Alhambra

z deskovehry.cz - od hráčů pro hráče

Přejít na: navigace, hledání
Alh.jpg
Počet hráčů 2-6
Doporučený věk 8
Délka hry 45 až 60 minut
Autor Dirk Henn
Vydání
2003 Queen Games Alhambra
Ocenění Spiel des Jahres 2003 - 1. místo, Deutscher Spiele Preis 2003 - 2. místo

Nejlepší stavitelé z celé Evropy i arabských zemí chtějí předvést své dovednosti. Hlídejte si, abyste měli neustále dost peněz v potřebné měně, protože umělci chtějí být placeni penězi své vlasti. A bez nich nezískáte paláce ani zahrady, které berou dech!

Každý hráč staví "svou" Alhambru. Peníze v různých měnách hráči získávají dobíráním karet. Budovy různých druhů jsou v různou dobu k mání za různou měnu; hráči se snaží mít většinu v určitém druhu budovy a také co nejdelší městské hradby.Obsah

[editovat] Články

Jirka Bauma:Návrh strategie Alhambra

[editovat] Pravidla

[editovat] Herní materiál

 • 1× bodovací deska
 • 1× stavební trh
 • 12× označovací kámen (2 ks od každé z Å¡esti barev)
 • 6× deska na nepostavené stavby (rezerva)
 • 108× peněžní karta (3× hodnota 1 až 9 ve čtyÅ™ech barvách)
 • 2× bodovací karta (stejný rub jako peněžní)
 • 54× stavební kartička
 • 6× startovní kartička


[editovat] Cíl hry

 • Cílem hráčů je získat v průbÄ›hu hry vhodným nakupováním a stavÄ›ním budov co nejvíce bodů.


[editovat] Příprava hry

 • Každý hráč dostane jednu kartičku se Lví fontánou a dva označovací žetony v jedné barvÄ›. Jeden žeton si hráč umístí na kartičku, druhý na začátek bodovací tabulky.
 • DoprostÅ™ed stolu se umístí stavební trh a na nÄ›j se vylosují čtyÅ™i kartičky budov.
 • Karty penÄ›z se důkladnÄ› zamíchají a každému hráči jsou postupnÄ› rozdány počáteční peníze. Peníze se vykládají otevÅ™enÄ› pÅ™ed hráče a sčítá se jejich hodnota (nezávisle na barvÄ›). Rozdává se tak dlouho, dokud součet nedosáhne nebo nepÅ™ekročí 20.
 • Poté, co jsou tímto způsobem vÅ¡em rozdány peníze, určí se, kdo bude začínat. Hru začíná hráč s nejnižším počtem peněžních karet. V případÄ›, že má nejnižší počet karet více hráčů, pak hráč z nižším součtem hodnot.
 • Na stůl se vyloží čtyÅ™i peněžní karty na dobírání. Zbylé peníze se rozdÄ›lí na pÄ›t stejných hromádek. Do druhé hromádky se vmíchá bodovací kartička pro první a do čtvrté pro druhé vyhodnocení. Z hromádek se opÄ›t udÄ›lá jedna a může se začít hrát.


[editovat] Průběh hry

 • Hraje se po smÄ›ru hodinových ručiček. Hráč, který je na tahu, musí provést jednu ze tří následujících akcí:
  • Vzít si peníze
  • Koupit a umístit stavební kartičku
  • PÅ™estavÄ›t vlastní Alhambru

[editovat] Braní peněz

 • Hráč si může vzít jednu libovolnou vyloženou peněžní kartu, nebo
 • libovolné vyložené peněžní karty, jejichž celková hodnota nepÅ™esáhne 5. V takovém případÄ› nezáleží na barvÄ› karet a je tedy možné vzít napÅ™. žlutou 1 a modrou 3.

[editovat] Nákup a pokládání stavebních kartiček

 • Hráč může koupit nabízenou budovu za pÅ™edpokladu, že za ni zaplatí alespoň tolik penÄ›z požadované barvy, jaká je číselná hodnota uvedená na kartičce budovy.
 • V případÄ›, že zaplatí požadovanou hodnotu pÅ™esnÄ›, získává tím právo na provedení další akce. Může tedy opÄ›t buď vzít peníze, koupit kartičku nebo pÅ™estavÄ›t svojí Alhambru.
 • Kartičky budov, které hráč v daném tahu koupil, se staví až na samotném konci tahu. Nezáleží tedy na poÅ™adí, v jakém byly koupené.

Toto pravidlo se používá i v případě, že hráč na začátku svého tahu zaplatil za kartičku přesně a pak se rozhodl přestavět Alhambru. Koupená budova se bude umisťovat až po přestavbě!

 • Jestliže hráč nechce kartičku postavit, může ji umístit na rezervní plochu. Jestliže kartičku postavit nemůže, tak ji musí umístit na rezervní plochu.
 • V případÄ›, že hráč kupovanou kartičku pÅ™eplatil, nedostává pÅ™eplatek zpÄ›t a navíc tímto nákupem jeho tah končí.
 • Kartičky budov umístÄ›né na rezervní ploÅ¡e se nepočítají pÅ™i vyhodnocování!
 • Až poté, co hráč ukončí svůj tah, se doplní nabídka prodávaných budov opÄ›t na čtyÅ™i.


[editovat] Přestavba Alhambry

 • Vlastní Alhambru si může hráč pÅ™estavÄ›t tÅ™emi možnými způsoby:
  • Odstranit stavební kartičku ze své Alhambry a dát jí na rezervní plochu.
  • Vzít stavební kartičku z rezervní plochy a pÅ™idat ji ke své AlhambÅ™e.
  • VymÄ›nit stavební kartičku na rezervní ploÅ¡e za kartičku v AlhambÅ™e. Nová kartička musí být umístÄ›na na místo kartičky odebrané!
 • PÅ™i manipulaci s kartičkami již postavené Alhambry (odebrání, pÅ™estavba) je možné manipulovat jen s volnými kartičkami, tj. kartičkami na okraji pozice. V žádném okamžiku tedy nesmí zůstat Alhambra rozdÄ›lená na více částí, a to ani v rámci výmÄ›ny (kontakt rohem není dostačující).


[editovat] Pravidla stavění Alhambry

 • Na novÄ› pÅ™iloženou kartičku se musí dát dojít od Lví fontány. Chodit se dá pouze po žlutém podkladu, je tedy potÅ™eba aby mezi Lví fontánou a novou kartičkou byla souvislá žlutá plocha.
 • Kartička musí být pÅ™iložena alespoň jednou hranou k jiné kartičce.
 • Zeď musí být pÅ™iložena ke zdi, písek k písku.
 • V AlhambÅ™e nesmí vzniknout uzavÅ™ená díra.


[editovat] Ukončení kola

 • V okamžiku, kdy se otočí bodovací karta, končí kolo a vyhodnotí se body jednotlivých hráčů.
 • Bodovací karta se dá stranou a na její místo se otočí nová peněžní karta.


[editovat] Bodování

 • Pro udÄ›lení bodů se zjistí, který z hráčů má nejvíc budov té které barvy. PÅ™i prvním bodování získává body jen hráč s vÄ›tÅ¡inou, pÅ™i druhém první a druhý a pÅ™i tÅ™etím pak první tÅ™i. Jestliže má více hráčů stejný počet budov dané barvy, rozdÄ›lí si přísluÅ¡né body rovnomÄ›rnÄ› (zaokrouhluje se dolů).
 • Poté, co se vyhodnotí budovy, spočítá si každý z hráčů nejdelší obvodovou zeď. Za každý díl této zdi obdrží jeden bod.


[editovat] Konec hry

 • Hra končí v okamžiku, kdy po odehraném tahu hráče nelze doplnit stavební trh na čtyÅ™i nabídky.
 • Zbývající stavební kartičky získají hráči, kteří mají nejvyšší obnos v požadované barvÄ›. V případÄ›, že má více hráčů nejvyšší obnos v dané barvÄ›, stavební kartička zůstane na trhu a nezíská ji žádný hráč.
 • Hráči, kteří nyní získali stavební kartičky, je mohou pÅ™idat ke svým Alhambrám, ovÅ¡em za dodržení vÅ¡ech pravidel pro stavbu.
 • Následuje tÅ™etí a poslední bodovací kolo. Hráč, který získal v součtu nejvíce bodů, vyhrál. V případÄ› shodného zisku bodů u více hráčů není žádné pomocné hodnocení a hráči tedy mají shodné umístÄ›ní.


[editovat] Zvláštní pravidla pro hru ve dvou

Platí běžná pravidla hry Alhambra s následujícími změnami:

 • Každá peněžní karta se vyskytuje ve tÅ™ech exemplářích, nyní se jedna z nich odstraní, tj. hraje se pouze se 72 peněžními kartami.
 • Ve hÅ™e vystupuje imaginární tÅ™etí hráč. Říkejme mu prostÄ› Dirk. Dirk sice nestaví žádnou Alhambru, ale pÅ™esto sbírá stavební kartičky. Dirk neprovádí žádné herní tahy.
 • Na začátku hry se dá pro Dirka stranou 6 náhodnÄ› vybraných stavebních kartiček, aby je oba hráči dobÅ™e vidÄ›li.
 • PÅ™i hodnoceních dostává i Dirk body za vÄ›tÅ¡iny budov, obvodová zeď se vÅ¡ak v jeho případÄ› nehodnotí.
 • Ihned po 1. hodnocení dostane Dirk 6 dalších stavebních kartiček, které se rovněž vyberou náhodnÄ› a položí se k ostatním Dirkovým budovám.
 • Po 2. hodnocení dostane Dirk jeÅ¡tÄ› jednou náhodnÄ› stavební kartičky. OvÅ¡em tentokrát nikoli bezpodmínečnÄ› 6 kusů, nýbrž jednu tÅ™etinu (zaokrouhleno dolů) kartiček, které jeÅ¡tÄ› zbývají.
 • Pro oba hráče se mÄ›ní pouze jedno pravidlo: Kdykoli si koupí stavební kartičku, nemusí ji pouze pÅ™istavÄ›t ke své AlhambÅ™e nebo umístit na rezervní plochu. SmÄ›jí ji dát také Dirkovi.


[editovat] Odkazy

Alh krabice.jpg