Atlantic Star

z deskovehry.cz - od hráčů pro hráče

Přejít na: navigace, hledání
Počet hráčů 2-6
Doporučený věk 8
Délka hry 60 až 120 minut
Autor Dirk Henn
Vydání
2001 Queen Games Atlantic Star


Obsah

[editovat] Pravidla

[editovat] Herní materiál

 • 132 karet lodí
 • 24 žetonů plaveb (4 pro každou společnost)
 • 1 bodovací tabule
 • 1 nájemní agentura
 • peníze
 • tužka na zapsání bodového zisku


[editovat] Cíl hry

 • Najímáním vhodných lodí uspořádat co nejatraktivnÄ›jší okružní plavby.


[editovat] Příprava hry

[editovat] Pro 2 až 3 hráče

 • Každý hráč obdrží 8 žetonů plaveb (2 společnosti), jeden pÅ™ehled plaveb a 36.000 penÄ›z
 • Hrají-li dva hráči, pÅ™edepíší se další dvÄ› sady žetonů plaveb (2 imaginární společnosti/hráči) a to následujícím způsobem:
  • první imaginární společnost: 13 18 23 28
  • druhá imaginární společnost: 17 22 27 32


[editovat] Pro 4 až 6 hráčů

 • Každý hráč obdrží 4 žetony plaveb (1 společnost), jeden pÅ™ehled plaveb a 18.000 penÄ›z
 • Hrají-li čtyÅ™i hráči, pÅ™edepíší se dvÄ› sady žetonů plaveb a to následujícím způsobem:
  • první imaginární společnost: 13 18 23 28
  • druhá imaginární společnost: 17 22 27 32
 • Hraje-li pÄ›t hráčů, pÅ™edepíše se jedna sada žetonů plaveb a to následujícím způsobem:
  • jedna imaginární společnost: 15 20 25 30
 • Žetony pÅ™edepsaných plaveb se umístí vedle bodovací tabule.


[editovat] Průběh hry

 • Hráč, který je právÄ› na tahu musí provést jednu z následujících akcí:
  • Najmutí lodi
  • Uspořádání okružní plavby
 • Navíc hráč může na začátku svého tahu získat nové peníze za uspořádanou okružní plavbu.


[editovat] Najmutí lodi

 • Na tabuli nájemní agrntury jsou vždy nabízeny čtyÅ™i lodÄ›, které jsou otočeny lícem navrch.
 • Cena lodí je různá - 3.000, 2.000, 1.000 a 0
 • Hráč si vybere kteroukoliv z lodí a zaplatí patÅ™ičný obnos.
 • Zbývající lodÄ› se posunou ve smÄ›ru Å¡ipek na nejnižší možnou pozici a na volné místo se doplní z balíčku nová karta. To znamená, že nová karta se vždy doplňuje na nejdražší pozici!
 • Pokud se hráči nezamlouvá žádná z nabízených lodí, může za 2.000 vÅ¡echny vymÄ›nit. Nabízené lodÄ› se odloží na odkládací balíček a na jejich místo se rozdají nové (Ve smÄ›ru Å¡ipek, tj. první karta na nejdražší pozici). Hráč může výmÄ›nu provést i opakovanÄ›, ale vždy jen pÅ™ed vlastním najmutím lodi. Poté co si nÄ›jakou loď najmul už žádnou výmÄ›nu provést nesmí!

[editovat] Uspořádání okružní plavby

 • Hráč, který si najal patÅ™ičné lodÄ› k uspořádání okružní plavby, vyloží tyto pÅ™ed sebe a spočítá si kolik získal bodů. Body napíše na patÅ™ičnou kartičku plavby a tu umístí na bodovací tabuly.
 • K uspořádání plavby je možné využít jakékoliv lodÄ›, ale jen nÄ›které pÅ™inášejí body.
 • Pozor! Po uspořádání okružní plavby smí hráči zůstat na ruce maximálnÄ› dvÄ› karty lodí.
  Neexsistuje jiná možnost jak se zbavit karet z ruky, než použít je k uspořádání okružní plavby !!!

[editovat] Body za uspořádání okružní plavby

 • Na každé kartÄ› lodi se nachází jeden až tÅ™i barevné obdélníky s kombinací písmene a čísla. Ty určují kolik bodů loď pÅ™inese na daném úseku té které barvy.
 • Pozor! I když nÄ›které lodÄ› můžou pÅ™inášet body na dvou úsecích jedné plavby, může hráč takovou loď použít pouze na jeden z tÄ›chto úseků. Vždy platí, že na každý úsek trati je potÅ™eba jedna jiná loď.
 • Hráč pÅ™i vyložení plavby ukáže kterou loď použil na který úsek a spočítá si, kolik bodů získal. Jestliže použil na vÅ¡ech úsecích plavby lodÄ›, které se po nich standardnÄ› plaví (tedy takové, které na daném úseku pÅ™inášejí body), získává navíc bonus rovnající se počtu úseků plavby. Body včetnÄ› případného bonusu zapíše na kartičku plavby.
 • Loď s Å¡edým označením X-1 je žolík. Lze jí použít na libovolném úseku kterékoliv plavby a vždy pÅ™inese 1 bod. PÅ™i použití této lodÄ› v plavbÄ› hráč nepÅ™ichází o bonus!


[editovat] Umístění žetonu plavby na bodovací tabuly

 • Bodovací tabule je rozdÄ›lena na pÄ›t sloupců označených z prava do leva jednou až pÄ›ti hvÄ›zdičkami. V každém sloupci je pak Å¡est pozic na umístÄ›ní kartiček plavby.
 • Hráč, který první uspořádal plavbu dané barvy (červená, modrá, žlutá, zelená), umístí kartičku s uvedeným počtem bodů do zvoleného sloupce. Ostatní hráči potom po uspořádání plaveb téže barvy umisÅ¥ují svoje kartičky do tohoto sloupce.
 • Kartičky imaginárních společností (hráčů) pÅ™i hÅ™e ve 2-5 hráčích se umisÅ¥ují do daného sloupce ihned po položení kartičky prvním hráčem.


[editovat] Získání peněz

 • Hráč může za již uspořádanou plavbu získat peníze.
 • Na začátku svého tahu může si může u svojí již dříve uspořádané plavby dané barvy odečíst až 10 bodů (pÅ™eÅ¡krtne původní bodový údaj) a nový napíše pod nÄ›j. Za každý bod potom získá 1.000 penÄ›z.
 • Kartičku s danou plavbou potom musí v daném sloupci posunout na pozici, která odpovídá bodovému poÅ™adí.
 • Pokud tímto krokem dosáhl hráč stejné bodové hodnoty jakou má uspořádaná plavba jiného hráče, umístí svoji kartičku ve sloupci až pod kartičku druhého hráče.
 • POZOR!!! Jakmile je v daném sloupci položeno vÅ¡ech 6 karet, nemohou již hráči za plavby v tomto sloupci získávat peníze!


[editovat] Konec hry

 • Hra končí v okamžiku, kdy vÅ¡ichni hráči uspořádali vÅ¡echny okružní plavby.
 • Hráči s nejvÄ›tší pravdÄ›podobností neskončí hru v jednom kole. Jestliže nÄ›který hráč uspořádal vÅ¡echny své plavby, hra pro nÄ›j končí. Ostatní hráči ovÅ¡em ve hÅ™e pokračují tak dlouho dokud každý neuspořádá vÅ¡echny své plavby.


[editovat] Vyhodnocení hry

 • Hráči sečtou hodnotu polí bodovací tabule na kterých mají své žetony plavby. Hráč s nejvyšším součtem zvítÄ›zil.
 • Do výsledného poÅ™adí můžete zahrnout i imaginární hráče.

[editovat] Odkazy