Dostihy a sázky

z deskovehry.cz - od hráčů pro hráče

Přejít na: navigace, hledání
Počet hráčů 2-6
Doporučený věk 10
Délka hry 60 minut
Vydání
1983 Dino Dostihy a sázky

Kupujete koně a trenéry. Snažíte se vybudovat nejlepší stáje. No a hlavně získat co nejvíce peněz. Česká variace na hru Monopoly.

 • 14 karet Finance
 • 14 karet Náhoda
 • Herní peníze jsou v hodnotách 20, 100, 200, 400, 1.000, 2.000 a 10.000
 • Žluté žetony pro označení dostihů
 • ÄŒervené žetony pro označení hlavních dostihů


Obsah

[editovat] Pravidla

[editovat] Příprava na hru

 • Balíčky karet Finance a Náhoda se zamíchají a umístí doprostÅ™ed desky, oba rubem navrch.
 • Každý hráč dostane 30.000,- do začátku (1×10.000, 6×2.000, 4×1.000, 3×400, 10×200, 7×100, 5×20).
 • Hráči si mezi sebou zvolí bankéře, který se rovněž může zůčastnit hry jako jeden z hráčů.
 • Kameny stojí na poli >Start<


--85.70.251.239 18:05, 18. 10. 2008 (CEST)Lada vám napsala:

[editovat] Hra

 • Hráči se v tazích pravidelnÄ› střídají.
 • Hráči postupují po hrací desce ve smÄ›ru hodinových ručiček o tolik polí, kolik jim padlo na kostce, stále dokola.
 • Padne-li hráči číslo 6, má právo na hod navíc, hody se sčítají. Pokud padne hráči na kostce 2krát 6 pÅ™esune se na pole distanc a když je na nÄ›m Å™ada hází a hází tak dlouho doku mu nepadne

6.*Každé pole má určitý význam a hráč musí ihned provést to, co z tohoto pole vyplývá.

 • Na startovním poli pÅ™ed prvním tahem a pozdÄ›ji v průbÄ›hu hry pokaždé, když se tu kámen zastaví nebo pÅ™es startovní pole pÅ™ejde, hráč obdrží od bankéře 4.000.
 • Když se kámen zastaví na poli s konÄ›m a tento kůň je dosud volný, hráč má právo ho koupit od banky za cenu, která je na poli uvedená. Zůstane-li kámen stát na poli s dosud volnou pÅ™epravou, stájemi nebo trenéry, může hráč tento druh podniku pÅ™evzít od banky za vyznačenou cenu. Bankéř po zaplacení přísluÅ¡né částky vydá vlastnickou kartičku a nový majitel si ji položí na stůl pÅ™ed sebe lícem vzhůru.
 • Hráč, jehož kámen se zastaví na poli konÄ›, který patří nÄ›kterému ze soupeřů, musí zaplatit prohlídku stáje za cenu uvedenou na vlastnické kartÄ›. Je-li tento kůň obsazen do jednoho nebo více dostihů, či hlavního dostihu sezóny, cena se zvyÅ¡uje (taxy jsou uvedeny na každé kartičce).
 • Hráč, který se zastavil na poli Stáje nebo PÅ™eprava, které patří nÄ›kterému ze soupeřů, zaplatí majiteli 80tinásobek hodu kostkou. Jestliže majitel vlastní obÄ› karty, cena se zvyÅ¡uje na 200násobek.
 • Hráč, který se zastavil na poli Trenér, zaplatí jeho majiteli poplatek podle následujících sazeb:
  • Vlastní-li majitel pouze tuto jednu trenérskou licenci, hráč mu zaplatí 1.000.
  • Vlastní-li majitel celkem 2 trenérské licence, hráč mu zaplatí 2.000.
  • Vlastní-li majitel celkem 3 trenérské licence, hráč mu zaplatí 3.000.
  • Vlastní-li majitel vÅ¡echny 4 trenérské licence, hráč mu zaplatí 4.000.
 • Když se kámen zastaví na polích Obecní fond a Náhoda, musí hráč odebrat ze stejnÄ› pojmenované hromádky horní kartu a vykonat, co je na ní napsáno.
 • PÅ™i zastavení na poli Veterinární vyÅ¡etÅ™ení zaplatí hráč uvedený obnos.
 • Když se kámen zastaví na poli PodezÅ™ení z dopingu, hráč jednou nehází a v tomto vynechaném hodu se neúčastní žádného dostihu, tj. soupeÅ™i mu neplatí žádné poplatky za dostihy, vyjma poplatku za prohlídku stáje.
 • Kámen, který se zastaví na poli Distanc nebo se na nÄ›j dostal použitím katy Náhoda, nebo hodí-li hráč v průbÄ›hu hry dvakrát po sobÄ› 6, se po dobu distance nezúčastňuje dostihů. Nikdo za spoluhráčů mu po dobu distance neplatí žádné poplatky za dostihy, pouze za prohlídku stájí. Distancovaný hráč se účastní házení kostkou ve svém poÅ™adí. Po hození čísla 6 distanc končí a hráč hází jeÅ¡tÄ› jednou. Teprve po druhém hodu postupuje na další pole.
 • Na poli ParkoviÅ¡tÄ› se neplatí žádné poplatky.
 • Vlastní-li hráč vÅ¡echny konÄ› jedné stáje (tj. jedné barvy) a zastaví-li pÅ™i opÄ›tném postupu po hrací desce na kterémkoli koni této stáje, smí si koupit od banky podle své finanční situace 1 až 4 žluté žetony pÅ™edstavující dostihy. Zakoupené žetony položí na pole konÄ›, pro kterého dostih koupil. Zastaví-li protihráč na poli s položenými žetony, platí jejich majiteli částku, která je uvedena na kartičce.
 • Hráč, který získal vÅ¡echny konÄ› jedné stáje a má postaveného nÄ›kterého z tÄ›chto koní již do 4 dostihů, smí ho postavit do hlavního dostihu sezóny zakoupením červeného žetonu a vrácením žlutých. Každý kůň smí být postaven jen do jednoho hlavního dostihu sezóny.
 • Nákupy a obchodní jednání mohou probíhat i mezi jednotlivými hráči, nejen mezi hráčem a bankou. Rozhoduje pouze nabídka a poptávka. Obchodní jednání uzavírá hráč po hodu kostkou a po postoupení o odpovídající počet polí. Do jeho skončení žádný další hráč nehází, i když není účastníkem jednání.
 • Každý vlastník služeb nebo konÄ› je povinen se sám pÅ™ihlásit o své nároky vůči ostatním hráčům i vůči bance. V případÄ›, že tak neučiní, dalším následujícím hodem jiného hráče jeho nároky zanikají.
 • Riziko, které pro hráče vyplývá ze soupeÅ™ových koní postavených do dostihů nebo do hlavního dostihu, lze snížit sázením. PÅ™ed hodem položí hráč libovolné množství penÄ›z na jednoho či více soupeÅ™ových koní, ovÅ¡em pouze na ta pole, která jsou obsazena minimálnÄ› tÅ™emi dostihy nebo hlavním dostihem. Sázky platí jen pro jeden hod. V případÄ›, že po tomto hodu hráč skutečnÄ› zastaví na nÄ›kterém z koní na nÄ›hož vsadil, vyplatí mu majitel konÄ› desetinásobek vsazené částky. I když hráč sázku vyhraje, musí zaplatit majiteli konÄ› zisk z počtu dostihů. Nevstoupí-li na sázkou označené pole, získává sázku majitel konÄ›. Sázek na konÄ› se smí účastnit pouze ten hráč, který sám vlastní aspoň 1 konÄ› s minimálnÄ› tÅ™emi dostihy.
 • Nemá-li hráč dostatek financí na plnÄ›ní finančních závazků, je povinen odprodat část svého majetku na jejich uhrazení. Služby (stáje, pÅ™epravu, trenérské licence) může podle své úvahy odprodat buď bance za poÅ™izovací cenu nebo ostatním hráčům za cenu libovolnou. Prodej koní probíhá následovnÄ›:
  • Jestliže vlastní celou stáj s aspoň jedním obsazeným dostihem, prodá jednomu soupeÅ™i tuto celou stáj i s dostihy za libovolnou cenu. Nelze prodávat část stáje, pokud je obsazen aspoň 1 dostih.
  • Vrátí bance libovolný počet dostihů. Banka vyplatí hráči za vrácené dostihy poloviční poÅ™izovací cenu.
  • Není-li žádný kůň ze stáje obsazen do žádného dostihu, může prodat soupeřům konÄ› za libovolnou cenu nebo bance za poÅ™izovací cenu.
 • VítÄ›zem se stává hráč, který zůstane jako poslední ve hÅ™e.
 • Hra pro hráče končí, nemá-li další prostÅ™edky na vyrovnání dluhů. Končí-li hru s dluhem i po odprodání veÅ¡kerého majetku, dorovná jeho dluh banka.

Nakonec je s toho super hra a urcite se pobavite. (Ja som slovak a nieco som vam napisal dufam ze dobre po česky. Mne sa táto hra velmy páči a je to moja nojobľúbenejsia stolna hra akú poznám.)

[editovat] Odkazy