Age of Steam

z deskovehry.cz - od hráčů pro hráče

Přejít na: navigace, hledání
Počet hráčů 3-6
Doporučený věk 14
Délka hry 120 až 240 minut
Autor Martin Wallace

Jedná se o strategickou hru zabývající se stavbou a provozováním železničních drah.

Obsah

[editovat] Pravidla

[editovat] Herní materiál

hrací plán:

 • skládá se z pravidelných 6 úhelníkových polí, na 12 z tÄ›chto polí se nacházejí velkomÄ›sta s čísly 1-6 v bílém nebo černém kruhu, každé v určité barvÄ›, kromÄ› toho jsou na plánu zakreslena mÄ›sta, Å™eky a v pravém dolním rohu hory

2 pomocné papírové hrací plány, které obsahují:

 • stupnici příjmů
 • stupnici počítání kol
 • stupnici vydaných akcií
 • stupnici výkonu lokomotiv
 • stupnici poÅ™adí v kole
 • tabulku s privilegii
 • tabulku zásobárny velkomÄ›st zbožím

ploché žetony peněz:

 • velký žeton označuje 25 penÄ›z, malý Å¡edý žeton označuje 5 penÄ›z, žeton mÄ›dÄ›né barvy označuje 1 peníz

kostičky reprezentující nabídku zboží v barvě černé, modré, červené, žluté a fialové

kameny v 6 barvách jednotlivých hráčů

šedé kameny k označování měst

šestiúhelníkové dílky železnic:

 • obyčejné dílky s jednou železniční tratí
 • komplexní prosté dílky se 2 železničními tratÄ›mi
 • komplexní křížové dílky se 2 křížícími se železničními tratÄ›mi
 • mÄ›stské dílky s jednou nebo tÅ™emi železničními tratÄ›mi vycházejícími z mÄ›sta

šestiúhelníkové dílky nových velkoměst s písmeny A - H, každé vždy v určité barvě

6 hracích kostek

černá figurka sloužící k počítání kol


[editovat] Příprava hry

 • na každé pole tabulky zásobárny velkomÄ›st zbožím se položí 1 náhodnÄ› vybrané zboží (tzn. do každého bílého i černého sloupce 1 - 6 příjdou celkem 3 zboží, do každého sloupce A - H příjdou celkem 2 zboží)
 • do každého velkomÄ›sta se položí 2 náhodnÄ› vybraná zboží, vyjma 2 velkomÄ›st v pravém dolním rohu (Pittsburgh a Wheeling), do kterých se položí 3 zboží
 • černá figurka se umístí na pole start stupnice odehraných kol
 • každý hráč si vybere svou barvu a vezme si kameny této barvy
 • hráči si vylosují poÅ™adí, ve kterém budou hrát na začátku hry, a podle toho rozmístí svoje kameny na stupnici poÅ™adí hráčů v kole
 • na stupnici příjmů každý hráč nasadí svůj kámen na pole 0
 • na stupnici vydaných akcií každý hráč umístí svůj kámen na pole 2, a zároveň si vezme 10 penÄ›z z banku
 • na stupnici výkonu lokomotiv každý hráč umístí svůj kámen na pole 1


[editovat] Průběh kola

každé kolo se skládá z 8 fází, pokud v některé fázi hráči provádí nějaké akce, hrají je podle aktuálního pořadí na stupnici pořadí hráčů v kole


[editovat] Fáze 1: vydávání akcií

každý hráč se rozhodne, kolik vydá v kole akcií (tzn. o kolik více se v tomto kole zadluží), což vyznačí posunem na stupnici vydaných akcií, za každou vydanou akcii dostane hráč 5 peněz

Hráči nemusí vydat akcie a maximální celkově vydaný počet akcií jednoho hráče během celé hry je 15.


[editovat] Fáze 2: určení pořadí hráčů

hráči draží o pořadí v dalších fázích kola:

 • dražba probíhá vícekolovÄ›
 • minimální první nabídka je 1 peníz
 • každý hráč buď musí navýšit poslední nabídku učinÄ›nou jiným hráčem, nebo odstoupit z dražby, či prodloužit platnost své poslední nabídky, pokud po probÄ›hlém kole dražby nezůstal sám, ale ani mu nebyla zvýšena nabídka (viz privilegium „turn order“)
 • pokud hráč odstoupí z dražby, získává nejhorší neobsazené poÅ™adí (tzn. první, co odstoupí, získává poslední poÅ™adí, druhý pÅ™edposlední atd.)
 • hráč, který odstoupil jako první (tj. získal poslední místo), nemusí za dražbu platit hráči, kteří odstoupili jako pÅ™edposlední a poslední (tj. získali první a druhé místo), musí zaplatit plnou částku své poslední nabídky ostatní hráči platí polovinu své poslední nabídky zaokrouhlenou nahoru
 • výsledek dražby hráči vyznačí na stupnici poÅ™adí hráčů v kole


[editovat] Fáze 3: výběr privilegia

každý hráč si vybere jedno volné privilegium na stupnici privilegii, což vyznačí položením svého kamenu na příslušné pole stupnice privilegií

 • move first - hráč hraje akci odvoz zboží ve fázi pÅ™eprava zboží první bez ohledu na svoje poÅ™adí
 • build first - hráč hraje ve fázi stavby tratí jako první bez ohledu na svoje poÅ™adí
 • engineer - hráč může postavit ve fázi stavby tratí o 1 dílek trati více
 • urbanization - hráč může založit nové velkomÄ›sto, založení nového velkomÄ›sta provede tak, že vybere libovolný nepoužitý dílek velkomÄ›sta a položí ho na plán na místo, kde je nakresleno nÄ›jaké mÄ›sto, v případÄ›, že na toto mÄ›sto byl již položen dílek železniční trati, odstraní se, za založení velkomÄ›sta hráč nic neplatí, ale ani se na novÄ› založené velkomÄ›sto neumísÅ¥uje žádné zboží, akci založení velkomÄ›sta hráč provede na začátku své akce stavby železničních tratí
 • locomotive - hráč zvedne výkon své lokomotivy o 1 (což ihned zaznamená posunem svého kamenu na přísluÅ¡né stupnici)
 • production - na začátku fáze produkce hráč vylosuje 2 zboží a každé z nich umístí na nÄ›jaké volné pole zásobárny zbožím
 • turn order - v příštím kole ve dražbÄ› o poÅ™adí může hráč jednou zapasovat, aniž by tím vypadnul z dražby (pokud by nastala situace, kdy v dražbÄ› zůstanou 2 hráči a jeden z nich právÄ› využil privilegium turn order, nemusí druhý hráč svou vlastní nabídku navyÅ¡ovat, u vlastní nabídky stačí, pokud jí hráč pouze dorovná)


[editovat] Fáze 4: stavba tratí

každý hráč může umístit na hrací plán až 3 dílky železničních tratí pro stavbu tratí platí pravidla:

 1. umístěním dílku železničních tratí může některá železniční trať na přikládaném dílku navazovat na nějakou existující železniční trať, a tím ji rozšiřovat, nebo taky může některá železniční trať na přikládaném dílku nenavazovat na žádnou železniční trať sousedních dílků, a pak se jedná o novou samostatnou železniční trať. Rovněž tak není povinnost, aby všechny železniční tratě sousedních dílků ústících do hrany přikládaného dílku, byly přikládaným dílkem prodlouženy
 2. na pole velkoměsta nelze dílek železničních tratí položit
 3. železniční trať vede do velkoměsta, pokud ústí do velkoměsta
 4. na pole s městem se buď staví městské železniční dílky nebo jakékoliv jiné železniční dílky, v tom druhém případě se na takový dílek položí šedý kámen symbolizující město (tzn. následkem toho tento dílek obsahuje 2 nebo 4 železniční tratě vedoucí do města)
 5. železniční trať vede do města, pokud se nachází na dílku s městem
 6. pod termínem trať se rozumí souvislá železniční trať, která začíná ve městě nebo velkoměstě a končí v nějakém jiném městě nebo velkoměstě (a neprochází žádným jiným městem nebo velkoměstem)
 7. pod termínem rozestavěná trať se rozumí souvislá železniční trať, která začíná ve městě nebo velkoměstě, a končí na hraně nějakého dílku (a neprochází žádným jiným městem nebo velkoměstem)
 8. položením dílku železniční trati může hráč budovat tratě pouze těmito způsoby (platí pro každou železniční trať zobrazenou na dílku):
  • prodloužit vlastní rozestavÄ›nou traÅ¥
  • prodloužit neutrální rozestavÄ›nou traÅ¥
  • založit novou (rozestavÄ›nou) traÅ¥
 9. pokud hráč zakládá nebo prodlužuje trať, musí navíc tato trať splnit podmínku, že začíná buď ve velkoměstě, nebo začíná ve městě, které je propojeno po hráčových tratí s nějakým velkoměstem
 10. položení dílku železniční trati je zakázáno provést, pokud se tím:
  • nÄ›jaká rozestavÄ›ná traÅ¥ dovede ven z hracího plánu nebo do jezera
  • postaví traÅ¥, která má začátek i konec ve stejném mÄ›stÄ› nebo velkomÄ›stÄ›
  • postaví rozestavÄ›ná traÅ¥, která má začátek ve mÄ›stÄ› a konec na hranÄ› toho samého mÄ›sta
  • rozšíří rozestavÄ›ná traÅ¥ jiného hráče
 11. kromě položení dílku železniční trati na volné pole hracího plánu je rovněž tak možné položit dílek na již obsazené pole (původně zde umístěný dílek železniční trati se odebere), v takovém případě musí být splněna všechna výše uvedená pravidla pro stavbu tratí, a navíc musí být splněna jedna ze 2 následujících podmínek:
  • podmínka pÅ™esmÄ›rování trati: je možno libovolnÄ› pÅ™estavÄ›t dílek, pokud jde o poslední dílek vlastních nebo neutrálních rozestavÄ›ných tratí
  • podmínka pÅ™estavby trati: je možno pÅ™estavÄ›t libovolný dílek, pokud vÅ¡echny tímto dílkem procházející trati (a rozestavÄ›né trati) zůstanou zachovány v nezmÄ›nÄ›né podobÄ›

Na závěr akce stavby železničních tratí:

 1. hráč by měl označit svými kameny jako vlastní tratě:
  • každou novÄ› založenou traÅ¥
  • každou novÄ› založenou rozestavÄ›nou traÅ¥ a to včetnÄ› tÄ›ch, které jsou tvoÅ™eny pouze vývodem z mÄ›sta
  • každou rozšířenou neutrální traÅ¥ (včetnÄ› tÄ›ch, které jakoby vlastnÄ› rozšířil založením nového velkomÄ›sta, ale pozor, pÅ™estavÄ›ní posledního políčka tratÄ› není prodloužení)
 2. hráč odebere svůj kámen z rozestavěných tratí, které v tomto kole nerozšířil, následkem toho se taková trať stává neutrální (zde také přestavění posledního políčka tratě není prodloužení)
 3. hráč zaplatí náklady na stavbu:
  • základní sazba za umístÄ›ní jednoho dílku železničních tratí je 2 peníze
  • stavba pÅ™es Å™eku stojí 1 peníz navíc
  • stavba pÅ™es hory stojí 2 peníze navíc
  • stavba komplexního prostého dílku stojí 1 peníz navíc
  • stavba komplexního křížového dílku stojí 2 peníze navíc
  • stavba ve mÄ›stÄ› stojí počet vývodů z mÄ›sta + 1 penÄ›z
  • pÅ™esmÄ›rování a pÅ™estavba pomocí obyčejného nebo komplexního prostého dílku je za 2 peníze
  • pÅ™estavba ve mÄ›stÄ› a pÅ™estavba pomocí komplexního křížového dílku je za 3 peníze
  • (pÅ™i pÅ™esmÄ›rování a pÅ™estavbÄ› se příplatky za terén a komplexní dílky neplatí)


[editovat] Fáze 5: přeprava zboží

Během této fáze převáží hráči zboží do velkoměst, všichni hráči nejprve v určeném pořadí odehrají jednu akci přepravy zboží, a potom druhou akci přepravy zboží, místo jedné akce přepravy zboží může hráč zvýšit výkon lokomotivy o 1 stupeň, místo jedné nebo obou akcí přepravy zboží může též hráč pasovat (nedělat nic)

Akce přepravy zboží hráč provádí takto:

 • vezme libovolné zboží umístÄ›né na hracím plánu
 • sdÄ›lí nebo ukáže, do jakého velkomÄ›sta a po jakých tratí toto zboží pÅ™eváží
 • pÅ™evezené zboží odstraní ze hry
 • za každou traÅ¥, pÅ™es kterou bylo zboží pÅ™eváženo, si vlastník tratÄ› zvýší o jedna svůj příjem (posune na stupnici příjmů svůj kámen o 1)

Při akci přepravy zboží hráč musí dodržet tyto podmínky:

 • zboží se může pÅ™evézt pouze do velkomÄ›sta stejné barvy, jakou má toto zboží
 • zboží se může pÅ™evážet pouze po na sebe navazujících tratí (tyto tratÄ› ale nemusí patÅ™it pouze hráči provádÄ›jícímu tuto akci), které propojují velkomÄ›sto, ze kterého bylo zboží odvezeno, s velkomÄ›stem, do kterého se zboží pÅ™eváží
 • je zakázáno pÅ™evézt zboží do toho samého velkomÄ›sta, ze kterého bylo odvezeno
 • nesmí se žádné velkomÄ›sto, ani žádné mÄ›sto projet dvakrát
 • bÄ›hem pÅ™evozu nelze projet jiným velkomÄ›stem stejné barvy, jakou má pÅ™evážené zboží
 • je možné jet nejvýše pÅ™es tolik tratí, kolik je výkon hráčovy lokomotivy


[editovat] Fáze 6: vyhodnocení příjmů a výdajů

 • každý hráč odečte od svých příjmů výdaje
 • výdaje se skládají z dividend za akcie, co akcie, to 1 peníz, a z provozu lokomotivy, co 1 stupeň výkonu, to jeden peníz
 • pokud hráč skončí v plusu, bere si peníze z banku
 • pokud skončí v mínusu, musí peníze doplatit ze svého, pokud nemá, platí místo toho svým příjmem (posune se o tolik polí zpátky, kolik musí doplatit), pokud by se tak dostal za pole 0, končí pro nÄ›j hra a prohrál v takovém případÄ› odstraňte žetony hráče z rozestavÄ›ných tratí a ze stupnic na pomocných hracích plánech, žetony na dokončených železničních tratích zůstávají, ale pokud nÄ›kdo pÅ™es nÄ› poveze zboží, žádný z hráčů si za tuto traÅ¥ nezvýší příjem


[editovat] Fáze 7: redukce příjmu

 • za každých dosažených 10 bodů příjmu si hráč sníží svůj příjem o 2 body, což vyznačí na stupnici příjmů (napÅ™ hráč, který dosáhnul příjem 25 penÄ›z, si sníží příjem o 4 na 21 penÄ›z),
 • maximální snížení příjmů je o 10


[editovat] Fáze 8: produkce zboží

Jeden z hráčů hodí tolika kostkami, kolik je hráčů. Hází dvakrát, neprve za velkoměsta s číslem v bílém kruhu, potom za velkoměsta s číslem v černém kruhu. Za každé padnuté číslo se nejvýše umístěné zboží ve sloupci s tímto číslem umístí do velkoměsta se stejným číslem. Pro velkoměsta A – H, která již byla urbanizována, se provede totéž s tím rozdílem, že ze sloupce příslušného písmena se bere zboží pokud padne číslo, které má svůj sloupec přesně nad sloupcem tohoto písmena.


[editovat] Fáze 9: posun figury

Přesuňte figurku označující právě hrané kolo na další políčko.


[editovat] Konec hry

Hra končí kolem, u kterého je na stupnici počítání kol uvedeno, že je to pro daný počet hráčů poslední kolo (tj. v momentě, kdy se dohraje kolo, během kterého černá figurka stála na příslušném políčku na stupnici počítání).


[editovat] Vyhodnocení

Na konci hry si každý hráč od svého příjmu odečte vydané akcie a výsledek vynásobí třemi, a k tomu přičte body za postavené tratě, co jeden dílek postavené tratě, to jeden bod. Takto získané číslo pak tvoří vítězné body hráče. Při rovnosti vítězných bodů není pomocné kriterium stanoveno.

[editovat] Odkazy