudého. Po nÄ›m si proti smÄ›ru hodinových ručiček vezmou své vÄ›try i ostatní hráči (vždy nejbližší vítr k již vylosovanému lichému nebo sudému konci Å™ady). Hráč, který si vytáhl východní vítr, se jmenuje skutečný východ a bude vést první Å¡tych hry. Opravdový východ si nyní sedne na východní židli a ostatní hráči si také pÅ™esednou podle vÄ›trů, které si vytáhli: západ naproti východu, jih po pravici východu a sever po jeho levici. Své židle (na rozdíl od rolí svÄ›tových stran) si hráči ponechají až do konce hry.
  • Poznámka 1: Je zvykem, že hostitel provede první hod kostkou.
  • Poznámka 2: Pokud se používá chuang-tzu, po prvním hodu kostkou se položí pÅ™ed východní židli.


[editovat] Rozdávání

 • 16. PÅ™ed každým Å¡tychem se vÅ¡echny kameny položí lícem dolů na stůl a jih, západ a sever je důkladnÄ› zamíchají neboli "umyjí". Když východ usoudí, že jsou zamíchány dostatečnÄ›, vydá pokyn "pow", což znamená "start". Poté si každý hráč postaví pÅ™ed sebou zeď z kamenů 18 kamenů dlouhou a 2 kameny vysokou. Hotové čtyÅ™i stÄ›ny se potom spojí do čtverce.
  • Poznámka: TradičnÄ› se zdi spojují tak, že každá má svůj pravý okraj zakrytý pÅ™iléhající kolmou zdí, levý má odkrytý. Toto uspořádání nemá žádný vliv na hru, ale je to jedna z formálních zvyklostí, které dávají mahjongu jeho charakter. Zdi reprezentují hradby čínského mÄ›sta, jejichž uskupení do tÄ›sného čtverce má udržet zlé duchy venku.
 • 17. Jedna zeď se musí prolomit a je tÅ™eba určit, která. Východ hodí dvÄ›ma kostkami a odpočítává zdi proti smÄ›ru hodinových ručiček, počínaje svou zdí jako jedničkou. Čísla 2, 6 a 10 tedy ukazují na jižní zeď, 3, 7 nebo 11 na západní, 4, 8 a 12 na severní a 5 nebo 9 na východní.
 • 18. Kostkami se hází tak, aby dopadly rovnÄ› a mezi zdi. Pokud nÄ›která skončí nakÅ™ivo nebo mimo zdi, musí se touto kostkou hodit znova.
 • 19. Teď už se ví, který hráč bude prorážet zeď, ale neví se kde. Hráč označený pÅ™edcházejícím hodem si vezme kostky, hodí jimi, hozený součet pÅ™ičte k součtu hozenému východem v pÅ™edcházejícím hodu a to celé odpočítá na kamenech své zdi, počínaje jejím pravým koncem. Pokud součet pÅ™ekročí 18, pokračuje v odpočítávání na zdi souseda po své levici. Sloupec dvou kamenů, na kterém odpočítávání skončí, vyjme a kameny položí každý zvlášť nahoru na zeď napravo od průrazu: kámen, který byl navrchu, se umístí dále od průrazu. Zeď má teď na dvou místech výšku tří kamenů. DvÄ›ma vyjmutým kamenům navrchu se říká volné kameny.
 • 20. Sedmi sloupcům napravo od průrazu (s výjimkou volných kamenů) se říká mrtvá zeď, nebo také oblast kongů. S jedinou výjimkou (náhrada za kongy, viz pozdÄ›ji) se tato část hradeb nepoužívá v další hÅ™e. Zbytek zdi, počínaje kameny nalevo od průrazu, se nazývá živá zeď. Hráč, který hradby prorazil a rozmístil dva volné kameny, vyjme oblast kongů z živé zdi. Tím se oblast odtrhne od živé zdi i na druhé stranÄ› a vyznačí tak hranici mezi mrtvou a živou zdí.
  • Poznámka : Je zvykem volné kameny rozmístit tak, že spodní se ocitne na tÅ™etím sloupci napravo od průlomu, horní na pátém sloupci. Tím vznikne symetrické rozmístÄ›ní, které usnadňuje určování, kde se má oddÄ›lit mrtvá zeď od živé.
 • 21. Hráč, který si bÄ›hem hry má dobrat volný kámen, si vezme nejdříve kámen vzdálenÄ›jší od prvního průlomu, tedy kámen, který byl pÅ™ed průlomem v horním patÅ™e. Když se spotÅ™ebují oba volné kameny, hráč, v jehož zdi stojí oblast kongů, nahradí volné kameny vyjmutím nejlevÄ›jšího sloupce oblasti a rozmístí je na zbylé sloupce mrtvé zdi podobnÄ› jako pÅ™edtím: horní kámen napravo od dolního. O použití volných kamenů se dozvíte v pravidlech 46, 48 a 50.
 • 22. Na začátku hry obsahuje oblast kongů 16 kamenů, včetnÄ› dvou prvních volných kamenů. Po dobrání každého volného kamene se tento počet sníží o 1. Žádné kameny se nepÅ™esouvají ze živé zdi do mrtvé, aby počet vyrovnaly. Z toho vyplyne (viz pozdÄ›ji), že pokud každý hráč nahlásí čtyÅ™i kongy, oblast kongů se zcela spotÅ™ebuje.
 • 23. Hru začíná východ a pokračuje se proti smÄ›ru hodinových ručiček. Živá zeď nicménÄ› mizí po smÄ›ru hodinových ručiček.
 • 24. Východ zahájí rozdávání tím, že si vezme první dva sloupce kamenů z otevÅ™eného konce živé zdi, tj. z konce bezprostÅ™ednÄ› nalevo od prvního průlomu. Po nÄ›m si postupnÄ› vezmou po dvou sloupcích jih, západ a sever. Tato procedura se opakuje dvakrát, takže každý hráč získá dohromady 12 kamenů. Potom si jeÅ¡tÄ› východ vezme jeden další sloupec (2 kameny) a jih, západ a sever po 1 kamenu.
 • 25. Dojde-li bÄ›hem rozdávání k jakékoli chybÄ›, kvůli níž si jeden nebo více hráčů vezme Å¡patné kameny nebo Å¡patný počet kamenů, chyba se opraví, pokud je to možné. Pokud se neví, jak k chybÄ› doÅ¡lo, které kameny se mají pÅ™edat kterému hráči, nebo pokud nÄ›který hráč už vidÄ›l nebo cítil líc kteréhokoli kamenu, který mu nemÄ›l patÅ™it, vÅ¡echny vylosované kameny se vrátí doprostÅ™ed stolu, znova zamíchají, spotÅ™ebovaná část zdi se znova postaví a zeď se probourá na jiném místÄ›.
 • 26. Pokud kterýkoli hráč zjistí, že má Å¡patný počet kamenů, pÅ™ed tím, než východ odloží první kámen, může ohlásit chybné rozdání.
 • 27. Každý hráč si uspořádá své kameny tak, aby jejich líc nevidÄ›li ostatní hráči. Musí je vÅ¡ak po celou dobu hry udržovat tak, aby je vÅ¡ichni hráči mohli spočítat.


[editovat] Cíl hry

 • 28. Cíl hry je dvojí a může být vnímán dvojím způsobem ? pozitivnÄ› i negativnÄ›. Hráči se snaží získat kombinaci mahjong dříve, než se to podaří soupeřům, neboli se snaží zabránit soupeřům, aby mahjongu dosáhli. A hráči se také snaží získat co nejvyšší skóre, pÅ™ičemž současnÄ› brání protivníkům, aby dobré skóre mÄ›li i oni. Hráč, který získá mahjong, vyhrál Å¡tych, i tak ale ostatní hráči mohou mít vyšší skóre a dokonce dosáhnout vÄ›tšího zisku pÅ™i "vyrovnání" (vÅ¡e viz pozdÄ›ji). Cílem hry jako celku je dosáhnout nejvÄ›tšího možného zisku jako součtu vÅ¡ech vyrovnání s ostatními hráči po každém Å¡tychu.
  • Poznámka: Pokud se pro bodování používají žetony, vítÄ›z hry je hráč, který má na konci nejvÄ›tší hodnotu v žetonech; obdobnÄ› se určí hráč druhý, tÅ™etí a čtvrtý v poÅ™adí. Pokud se vÅ¡ak hra hraje o peníze (což se nedoporučuje), je důležitÄ›jší mít zisky (což se může podaÅ™it i hráči na tÅ™etím místÄ›) než být umístÄ›n jako první.(??)
 • 29. Mahjong (též kompletní ruka, dokončená ruka) je kombinace, která se skládá ze čtyÅ™ sad a jednoho páru. Sada je buď čou (chow; postupka 3 po sobÄ› číselnÄ› jdoucích kamenů ze stejné Å™ady), nebo pong (3 stejné kameny, Å™adové nebo zvláštní), nebo kong (4 stejné kameny, Å™adové nebo zvláštní). Pár (známý též jako oči vrabce nebo hlava ptáka) obsahuje 2 stejné kameny. Každá ruka obsahující kombinaci 4 sad a 1 páru je dokončená, bez ohledu na to, co obsahuje jinak. Je jediná kombinace, která nesplňuje uvedenou definici, ale má stejný účinek jako mahjong, a to je kombinace známá jako "tÅ™ináct jedinečných divů" (viz pravidlo 122q) ? ta obsahuje jeden pár, ale žádnou sadu.
 • 30. Pokud nebude níže výslovnÄ› uvedeno jinak (viz pravidlo 90 a další), každý hráč má svobodnou volbu, které kameny si nechá, které bude požadovat a které zahodí: může se rozhodnout, jakým způsobem se bude snažit dosáhnout cíle hry, a není povinen pÅ™ijmout žádnou příležitost, ani dokončit mahjong, pokud to považuje za výhodné.
 • 31. Prémiové kameny se nepoužívají k vytváření sad a nepočítají se do ruky hráče. Jejich vlastnictví nebo nevlastnictví nemá žádný vliv na konzistenci ruky hráče. Hráč, který si vytáhne prémiový kámen kdykoli bÄ›hem hry, musí ihned tento kámen pÅ™iznat, položit ho lícem nahoru na stůl pÅ™ed sebe a vzít si za nÄ›j náhradu z otevÅ™eného konce živé zdi (vrchní kámen z krajního sloupce). Pokud z jakéhokoli důvodu neoznámí prémiový kámen v tom tahu, ve kterém ho získal, jeÅ¡tÄ› pÅ™ed odhazováním, nemůže za prémiový kámen nárokovat žádné skóre, ani si za nÄ›j nemůže vytáhnout ze zdi náhradu.
  • Poznámka: vlastnictví prémiových kamenů nemá vliv na to, zda se hráčova ruka považuje za "nebodovanou ruku", "jednu Å™adu", "vÅ¡echny velké kameny" atd.


[editovat] Začátek štychu

 • 32. Pokud hráč najde po rozdání ve své ruce prémiové kameny, musí je ihned ohlásit, jeÅ¡tÄ› pÅ™ed začátkem hry. Jako první si náhradu za prémiové kameny bere východ, a pokud bÄ›hem dobírání dostane další prémiové kameny, ihned si vezme náhradu i za nÄ›. Po nÄ›m totéž udÄ›lají jih, západ a sever.
 • 33. Pokud hráč najde po rozdání ve své ruce skrytý kong, může ho, pokud chce, ihned ohlásit, ale není povinen to udÄ›lat. Pokud ho ohlásí, vezme si za nÄ›j volný kámen ve stejnou chvíli pÅ™ed začátkem hry, jako si bere náhradu za případné prémiové kameny.


[editovat] Normální průběh hry

 • 34. PÅ™ed začátkem hry východ požádá ostatní hráče o souhlas s jejím zahájením. Když vÅ¡ichni odsouhlasí, že jsou pÅ™ipraveni, východ začne hru zahozením jednoho svého kamene. Výjimka nastane, když východ vlastní "požehnání nebes" (viz pozdÄ›ji).
 • 35. Každý hráč, který zahodí kámen, ho položí doprostÅ™ed stolu lícem nahoru a zÅ™etelnÄ› oznámí jeho název. Zahozené kameny se na stůl dávají náhodnÄ›, aby nebylo poznat, který kámen odhodil který hráč, nebo v jakém poÅ™adí.
 • 36. Zahozený kámen může být vyžádán kterýmkoli z ostatních hráčů, který ho potÅ™ebuje pro dokončení pongu, kongu nebo mahjongu. Pokud žádný hráč nepožaduje zahozený kámen z tÄ›chto důvodů, kámen si může vyžádat hráč, který je další na Å™adÄ› (tj. hráč po pravici toho, jenž kámen zahodil), pokud s jeho pomocí vytvoří čou. Pokud si kámen nikdo nevyžádá, hráč na Å™adÄ› si dobere kámen z otevÅ™eného konce živé zdi (horní kámen krajního sloupce) a, pokud tím nedosáhl mahjongu, nÄ›co zahodí. Tímto způsobem hra pokračuje, dokud nÄ›který hráč nezíská mahjong, nebo než se spotÅ™ebuje živá zeď. Pokud se spotÅ™ebuje živá zeď, tj. nejsou už žádné kameny k dobírání, a nikdo nemá mahjong, Å¡tych končí bez vítÄ›ze (wash-out).
  • Poznámka: Postup pÅ™i Å¡tychu bez vítÄ›ze je popsán v pravidlech 97 až 99.
 • 37. VÅ¡echny zahozené kameny kromÄ› posledního se považují za mrtvé a nemohou být hráči požadovány za žádným účelem.
 • 38. Kámen se považuje za zahozený v okamžiku, kdy se dotkne stolu. Kámen se považuje za dobraný v okamžiku, kdy se ho dotkne hráč.


[editovat] ÄŒou [postupka]

 • 39. Pokud má hráč v ruce (mínÄ›no ve skryté, nevyložené části (concealed hand)) 2 kameny, které tvoří část postupky, a hráč po jeho levici zahodí tÅ™etí kámen, který by tuto postupku dokončil, první hráč může místo dobrání ze živé zdi nárokovat zahozený kámen tím, že pronese "čou". Vyloží pak své dva kameny z ruky na stůl lícem nahoru, pÅ™idá k nim získaný zahozený kámen a nakonec zahodí nÄ›co ze své ruky.
 • 40. Hráč nemůže "čouovat" kámen zahozený nÄ›kým jiným než hráčem po jeho levici.
 • 41. Hráč může ohlásit čou a okamžitÄ› zahodit. Ihned poté musí vyložit dva kameny ze své ruky a pÅ™iložit k nim požadovaný kámen zahozený sousedem. Musí tak učinit pÅ™ed svým příštím dobíráním ze zdi (živé či mrtvé) a pÅ™ed požadováním jakéhokoli dalšího zahozeného kamene pro jakýkoli účel.
 • 42. Hráč, který dokončí postupku dobráním ze zdi, si ji nechá skrytou v ruce a neohlaÅ¡uje ji.

[editovat] Pong [trojice]

 • 43. Pokud má hráč v ruce dva identické kameny a jakýkoli hráč zahodí tÅ™etí takový kámen, první hráč může nárokovat zahozený kámen tím, že pronese "pong". Potom vyloží dva kameny z ruky na stůl, pÅ™iloží k nim získaný zahozený kámen a zahodí nÄ›co ze své ruky. Takto vytvoÅ™ená sada se jmenuje vyložený pong (exposed pong). Hráč nemůže dobírat ze zdi ve stejném tahu, ve kterém ohlásil pong.
 • 44. Když hráč ohlásil pong a zahodil kámen, hra pokračuje po jeho pravici. Hráči mezi ním a tím, kdo zahazoval "pongovaný" kámen, ztrácejí svůj tah.
 • 45. Hráč, který dokončí sadu tří stejných kamenů dobráním ze zdi, si ji nechá skrytou v ruce a neohlaÅ¡uje ji. Taková sada se nazývá skrytý pong (concealed pong).

[editovat] Kong [čtveřice)

 • 46. Pokud má hráč v ruce tÅ™i identické kameny a jakýkoli hráč zahodí čtvrtý takový kámen, první hráč může nárokovat zahozený kámen tím, že pronese "kong". Potom vyloží tÅ™i kameny z ruky na stůl, pÅ™iloží k nim získaný zahozený kámen, ten na rozdíl od ostatních lícem dolů ? tím se dává najevo, že kong vznikl pÅ™idáním zahozeného kamene ke skrytému pongu, což hraje roli pÅ™i bodování. Potom si dobere volný kámen (z mrtvé zdi) a nakonec zahodí nÄ›co ze své ruky. Hráč nemůže dobírat ze živé zdi (s výjimkou náhrady za prémiový kámen) v tahu, ve kterém ohlásil vyložený kong.
 • 47. Když hráč ohlásil kong a zahodil kámen, hra pokračuje po jeho pravici. Hráči mezi ním a tím, kdo zahazoval "kongovaný" kámen, ztrácejí svůj tah.
 • 48. Pokud hráč, který pÅ™edtím vyložil pong, dobere čtvrtý stejný kámen ze zdi, může ho pÅ™idat k vyloženému pongu, čímž z nÄ›j udÄ›lá vyložený kong. V tomto případÄ› nechá vÅ¡echny čtyÅ™i kameny lícem nahoru. Potom si dobere volný kámen a nakonec nÄ›co zahodí.
 • 49. Hráč, který dříve vyložil pong, nemůže nárokovat čtvrtý identický kámen, pokud byl tento zahozen jiným hráčem. Žádná sada totiž nemůže obsahovat více než jeden zahozený kámen.
 • 50. Pokud hráč získá čtyÅ™i stejné kameny výlučnÄ› dobíráním ze zdi a pÅ™eje si zacházet s tÄ›mito čtyÅ™mi kameny jako se sadou, musí je ohlásit a vyložit pÅ™ed sebe na stůl. V tomto případÄ› otočí oba vnÄ›jší kameny lícem dolů, čímž označuje skrytý kong. Potom si dobere volný kámen a nakonec nÄ›co zahodí.
 • 51. Hráč není povinen ohlásit skrytý kong hned, jak ho získá, ale může to udÄ›lat kdykoli bÄ›hem Å¡tychu ihned poté, co dobere kámen ze zdi (ne vÅ¡ak po nárokování zahozeného kamene). Pokud vÅ¡ak pÅ™ed ohlášením kongu jiný hráč dokončí mahjong, dotyčný kong se boduje pouze jako skrytý pong.
  • Poznámka: ÄŒasto může být prozíravé neohlásit kong z Å™adových kamenů příliÅ¡ brzy, ale radÄ›ji si ho nechat skrytý. Pokud hráč nezvratnÄ› umístí vÅ¡echny čtyÅ™i exempláře jedné hodnoty, může pozdÄ›ji zjistit, že tím nezanedbatelnÄ› snížil flexibilitu své ruky a tedy i Å¡anci na výhru, protože kameny z kongu by mohl lépe využít v postupkách. Podobné úvahy mohou pÅ™imÄ›t hráče, který může kongovat zahozený kámen, aby ohlásil pouze pong. Pokud pozdÄ›ji zjistí, že čtvrtý kámen na nic jiného nepotÅ™ebuje, může ho pÅ™idat k vyloženému pongu, a to vÄ›tÅ¡inou bez újmy na skóre.
 • 52. Jestliže hráč neoznačí ohlášený kong jako skrytý otočením dvou krajních kamenů lícem dolů, poté, co zahodí kámen, už nemůže tuto chybu napravit a kong se mu bude bodovat pouze jako vyložený. Pokud hráč neoznačí vyložený kong jako vytvoÅ™ený pÅ™ipojením zahozeného kamene, po zahození svého kamene nemůže tuto chybu napravit a nebude moci s kongem zacházet jako se skrytým pongem v situacích, kde by mu to jinak bylo dovoleno.

[editovat] Čekání na mahjong

 • 53. Ruka (skrytá + vyložená), která může dokončit mahjong pÅ™idáním jediného dalšího kamene, se nazývá čekající ruka (calling hand). Hráč, který má takovou kombinaci, čeká na kámen (nebo kameny), který by ji dokončil. Pokud kdokoli zahodí takto očekávaný kámen, čekající hráč může nárokovat tento kámen tím, že pronese "mahjong", bez ohledu na to, zda mu v mahjongu chybí pong, postupka nebo pár a bez ohledu na to, zda je nebo není na Å™adÄ›. Hráč, který ohlásil mahjong, nezahazuje, ale ihned vyloží svou ruku a zavÅ™e.
 • 54. Pokud si čekající hráč sám dobere ze zdi očekávaný kámen, může obdobnÄ› oznámit mahjong, vyložit svou ruku a tím zavřít Å¡tych.


[editovat] Hláška

 • 55. Jestliže východ po svém prvním zahození v daném Å¡tychu má čekající ruku, nebo když se totéž podaří kterémukoliv jinému hráči po vzetí prvního kamene (ze zdi nebo nárokováním zahozeného) a zahození, může, ale nemusí, oznámit čekání od začátku (hlášku, original call). Tím se zavazuje, že svou ruku nebude nijak mÄ›nit (s výjimkou hlášení prémiových kamenů) a pouze čekat na kámen, kterým dokončí mahjong. Pokud by tento závazek poruÅ¡il, nemůže v tomto Å¡tychu zavřít (udÄ›lat mahjong). Hráč, který oznámil čekání od začátku, není povinen hlásit mahjong, když k tomu má příležitost.
  • Poznámka: Důvodem, proč se hráč může takto omezovat, je zvýhodnÄ›ní pÅ™i skórování v případÄ›, že se hráči opravdu podaří dokončit mahjong kamenem (nebo jedním z kamenů), na který čeká. Viz pravidlo 117(1).
 • 56. Pokud hráč získá čekající ruku kdykoli po svém prvním zahození, nemůže oznámit hlášku a nesmí tento fakt ani jinak dávat najevo.


[editovat] Uloupení kongu

 • 57. Jestliže má hráč vyložený pong, ze zdi si dobere čtvrtý kámen do sady a pÅ™iloží ho k pongu, aby z nÄ›j udÄ›lal kong, a jestliže jiný hráč čeká na tento kámen, čekající hráč může ohlásit mahjong a "uloupit kong" (nebo "Å¡krtnout kong"). ZlodÄ›j si vezme čtvrtý kámen, jako kdyby byl zahozen, a pÅ™idá ho ke své ruce.
 • 58. Skrytý kong může být uloupen pouze k dokončení kombinace zvané TÅ™ináct jedinečných divů, jinak ne.
 • 59. Kong může být uloupen pouze v tahu, ve kterém je ohlášen, nikoli pozdÄ›ji.
 • 60. Hráč, jemuž byl uloupen kong, si za nÄ›j nedobírá volný kámen. Pokud už si vzal volný kámen pÅ™ed tím, než zlodÄ›j ohlásil mahjong, musí ho vrátit. Pokud si ho vÅ¡ak stihl dát do své skryté ruky, musí ho vrátit pouze v případÄ›, že zlodÄ›j umí správnÄ› označit dobraný kámen; jinak kong nemůže být uloupen. Pokud navíc hráč, který si dobral volný kámen, stihne tímto kamenem dokončit a oznámit jiný kong a dobrat si za nÄ›j další volný kámen, nebo když stihne oznámit, že volný kámen je prémiový, a vzít si za nÄ›j náhradu, nebo když dobraný volný kámen dokončí jeho vlastní mahjong, nebo když stihne zahodit kámen, kong také nemůže být uloupen.


[editovat] Přednost při nárokování zahozených kamenů

 • 61. Jestliže se o zahozený kámen hlásí dva nebo tÅ™i hráči, čekání na pong nebo kong má pÅ™ednost pÅ™ed čekáním na čou, a čekání na mahjong má pÅ™ednost pÅ™ed vším ostatním. Pokud dva nebo tÅ™i hráči žádají tentýž zahozený kámen pro mahjong, pÅ™ednost má hráč, který je po hráči, jenž zahazoval, nejdříve na Å™adÄ› (proti smÄ›ru hodinových ručiček).
 • 62. Pokud hráč získal zahozený kámen pro čou a nÄ›kdo jiný ho požaduje pro pong, kong nebo mahjong, hráč musí tento kámen odevzdat, i když už stihl vyložit dokončené čou (v tom případÄ› si musí vzít dva své kameny zpÄ›t do skryté ruky). Pokud vÅ¡ak už stihl sám zahodit, ostatní hráči ztrácí nárok na pÅ™edcházející zahozený kámen.
 • 63. Pokud hráč získal zahozený kámen pro kong a nÄ›kdo jiný ho požaduje pro mahjong, hráč musí tento kámen odevzdat, i když už stihl vyložit dokončený kong a dobrat si volný kámen. V tom případÄ› musí také vrátit volný kámen a zbylé tÅ™i kameny kongu si vzít zpÄ›t do své skryté ruky. Pokud si vÅ¡ak stihl dobraný volný kámen dát do své skryté ruky, musí ho vrátit pouze v případÄ›, že hráč čekající na mahjong umí správnÄ› označit dobraný kámen; jinak pÅ™ednostní právo hráče čekajícího na mahjong propadá. Totéž platí, pokud hráč s kongem stihne dobraným kamenem dokončit a oznámit jiný kong a dobrat si za nÄ›j další volný kámen, nebo když stihne oznámit, že volný kámen je prémiový, a vzít si za nÄ›j náhradu, nebo když dobraný volný kámen dokončí jeho vlastní mahjong, nebo když stihne zahodit kámen a ukončit tak svůj tah.
 • 64. Pokud hráč zahodí kámen a hráč, který je po nÄ›m na Å™adÄ›, o zahozený kámen neprojeví zájem a vezme si kámen ze zdi, zbývající dva hráči mohou pořád jeÅ¡tÄ› nárokovat zahozený kámen pro svůj pong, kong nebo mahjong a hráč na Å™adÄ› musí dobraný kámen vrátit. Pokud si ho stihl dát do své skryté ruky, musí hráč nárokující zahozený kámen umÄ›t správnÄ› určit, který kámen to byl, jinak nárok ztrácí. Nárok ztrácí také v případÄ›, že hráč na Å™adÄ› dokončil dobraným kamenem kong, ohlásil ho a dobral si za nÄ›j volný kámen; nebo pokud ohlásil, že dobraný kámen je prémiový, a vzal si za nÄ›j náhradu; nebo pokud už stihl zahodit kámen a ukončit tak svůj tah.
 • 65. Pokud dva nebo tÅ™i hráči mohou žádat zahozený kámen pro mahjong, jeden z nich je na Å™adÄ› a dobere si kámen ze zdi, má se za to, že se svého nároku na zahozený kámen vzdal. Hlásit o nÄ›j se pak může druhý a tÅ™etí hráč podle výše uvedených pravidel. Pokud vÅ¡ak hráč jeÅ¡tÄ› nedobral ze zdi a druhý nebo tÅ™etí hráč se pÅ™ihlásí o zahozený kámen pro mahjong, hráč na Å™adÄ› má pořád jeÅ¡tÄ› právo se pÅ™ihlásit o tento kámen a využít své pÅ™ednosti (i pokud druhý nebo tÅ™etí hráč vyložil svou ruku na stůl). Toto právo trvá, až než se dokončí bodování a vyrovnání a ruky (nebo jejich části) se zahodí mezi zahozené kameny.


[editovat] Nepravidelnosti ve hře

 • 66. Jestliže si hráč na Å™adÄ› dobere kámen ze zdi, nemůže se rozhodnout, že bude radÄ›ji nárokovat zahozený kámen a dobraný kámen vrátí. (Musí vÅ¡ak kámen vrátit, pokud jiný hráč nárokuje kámen zahozený pÅ™edcházejícím hráčem.)
 • 67. Jestliže hráč na Å™adÄ› zaviní, že hráči mohli vidÄ›t další kámen ze zdi, musí si ho vzít a nemůže nárokovat zahozený kámen. (Nemusí a nemůže si ho vzít jen v případÄ›, že jiný hráč nárokuje kámen zahozený pÅ™edcházejícím hráčem.)
 • 68. Jestliže se omylem stane, že jeden nebo více hráčů spatří kámen ze zdi, tento kámen se ukáže vÅ¡em čtyÅ™em hráčům a pak se vrátí do zdi.
 • 69. Jestliže hráč nárokuje zahozený kámen za jakýmkoli účelem, může zmÄ›nit své rozhodnutí a vrátit nárokovaný zahozený kámen, dokonce i když už vyložil svou sadu (v tom případÄ› si musí ostatní kameny sady vzít zpÄ›t do skryté ruky), za pÅ™edpokladu že jeÅ¡tÄ› sám nezahodil kámen. Hráč, který takto odvolal svůj požadavek, může pak dobrat ze zdi, pokud je na Å™adÄ›, nebo může žádat dotyčný zahozený kámen pro jiný účel, nebo jinak nechat hru pokračovat podle normálních pravidel.
 • 70. Jestliže hráč zahodí kámen a žádný jiný hráč ho nepožaduje pro čou, pong, kong nebo mahjong, hráč může si může vzít zahozený kámen zpÄ›t a zahodit místo nÄ›j jiný, pokud oznámí, že to chce udÄ›lat, pÅ™ed tím, než si následující hráč dobere ze zdi. PrvnÄ› zahozený kámen může být nárokován ostatními hráči kdykoli, dokud není místo nÄ›j zahozen jiný.
 • 71. Po ohlášení čou, pongu, kongu nebo mahjongu si hráč nemůže vzít svůj zahozený kámen zpÄ›t. Pokud hráč, který ho nárokoval, zmÄ›ní své rozhodnutí, může ho nárokovat za jiným účelem nebo nÄ›kdo jiný za jakýmkoli účelem, ale pokud se to nestane, kámen už zůstane na stole a je považován za mrtvý.
 • 72. Jestliže hráč na Å™adÄ› dobere ze zdi nesprávný kámen, musí ho vrátit a vzít si kámen, který mu podle pravidel náleží, pokud je na tuto chybu upozornÄ›n dříve, než zahodí. Jinak si dobraný kámen nechá a není za to nijak trestán (viz pravidlo 89).
 • 73. Jestliže si hráč dobere, když není na Å™adÄ›, a pokud už vidÄ›l nebo cítil líc dobraného kamene, musí si dobraný kámen ponechat a hrát s dlouhou rukou (long hand). Pokud kámen zůstal nepoznán, může ho bez postihu vrátit. Pokud kámen nezůstal nepoznán a je to prémiový kámen, provinilec si ho musí nechat neoznámený ve skryté ruce, a k té se pÅ™istupuje jako k dlouhé ruce.
 • 74. Jestliže hráč zahodí, když není na Å™adÄ›, a pokud chybnÄ› zahozený kámen nebyl nikým nárokován pro čou, pong, kong nebo mahjong pÅ™ed tím, než si hráč své chyby vÅ¡iml, může si vzít kámen zpÄ›t. Pokud vÅ¡ak nÄ›kdo zahozený kámen nárokoval, provinilec mu ho musí nechat a hrát s krátkou rukou (short hand) (viz pravidlo 89).
 • 75. Jestliže hráč omylem zahodí více než jeden kámen, může označit, který z nich chtÄ›l zahodit, a ostatní si vzít zpÄ›t. Pokud vÅ¡ak mezitím jiný hráč jeden ze zahozených kamenů nárokoval, musí hráč zahodit tento kámen a ostatní si vzít zpÄ›t. Pokud více hráčů nárokovalo různé kameny, za skutečnÄ› zahozený kámen se považuje ten, který nárokoval hráč nejdříve na Å™adÄ› (proti smÄ›ru hodinových ručiček), bez ohledu na to, zda by tento hráč mÄ›l pÅ™i nárokování kamene pÅ™ednost podle pravidla 61.
 • 76. Hráč, který chybnÄ› nárokuje zahozený kámen pro čou, pong nebo kong, ale vÅ¡imne si své chyby a oznámí ji pÅ™ed tím, než jeho vlastní zahozený kámen nárokuje jiný hráč, nebo než si následující hráč dobere ze zdi, může chybnÄ› nárokovaný kámen vrátit a k nÄ›mu pÅ™iložené kameny si vzít zpÄ›t do své skryté ruky. Pokud si chyby vÅ¡imne pozdÄ›ji, zůstane mu Å¡pinavá ruka (foul hand). Pokud jeÅ¡tÄ› nevyložil, musí s chybnÄ› nárokovaným kamenem vyložit kterékoli dva kameny ze skryté ruky, když hlásil čou nebo pong, a kterékoli tÅ™i kameny, když hlásil kong. Pokud se chybné hlášení kongu zjistí v dobÄ›, kdy lze chybu napravit, provinilec musí vrátit volný kámen, který si případnÄ› za kong vzal. Pokud se na chybu pÅ™ijde pozdÄ›ji, provinilec si volný kámen, vzal-li si nÄ›jaký, nechá.
 • 77. Jestliže hráč nárokuje zahozený kámen a pÅ™iloží k nÄ›mu jeden nebo více nepasujících kamenů, ale v ruce má k dispozici správné kameny, může Å¡patné kameny vymÄ›nit za správné bez postihu. Musí to vÅ¡ak udÄ›lat pÅ™ed tím, než si příštÄ› dobere kámen ze zdi (aÅ¥ už z živé zdi, nebo z oblasti kongů) nebo než se pÅ™ihlásí o jiný zahozený kámen. Pokud mezitím takto získal jiný kámen, chybnÄ› vyložená sada zůstane, jak je, a ruka se považuje za Å¡pinavou.
 • 78. Jestliže hráč nárokoval zahozený kámen pro pong, kong nebo čou, svůj požadavek nezruÅ¡il, ale nevyložil dokončenou sadu pÅ™ed tím, než příštÄ› dobere kámen ze zdi (aÅ¥ už z živé zdi, nebo z oblasti kongů) nebo než se pÅ™ihlásí o jiný zahozený kámen, jeho ruka se považuje za Å¡pinavou a za nevyloženou sadu hráč nedostane žádné body.
 • 79. S výjimkou případů popsaných v pravidlech 69, 76 a 77 musejí jednou vyložené nebo ohlášené kombinace zůstat na stole tak, jak jsou. Není dovoleno sady jakkoli pÅ™eskládávat nebo mÄ›nit (s výjimkou dokončení vyloženého kongu pÅ™iložením čtvrtého kamene dobraného ze zdi). Nelze také zahodit kámen z vyložené nebo ohlášené sady.
 • 80. Jestliže hráč zapomene dobrat ze zdi, když to mÄ›l udÄ›lat, a další hráč už ze zdi dobral, provinilec nemůže svou chybu korigovat a musí hrát s krátkou rukou. Totéž platí o dobírání náhrady za prémiový kámen nebo volného kamene za kong.
 • 81. Žádný zahozený kámen si nemůže jiný hráč vzít do své skryté ruky. Pokud by k tomu doÅ¡lo, kterýkoli jiný hráč může požadovat, aby provinilec zahozený kámen vrátil na stůl a nepoužil ho k žádnému účelu.


[editovat] Falešný mahjong

 • 82. Jestliže hráč ohlásí mahjong, který ve skutečnosti nemůže dokončit (resp. když se ukáže, že mahjong, který vyložil, obsahuje chybnou kombinaci), může si vzít kameny zpÄ›t a pokračovat ve hÅ™e. Pokud vÅ¡ak mezitím (pÅ™ed objevením a oznámením chyby) nÄ›který ze zbylých hráčů odkryl svou ruku nebo její část, provinilec musí zaplatit každému ze svých soupeřů 300 bodů. Å tych se považuje za ukončený a žádné jiné body se neudÄ›lují a vyrovnání se neprovádí. Byl-li provinilcem východ, ztrácí titul a pÅ™edá ho dalšímu hráči. Pokud byl východem nÄ›kdo jiný, titul si ponechá.
  • Poznámka: Má se za to, že hráč, který ohlásil faleÅ¡ný mahjong, tak učinil omylem. V takovém případÄ› je 300 bodů vÄ›tÅ¡inou dostatečná kompenzace pro ostatní hráče, kteří tím pÅ™iÅ¡li o kombinace, které mÄ›li v ruce. Teoreticky by bylo možné, že by hráč hlásil faleÅ¡né mahjongy úmyslnÄ› jako součást své strategie, aby nemusel platit jeÅ¡tÄ› vyšší sumy protivníkům, kteří se evidentnÄ› blíží dokončení velmi dobÅ™e bodovaných kombinací. Takové jednání by ale bylo nečestné a je nepsaným zákonem mahjongu, že vÅ¡ichni hrají poctivÄ› a gentlemansky. NicménÄ› je na hráčích, aby se pÅ™ed začátkem hry dohodli, zda nechtÄ›jí pokutu zvednout na vyšší hodnotu (napÅ™. na "limit" - viz pozdÄ›ji), čímž by strategické využití faleÅ¡ných mahjongů znemožnili. Může to být zvláštÄ› vhodné, když hrajete soutěžnÄ› v cizí společnosti. Pokud k takové dohodÄ› dojde, pokuty v pravidlech 83, 87 a 88 se zvýší obdobnÄ›.
 • 83. Jestliže dva hráči chybnÄ› ohlásí mahjong a jeden ze zbylých hráčů kvůli tomu odkryje část své ruky pÅ™ed zjiÅ¡tÄ›ním a oznámením chyby, každý z provinilců zaplatí každému z poÅ¡kozených 150 bodů. ObdobnÄ›, když tÅ™i hráči chybnÄ› ohlásí mahjong pÅ™i nárokování téhož zahozeného kamene a čtvrtý hráč kvůli tomu odkryje část své ruky pÅ™ed zjiÅ¡tÄ›ním a oznámením chyby, každý z provinilců mu zaplatí pokutu 100 bodů.


[editovat] Chybné pojmenování zahozeného kamene

 • 84. Jestliže hráč pÅ™i zahazování kamene oznámí jméno jiného kamene, než jaký položil na stůl, má se za to, že zahodil kámen, který položil na stůl. Provinilec není nijak potrestán, pokud se sám opraví nebo ho opraví jiný hráč pÅ™ed tím, než nÄ›který hráč nárokoval tento kámen za jakýmkoli účelem, nebo než další hráč zahodil kámen.
 • 85. Jestliže hráč chybnÄ› pojmenoval zahozený kámen a následující hráč se pÅ™ihlásil o kámen, jehož jméno zahazující hráč vyslovil, pro čou, provinilec musí pÅ™ihlášenému hráči zaplatit pokutu 50 bodů a hra normálnÄ› pokračuje. PÅ™ihlášený hráč vÅ¡ak musí ukázat kameny, které by spolu s pojmenovaným kamenem utvoÅ™ily čou. Pokud to nemůže nebo nechce udÄ›lat, provinilec žádnou pokutu neplatí.
 • 86. Jestliže hráč chybnÄ› pojmenoval zahozený kámen a nÄ›který hráč se pÅ™ihlásil o kámen, jehož jméno zahazující hráč vyslovil, pro pong nebo kong, provinilec musí pÅ™ihlášenému hráči zaplatit pokutu 100 bodů a hra normálnÄ› pokračuje. PÅ™ihlášený hráč vÅ¡ak musí ukázat kameny, které by spolu s pojmenovaným kamenem utvoÅ™ily pong, resp. kong. Pokud to nemůže nebo nechce udÄ›lat, provinilec žádnou pokutu neplatí.
 • 87. Jestliže hráč chybnÄ› pojmenoval zahozený kámen a nÄ›který hráč se pÅ™ihlásil o kámen, jehož jméno zahazující hráč vyslovil, pro mahjong, provinilec musí každému soupeÅ™i zaplatit pokutu 300 bodů a Å¡tych končí bez dalšího bodování nebo vyrovnání. Pokud zahazující hráč byl východ, ztrácí titul, jinak titul východu zůstává jeho držiteli. PÅ™ihlášený hráč vÅ¡ak musí ukázat své kameny a dokázat tak, že by s pomocí pojmenovaného kamene dokončil mahjong. Jestliže po chybném pojmenování zahozeného kamene nÄ›kdo chybnÄ› ohlásí mahjong (tj. kámen, jehož jméno bylo vysloveno, by neudÄ›lal z jeho ruky mahjong), hra může pokračovat, pokud si pÅ™ihlášený hráč vÅ¡imne své chyby a zruší svůj požadavek dříve než kdokoli z jeho soupeřů vyloží část své ruky. Pokud vÅ¡ak nÄ›kdo odkryje část své ruky, zahazující i pÅ™ihlášený hráč zaplatí zbývajícím dvÄ›ma po 150 bodech. Å tych se považuje za ukončený, bez dalšího bodování nebo vyrovnání. Pokud jeden z provinilých hráčů byl východ, ztrácí tento titul; jinak titul východu zůstává jeho držiteli.
 • 88. Jestliže hráč chybnÄ› pojmenoval zahozený kámen a dva hráči se pÅ™ihlásili o kámen, jehož jméno zahazující hráč vyslovil, jeden pro čou a druhý pro pong nebo kong, zahazující hráč musí zaplatit obÄ›ma podle výše uvedených pravidel. Pokud jeden z hráčů požadoval pojmenovaný kámen pro mahjong, je pokuta zaplacená každému hráči shora omezená 300 body.


[editovat] Chybné ruce

 • 89. Správný počet kamenů v nedokončené ruce je 13, plus 1 za každý prémiový kámen a za každý vyložený nebo ohlášený kong. Krátká ruka (short hand) je ruka, která obsahuje nižší než správný počet kamenů. Dlouhá ruka (long hand) je ruka, která obsahuje vyšší než správný počet kamenů. Hráč, který má krátkou, dlouhou nebo Å¡pinavou ruku, nemůže v tomto Å¡tychu ohlásit mahjong. Pokračuje nicménÄ› ve hÅ™e, dobírá a zahazuje kameny a může tvoÅ™it čou, pongy a kongy. Krátkoruký hráč akorát nemůže nárokovat zahozený kámen, pokud by pak zůstal bez kamene, který by mohl sám zahodit. Pokud nÄ›kdo jiný dosáhne mahjongu, hráč s krátkou nebo Å¡pinavou rukou může získat body za své správnÄ› utvoÅ™ené sady a prémiové kameny a vyrovnávat rozdíl se zbývajícími dvÄ›ma poraženými hráči. Hráč s dlouhou rukou žádné body nezíská a musí zaplatit zbývajícím dvÄ›ma poraženým hráčům plnou hodnotu jejich ruk.


[editovat] Odpálení děla

 • 90. Za jistých níže definovaných okolností je svoboda hráče omezena: pokud by hráč zahodil nebezpečný kámen, musel by zaplatit pokutu. Nebezpečnost je definována následovnÄ›:
  • a) Jestliže nÄ›kdo vyložil nebo ohlásil tÅ™i sady složené výhradnÄ› z kamenů jedné Å™ady, odhození kteréhokoli kamene této Å™ady, které mu umožní (hned nebo pozdÄ›ji) vytvoÅ™it "ÄŒistou Å™adu", je nebezpečné.
  • b) Jestliže nÄ›kdo vyložil nebo ohlásil tÅ™i sady vÄ›trů, odhození kteréhokoli kamene se čtvrtým vÄ›trem, které mu umožní (hned nebo pozdÄ›ji) vytvoÅ™it "ÄŒtvero požehnání vznášejících se nade dveÅ™mi" nebo mahjong obsahující "ÄŒtvero malých radostí", je nebezpečné.
  • c) Jestliže nÄ›kdo vyložil nebo ohlásil dvÄ› sady draků, odhození kteréhokoli kamene se tÅ™etím drakem, které mu umožní (hned nebo pozdÄ›ji) vytvoÅ™it "TÅ™i velké myslitele" nebo mahjong obsahující "TÅ™i malé draky" nebo "TÅ™i velké draky", je nebezpečné.
  • d) Jestliže nÄ›kdo vyložil nebo ohlásil tÅ™i sady zvláštních kamenů, odhození kteréhokoli zvláštního kamene, které mu umožní (hned nebo pozdÄ›ji) vytvoÅ™it "VÅ¡echny symboly", je nebezpečné.
  • e) Jestliže nÄ›kdo vyložil nebo ohlásil tÅ™i sady "celozelených" kamenů, odhození kteréhokoli celozeleného kamene, které mu umožní (hned nebo pozdÄ›ji) vytvoÅ™it "CísaÅ™ský nefrit", je nebezpečné.
  • f) Jestliže nÄ›kdo vyložil nebo ohlásil tÅ™i sady jedniček nebo devítek, odhození kterékoli jedničky nebo devítky, které mu umožní (hned nebo pozdÄ›ji) vytvoÅ™it "Hlavy a ocasy", je nebezpečné.
  • g) Jestliže ve zdi zbývá čtyÅ™i nebo ménÄ› kamenů, odhození kteréhokoli kamene, od kterého jeÅ¡tÄ› není alespoň jeden exemplář na stole (mezi zahozenými kameny nebo ve vyložených sadách), které umožní nÄ›kterému hráči (hned nebo pozdÄ›ji) vytvoÅ™it mahjong, je nebezpečné.
 • 91. Pro účely pravidla 90 se pong a kong považují za vyložené od okamžiku, kdy hráč prohlásí "pong", resp. "kong" (pokud pozdÄ›ji svůj požadavek neodvolá). Pro účely pravidla 90a se čou považuje za vyložené od okamžiku, kdy hráč prohlásí "čou" (pokud pozdÄ›ji svůj požadavek neodvolá), ale pro účely pravidla 90e se čou považuje za vyložené, až když vÅ¡echny tÅ™i kameny leží na stole.
 • 92. Zahození nebezpečného kamene není pokutováno, pokud není nárokován hráčem, který má vyloženy či hlášeny výše uvedené kombinace (nebezpečný hráč), nebo pokud jím není využit k vytvoÅ™ení výše uvedených kombinací. Zahození je pokutováno, jestliže nebezpečný hráč si kámen vyžádá pro mahjong, nebo když si ho vyžádá pro pong či čou a mahjong pozdÄ›ji dokončí dobráním ze zdi nebo nárokováním bezpečného zahozeného kamene. Je-li zahozený kámen vyžádán pro kong, nedojde tím k dokončení ruky, a zahození tedy není pokutováno.
 • 93. Jestliže se nebezpečný hráč pÅ™ihlásí o nebezpečný kámen pro pong nebo čou a jednu z uvedených kombinací posléze dokončí nárokováním dalšího nebezpečnÄ› zahozeného kamene, pokutován je pouze druhý nebezpečný kámen, první je zproÅ¡tÄ›n odpovÄ›dnosti.
 • 94. Jestliže si hráč dobere ze zdi nebezpečný kámen a pÅ™iloží ho ke svému vyloženému pongu, a jestliže mu nebezpečný hráč takto vzniklý kong uloupí a vytvoří tak jednu z uvedených kombinací, nebezpečný kámen je pokutován stejnÄ›, jako kdyby byl zahozen.
 • 95. Pokud ale hráč po dobrání ze zdi zjistí, že má v ruce pouze nebezpečné kameny, a pokud jím zahozený kámen je vyžádán nebezpečným hráčem a pomůže mu vytvoÅ™it (hned nebo pozdÄ›ji) jednu z uvedených kombinací, provinilec může ukázat své kameny a oznámit "nemÄ›l jsem na výbÄ›r". V tom případÄ› za zahození nebezpečného kamene není pokutován. Pokud se vÅ¡ak hráč do této situace dostal po nárokování zahozeného kamene pro pong či čou (ne pro kong), nemůže se obhajovat "nemám na výbÄ›r", a pokud je jím zahozený kámen využit, postih ho nemine. Hráč, který nemá na výbÄ›r, musí ukázat své kameny ihned, jeÅ¡tÄ› pÅ™ed tím, než si příštÄ› dobere ze zdi (aÅ¥ už živé, nebo mrtvé) nebo než se pÅ™ihlásí o zahozený kámen. Po pÅ™edvedení si je vezme zpÄ›t do skryté ruky. Pokud v takové situaci nechce ukázat své kameny, nemůže říct, že nemá na výbÄ›r, a v případÄ› využití nebezpečnÄ› zahozeného kamene bude pokutován.
 • 96. O hráči, který podle výše uvedených pravidel poskytl nebezpečnému hráči nebezpečný kámen, se říká, že "spustil dÄ›lo". Jako pokutu musí po vyrovnání svých případných dluhů vůči vítÄ›zi proplatit obÄ›ma dalším poraženým to, co mají zaplatit vítÄ›zi oni. Žádné další bodování nebo vyrovnání mezi poraženými už se neprovádí.


[editovat] Štych bez vítěze (wash-out)

 • 97. Jestliže se spotÅ™ebuje zeď, aniž by nÄ›kdo dokončil mahjong, Å¡tych skončí remízou. Nepočítají se žádné body, neprovádí se vyrovnání a východ si ponechá svůj titul do příštího Å¡tychu.
 • 98. Jestliže hráč dobere poslední kámen ze zdi a zjistí, že je prémiový, nemůže si za nÄ›j vzít náhradu ani zahodit kámen a Å¡tych se ihned prohlásí za remízu.
 • 99. Jestliže poslední kámen ve zdi je hrací kámen, hráč, který si ho dobere, musí (pokud nedokončí mahjong) na konci svého tahu jeÅ¡tÄ› nÄ›co zahodit. Pokud se o zahozený kámen nikdo nepÅ™ihlásí, Å¡tych nemá vítÄ›ze, avÅ¡ak pokud se nÄ›kdo pÅ™ihlásí (a není to pro mahjong), musí pro zmÄ›nu on nÄ›co zahodit. Takto se pokračuje, dokud nÄ›kdo nedokončí mahjong nebo dokud není zahozen kámen, o který se nikdo nepÅ™ihlásí.


[editovat] Etiketa a poskytování informací

 • 100. Jestliže je hráč dotázán, jaký kámen vyhodil, dokud je tento kámen jeÅ¡tÄ› živý, musí odpovÄ›dÄ›t po pravdÄ›. Nikdo vÅ¡ak nesmí poskytovat nebo vyžadovat informace o mrtvých kamenech, ani kdo je vyhodil, ani v jakém poÅ™adí.
 • 101. Žádný hráč se nesmí ptát jiného hráče na obsah jeho ruky.
 • 102. Žádný hráč nesmí poskytovat informace o své ruce ani o svých zámÄ›rech, o hÅ™e nebo o pravdÄ›podobných zámÄ›rech ostatních hráčů.
  • Poznámka 1: K výše uvedeným bodům je možné pÅ™idat pár obecnÄ›jších poznámek o etiketÄ›, která by se bÄ›hem mahjongu mÄ›la dodržovat. Není sluÅ¡né projevovat pÅ™ehnanou radost z výhry ani pÅ™ehnané rozčarování z prohry či smůly, protože oba extrémy odporují klidu duÅ¡e, kterého by se hráč mÄ›l snažit dosáhnout, a jsou opakem konfuciánské doktríny průmÄ›rnosti. Není také sluÅ¡né se bÄ›hem hry ptát jiného hráče, kolik už prohrál. A i když je celkem legitimní nasadit vÅ¡echny strategické i psychologické zbranÄ› k podminování protivníkových sil, nepovažuje se za sluÅ¡nou snaha rozbít soupeÅ™ovo soustÅ™edÄ›ní na hru konverzací, která se hrou nesouvisí. Takové otázky nejsou pokryty pravidly a jsou ponechány na sluÅ¡nosti a taktu každého hráče.
  • Poznámka 2: Je známo, že mahjong má ve srovnání se západními hrami velmi málo postihů za prohÅ™eÅ¡ky. Pravidla sama o sobÄ› nedávají hráčům příliÅ¡ možností dosáhnout nefér výhody způsobem, který by zůstal skryt jeho protivníkům; avÅ¡ak nepovažuje se za nutné vytvářet pravidla proti úmyslným pÅ™estupkům nebo nečestnému a nesportovnímu chování. Hráč by se nemÄ›l pokouÅ¡et pÅ™edejít těžké prohÅ™e svržením stolu v kritické chvíli, ale stačí, když se takový nápad prohlásí za negentlemanský. Číňané hrající mahjong se úzkostlivÄ› snaží, aby jejich čest nemohla být zpochybnÄ›na: kdo tento nepsaný zákon poruší, může očekávat ten nejvyšší trest, totiž že už s ním ostatní nebudou chtít hrát.


[editovat] Odkrývání ruky

 • 103. Jestliže hráč, který dokončí mahjong dobráním ze zdi, chce získat jakoukoli prémii za poslední kámen (za zaplnÄ›ní jediného místa, za vylovení očí, za "chycení MÄ›síce na dnÄ› jezera" nebo za "sebrání Å¡vestkového kvÄ›tu ze stÅ™echy" - viz bodování), musí ostatním ukázat kámen, který si dobral, pÅ™ed tím, než ho schová do své skryté ruky. Pokud ho včas neukáže, nemůže se hlásit o žádné takové prémie.
 • 104. Jakmile nÄ›jaký hráč ohlásí mahjong, vÅ¡ichni vyloží na stůl obsah svých ruk a uspořádají ho tak, aby každý mohl bez otázek zjistit jejich skóre. Kameny se uspořádají do sad, v nichž je hráč chce bodovat. Sady, páry i samostatné kameny se uspořádají do dvou Å™ad. Řada blíže ke stÅ™edu stolu obsahuje vyložené sady a páry, ohlášené kongy a prémiové kameny. Řada blíže k hráči obsahuje tu část jeho ruky, která až do konce zůstala skrytá. Hráč, jenž získal mahjong, položí kámen, kterým ho dokončil, kolmo k ostatním.
 • 105. Pokud existuje více možností, jak skrytou část ruky uspořádat do sad, hráč má volnost v tom, kterou zvolí jako nejlepší. Rozložení jednou odkrytých kamenů se vÅ¡ak už nesmí mÄ›nit (což platí jak pro vyloženou, tak pro skrytou Å™adu).
 • 106. Každý hráč musí odkrýt celý obsah své ruky, aby se jeho protivníci mohli pÅ™esvÄ›dčit, že má správný počet kamenů. Hráč nesmí zahodit žádnou část ruky, dokud neskončí bodování a vyrovnání. Pokud tak učiní, nedostane za tento Å¡tych žádné body.


[editovat] Vyrovnání

 • 107. Jako první si svou ruku oboduje vítÄ›z a vybere od ostatních to, co mu dluží. Poté si postupnÄ› vyhodnotí své skóre každý z poražených, počínaje hráčem po vítÄ›zovÄ› pravici, proti smÄ›ru hodinových ručiček. Hráč počítá své skóre nahlas a jasnÄ› určí, za co které body získal.
 • 108. VítÄ›z dostane od každého hráče body určené podle hodnoty své vlastní ruky a sám neplatí nikomu nic, bez ohledu na to, jakého skóre dosáhli poražení. Jestliže vyhrál východ, dostane od každého dvojnásobek hodnoty své ruky. Jestliže vyhrál jih, západ nebo sever, dostane dvojnásobek své ruky od východu a jednonásobek od ostatních.
 • 109. Ostatní hráči se spolu navzájem vyrovnají podle rozdílu svých skóre. Když se vyrovnává východ s jiným hráčem, platí (hráči, který má vyšší skóre) nebo dostane (od hráče, který má nižší skóre) dvojnásobek rozdílu mezi svým skóre a skóre hráče, s nímž se vyrovnává. Když se vyrovnávají dva hráči, z nichž ani jeden není východ, hráč s nižším skóre zaplatí hráči s vyšším skóre prostý rozdíl.
  • Poznámka: PrůbÄ›h vyrovnání se lépe ukáže na příkladu. Sever zavírá a jeho ruka má hodnotu 48 bodů, východ má 20 bodů, jih 256 bodů a západ 4 body. Sever dostane 2×48=96 bodů od východu, 48 bodů od jihu a 48 bodů od západu, dohromady 192 bodů. Neplatí nikomu. Východ zaplatí severu 2×48=96 bodů, jihu 2×(256-20)=472 bodů a od západu dostane 2×(20-4)=32 bodů. Celkem tedy ztratí 536 bodů. Jih zaplatí severu 48 bodů, dostane od východu 2×(256-20)=472 bodů a od západu 256-4=252 bodů. Celkem tedy vydÄ›lá 676 bodů. Západ zaplatí severu 48 bodů, východu 2×(20-4)=32 bodů a jihu 256-4=252 bodů. Celkem pÅ™ijde o 332 bodů. Je vidÄ›t, že i když hráč s mahjongem nemůže prodÄ›lat, nÄ›kdo z poražených může vydÄ›lat jeÅ¡tÄ› mnohem více. Pokud se pro bodování používají žetony, každý hráč jednoduÅ¡e vyplatí nebo dostane žetony v přísluÅ¡né hodnotÄ›. Hráči by mÄ›li začínat hru každý se stejnou hodnotou žetonů; na konci hry je snadné určit, kdo vydÄ›lal a kdo tratil. Hráč s nejvÄ›tším konečným ziskem je vítÄ›zem celé hry. Pokud se skóre poznamenává na papír, mÄ›l by se rozdÄ›lit do osmi sloupců, dva pro každého hráče, jeden na výdaje, druhý na příjmy. Na konci hry se sečtou a zjistí se výsledek.
 • 110. Každý hráč hodnotí svou vlastní ruku. Pokud ji nadhodnotí, jiný hráč (který by se s ním musel vyrovnat) ho může opravit; pokud ji ale podhodnotí, každý jiný hráč, který ho na to upozorní, musí ostatním hráčům proplatit Å¡kodu, kterou tím utrpí. Pod hrozbou téže pokusy nesmí ani vítÄ›z komentovat hodnocení ostatních hráčů.
 • 111. Když se hráč vyrovnal se vÅ¡emi tÅ™emi svými protivníky, hodí obsah své ruky mezi zahozené kameny. Poté, co ruka, nebo kterákoli její část, je takto smíšena se zahozenými kameny, nebo když doÅ¡lo k naruÅ¡ení původního uspořádání odkryté ruky podle pravidla 104, není možné požadovat opravu žádné chyby v bodování této ruky.


[editovat] Bodování

 • 112. Nejdříve se hodnotí dosažené sady a jiné prvky, které ruka obsahuje. Body za nÄ› získané se nazývají základní skóre. Základní skóre se pak může progresivnÄ› zdvojnásobovat za každou z určitých kombinací, které ruka obsahuje, a vlastností, které má. NÄ›kterých základních bodů a nÄ›kterých zdvojení mohou dosáhnout vÅ¡ichni hráči, jiné jsou k dispozici pouze u mahjongu.
  • Poznámka 1: Protože zdvojení se aplikují progresivnÄ›, každé další zdvojení má dvakrát vÄ›tší hodnotu než to pÅ™edcházející. Tato skutečnost by se nemÄ›la pÅ™ehlížet, když se odhaduje potenciál ruky: první zdvojení = 2 × základní skóre, druhé = 4 ×, tÅ™etí = 8 ×, čtvrté = 16 ×, páté = 32 × základní skóre atd.
  • Poznámka 2: Protože Å™ada zdvojovacích kombinací se pÅ™ekrývá a jedna formace může splňovat nÄ›kolik požadavků najednou, je potÅ™eba studovat obsah ruky ze vÅ¡ech možných úhlů, aby byla jistota, že žádné zdvojení nezůstane opomenuto.
 • 113. Vyložené a skryté sady se bodují odliÅ¡nÄ›. Sada nebo pár je vyložená, jestliže vznikla nárokováním zahozeného kamene; je skrytá, když vÅ¡echny její kameny dobral ze zdi hráč, který ji vlastní.
 • 114. Základní skóre se počítá následovnÄ›:
  • a) Za každý ohlášený prémiový kámen 4 body.
  • b) Za vyložený pong z malých kamenů 2 body, za skrytý 4 body. Za vyložený pong z velkých kamenů 4 body, za skrytý 8 bodů.
  • c) Za vyložený kong z malých kamenů 8 bodů, za skrytý 16 bodů. Za vyložený kong z velkých kamenů 16 bodů, za skrytý 32 bodů.
  • d) Postupky (čou) se nebodují, slouží pouze k dosažení mahjongu.
  • e) Za dvojici draků jsou 2 body, za pár hráčova vlastního vÄ›tru nebo pÅ™evažujícího vÄ›tru kola také (bez ohledu na to, zda je pár vyložený nebo skrytý). Za pár hráčova vÄ›tru, který je současnÄ› pÅ™evažující, má tento hráč 4 body (bez ohledu na to, zda je pár vyložený nebo skrytý). Jiné páry se nebodují.
   • Poznámka: o pÅ™evažujícím vÄ›tru viz pravidlo 13.
 • 115. Základní body, které má k dispozici pouze majitel mahjongu, jsou následující:
  • a) Za mahjong jako takový 10 bodů.
  • b) Pokud byl zavírající kámen dobrán ze zdi, 2 body.
  • c) Pokud existoval jen jeden druh kamene, který mohl mahjong dokončit, 2 body. VýhÅ™e tímto způsobem se říká "zaplnit jediné možné místo" nebo "vyhrát jediným možným kamenem". Pokud by mahjong teoreticky mohly dokončit dva různé kameny, ale vÅ¡echny exempláře jednoho z nich jsou už na stole, aÅ¥ už mezi zahozenými, nebo ve vyložených či ohlášených sadách, exemplář druhého kamene se počítá jako zaplnÄ›ní jediného možného místa.
   • Poznámka: Pokud tedy hráč dodÄ›lal tÅ™i sady a pár, v ruce má puntíkovou dvojku a čtyÅ™ku a dobere si puntíkovou trojku, pak mahjongoval zaplnÄ›ním jediného možného místa. Kdyby vÅ¡ak mÄ›l puntíkovou čtyÅ™ku a pÄ›tku, trojka by nebyla jediný možný kámen, pokud by už na stole neležely vÅ¡echny čtyÅ™i puntíkové Å¡estky.
  • d) Jestliže hráč už dokončil čtyÅ™i sady a mahjong získá dokončením svého páru (aÅ¥ už dobráním ze zdi, nebo nárokováním zahozeného kamene), dostane 2 body, pokud pár sestává z malých kamenů, a 4 body, pokud z velkých. VýhÅ™e tímto způsobem se říká "vylovit oči".
   • Poznámka: Hráč, který vyloví své oči, často současnÄ› dostane body za zaplnÄ›ní jediného možného místa, ale ne vždy je tomu tak. Například když má tÅ™i sady a drží 6-7-8-9 v puntících, může mahjongovat buď puntíkovou Å¡estkou, nebo devítkou, a obojí bude vylovení očí.
 • 116. Zdvojení, použitelná u vÅ¡ech ruk, jsou následující:
  • a) Hráč, který ohlásil svou vlastní kvÄ›tinu i své vlastní roční období, dostane za tuto dvojici prémiových kamenů zdvojení.
   • Poznámka: přísluÅ¡nost kvÄ›tin a období hráčům se řídí svÄ›tovými stranami, na kterých právÄ› sedí: viz pravidla 7 a 8.
  • b) Za hlášenou sadu vÅ¡ech čtyÅ™ kvÄ›tin je jedno zdvojení.
  • c) Za hlášenou sadu vÅ¡ech čtyÅ™ období je jedno zdvojení.
  • d) Za každou sadu draků je jedno zdvojení.
  • e) Za sadu vlastních vÄ›trů je jedno zdvojení.
  • f) Za sadu pÅ™evažujících vÄ›trů je jedno zdvojení.
  • g) Za ruku obsahující dvÄ› sady draků a pár draků tÅ™etí barvy je jedno zdvojení, navíc ke zdvojením získaným za sady draků jako takové. Této kombinaci se říká "malá trojice draků".
  • h) Za ruku obsahující tÅ™i sady draků jsou dvÄ› zdvojení, navíc ke zdvojením získaným za sady draků jako takové. Této kombinaci se říká "velká trojice draků".
  • i) Za ruku obsahující tÅ™i sady vÄ›trů a pár vÄ›trů čtvrté strany je jedno zdvojení, navíc ke zdvojením získaným za sady vÄ›trů jako takové. Této kombinaci se říká "malé čtvero radostí".
  • j) Za ruku obsahující čtyÅ™i sady vÄ›trů jsou dvÄ› zdvojení, navíc ke zdvojením získaným za sady vÄ›trů jako takové. Této kombinaci se říká "velké čtvero radostí".
  • k) Za ruku obsahující 3 skryté pongy je jedno zdvojení. Pro účely tohoto pravidla se za skrytý pong považuje i skrytý kong nebo vyložený kong vzniklý pÅ™idáním zahozeného kamene ke skrytému pongu (pokud byl označen otočením krajního kamene lícem dolů). PÅ™i počítání základního skóre se takový kong samozÅ™ejmÄ› počítá za kong.
   • Poznámka: VÅ¡echna výše uvedená zdvojení se vztahují k účinku jednotlivých kamenů, jejich sad nebo skupin sad a mohou být tedy nárokovány v každé ruce, která dotyčné kameny či sady obsahuje, i když to není kompletní ruka (mahjong).
 • 117. Zdvojení, která lze získat pouze s mahjongem, jsou následující. Vztahují se pouze k hrací ruce a nejsou nijak ovlivnÄ›na prémiovými kameny.
  • a) Za ruku skládající se ze čtyÅ™ čou a jednoho nebodovaného páru je jedno zdvojení. Taková ruka se jmenuje nebodovaná ruka, ale neznamená to, že hráč za ni nemůže mít žádné základní body (jinak by nebylo co zdvojovat). Hráč může mít body za prémiové kameny, za dobrání posledního kamene, za zaplnÄ›ní jediného možného místa nebo za vylovení očí a neztratí tím nárok na toto zdvojení.
  • b) Za mahjong, který neobsahuje žádná čou, je jedno zdvojení. Takové ruce se říká "ptáci zpívající v harmonii".
  • c) Za mahjong, který je celý až do konce skrytý včetnÄ› posledního kamene, je jedno zdvojení. Pro účely tohoto pravidla (nikoli pro účely zjiÅ¡tÄ›ní základního skóre) se vyložený kong, vytvoÅ™ený pÅ™iložením zahozeného kamene ke skrytému pongu a řádnÄ› označený, považuje za skrytou sadu.
  • d) Za mahjong složený ze zvláštních kamenů a kamenů jediné Å™ady je jedno zdvojení. Takové ruce se říká "ruka jedné Å™ady."
  • e) Za mahjong složený z kamenů jediné Å™ady bez zvláštních kamenů jsou 3 zdvojení. Takové ruce se říká "ruka čisté Å™ady."
  • f) Za mahjong složený pouze z velkých kamenů je jedno zdvojení.
  • g) Za mahjong složený pouze ze zvláštních kamenů jsou 2 zdvojení.
   • Poznámka: Toto zdvojení má spíše teoretický význam, pokud se nehraje "s odkrytou stÅ™echou", protože jinak ruka zvláštních kamenů automaticky zajiÅ¡Å¥uje tzv. limit: viz pravidlo 122k.
  • h) Za mahjong dokončený dobráním volného kamene je jedno zdvojení. VýhÅ™e tímto způsobem se říká "otevřít kvÄ›t na vrcholu hory" nebo "vyhrát na stÅ™eÅ¡e".
  • i) Za mahjong dokončený dobráním posledního kamene ze zdi je jedno zdvojení. VýhÅ™e tímto způsobem se říká "vyhrát ze dna jezera". Poslední kámen je obvykle poslední kámen živé zdi; pokud vÅ¡ak v situaci, kdy živá zeď už byla rozebrána, hráč udÄ›lá kong (posledním kamenem ze zdi nebo zahozeným kamenem, o který se pÅ™ihlásil), za poslední kámen se považuje volný kámen, který si za kong dobere. Pokud tímto kamenem dokončí mahjong, dostane dvÄ› zdvojení, jedno za otevÅ™ení kvÄ›tu a druhé za výhru ze dna jezera.
  • j) Pokud už byla živá zeď rozebrána a nÄ›kdo dokončí mahjong nárokováním zahozeného kamene, dostane jedno zdvojení. VýhÅ™e tímto způsobem se říká "chytit rybu ze dna Å™eky".
  • k) Za mahjong dokončený uloupením vyloženého kongu je jedno zdvojení.
  • l) Za splnÄ›ní hlášky (čekání od začátku) je jedno zdvojení.
   • Poznámka: Zdvojení a-g se vztahují ke konzistenci složení mahjongu jako celku, zdvojení h-l se vztahují ke způsobu, jakým byl mahjong dokončen. Proto jsou tato zdvojení k dispozici pouze vlastníkovi mahjongu.


[editovat] Limit

 • 118. Mahjong se hraje buď s omezením skóre ("limitem"), nebo s "odkrytou stÅ™echou". PÅ™ed začátkem hry se hráči musejí dohodnout, zda bude skóre omezeno a jak velkým limitem. Pokud se nedohodnou jinak, hraje se s limitem 1000 bodů.
 • 119. V omezené hÅ™e se každá ruka, která pÅ™ekračuje limit, počítá pouze v hodnotÄ› limitu a pÅ™ebytek se ignoruje. Limit se aplikuje na hodnotu ruky, ne na obnos zaplacený pÅ™i vyrovnání: pokud východ zavÅ™e limitní rukou, obdrží od každého hráče dvojnásobek limitu.
 • 120. Pokud nekompletní ruka pÅ™ekročí limitní hodnotu, ostatní poražení hráči zaplatí rozdíl mezi limitem a jejich skóre (nebo dvojnásobek rozdílu, pokud je v tom namočen východ). Pokud dva poražení hráči pÅ™ekročí limit, jejich ruce se považují za rovnocenné a nic si navzájem neplatí.


[editovat] Zvláštní limitní kombinace

 • 121. NÄ›které zvláštní mahjongy jsou známy jako zvláštní limitní kombinace (special limit hands, full hands) a v omezené hÅ™e se bodují limitem bez ohledu na to, jaká je jejich vnitÅ™ní hodnota. Ve hÅ™e s odkrytou stÅ™echou je nutné se pÅ™edem dohodnout na minimální hodnotÄ› tÄ›chto kombinací, ale full hand, jehož vnitÅ™ní hodnota pÅ™esáhne toto minimum, se boduje ve své plné hodnotÄ›.
  • Poznámka: každá ruka, jejíž hodnota podle normálních bodovacích pravidel dosáhne nebo pÅ™esáhne limit, je "limitní kombinace" a není ani teoreticky, ani prakticky ménÄ› cenná než zvláštní kombinace uvedené níže. Zvláštní kombinace se považují za hodné zvláštního zÅ™etele a dostávají svá poetická jména ne proto (nebo nejen proto), že často skutečnÄ› mají vysokou vnitÅ™ní hodnotu, ale také kvůli svému symbolickému významu, protože jsou chápány jako "limitní případy" různých zdvojovacích kombinací vyjmenovaných v pravidlech 116 a 117. Jako takové mají své místo v teoretické a filozofické struktuÅ™e hry, která pravdÄ›podobnÄ› pÅ™esahuje jejich význam ve vlastní hÅ™e. Limitní ruce se říká "full hand" (plná ruka) nebo "full game" (plná hra) (man fu nebo man hu, doslova plná číše nebo váza), protože podle čínské tradice ten, kdo prohraje svůj zápas na hostinÄ›, musí za trest vyprázdnit plný džbán vína.
 • 122. Zvláštní limitní kombinace jsou následující:
  • a) Jestliže východ zjistí, že jeho původnÄ› rozdaná ruka (po dobrání náhrad za prémiové kameny a volných kamenů za kongy) je kompletní mahjong, je to full hand. Tomu se říká "pÅ™irozená výhra" nebo "požehnání nebes".
   • Poznámka: Tato kombinace a následující jsou limitním případem zdvojení 117l.
  • b) Jestliže jih, západ nebo sever má na začátku hry čekající ruku a mahjonguje na první kámen zahozený východem, má full hand. Tomu se říká "nepÅ™irozená výhra" nebo "požehnání zemÄ›".
  • c) Jestliže hráč dokončí svou ruku dobráním puntíkové pÄ›tky z oblasti kongů, je to full hand. Tomu se říká "sebrání Å¡vestkového kvÄ›tu se stÅ™echy".
   • Poznámka: Puntíkové pÄ›tce se říká Å¡vestkový kvÄ›t, protože se má za to, že ho pÅ™ipomíná svým vzhledem. (I v čínském dominu se dvojité pÄ›tce říká Å¡vestka.) Proto se považuje za zvláštÄ› příhodné, když hráč "otevÅ™e kvÄ›t" dobráním puntíkové pÄ›tky. Tento druh výhry se považuje za limitní případ zdvojení 117h.
  • d) Jestliže hráč dokončí svou ruku dobráním posledního kamene ze živé zdi a tento kámen je puntíková jednička, je to full hand. Tomu se říká "vylovení mÄ›síce ze dna jezera".
   • Poznámka: Výraz "vylovení mÄ›síce ze dna jezera" se původnÄ› používal vždy, když hráč dokončil mahjong dobráním posledního kamene ze živé zdi. Ale protože puntíková jednička je pro svůj vzhled také známa jako "mÄ›síc", považovalo se za zvláštÄ› příhodné, když nÄ›kdo "vylovil mÄ›síc" dobráním puntíkové jedničky. Výhra tímto způsobem se považuje za limitní případ zdvojení 117i.
  • e) Jestliže hráč dokončí svou ruku uloupením kongu bambusových dvojek, je to full hand. Tomu se říká "Å¡krábnutí nosné tyče".
   • Poznámka: Čínskému výrazu pro uloupení kongu (čchiang kang, qiang gang) lze také rozumÄ›t jako "Å¡krábnutí kongu", protože existuje jeÅ¡tÄ› jiné slovo qiang, které znamená "oÅ¡tÄ›p, kopí". Výraz lze potom novÄ› vyložit jako "Å¡krábnutí nosné tyče", protože existuje jiné slovo gang, které znamená "nosná tyč". Protože bambusová dvojka pÅ™ipomíná vzhledem nosné tyče, považuje se za zvláštÄ› příhodné, když nÄ›kdo vyhraje uloupením kongu bambusových dvojek. Výhra tímto způsobem se považuje za limitní případ zdvojení 117k.
  • f) Jestliže hráč vytvoří kong, volným kamenem, který tím získá, dokončí druhý kong a druhým volným kamenem získá mahjong, je to full hand. Tomu se říká "kong na kongu" nebo "dvojité Å¡tÄ›stí". Požadavek na tuto kombinaci je, že oba kongy i mahjong vzniknou v jednom tahu: hráč na ni má právo i když mezitím dobere jeden nebo nÄ›kolik prémiových kamenů.
  • g) Mahjong, který obsahuje čtyÅ™i kongy (vyložené nebo skryté) a pár, je full hand bez ohledu na druh kamenů, z nichž je složen. Tomu se říká "čtverá hojnost".
  • h) Mahjong, který obsahuje čtyÅ™i skryté pongy a je dokončen dobráním ze zdi, je full hand. Pro účely tohoto pravidla se skrytý kong nebo vyložený kong vzniklý ze skrytého pongu (a označený) považuje za skrytý pong. Této kombinaci se říká "zakopaný poklad".
   • Poznámka: Tato kombinace je limitním případem zdvojení 116i, 117b a 117c.
  • i) Mahjong, který obsahuje sadu každého ze tří draků, jeden pong nebo kong (nikoli čou) libovolného druhu a jeden pár, je full hand. Tomu se říká "tÅ™i velcí učenci".
   • Poznámka: Tato kombinace je limitním případem zdvojení 116d a 116h. "TÅ™i velcí učenci" byli v císaÅ™ských dobách tÅ™i kandidáti, kteří dosáhli nejlepších výsledků ve tříleté zkouÅ¡ce tÅ™etího, doktorského stupnÄ›.
  • j) Mahjong, který obsahuje sadu každého ze čtyÅ™ vÄ›trů a jakýkoli pár, je full hand. Tomu se říká "čtvero požehnání vznášejících se nade dveÅ™mi" nebo "úplné čtvero radostí".
   • Poznámka: Tato kombinace je limitním případem zdvojení 116e, 116f a 116j.
  • k) Mahjong sestavený pouze ze zvláštních kamenů je full hand. Tomu se říká "vÅ¡echny symboly".
  • l) Mahjong sestavený pouze z jedniček a devítek je full hand. Tomu se říká "hlavy a ocasy".
   • Poznámka: Tato kombinace je limitním případem zdvojení 117f.
  • m) Mahjong sestavený pouze ze zelených kamenů je full hand. Za zelené kameny se považují bambusová dvojka, trojka, čtyrka, Å¡estka a osmička (tedy bambusy neobsahující červenou barvu) a zelený drak. Této kombinaci se říká "císaÅ™ský nefrit".
   • Poznámka: Tato kombinace je limitním případem zdvojení 117d. PÅ™estože může obsahovat sadu nebo pár zelených draků, není to povinnost.
  • n) Jestliže má hráč čekající ruku, která může být dokončena kterýmkoli z devíti různých kamenů, a podaří se mu ji dokončit, je to full hand. Aby splnila tuto podmínku, čekající ruka musí být celá z jedné Å™ady, sestávat z 1-1-1-2-3-4-5-6-7-8-9-9-9 a být celá skrytá. Kámen, který ji dokončí, může být buď dobrán ze zdi nebo nárokován po zahození. Takové kombinaci se říká "devÄ›t posvátných lotosových svÄ›tel" nebo "devÄ›t spojených synů".
   • Poznámka: Tato kombinace a její dvÄ› následující varianty jsou limitní případy zdvojení 117e.
  • o) Ruka čisté Å™ady, která se skládá ze sady jedniček, sady devítek, páru dvojek, pÄ›tek nebo osmiček a dvou postupek ze zbývajících čísel je full hand. Může být částečnÄ› nebo úplnÄ› vyložená a říká se jí "kroutící se had".
   • 'Poznámka:' Sada devítek pÅ™edstavuje hlavu hada, sada jedniček jeho ocas, pár jeho oči a postupky jeho tÄ›lo. Jestliže jsou oči dvojky, postupky musí být 3-4-5 a 6-7-8. Jestliže jsou oči pÄ›tky, postupky musí být 2-3-4 a 6-7-8. Jestliže jsou oči osmičky, postupky musí být 2-3-4 a 5-6-7.
  • p) Jakákoli kompletní ruka čisté Å™ady, která je včetnÄ› posledního kamene až do konce skrytá, je full hand. Pro účely tohoto pravidla se vyložený kong, který vznikl pÅ™iložením zahozeného kamene ke skrytému pongu (a byl tak označen), považuje za skrytou sadu.
   • Poznámka: Toto je limitní případ zdvojení 117c a 117e.
  • q) Ruka obsahující jeden exemplář od každého ze tÅ™inácti velkých kamenů (tj. jednu jedničku z každé Å™ady, jednu devítku z každé Å™ady, jeden od každého vÄ›tru a draka), plus čtrnáctý kámen, který vytvoří pár s kteroukoli z nich, je full hand (je to jediný mahjong, který nemusí obsahovat čtyÅ™i sady). Této kombinaci se říká "tÅ™ináct jedinečných divů" nebo "tÅ™ináct stupňů císaÅ™ského pokladu".
   • Poznámka: Není nutné (i když je to dovoleno) dokončit tuto ruku vylovením očí.
  • r) Jestliže východ získá mahjong tÅ™ináctkrát za sebou (nepočítaje případné vložené remízy), tÅ™ináctý mahjong se považuje za full hand bez ohledu na své složení. Po takovém Å¡tychu východ odevzdá svůj titul dalšímu hráči v poÅ™adí.


[editovat] Mahjong pro pět hráčů

 • 123. Pokud se hry chce účastnit pÄ›t lidí, je nutné, aby každý Å¡tych jeden z nich vynechal. Takovému hráči se říká snílek.
 • 124. BÄ›hem výbÄ›ru židlí (pravidlo 15) se k vÄ›trům pÅ™imíchá červený drak. Hráč, který si ho vylosuje, bude snílkem v prvním kole.
 • 125. Když východ ztratí svůj titul (pravidlo 11), opustí stůl a stane se snílkem. Jih se stane východem, západ jihem, sever západem a dosavadní snílek severem. U stolu obsadí místo opuÅ¡tÄ›né dosavadním východem.
 • 126. Kolo končí, když hráč, který začínal jako snílek, ztratí titul východu.
 • 127. Snílek se nijak neúčastní hry, bodování ani vyrovnání v daném Å¡tychu.
 • 128. Ve vÅ¡ech ostatních ohledech hra pokračuje jako pÅ™i hÅ™e čtyÅ™ hráčů.
  • Poznámka 1: Protože mahjong je pÅ™irozenÄ› hra pro čtyÅ™i, vÅ¡echny verze pro jiné počty jsou pouze improvizované výtvory. Existuje nÄ›kolik alternativních metod, ale o žádné z nich se nedá říct, že by byla pravÄ›jší a původnÄ›jší než ostatní. Verze uvedená v tÄ›chto pravidlech se snaží omezit na minimum odchylky od hry pro čtyÅ™i. Číňané nicménÄ› pÅ™i hÅ™e v pÄ›ti obměňují základní pravidla více: celá hra u nich sestává z pÄ›ti kol, kvůli symetrii. Poslední kolo se nazývá kolo stÅ™edu, v nÄ›mž místo vÄ›tru "pÅ™evažuje" červený drak (proto jsou také kameny červeného draka označeny znakem pro stÅ™ed, čung (zhong)). Ve stÅ™edovém kole je tedy pár červených draků hodnocen 4 body a sada červených draků hráči pÅ™inese dvÄ› zdvojení místo jednoho.
  • Poznámka 2: Ve hÅ™e pÄ›ti hráčů je také čínským zvykem, že na konci každého Å¡tychu (kromÄ› remíz, kdy se nekoná vyrovnání) každý ze tří poražených, po vyrovnání s vítÄ›zem a mezi sebou, zaplatí snílkovi 2 body, vynásobené tolika zdvojeními, kolik jich mÄ›l ve své ruce vítÄ›z; limitní ruka se považuje za ekvivalent Å¡esti zdvojení. Je-li mezi poraženými východ, zaplatí dvakrát jako obvykle. Snílek neplatí nikomu nic. Hráči mohou pÅ™ijmout tuto praxi, pokud se na ní dohodnou pÅ™ed začátkem hry.


[editovat] Mahjong pro tři hráče

 • 129. Pokud chtÄ›jí hrát tÅ™i lidé, pÅ™i výbÄ›ru židlí se vynechá kámen severního vÄ›tru. PÅ™i budování zdi a pÅ™i počítání rolí se pořád pÅ™edpokládá, že existují čtyÅ™i pozice, prázdné židli se říká panák, figurína apod. Pokud je bÄ›hem hry potÅ™eba, aby panák hodil kostkami nebo prorazil zeď, udÄ›lá to za nÄ›j hráč po jeho levici. PÅ™i rozdávání panák nedostane rozdáno.
 • 130. Titul východu putuje jako obvykle, akorát panák ho nikdy nedostane. Kolo tedy končí, když hráč, který začínal jako západ, ztratí titul východu. Kompletní hra sestává ze čtyÅ™ kol.
 • 131. Hráč po pravici panáka může nárokovat kámen zahozený hráčem po panákovÄ› levici pro svá čou.
 • 132. Ve vÅ¡ech ostatních ohledech hra probíhá jako ve čtyÅ™ech hráčích.
  • Poznámka: I zde jsou dvÄ› čínské alternativy, jak hrát ve tÅ™ech. V první se ze hry vyÅ™adí čtyÅ™i severní vÄ›try, zimní a bambusový prémiový kámen. Staví se pouze tÅ™i zdi, do trojúhelníku, každá 23 sloupců dlouhá. Hra sestává pouze ze tří kol, východního, jižního a západního. To ale není moc pohodlný způsob. Ve druhé metodÄ› se používá kompletní sada kamenů a staví se čtyÅ™i zdi, s rolí panáka popsanou výše, ale draci se používají jako smÄ›ry a vÄ›try jako draci. PÅ™i výbÄ›ru židlí se tedy použijí draci místo vÄ›trů. ÄŒervený drak odpovídá východu nebo vůdci, bílý sedí po jeho pravici a zelený naproti červenému. Analogicky se prvnímu kolu říká červené kolo, druhému bílé a tÅ™etímu zelené, po tÅ™ech kolech končí hra. PÅ™i bodování pÅ™inese sada draků zdvojení (a pár draků 2 body) pouze když jsou to hráčovy vlastní nebo pÅ™evažující draci. Zatímco jakákoli sada vÄ›trů dostane zdvojení a jakýkoli pár vÄ›trů 2 body.

[editovat] Odkazy