1870

z deskovehry.cz - od hráčů pro hráče

Přejít na: navigace, hledání
Počet hráčů 3-6
Doporučený věk 14
Délka hry 360 minut
Autor Bill Dixon
Vydání
1994 Mayfair Games 1870

Obsah

[editovat] Pravidla

[editovat] Herní materiál

 • hrací plán
  • mapa stÅ™edozápadu USA, je tvoÅ™ena 6-úhelníkovými poli
  • na mapÄ› jsou vyobrazena mÄ›sta, barevné značky označující startovní mÄ›sta společnosti, černobílé značky označující cílová mÄ›sta společností, ceny výstavby tratí v $, červené oblasti označující vzdálená mÄ›sta, malá mÄ›sta, Å™eky atd.
 • pomocný hrací plán s:
  • tabulkou kurzů akcií
  • stupnicí kurzů kmenových akcií
  • vyznačeným místem na lokomotivy nabízené ke koupi
  • vyznačeným místem na akcie a lokomotivy prodané na burzu
  • počítadlem operačních kol
 • listy železničních společností
 • značky železničních společností
 • akcie železničních společností (8 obyčejných 10% podíl, 1 prezidentská 20% podíl)
 • akcie privátních společností
 • karta priority označující aktivního hráče
 • značky cattle, open port a closed port
 • značka počítadla operačních kol
 • dílky železničních tratí (žluté, zelené, hnÄ›dé a Å¡edé)
 • peníze (celkem 12 000 $)
 • karty lokomotiv s čísly označujícími jejich výkon v počtu:
výkon	cena  počet
 2	80	7
 3	180	6
 4	300	5
 5	450	4
 6	630	3
 8	800	3
10	950	2
12	1100	6(nekonečně)


[editovat] Počáteční postavení

Hráči dostanou do začátku peníze v hodnotě = 2100/počet hráčů.

Karty lokomotiv se seřadí podle čísel a umístí na určené místo na pomocném hracím plánu.

Hráči určí, kdo z nich začne. (Vezme si kartu priority)


[editovat] Průběh hry

každé kolo hry se skládá z 1 kola burzovní fáze a z 1-3 kol operační fáze,

v prvním kole navíc proběhne v rámci burzovní fáze dražba privátních společností - viz dražba privátních společností


[editovat] Konec hry

hra končí:

 • buď pokud se z banku vyberou veÅ¡keré peníze (12 000$),
 • nebo pokud nÄ›který z hráčů zkrachuje

kolo příslušné fáze hry se dohrává


[editovat] Závěrečné vyhodnocení

každý hráč (včetně zkrachovaných) spočte svůj majetek = peníze + hodnota držených akcii dle aktuálního kurzu na burze,

pořadí hráčů je určeno výší dosaženého majetku


[editovat] Burzovní fáze

hráči se střídají v tahu se směru hodinových ručiček od počátečního hráče, tzn. hráč na konci svého tahu předá kartu priority sousedovi nalevo

fáze končí, pokud všichni hráči po sobě dají pas

na konci fáze se společnostem, které mají vyprodané všechny akcie, zvýší cena jejich akcií na burze - viz pohyb ceny akcií na burze


[editovat] Tah hráče

hráč ve svém tahu může:

 • buď nakoupit jednu akcii jedné společnosti,
 • nebo prodat libovolný počet akcií jedné společnosti,
 • nebo dát pas
 • nebo koupit privátní společnost od protihráče
 • nebo prodat privátní společnost protihráči
 • nebo za společnost, jejímž je prezidentem, nakoupit vlastní akcie
 • nebo za společnost, jejimž je prezidentem, znovu vydat vlastní akcie

i hráč, co dal pas, pokud se ještě dostane na řadu, může provést další tah


[editovat] KoupÄ› akcie

hráč může:

 • buď koupit kmenovou akcii existující společnosti za cenu kmenové akcie,
 • nebo koupit první kmenovou akcii společnosti, a tím společnost založit - viz založení společnosti
 • nebo koupit akcii na burze za cenu na burze

pokud je cena akcií společnosti na burze v hnědém pásmu, hráč může v 1 tahu koupit i více akcií této společnosti

hráč platí peníze do banku

na závěr se zkontroluje, zda nedošlo ke změně prezidenta společnosti – viz změna prezidenta společnosti

při koupi akcie platí tato omezení:

 • hráč nemůže mít víc než maximální počet akcií - viz maximální počet akcií
 • hráč nemůže mít víc jak 60% podíl jedné společnosti
 • hráč nemůže koupit akcii společnosti, které dříve ve stejném kole prodal
 • pokud hráč zakládá společnost, musí si koupit její prezidentskou akcii(cena prezidentská akcie=cena akcie*2)


pokud je cena akcií společnosti na burze v hnědém pásmu, hráč může mít i více než 60% podíl této společnosti

(aby mohl hráč koupit akcie na burze, musel je tam nějaký hráč někdy předtím prodat)


[editovat] Prodej akcií

akcie se prodávají se za cenu na burze,

při prodeji akcií prezident společnosti, jejíž akcie jsou prodávány, může uplatnit právo přednostního odkupu - viz přednostní odkup akcií

neuplatní-li:

 • prodané akcie se dají na burzu,
 • peníze jsou hráči vyplaceny z banku,
 • po prodeji akcii klesne cena tÄ›chto akcií na burze – viz pohyb ceny na burze

na závěr se zkontroluje, zda nedošlo ke změně prezidenta společnosti – viz změna prezidenta společnosti

pro prodej akcií platí tato omezení:

 • hráč může prodat prezidentskou akcii, pokud existuje jiný hráč, který má aspoň 2 akcie této společnosti
 • hráč nemůže prodat akcie, pokud by se tím dostalo na burzu víc jak 5 akcii této společnosti


[editovat] Založení nové společnosti

k založení společnosti dojde při koupi první kmenové akcie společnosti, v takovém případě hráč musí koupit prezidentskou akcii společnosti

hráč stanoví cenu kmenových akcií na stupnici kmenových akcií, stejná cena se zároveň stává prvotní cenou akcií na burze, obě ceny vyznačí značkami společnosti

hráč se stává prezidentem společnosti:

 • vezme si list společnosti,
 • zbylé značky společnosti umístí na tento list do přísluÅ¡ných kroužků

společnost dostane z banku 10 * cena kmenové akcie peněz

peníze společnosti jsou umístěny na listu společnosti


[editovat] Změna prezidenta společnosti

pokud dojde k situaci, že prezident společnosti má méně akcií této společnosti než nějaký jiný hráč, dojde ke změně prezidenta:

 • hráč, který má v danou chvíli nejvíce akcií této společnosti,
  • pÅ™i rovnosti více hráčů ten, který z nich sedí nejblíže zleva od bývalého prezidenta společnosti
 • tzn. vezme si od bývalého prezidenta prezidentskou akcii a dá mu místo ní 2 svoje
 • a vezme si od bývalého prezidenta list společnosti


[editovat] Povinný prodej akcií

v burzovní fázi hráč nesmí pasovat, dokud má více akcií než je maximální počet akcií - viz maximální počet akcií

(hráč nesmí koupit více akcií než je maximální počet akcií, ale může se stát, že v důsledku vnějších okolností hráč tento limit v určitý moment hry překročí)


[editovat] Nucený prodej akcií

děje se v operační fázi, nikoliv v burzovní fázi

a to v případě, že prezident společnosti je nucen koupit společnosti lokomotivu a nemá dostatek peněz, musí ihned prodat některé své akcie na burze tak, aby získal příslušnou hotovost,

 • nelze prodat víc akcií, než je tÅ™eba
 • na tento prodej se vztahují vÅ¡echny omezující podmínky pro prodej akcií
 • pokud se hráči nepodaří požadovanou hotovost prodejem akcií zajistit, zkrachoval, čímž je naplnÄ›na podmínka konce hry


[editovat] Přednostní odkup akcií prezidentem společnosti

Pokud nějaký hráč prodává akcie nějaké společnosti, může prezident této společnosti přednostně akcie od protihráče koupit (za cenu na burze).

Cena akcií na burze se nemění.

Kartu priority pak dostane hráč sedící vlevo od prezidenta společnosti.

Pro přednostní odkup platí:

 • musí být koupeny vÅ¡echny prodávané akcie
 • prezident dříve v této burzovní fázi tyto akcie neprodával.

Právo přednostního odkupu lze uplatnit i v případě nuceného prodeje akcii v operační fázi.

Přednostním odkupem může hráč překročit podmínku, že smí mít max. 60% podíl jedné společnosti.

Pokud pak ale bude tyto akcie prodávat, tak pouze v takovém minimálním počtu, aby mu zbyl maximálně 60% podíl.


[editovat] Nákup vlastních akcií společností

Společnost může koupit vlastní akcie z banku nebo od libovolného hráče.

Cena je určena cenou na burze.

Podmínky jsou tyto:

 • max. lze koupit 1 akcii za burzovní fázi
 • max. společnost může mít 4 akcie
 • tato společnost již operovala
 • nákupem nesmí dojít ke zmÄ›nÄ› prezidenta
 • mezi hráči a na burze zbyde po nákupu aspoň 60% podíl akcií této společnosti (platí i pro společnost st.louis san francisco railway)


[editovat] Opětovné vydání akcií společností

Společnost může opětovně vydat svoje akcie (tzn. jako nové kmenové akcie).

Může vydat ty, které předtím koupila.

Cena nových kmenových akcií = max(původní cena kmenových akcií, 75% z aktuální hodnoty na burze zaokrouhleno nahoru)

Podmínky pro opětovné vydání akcií:

 • vÅ¡echny původní kmenové akci jsou vykoupeny
 • v jedné burzovní fázi se smí opÄ›tové vydání provést max. jednou.


[editovat] Prodej/nákup privátní společnosti

hráči se mohou vzájemně dohodnout na prodeji/nákupu privátní společnosti za dohodnutou cenu


[editovat] Pohyb ceny akcii na burze

cena akcii na burze je prvně rovna ceně kmenových akcií určené hráčem, který společnost založil

při prodeji akcie se za každou prodanou akcii posouvá cena akcií společnosti v tabulce o 1 pole dolů,

pokud na konci burzovní fáze má společnost všechny akcie vykoupeny, pak se její cena akcií posouvá v tabulce o 1 pole nahoru

pokud v tahu společnosti během operační fáze společnost vyplácela dividendy, posouvá se jeji cena akcií v tabulce o 1 pole vpravo

pokud v tahu společnosti během operační fáze společnost nevyplácela dividendy, posouvá se jeji cena akcií v tabulce o 1 pole vlevo

pokud se při posunu ceny akcií narazí na okraj tabulky, cena akcií se zarazí o okraj a dále se neposouvá s vyjímkami:

 • pokud se cena akcií nachází na pravém okrajovém poli se Å¡ipkou nahoru, tak se cena akcií místo doprava posune nahoru
 • pokud se cena akcií nachází na levém okrajovém poli se Å¡ipkou dolů, tak se cena akcií místo doleva posune dolů
 • pokud se cena akcií nachází na poli horního okraje, tak se cena akcií místo nahoru posouvá diagonálnÄ› doprava dolů
 • pokud se cena akcií nachází na poli zprava ohraničeného červenou linkou, tak se cena akcií místo doprava posouvá nahoru
 • pokud se cena akcií nachází na poli zdola ohraničeného červenou linkou, tak cena akcií místo pohybu dolů zůstává stát, za podmínky, že se jedná o poslední posun dolů v rámci jednoho prodeje akcií

pokud značka ceny akcií táhne na pole, kde už je nějaká jiná značka, umístí se pod ní

pokud se cena akcií dostane do žlutého pásma, znamená to, že se akcie této společnosti nepočítají do max. počtu akcií, které hráč může mít

pokud se cena akcií dostane do hnědého pásma, znamená to, že jeden hráč může mít i víc jak 60% podíl této společnosti a že se akcie této společnosti nepočítají do max. počtu akcií, které hráč může mít

pokud se cena akcií dostane do pásma Closed, znamená to, že společnost zkrachovala - viz krach společnosti


[editovat] Krach společnosti

pokud dojde ke krachu společnosti:

 • hráči zahodí její akcie do krabice,
 • značky společnosti se odstraní z hracího plánu,
 • peníze společnosti se vrátí do banku,
 • akcie a lokomotivy společnosti se dají na burzu,
 • privátní společnosti této společnosti jsou uzavÅ™eny,
 • prezident vrátí list společnosti do krabice
 • tato společnost se již nesmí v dalším průbÄ›hu hry opÄ›tovnÄ› založit


[editovat] Maximální počet akcií

závisí na počtu hráčů a počtu založených společností,

společnosti, jejichž cena akcií na burze je v hnědém nebo žlutém pásmu se celkového počtu nezahrnují

# hr.	10 spol	9 spol
2	28	24
3	20	17
4	16	14
5	13	11
6	11	 9


[editovat] Operační fáze

skládá se z 1 až 3 operačních kol - viz epochy hry

na začátku kola se provede výplata dividend privátních společností svým vlastníkům - viz privátní společnosti

poté během operačního kola každá společnost provede jeden svůj tahu,

společnost, od které není mezi hráči nebo na burze aspoň 60% podíl, se operačních kol nezúčastňuje,

 • s vyjímkou společnosti st.louis san francisco railway, která může operovat, jakmile je založena

společnosti hrají v pořadí určeném cenou jejích akcií na burze od nejvyšší po nejnižší,

 • v případÄ› rovnosti hraje dříve společnost, která je více vpravo,
 • jsou-li společnosti na stejném poli, hraje dříve ta, která má značku umístÄ›nou výše

za společnost hraje její prezident,

 • ostatní akcináři mu můžou radit,
 • jsou-li jejich rady týkající se vedení vlakových linek objektivnÄ› lepší než původní návrh prezidenta, prezident musí tyto návrhy vyslyÅ¡et

kromě toho společnost může jednou za hru po ukončení tahu libovolné společnosti uskutečnit spojovací jízdu - viz spojovací jízda


[editovat] Tah společnosti

v rámci tahu společnost v daném pořadí může:

 • 1. postavit jeden dílek trati
 • 2. umístit jednu svou značku
 • 3. provozovat vlakové linky
 • 4. nakoupit lokomotivu (tato akce se musí provést jako poslední ze vÅ¡ech)

kromě toho v rámci tahu společnost může:

 • nakoupit privátní společnost
 • umístit značku open port, closed port nebo cattle


[editovat] Stavba trati

buď hráč vezme libovolný žlutý dílek trati a umístí jej na jakékoliv prázdné pole plánu

vyjma polí, na kterých je cena za stavbu uvedena, za umístění dílku společnost neplatí nic

pokud společnost nemá umístěnou svou startovní značku, umístí zároveň svou startovní značku na takto označené pole hracího plánu

při umístění se musí dodržet podmínky:

 • žádná traÅ¥ nesmí být vyvedena mimo herní plán vyjma okrajových mÄ›st
 • každá traÅ¥ na dílku musí být dostupná ze startovní značky společnosti, tzn. je s ní

propojena spojitou řadou tratí, přičemž tyto tratě mohou tvořit zatáčky do úhlu pouze ve městech nebo malých městech, jinak musí být všechna jejich propojení hladká (bez rohů)

 • traÅ¥ nesmí vyústit do modré čáry, která je nakreslena vedle New Orleans (jednalo by se stavbu trati do moÅ™e)

nebo hráč přestaví jakýkoliv žlutý dílek zeleným dílkem, zelený dílek hnědým dílkem, hnědý dílek šedým dílkem

za přestavbu společnost neplatí nic

při přestavbě musí být dodrženy podmínky:

 • musí být zachovány vÅ¡echny původní tratÄ› (tzn. z jedné hrany do mÄ›sta resp. z jedné hrany do jiné hrany)
 • musí být zachována vÅ¡echna mÄ›sta
 • musí být zachována vÅ¡echna malá mÄ›sta
 • musí být dodrženy podmínky pro položení nového dílku
 • dílek té které barvy se smí použít až od určité epochy - viz epochy hry

Některé dílky mají přímo na sobě uvedeno, že se mohou umístit pouze na daná pole, popř že mohou přestavět pouze dané dílky. (Na některých je písmeno L, na některých přímo název města.)


[editovat] Umístění značky společnosti

společnost může umístit svou značku do města za podmínek:

 • pouze jednu za kolo
 • pouze do mÄ›sta, ve kterém jeÅ¡tÄ› nemá svou značku,
 • ve mÄ›stÄ› je volný kroužek
  • tento kroužek není rezervován pro dosud neoperující společnost, pro kterou je toto pole startovní
 • mÄ›sto musí být dostupné ze startovní značky společnosti, tzn. je s ní

propojeno spojitou řadou tratí, přičemž tyto tratě mohou tvořit zatáčky do úhlu pouze ve městech nebo malých městech, jinak musí být všechna jejich propojení hladká (bez rohů)

za umístění značky společnost zaplatí tolik peněz, kolik je uvedeno na listu společnosti na kroužku s umísťovanou značkou

pro umísťování zleva poslední značky platí speciální podmínky - viz spojovací jízda


[editovat] Provoz vlakových linek

Každá lokomotiva společnosti může provést jednu jízdu (zajišťovat jednu linku).

Podmínky:

 • jízdu musí zahájit a ukončit ve mÄ›stÄ›, malém mÄ›stÄ› nebo okrajovém mÄ›stÄ›
 • v okrajových mÄ›stech je možno jízdu pouze zahájit nebo ukončit
 • bÄ›hem této jízdy musí projet (zahájit jízdu, ukončit jízdu) mÄ›stem se svou značkou
 • jízda musí být provedena po spojité trati, zatáčení do úhlu je povoleny pouze ve mÄ›stech nebo malých mÄ›stech
 • nesmí projet mÄ›stem, kde jsou vÅ¡echny kroužky již obsazeny značkami soupeřů, (ale je zde možno jízdu zahájit nebo ukončit)
 • nesmí projet vícekrát jedním mÄ›stem nebo malým mÄ›stem (pokud se ale jedná o 2 mÄ›sta na jednom poli, tak je možno postupnÄ› projet obÄ›ma.)
 • 2 vlastními lokomotivami nesmí jet po stejné trati
 • může projet pouze tolika mÄ›sty, malými mÄ›sty nebo okrajovými mÄ›sty, kolik je výkon (číslo) lokomotivy (včetnÄ› počátečního a koncového)


Poté se sečte hodnota měst, malých měst a okrajových měst, kterými lokomotiva projela.

 • Tato hodnota je uvedena na dílcích popÅ™. na plánu.
 • U okrajových mÄ›st hodnota závisí na epoÅ¡e hry - viz epocha hry.

K hodnotě jsou připočítány bonusy za značky port, cattle a za cílovou značku.

Výsledné číslo tvoří zisk z provozu.

Nyní se prezident společnosti rozhodne, zda:

 • tento zisk uloží do společnosti,
 • nebo vyplatí dividendy
 • nebo vyplatí poloviční dividendy.

Pokud zisk uloží do společnosti,

 • obdrží společnost v dané výši peníze z banku.
 • NáslednÄ› klesne cena akcií na burze.

Pokud zisk vyplatí akcionářům,

 • vydÄ›lí se pro každého akcionáře zisk podílem akcionáře ve společnosti,
 • a tolik akcionář obdrží z banku penÄ›z.
 • StejnÄ› tak za akcie na burze se vyplácí peníze do banku,
 • za kmenové akcie se vyplácí akcie společnosti.
 • NáslednÄ› stoupne cena akcii na burze.

Pokud zisk vyplatí akcionářům z poloviny,

 • rozdÄ›lí se zisk na 2 půlky,
 • jedna půlka se dá do společnosti,
 • druhá půlka se rozdÄ›lí mezi akcionáře
  • (V případÄ› lichého čísla zisku, se zaokrouhluje na desítky, a akcinářům se vyplácí z menší půlky)
  • půlka se vydÄ›lí pro každého akcionáře podílem akcionáře ve společnosti,
  • a tolik akcionář obdrží z banku penÄ›z.
  • Za akcie na burze se vyplácí peníze do banku,
  • za kmenové akcie se vyplácí akcie společnosti.
 • Cena akcii na burze zůstává nezmÄ›nÄ›na.


[editovat] KoupÄ› lokomotivy

Kupovat lze pouze nejméně výkonnou lokomotivu z nabídky.

Peníze platí společnost do banku.

Místo z nabídky, je možno koupit lokomotivu z burzi (pokud se tam nějaká nachází) nebo od jiné společnosti.

Od jiné společnosti je možno koupit lokomotivu, pokud s tím prezident této společnosti souhlasí. Cena je daná dohodou.

Nelze koupit lokomotivu, pokud společnost má již nakoupeno max. počet lokomotiv. Ten je dán epochou hry - viz epochy hry.

Pokud společnost je schopna operovat a má legální trať (je schopna propojit 2 města, malá města, okrajová města, z toho jedno se svou značku), musí si koupit lokomotivu, pokud žádnou nemá.

 • V tomto případÄ› musí z burzi koupit tu nejlevnÄ›jší lokomotivu a koupÄ› od jiné společnosti není povolena.
 • Pokud na koupi nemá dost penÄ›z, musí ji finančnÄ› pomoct prezident společnosti. (Jinak obecnÄ› platí, že prezident nemůže dobrovolnÄ› společnosti pÅ™ispÄ›t.)
 • Pokud ani prezident nemá dost penÄ›z, musí prodat nÄ›jaké akcie - viz nucený prodej akcií.

Koupě první lokomotivy konkrétního výkonu je událost, na základě které dochází ke změně epochy hry - viz epochy hry.

Lokomotivy nelze zahazovat s vyjímkou situace, kdy je to dáno přechodem do nové epochy - viz epochy hry.


[editovat] Koupě privátní společnosti

Společnost na základě dohody může koupit od některého hráče privátní společnost,

 • nejdříve vÅ¡ak v druhé epoÅ¡e hry
  • mississippi river bridge company je možno koupit již v první epoÅ¡e hry,
   • a to max. za dvojnásobek minimální ceny a minimálnÄ› za minimální cenu.
   • Ale pouze 2 společnostmi, Missouri Pacific nebo St. Luis .

Koupě je za dohodnutou cenu, ale max. za dvojnásobek minimální ceny a minimálně za polovinu minimální ceny.


[editovat] Umístění značek cattle, open port, closed port

viz privátní společnosti


[editovat] Spojovací jízda

společnost ji může vykonat, pokud je schopna dojet lokomotivou ze startovního města do cílového města

pro tuto jízdu platí pravidla pro provoz vlakové linky (s vyjímkou, že se nesmí vyplatit poloviční dividendy ), pouze se jedná o jednu extra jízdu navíc

v rámci spojovací jízdy může společnost do cílového města umístit svou cílovou značku (zleva poslední značku na listu),

 • značka se umísÅ¥uje zadarmo,
 • funguje jako jakákoliv jiná značka s tou vyjímkou, že se neumísÅ¥uje do kroužku, ale mimo

pokud v cílovém městě má již hráč umístěnou nějakou svou značku, již cílovou značku nemůže umístit,

cílová značka má tu vlastnost, že pokud nějaká jízda skončí ve městě s cílovou značkou, je hodnota tohoto města zdvojnásobena

pokud hráč nevyužije svou zleva poslední značku jako cílovou značku, může jí (ale až po vykonání spojovací jízdy) použít jako obyčejnou značku


[editovat] Epochy hry

Hra má několik epoch, každá epocha je zahájena koupí první lokomotivy určitého typu.

Epocha určuje:

 • jaké další dílky tratí je možno používat
 • počet operačních kol
 • kolik může mít společnost lokomotiv
 • jakého nejslabšího výkonu lokomotiva může být
  • (slabší zahazují společnosti pÅ™i zahájení epochy do krabice)
 • hodnotu okrajových mÄ›st
 • charakteristiky privátních společností


epocha	začátek	dílky # op.kol # loko	zahazují se okraj.města	  privátní společnosti
1.	start	žluté	 1	 4		  horní číslo	  nesmí být koupeny vyjma jedné
2.	loko 3	zelené  2	 4		  horní číslo	
3.	loko 4	zelené	 2	 3	loko 2   horní číslo	
4.	loko 5	hnědé	 3	 2		  střední číslo jsou zavřeny
5.	loko 6	šedé	 3	 2	loko 3   střední číslo jsou zrušeny značky port a cattle
6.	loko 8	šedé	 3	 2	loko 4	  dolní číslo	
7.	loko 10	šedé	 3	 2		  dolní číslo	
8.	loko 12	šedé	 3	 2	loko 5   dolní číslo	[editovat] Privátní společnosti

Existuje 6 privátních společností.

Každá privátní společnost má jednu akcii

 • vyjma st.louis san francisco railway, která je zároveň společností stejného jména, nemá žádnou akcii, a jako akcie privátní společnost vystupuje prezidentská akcie této společnosti.


Vyjma st.louis san francisco railway mají privátní tyto standardní vlastnosti:

 • jsou vydraženy hráči na začátku hry na začátku první burzovní fáze
 • hráči si je mohou navzájem prodávat/kupovat v burzovní fázi
 • od 2. epochy je mohou v operační fázi od hráčů kupovat společnosti (vyjímka mississippi river bridge company) - viz koupÄ› privátní společnosti
 • nejpozdÄ›ji na začátku 4.epochy jsou uzavÅ™eny (tj. zruÅ¡eny) - viz epochy hry
 • na začátku každého operačního kola vyplácí svým vlastníkům dividendy (z banku)
    název         	minimální cena	dividenda
great river shipping company      20 	 5
mississippi river bridge company    40 	10
the southern cattle company      50 	10
The Gulf Shipping Company       80 	15
st.louis san francisco railway    140	 0
missouri-kansas-texas-railway     160 	20

Jednotlivé společnosti mají tyto speciální vlastnosti:

mississippi river bridge company:

 • dokud tato společnost není buď uzavÅ™ena, nebo prodána nÄ›jaké společnosti, není povoleno pÅ™emostit nÄ›jakou tratí Å™eku Mississipi (ani u dílku s mÄ›stem),
 • společnost, která ji koupila má stavbu pÅ™es nebo podél Å™eky Mississippi o 40$ levnÄ›jší,
 • smí být zakoupena v 1 epoÅ¡e hry, ale pouze společnostmi Missouri Pacific nebo St. Luis Southwestern, a to za cenu v rozmezí 20$ - 40$,
 • pokud společnost ji koupí ve svém prvním operačním kole, postaví navíc zadarmo svůj první dílek (není-li již postaven), tzn. může pak postavit jeÅ¡tÄ› jeden dílek

the southern cattle company:

 • společnost, která ji koupila, má možnost umístit na nÄ›které mÄ›sto západnÄ› od Mississippi značku cattle,
 • značka zvyÅ¡uje hodnotu mÄ›sta pro tuto společnost o 10
 • po uzavÅ™ení společnosti nelze již značku umístit
 • značka se zahazuje na začátku 5.epochy hry - viz epochy hry

The Gulf Shipping Company

 • společnost, která ji koupila, disponuje značkami open port a closed port,
 • jednu z tÄ›chto značek může umístit do mÄ›sta na pobÅ™eží nebo na jižní části Mississippi (počínaje Memphisemu),
 • obÄ› značky ji zvyÅ¡ují hodnotu mÄ›sta o 20,
 • open port navíc zvyÅ¡uje hodnotu mÄ›sta o 10 i pro ostatní společnosti
 • pokud umístí closed port, privátní společnost je ihned uzavÅ™ena,
 • je možno umístit open port, a pozdÄ›ji právÄ› jenom do toho samého mÄ›sta closed port,
 • po uzavÅ™ení společnosti nelze již značky umísÅ¥ovat
 • značky se zahazují na začátku 5.epochy hry - viz epochy hry

st.louis san francisco railway

 • jedná se o prezidentskou akcii této společnosti,
 • tato společnost může operovat i když je prodána právÄ› jenom tato akcie

missouri-kansas-texas-railway

 • hráč dostane navíc jednu akcii společnosti missouri-kansas-texas-railway


[editovat] Dražba privátních společností

V prvním kole hry na začátku burzovní fáze se provede dražba akcií privátních společností.

Dokud nedojde k vydražení všech těchto akcií, normální operační kola, ani normální burzovní kola se nehrají.

Privátní společnosti se seřadí od nejlevnější po nedražší.

Dražba probíhá tak, že postupně od počátečního hráče ve směru hodinových ručíček každý hráč:

 • buď pÅ™ihodí k aktuální nabídce o nÄ›jakou privátní společnost, která není právÄ› na Å™adÄ›, pÅ™inejmenším 5 $ (tyto peníze si musí rezervovat)
 • nebo pasuje,
 • nebo koupí společnost, která je právÄ› na Å™adÄ›, a zaplatí za ní minimální cenu
 • poté pÅ™edá kartu priority sousedovi nalevo

V případě, že se po koupi společnosti dostane na řadu společnost, na kterou dal nabídku:

 • jeden zájemce, tak jí ihned koupí za nabídnutou cenu
 • více zájemců, tak tito zájemci o společnost draží,
  • jedná se o stadardní vícekolovou dražbu,
  • hráč, který nenavýší aktuální nabídku, z dražby vypadává,
  • dražba končí, zbyde-li poslední zájemce,
  • ten za svou aktuální nabídku společnost koupí

Předchozí bod se provádí opakovaně, dokud se

 • buď nevykoupí vÅ¡echny společnosti,
 • nebo se nenarazí na společnost, o kterou neprojevil nikdo zájem,
  • (a v takovém případÄ› se teprve teď dostane na Å™adu hráč, který sedí vlevo od toho, v jehož tahu se spustila tento Å™etÄ›zový prodej společností).

Pokud by všichni hráči po sobě dali pas,

 • sníží se cena společnosti, co je na Å™adÄ› o 5$,
  • pozn. pÅ™ekl.: to jsem si musel domyslet, v pravidlech se mluvi pouze o great river shipping company
 • a vÅ¡echny již koupené společnosti vyplatí svým vlastníkům dividendy.
 • poté se pokračuje dál v dražbÄ›

Pokud by výše popsaným způsobem cena nějaké společnosti vyklesala na 0 $, hráč, co by byl právě na řadě, by ji musel koupit.

Dále již hra pokračuje standardním burzovní fází.

[editovat] Odkazy