Java

z deskovehry.cz - od hráčů pro hráče

Přejít na: navigace, hledání
Jav.jpg
Počet hráčů 2-4
Doporučený věk 12
Délka hry 60 až 120 minut
Autor Michael Kiesling
Wolfgang Kramer
Vydání
2000 Ravensburger Java
Ocenění Deutscher Spiele Preis 2001 - 9. místo

Obsah

[editovat] Pravidla

[editovat] Hrubé obrysy a cíl hry

 • Cílem hry je získat co nejvíce bodů.
 • Hrací plán pÅ™edstavuje hornaté vnitrozemí indonéského ostrova Jávy (rozdÄ›lené na 150 Å¡estiúhelníkových polí), do kterého pÅ™icházejí kmeny z okolí, zakládají v nÄ›m zavlažovací nádrže, terasovitá rýžová políčka a vesnice. Když ve vesnici postaví palác, stane se tato vesnice mÄ›stem. Body lze získat za založení vodní plochy, za stavbu paláce, za jeho další rozÅ¡iÅ™ování a za uspořádání slavnosti v paláci. Nejvíce bodů se bude rozdÄ›lovat na konci hry hráčům, kteří si udrží vliv ve mÄ›stech.


[editovat] Příprava hry

 • Každý hráč dostane 12 figurek své barvy, 3 akční žetony, 5 dvojdílných území, 3 jednodílná území s rýžovým políčkem, 2 jednodílná území s vesnicí, 3 slavnostní karty, 1 pÅ™ehled pravidel.
 • Zbylé slavnostní karty se zamíchají a položí lícem dolů vedle hracího plánu jako dobírací balík. Vrchní karta se otočí vedle balíku lícem nahoru.
 • Trojdílná území a vodní plochy tvoří společnou zásobu vedle desky.


[editovat] Průběh hry

 • Hráč na tahu má k dispozici 6 akčních bodů (AB), které může rozdÄ›lit mezi následující akce:
  • Položit na plán nový díl krajiny. Za svůj tah musí hráč položit alespoň 1 nový díl krajiny.
  • Založit vodní plochu. Tím není splnÄ›na hráčova povinnost položit alespoň jeden díl krajiny — pro tento účel se za krajinu považují jen díly s rýžovými políčky a vesnicemi.
  • Pohnout figurkou, popÅ™. nasadit figurku na plán nebo ji z plánu stáhnout.
  • Postavit nebo rozšířit palác. Hráč může postavit či rozšířit i nÄ›kolik paláců za tah, v jednom tahu vÅ¡ak nesmí žádný palác mÄ›nit dvakrát — tj. smí ho nejvýše jednou rozÅ¡iÅ™ovat a nesmí rozÅ¡iÅ™ovat palác, který v tomto tahu postavil.
  • Vzít si slavnostní kartu (obstarat si pÅ™edmÄ›ty potÅ™ebné ke slavnosti). Hráč si smí vzít nejvýše 2 karty za tah.
  • Uspořádat slavnost v paláci. Hráč může uspořádat nejvýše 1 slavnost za tah, a musí to být poslední akce jeho tahu.
 • KromÄ› výjimek uvedených výše u jednotlivých akcí může hráč provádÄ›t akce v libovolném poÅ™adí a opakovat je tolikrát, kolik mu dovolí akční body, které má k dispozici.


[editovat] Pokládání krajiny

 • K dispozici jsou dílky velké 1 až 3 pole (ty nejvÄ›tší jsou ve společné zásobÄ›, menší jsou vzácnÄ›jší a každý hráč má svůj přídÄ›l). Bez ohledu na velikost dílku stojí jeho položení 1 AB. Hráč musí za svůj tah položit alespoň jeden nový díl krajiny.
 • Nový díl se může položit kamkoli na hrací plán (pochopitelnÄ› ovÅ¡em tak, aby lícoval s pÅ™edkreslenými poli na plánu). Nemusí sousedit s díly položenými dříve ani s okrajem plánu.
 • Díly se mohou pokládat i na sebe, čímž vzniká kopcovitá krajina. Díl musí celou svou plochou spočívat na desce nebo na jiných dílech, žádná jeho část nesmí trčet ve vzduchu. Není také dovoleno položit dva stejnÄ› velké díly na sebe tak, že se pÅ™esnÄ› kryjí (z toho plyne, že díl vÄ›tší než 1 pole musí ležet na nejménÄ› dvou jiných dílech).
 • Položením nového dílu krajiny lze pÅ™ekrýt pole vesnice, a to i v případÄ›, že tím bude vesnice rozdÄ›lena. ObdobnÄ› lze také spojit dvÄ› vesnice nebo vesnici s mÄ›stem, nelze vÅ¡ak spojit dvÄ› mÄ›sta (na spojitém osídleném území nesmí stát více než jeden palác). PochopitelnÄ› nelze pÅ™ekrýt pole, na kterém stojí figurka. Není také dovoleno zakrýt palác ani vodní nádrž.
 • Nový díl krajiny lze položit i tak, že částí pÅ™esahuje hranici pÅ™edkreslené mřížky na hracím plánu. Musí vÅ¡ak alespoň jedním polem spočívat uvnitÅ™ hranic a za každé pÅ™ečnívající pole hráč zaplatí 1 AB navíc. Pokud pozdÄ›ji nÄ›kdo postaví další patro na pÅ™ečnívajícím dílu, za pÅ™ekročení hranic se to nepovažuje a hráč nic navíc neplatí.


[editovat] Vodní nádrž

 • Položení dílku vodní nádrže stojí hráče 1 AB.
 • Vodní nádrž se musí pokládat „na dno“, tj. přímo na hrací plán, nikoli na dílky krajiny apod. Nesmí se umístit na okrajové pole hracího plánu. Na 3 místech plánu jsou už nádrže pÅ™edkreslené. Dílky vodní plochy mohou ležet i vedle sebe.
 • Po obklopení vodní plochy dílky krajiny ze vÅ¡ech stran se zjistí, kteří hráči mají na bÅ™ehu (na poli sousedícím s vodní plochou) figurky. Pokud jsou to figurky jediného hráče (nemusí to být hráč, který obklopení vody krajinou způsobil), dostane tento hráč ihned za každý dílek nádrže 3 body, o které si posune svůj kámen na bodovací stupnici na obvodu plánu. Pokud má na bÅ™ezích figurky více hráčů, dostane body ten, jehož figurka stojí nejvýše. Mají-li dva hráči figurky stejnÄ› vysoko, rozhodne další figurka každého z nich atd. Pokud ani tak rozhodnout nelze, nezíská body nikdo.
 • K obklopení vodní plochy krajinou může dojít i tak, že hráč položí vodní dílek do díry, která je již obklopená krajinou pÅ™edem.


[editovat] Pohyb figurek

 • Po polích stejné barvy se figurky pohybují libovolnÄ› daleko zdarma. Za každou zmÄ›nu barvy (pÅ™echod z rýžového políčka do vesnice nebo obrácenÄ›) platí hráč 1 AB. Za nasazení figurky na hrací plán se platí 1 AB, pokud figurka pÅ™iÅ¡la z nížiny (zelená barva na okraji plánu), a 2 AB, pokud pÅ™iÅ¡la z hor (černá barva na okraji plánu). Stejná sazba se platí i za stažení figurky z plánu (nÄ›kdy může být levnÄ›jší figurku stáhnout a nasadit jinde, než s ní putovat pÅ™es plán).
 • Figurky se mohou pohybovat po krajinÄ›, kterou hráči položili, ale ne po plánu samotném. Nemohou vstupovat na vodní plochy a paláce. Nasadit figurku do hry nebo ji stáhnout z plánu lze pouze tam, kde díl krajiny pÅ™iléhá k okraji plánu (popÅ™. ho pÅ™ekračuje). Figurky mohou chodit do kopce a s kopce (i tam, kde pÅ™ekročí nÄ›kolik úrovní najednou) a nemá to vliv na akční body, které je pohyb stojí.
 • Na jednom poli může stát nejvýše jedna figurka. Hráč může pÅ™ekračovat své vlastní figurky, ale cizí musí obejít.


[editovat] Stavba a rozšiřování paláce

 • Stavbou paláce se myslí položení Å¡estiúhelníkového dílku s palácem do vesnice, ve které jeÅ¡tÄ› žádný palác není. Dílky mají čísla určující hodnotu paláce. Rozšířením se myslí položení dílku s vyšším číslem na již existující palác. V obou případech jde o akci za 1 AB. Jeden palác smí být v jednom tahu rozšířen jen jednou a nesmí být rozšířen v tom kole, ve kterém byl postaven.
 • Právo postavit či rozšířit palác má jen ten hráč, kterému patří nejvýše postavená figurka ve vesnici (mÄ›stÄ›). „Nejvýše postavená“ je mínÄ›no doslova: figurka musí stát ve vyšším patÅ™e než figurky jiných hráčů. Pokud má jiný hráč figurku ve stejném patÅ™e, rozhodnou další figurky obou hráčů v téže vesnici (mÄ›stÄ›). Pokud ani srovnání vÅ¡ech figurek nerozhodne, nemůže stavÄ›t nikdo.
 • Palác se staví na libovolnÄ› vysoké volné pole vesnice, ve které jeÅ¡tÄ› nestojí jiný palác. Paláce mají hodnoty od 2, 4, 6, 8 a 10. Už pÅ™i zakládání paláce lze použít hodnotu vyšší než 2. Nelze vÅ¡ak postavit palác s vyšší hodnotou, než kolik polí má vesnice, ve které má palác vzniknout. ObdobnÄ› rozšířit (zvýšit) lze palác nejvýše na hodnotu odpovídající ploÅ¡e vesnice. Pokud se pozdÄ›ji mÄ›sto zmenší, paláci jeho hodnota zůstane.
 • Dílky s palácem jsou dvoustranné, z jedné strany je hodnota uvedena bílým číslem, z druhé červeným. Každý dílek se nejdříve pokládá bílým číslem nahoru. Pokud v nÄ›m pozdÄ›ji nÄ›kdo uspořádá slavnost, otočí se nahoru červeným číslem.
 • Ihned po stavbÄ› či rozšíření paláce hráč dostane polovinu hodnoty položeného dílku v bodech, o které si posune svůj kámen na bodovací stupnici na obvodu desky. Druhá polovina se rozdÄ›lí pÅ™i uspořádání slavnosti. KromÄ› toho není Å¡patný nápad udržet si nejvyšší pozici ve mÄ›stÄ› až do konce hry, kdy bude hodnota paláce k mání jeÅ¡tÄ› jednou.


[editovat] Slavnostní karty

 • Tyto karty hráč potÅ™ebuje pÅ™i uspořádání slavnosti v paláci, viz níže. NÄ›jaké dostane už do začátku, viz příprava hry. Své karty si hráč drží v tajnosti.
 • Vedle plánu leží dobírací balík s kartami lícem dolů a jedna karta otočená lícem nahoru. Hráč si může buď vzít kartu otočenou lícem nahoru, nebo vrchní kartu z dobíracího balíku. Pokud si vezme odkrytou kartu, na její místo se ihned vyloží horní karta z dobíracího balíku.
 • Dobrání jedné karty stojí hráče 1 AB; hráč smí vzít nejvýše 2 karty za tah.


[editovat] Uspořádání slavnosti

 • Hráč může uspořádat nejvýše jednu slavnost za tah a musí to být poslední akce jeho tahu. Nestojí ho žádné AB, potÅ™ebuje k ní vÅ¡ak slavnostní karty. Každá karta zobrazuje jeden nebo dva symboly. Ke slavnosti hráč potÅ™ebuje takové symboly, jaké zobrazuje karta, která je v danou chvíli odkrytá vedle dobíracího balíku (pokud odkrytá karta zobrazuje dva symboly, stačí, když má hráč na svých kartách jeden z nich).
 • Slavnost se pořádá v paláci, jehož vrchní patro je otočeno bílým číslem nahoru. Po slavnosti se dílek otočí nahoru červeným číslem a další slavnost zde může probÄ›hnout až po případném rozšíření paláce. (Na druhou stranu rozšířit lze i palác, v jehož posledním patÅ™e jeÅ¡tÄ› neprobÄ›hla slavnost, tj. lze pÅ™istavovat i pÅ™es bílé číslo.)
 • Hráč může uspořádat slavnost ve mÄ›stÄ›, ve kterém má alespoň 1 figurku (ale nemusí ji mít nejvýše). Ostatní hráči, kteří v daném mÄ›stÄ› tuto podmínku také splňují, se s ním mohou o slavnost pÅ™etahovat a v případÄ› úspÄ›chu se na uspořádání podílet, nebo mu dokonce slavnost vyfouknout.
 • Tahanice o uspořádání slavnosti probíhá formou dražby. Začíná hráč, který slavnost navrhnul. Vyloží jednu nebo více slavnostních karet, na každé z nich musí být alespoň jeden ze symbolů požadovaných kartou odkrytou vedle dobíracího balíku. Dále se hráči střídají po smÄ›ru hodinových ručiček (ovÅ¡em jen ti hráči, kteří mají v daném mÄ›stÄ› panáčka): buď vyloží jednu či nÄ›kolik karet, nebo pasují (nevyloží žádnou a Å™eknou „pas“). Hráč, který pasoval, s dražbou končí a nemůže příštÄ› pÅ™idávat další karty. Poté, co vÅ¡ichni hráči pasovali, se zjistí, kolik odpovídajících symbolů má každý z nich na vyložených kartách (pokud vyložili kartu se dvÄ›ma symboly, z nichž jen jeden je požadován odkrytou kartou, počítá se pochopitelnÄ› jen ten jeden; pokud jsou oba vyobrazeny i na odkryté kartÄ›, počítají se oba). Pokud má jeden hráč více požadovaných symbolů než kdokoli jiný, dostane body ve výši poloviny hodnoty paláce, ve kterém se slavnost pořádá. Pokud má nÄ›kolik hráčů stejný nejvyšší počet symbolů, na pořádání slavnosti se budou podílet. Podle hodnoty paláce dostane každý z nich tolik bodů, kolik je uvedeno na zadní stranÄ› kartičky s pÅ™ehledem pravidel ve druhém sloupci tabulky: za palác s hodnotou 2 to je 0 bodů, za čtyÅ™ku 1 bod, za Å¡estku 2 body, za osmičku také 2 body a za desítku 3 body.
 • VÅ¡echny karty vyložené pÅ™i dražbÄ› se odloží na odkládací balíček. O karty tedy pÅ™ijdou i hráči, kteří dražbu nevyhráli. Jakmile se dobírací balíček spotÅ™ebuje, odkládací balíček se zamíchá a stane se z nÄ›j nový dobírací balíček.


[editovat] Akční žetony

 • Každý hráč může tÅ™ikrát za hru (ale nejvýše jednou za tah) použít tzv. akční žeton, který mu pÅ™idává jeden akční bod navíc. V daném tahu tedy může spotÅ™ebovat 7 AB místo 6.
 • V oficiálních českých pravidlech se praví, že hráč musí akční žeton použít na začátku svého tahu. ZÅ™ejmÄ› pro to vÅ¡ak není žádný zvláštní důvod (akorát to prodlužuje pÅ™emýšlení hráčů nad svým tahem), proto navrhuji, aby tuto možnost mÄ›l hráč kdykoli bÄ›hem tahu, když dospÄ›je k závÄ›ru, že bude sedmý akční bod potÅ™ebovat.
 • Použitý žeton se odstraní ze hry.


[editovat] Konec hry a závěrečné bodování

 • Hráč, který položí na plán poslední díl o tÅ™ech polích ze společné zásoby, provede ihned po svém tahu závÄ›rečné bodování. Po nÄ›m jeÅ¡tÄ› provedou svůj poslední tah popoÅ™adÄ› ostatní hráči (nemají už povinnost položit alespoň 1 území). I oni provedou svá závÄ›rečná bodování ihned po svých tazích.
 • Hráč, který už provedl své závÄ›rečné bodování, se jeÅ¡tÄ› může účastnit slavností, které v rámci svých posledních tahů vyhlásí hráči, jež pÅ™ijdou na Å™adu po nÄ›m.
 • V závÄ›rečném bodování se projdou vÅ¡echna mÄ›sta na ostrovÄ› a zkontroluje se, jak vysoké postavení v nich mají figurky hráče, jehož body se sčítají, vzhledem k ostatním hráčům
 • Pokud je figurka hráče výše než kterákoli jiná figurka, získá hráč tolik bodů, kolik je hodnota paláce v daném mÄ›stÄ›. Pokud je stejnÄ› vysoko jako figurka jiného hráče, rozhodnou další figurky tÄ›chto hráčů. Pokud rozhodnout nelze, mají nárok na body oba hráči.
 • V závÄ›rečném bodování lze získat body i za druhé nejvyšší postavení hráče ve mÄ›stÄ› (v tom případÄ› hráč dostane polovinu hodnoty paláce). Druhý ve mÄ›stÄ› musí být hráč, ne jeho nejlepší figurka (pokud tedy hráč A má figurky ve 3. a ve 2. patÅ™e a hráč B má figurku v 1. patÅ™e, má hráč B na druhou cenu nárok). PÅ™i rovnosti postavení opÄ›t rozhodují další figurky hráčů a pÅ™i nerozhodnutelnosti mají nárok na druhou cenu vÅ¡ichni, mezi nimiž nelze rozhodnout.
 • Protože každý hráč provádí závÄ›rečné sčítání po svém posledním tahu, může se jeÅ¡tÄ› situace na desce mÄ›nit. NapÅ™. hráč A získá za nÄ›jaké mÄ›sto plný počet bodů, poté hraje hráč B, ten jeÅ¡tÄ› stihne do mÄ›sta pÅ™idat patro, postaví se na nÄ›j a získá také plný počet bodů.
 • Když vÅ¡ichni hráči dokončili své závÄ›rečné bodování, hra končí. VítÄ›zem je hráč, který má nejvíce bodů.

[editovat] Odkazy