Gipf

z deskovehry.cz - od hráčů pro hráče

Přejít na: navigace, hledání
Gip.jpg
Rodina her Gipf projekt
Počet hráčů 2
Doporučený věk 10
Délka hry 20 až 40 minut
Autor Kris Burm
Vydání
1997 Don & Co Gipf


Obsah

[editovat] Pravidla

[editovat] Základní pravidla

[editovat] Herní materiál

 • Hrací desku: Na hrací desce ve tvaru hexagonu jsou čáry ve tÅ™ech smÄ›rech. Každá z čar má na obou svých koncích černý bod, tyto body nazýváme vstupy. Je jich celkem 24 a nehraje se na nich, jsou používány pouze pro vstup kamenů do hry. Průsečíky čar nazýváme jednoduÅ¡e průsečíky nebo pole. Je jich celkem 37 a na nich hra probíhá. Čáry určují smÄ›ry v kterých se pohybují kameny.
 • 18 černých a 18 bílých kamenů (žetony podobné dámovým kamenům)


[editovat] Začátek hry

 • Hráči si vylosují, kdo začne.
 • Základní verze se hraje pouze s 15 kameny, další kameny mohou být eventuelnÄ› pÅ™idány slabšímu hráči jako zvýhodnÄ›ní.
 • Základní pozici tvoří Å¡est kamenů (tÅ™i od každé barvy), které jsou nejdříve rozmístÄ›ny na rohové vstupní body (barvy se střídají) a potom posunuty smÄ›rem do centra plánu na nejbližší průsečík.
 • Každému hráči tedy zbývá v ruce (nejménÄ›) 12 kamenů. Tyto kameny nazýváme rezerva.


[editovat] Cíl hry

 • Cílem hry je zbavit soupeÅ™e kamenů tak, aby nemÄ›l žádné kameny v rezervÄ› a nemohl tedy táhnout. Hra končí, když nÄ›který z hráčů nemůže táhnout, tedy když je na tahu a nemá žádné kameny v rezervÄ› (viz. Tahy).


[editovat] Poznámky

  • Remíza není možná, žádné "dohrávání" kol neexistuje.
  • Každý musí na požádání ukázat kolik má kamenů v rezervÄ›.


[editovat] Tahy

 • Hráči se střídají v tazích. V každém tahu musí hráč uvést jeden kámen (ze své rezervy) do hry. To učiní takto: Vezme jeden kámen ze své rezervy a položí ho na jeden ze vstupních bodů. Dále kámen posune po nÄ›které z linií na nejbližší průsečík (dovolí-li to pravidlo 44). Na vstupním bodÄ› nesmí nikdy zůstat ležet žádný kámen.
 • Jestliže na průsečíku kam je kámen podle 41 pÅ™esunut leží jiný kámen (libovolné barvy), je tento posunut ve stejném smÄ›ru na další průsečík. Jestliže i zde leží nÄ›jaký kámen je opÄ›t pÅ™esunut, atd. až do nejbližšího volného průsečíku. Doporučuje se provádÄ›t na desce toto "posunutí" od posledního kamene.
 • Každý z kamenů se pÅ™esune vždy pouze o jeden průsečík, nikdy ne o více.
 • Nikdy nesmí být kámen vystrčen ven z hracího pole (tedy na vstupní bod na druhé stranÄ› čáry). Pokud jsou tedy vÅ¡echny průsečíky linie obsazeny kameny, nelze posun po této linii uskutečnit.
 • Poznámka: VÅ¡imnÄ›te si, že kameny které jsou již ve hÅ™e nejsou nikdy samostatnÄ› pÅ™esunovány, ale pouze popostrkovány tím jak další kameny vstupují do hry.


[editovat] Braní kamenů

 • Kdykoli na desce nastane situace, že čtyÅ™i kameny stejné barvy jsou na jedné linii bezprostÅ™ednÄ› vedle sebe. Mimo tÄ›chto kamenů jsou též odstranÄ›ny vÅ¡echny kameny, které tvoří bezprostÅ™ední prodloužení této čtveÅ™ice. BezprostÅ™edním prodloužením rozumíme vÅ¡echny kameny (jakékoli barvy) ležící na stejné čáře tÄ›snÄ› vedle sebe. Jinými slovy - tato odebíraná skupina neobsahuje žádný volný průsečík. VÅ¡echny odebírané kameny stejné barvy jako kameny tvořící čtveÅ™ici, jsou vráceny do rezervy přísluÅ¡ného hráče, kdežto kameny opačné barvy jsou odstranÄ›ny navždy ze hry. (NehledÄ› na to který hráč braní způsobil).
 • Braní je povinné a nezávisle na tom který z hráčů situaci způsobil, hráč jehož jsou ony čtyÅ™i kameny způsobující braní, musí toto braní provést. Braní se nepočítá jako tah a je vždy provedeno okamžitÄ›.
 • Jestliže jsou v jednom tahu vytvoÅ™eny více než dvÄ› čtveÅ™ice jedné barvy opravňující k braní, pak si hráč hrající s touto barvou může vybrat, které braní provede dřív. Může se tak stát, že druhé braní se vůbec neprovede, protože prvním braním se poruší druhá čtveÅ™ice kamenů. (Pokud jsou skupiny rovnoběžné, nebo se přímá rozšíření čtveÅ™ic neprotínají, pak nezávisle na poÅ™adí, jsou samozÅ™ejmÄ› odebrány obÄ› skupiny.
 • Jestliže jsou v jednom tahu vytvoÅ™eny více než dvÄ› čtveÅ™ice různých barev, opravňující k braní, pak nejdříve hráč, který situaci způsobil, provede vÅ¡echna možná braní (poÅ™adí volí on) a pak provede "svoje" braní druhý hráč (pokud jsou stále možná, samozÅ™ejmÄ›).
 • Poznámka: Jelikož je v každém tahu povinné uvést jeden kámen z rezervy do hry, může být výhodné pro doplnÄ›ní rezervy brát vlastní kameny i když pÅ™i tom nebudou zajaty žádné soupeÅ™ovy.


[editovat] Standardní pravidla

Standardní pravidla přidávají do hry takzvané GIPFy. Na gipf se vztahují všechna pravidla jako na normální kameny s výjimkami uvedenými dále. Od této chvíle budeme jeden kámen nazývat obyčejný kámen a termín kámen bude označovat obyčejný kámen, nebo GIPF. GIPF je symbolizován dvěma obyčejnými kameny položenými na sobě. Slovo "gipf" znamená potenciál. Na gipf se vztahují všechna pravidla jako na normální kameny s výjimkami uvedenými dále. Standardní pravidla se liší od základních v těchto bodech:


[editovat] Začátek hry

 • Každý hráč má vÅ¡ech 18 kamenů své barvy.
 • Základní pozice je stejná jako v základních pravidlech, hráč vÅ¡ak místo tří svých kamenů položí na plán tÅ™i své GIPFy (tj. dva kameny na sobÄ›).


[editovat] Cíl hry

 • Cílem hry je buď soupeÅ™i znemožnit táhnout (stejnÄ› jako v základních pravidlech vyčerpáním jeho zásoby), nebo odebrat soupeÅ™ovi vÅ¡echny jeho GIPFy. Kterýkoli z hráčů, který dosáhl tohoto cíle vyhrává.


[editovat] Tahy

 • Gipfy nemohou být uvádÄ›ny do hry jako obyčejné kameny.


[editovat] Braní

 • Z hlediska braní se GIPFy chovají jako obyčejné kameny, až na to, že:
 • Hráč který provádí braní (tj. hráč jehož jsou čtyÅ™i kameny, které způsobily braní) si může GIPFy které by podle základních pravidel být sebrány ponechat na místÄ› (a to jak svoje tak soupeÅ™ovy). Pokud hráč odebere GIPF své barvy, vrací ho do rezervy jako dva obyčejné kameny (a ne jako jeden GIPF).


[editovat] Poznámky

 • Pokud jsou tedy na desce například vytvoÅ™eny dvÄ› protínající se čtveÅ™ice jedné barvy a průsečíkem je GIPF, pak: Hráč může buď provést jen jedno z braní s tím, že odstraní onen GIPF a druhé braní tím znemožní, nebo může pÅ™i prvním braní nechat GIPF na místÄ›, pak vÅ¡ak musí provést i druhé braní (aÅ¥ již s oním GIPFem nebo bez nÄ›ho)
 • Ve vÄ›tÅ¡inÄ› případů hráčova volba dopadne tak, že odebere vÅ¡echny soupeÅ™ovy GIPFy, které může a vÅ¡echny svoje ponechá na desce. Ale samozÅ™ejmÄ› mohou nastat situace, kdy je to výhodné učiniti jinak.


[editovat] Turnajová pravidla

 • Standardní hra je sama o sobÄ› dosti komplexní a poskytuje mnoho herních možností. Bezpochyby se najdou hráči, kterým se bude více líbit standardní hra (nebo dokonce základní hra) než hra podle turnajových pravidel. Dívejte se prosím na tuto verzi jako na další z možností, v žádném případÄ› se nejedná o nÄ›jakou preferovanou verzi.
 • Turnajová pravidla se od standardních liší pouze v začátku hry a to v tÄ›chto pravidlech:


[editovat] Začátek hry

 • Základní pozicí je prázdná deska.
 • V prvním tahu musí každý z hráčů povinnÄ› uvést do hry svůj GIPF (viz dále).
 • Počet GIPFů není stanoven. Každý hráč může na desku uvést tolik GIPFů své barvy kolik chce. Jakmile uvede v nÄ›kterém svém tahu do hry nÄ›jaký obyčejný kámen, nemůže už uvádÄ›t do hry žádné další GIPFy.


[editovat] Tahy

 • Na rozdíl od standardních pravidel mohou tedy být GIPFy uvádÄ›ny do hry jako základní kameny.


[editovat] Odkazy